"111 000 personer fick uppehållstillstånd 2012"

Go down

"111 000 personer fick uppehållstillstånd 2012"

Post  Dunkelman on Thu 3 Jan - 19:08


"Drygt 111 000 personer fick uppehållstillstånd 2012

http://www.migrationsverket.se/info/6627.html

Vid årets slut hade drygt 111 000 personer fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige*. Det är den högsta årssiffran hittills och motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med 2011.

Sett till antalet personer som fick uppehållstillstånd ökade gruppen skyddsbehövande** mest under 2012 jämfört med 2011. Drygt 17 400 personer fick skydd, vilket är en ökning med 37 procent. Antalet asylsökande ökade också kraftigt, från 29 648 år 2011 till närmare 44 000 föregående år, en ökning med 48 procent.

Under det sista halvåret 2012 har antalet asylsökande uppgått till i genomsitt cirka 4 600 personer per månad. Den största andelen asylsökande under året kom från Syrien (18 procent) följt av Somalia (13 procent), och Afghanistan (11 procent). Antalet asylsökande från Syrien ökade framförallt under årets andra hälft, med en högsta nivå på 1 300 sökande under september månad. Sammantaget stod asylsökande från de tre ovan nämnda länderna för över hälften av alla som fick skydd i Sverige under 2012.

Med det försämrade säkerhetsläget i Syrien följde också en ökad andel statslösa asylsökande. Dessutom har antalet asylsökande från Iran och Eritrea ökat. Drygt 1 300 personer från Eritrea fick uppehållstillstånd under 2012.

Personer från västra Balkan fortsatte att söka sig till Sverige, främst av socioekonomiska skäl, under hela 2012. Den största gruppen på 2 697 sökande kom från Serbien, följt av 1 549 sökande från Bosnien och Hercegovina och 1 490 sökande från Albanien.

Ensamkommande barn och kortare handläggningstider i asylärenden

Trenden med alltfler ensamkommande asylsökande barn höll i sig under hela 2012, men tilltog framförallt under årets sista sex månader. Nära 3 600 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige, vilket motsvarar en ökning med cirka 35 procent jämfört med 2011. Afghanistan förblev det i särklass största ursprungslandet, följt av Somalia. Ett stort antal av de asylsökande barnen kom från länder som inte tidigare varit framträdande, däribland Algeriet, Marocko, Uganda och Syrien.

Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda asylärenden hos Migrationsverket uppgick till 108 dagar, jämfört med 149 dagar 2011.


Sverige — ett primärt mottagarland i Europa

Totalt 7 814 syrier sökte asyl i Sverige och under året fick drygt 5 000 syrier tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Sverige befäste därmed sin roll som ett primärt destinations- och mottagarland för asylsökande syrier i Europa. Sverige fortsatte också att vara det europeiska land som i absoluta tal tog emot flest ensamkommande asylsökande barn. Sett utifrån det totala antalet asylsökande var Sverige det land som tog emot flest sökande — efter Tyskland och Frankrike som tog emot cirka 64 000 respektive 60 000 asylsökande under 2012.


Familjeanknytning — den vanligaste orsaken till invandring

Drygt 41 000 personer fick arbets- och uppehållstillstånd på grunden familjeanknytning, jämfört med 32 469 föregående år, vilket är en ökning på 27 procent. Denna kategori utgör därmed den till antalet största gruppen av personer som fick uppehållstill­stånd under 2012.

En praxisbildande dom från Migrationsdomstolen i januari 2012 gjorde det möjligt för fler anhöriga att återförenas med sina familjer i Sverige. Anhöriga från Somalia var den i särklass största gruppen bland sökande med etablerade anknytningar, medan personer från Thailand, Irak och Serbien dominerade bland sökande med nyetablerade anknytningar.

Antalet anhöriga till flyktingar och övriga skyddsbehövande — närmare en femtedel av all anhöriginvandring — mer än fördubblades från drygt 3 000 år 2011 till nära 7 900 föregående år. Av dem var cirka 4 700 somaliska medborgare.

Gruppen anhöriga till arbetstagare som fick tillstånd ökade från 8 242 under 2011 till nära 9 700 under 2012. Indien, Syrien och Kina var de största ursprungsländerna.

Ökad arbetskraftsinvandring

Drygt 17 000 nya arbetstagare från länder utanför EU/EES-området, inklusive säsongsarbetare och exklusive anhöriga till arbetstagare, beviljades tillstånd under 2012. Det motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2011. Det är den största årliga ökningen som noterats sedan arbetskraftsreformen trädde i kraft den 15 december 2008. Dataspecialister, företrädesvis från Indien och Kina, var den största gruppen av arbetstagare, efter bärplockare från Thailand. Utvecklingen av antalet arbetstagare varierade beroende på bransch, bland annat mot bakgrund av skärpt tillämpning av regelverket och framväxande krav på kontrollåtgärder.

Studerande och EES-ärenden

Drygt 7 000 förstagångstillstånd för studier beviljades 2012. År 2010 låg motsvarande siffra på över 14 000. Till följd av studie­avgifterna som infördes för studenter 2011 sjönk siffran till knappt 7 000 och låg kvar på motsvarande nivå under 2012. Det är framförallt från länder som Pakistan, Bangladesh och Iran som antalet studenter har minskat. Flest studenter kom från Kina, följt av Turkiet, USA, Australien, och Indien. Studenter från EU/EES-länder har ökat med 68 procent, från 3 500 år 2011 till nära 5 900 föregående år. De största ursprungsländerna var Tyskland, Frank­rike, och Spanien.

Preliminära siffror

Alla siffror i denna genomgång är än så länge preliminära. Migrationsverkets officiella årsstatistik kommer att publiceras inom kort. Statistiken publiceras på denna webbplats under rubrikerna Om Migrationsverket, Statistik.
*I statistiken ingår personer som har fått tillstånd för att arbeta, studera, förenas med anhöriga eller för att de behövt skydd. Även EU/EES-medborgare är inkluderade.

**I denna grupp ingår även personer (1 328) som fick uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter."avatar
Dunkelman

Poäng : 3445

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum