Nationell handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Go down

Nationell handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Post  Skribenten on Sun 30 Sep - 16:01


1. Ingress och läsanvisningar
Aldrig någonsin har väl en regering tidigare engagerat och involverat så många myndigheter och personer i det politiska program som sedan år 2011 benämns ”Nationell handlingsplan mot extremism”. Frågorna kring planen blir flerfaldiga! Vad slag av ”extremism” har de styrande tänkt förebygga? Vilka är de förmodade och våldsbejakande aktörerna? Vilken strategi och taktik förefinns för att hejda (bekämpa) extremism och vilka resurser sätts in? I vilken omfattning är Europakommissionen (ECRI) involverad i denna ”plan”?

Det är vad detta långa inlägg på 30 A4- sidor handlar om!

Regeringsalliansen och Miljöpartiets (Mp) svårbegripliga - ramöverenskommelse från 2011-03-03, innebär att ”papperslösa” samt somalier i stora skaror inbjuds permanent vistelse i Sverige eftersom DNA-prov numera kan godkännas som bevis på anhörigskap. Framhävs även av skäl att det sannolikt handlar om somalier som inte fanns.

Myndigheten ”Levande Historia”, - belägen i Gamla Stán i Stockholm, har också engagerats. Nu är det alltså dags igen med attitydförändringar utav svenska ungdomar, som inte har de kunskaper, insikter och debatteknik som vad ”pedagogerna” på Levande Historia har. Denna gång sker det i form av ett antal ”Workshop” med bilder som skall ”diskuteras” i grupparbeten. Övningar varvas med fotografier, ljud- och filmklipp som speglar levnadsöden och händelser från 1930-talets Europa till idag”.

Nobelpristagare, författare och konstnärer - upplevde och dokumenterade spåren utav den muslimska väckelsen på 1970-talet, efter den Iranska revolutionen, då Shahen störtades och som ledde till den islamska aggressiva expansionen genom Ayatollah Khomeini. I spåren av revolutionen sökte sig snart från västländerna, författare, tecknare och konstnärer med de vassa ironierna, med satirerna, med parodierna, med pamfletter kring de ”rättrognas” aggressiva beteende, såväl på hemmaplan som starkt avvikande beteende i västerländska samhällen, dit de sökte asyl. Profeten Muhammed kom att ironiseras vilket ledde till att de ”rättrogna” skarorna uppmanades till omfattande upplopp varhelst mullorna befallde.

Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) - är inrättad av Europarådet. ECRI är en mycket hotfull kommission som riktar påstridiga krav hur Sverige, ävensom andra länder, skall bete sig för att få vara med i det tvångskulturella Europa. ECRI stöder sig på ett stort antal okända ”experter” som uppgiftslämnare till sina rapporter. Alltså - det finns inga referenser till uppgifterna.

Inledningsvis - stiftar vi bekantskap med (3 grupperingar) våldsbejakande aktörer vars aktiviteter dessutom värderas olika utav olika skriftställare.

Av en skrivelse dec 2008 framgår att regeringen redovisar sin syn - på utgångspunkterna för svensk terrorismbekämpning samt presenterar viktiga förslag som kommer att genomföras under mandatperioden under fyra övergripande rubriker. Nu som då står inhemska politiska grupper, i huvudsak separatistiska, anarkistiska eller vänsterradikala grupper, för de flesta incidenterna. Målen är ofta symboler för den statliga myndighetsutövningen; offentliga byggnader, polis och militär, eller politiker. Men historiskt sett har även andra samhällsviktiga funktioner angripits. Syftet är inte alltid att döda utan att skrämma; många gånger rings varningar in till myndigheterna innan sprängladdningar detonerar.

Sedan början på 1990-talet har emellertid en ny allvarlig hotbild vuxit fram parallellt med den gamla, såväl i Europa som i andra delar av världen. Det nya hotet har en annan karaktär på så sätt att det präglas av starka kopplingar till religiös extremism. Dagens allvarligaste terroristhot mot Europa såväl som globalt utgörs av grupper som söker legitimera våldsanvändning med hänvisning till extrema uttolkningar av islam. Mål och motiv är därför inte längre nödvändigtvis sprungna ur en geografiskt eller politiskt avgränsad fråga utan kan vara mycket mer diffusa och långsiktiga. Inte sällan är massvåld och förstörelse ett mål i sig. Självmordsattentat har blivit en del i den nya metodiken. Civilbefolkningen löper därmed större risk att drabbas. Denna form av terrorism, liksom dess motivationskällor, har under det senaste decenniet blivit alltmer gränsöverskridande och global. [Ref - Regeringens skrivelse
2007/08:64]

Det anses finnas tre typer av våldsbejakande miljöer, nämligen:

1.1 Islamistiska miljöer
Med våldsbejakande islamistisk extremism avses sådan säkerhetshotande verksamhet som motiveras med islamistiska argument och som ytterst syftar till att med stöd av våld eller hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning. Radikalisering definieras av Säkerhetspolisen som den process som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. I Sverige finns ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande islamistisk extremistisk ideologi.

I fokus för de flesta av dem står att agera och propagera dels mot utländska trupper i muslimska länder, dels mot regimer som av nätverken anses vara korrumperade och inte står för den tolkning av islam som nätverken anser vara den enda sanna. De personer som är aktiva i dessa nätverk bedriver verksamhet i syfte att stödja och underlätta terroristbrott i andra länder. Detta görs bland annat genom att sprida ett våldsbejakande budskap, att rekrytera fler aktiva anhängare, att ge ekonomiskt eller praktiskt stöd, att ansluta sig till och träna med väpnade islamistiska extremistgrupper samt att planera eller utföra attentat. De områden som för närvarande framför allt uppmärksammas bland svenska aktörer är Somalia, Irak, Afghanistan/Pakistan samt Nordafrika. En majoritet av de aktiva är folkbokförda i någon av Sveriges tre storstäder, och utifrån detta kan våldsbejakande islamistisk extremism beskrivas som ett urbant problem.

Den grova organiserade brottsligheten - är en dynamisk miljö utan tydliga gränser. Miljön består både av så kallade självmarkerande gäng och andra fasta konstellationer men även av löst sammansatta nätverk utan tydliga och formella regler eller hierarkier. Inom den grova organiserade brottsligheten finns en betydande förmåga till otillåten påverkan. Gruppernas resurser utnyttjas emellertid i första hand till primärbrottsligheten, som inbringar pengar. Exempel på sådan brottslighet är narkotikasmuggling och försäljning, människohandel samt utpressning eller så kallad ”beskyddarverksamhet”. [Ref - SÄPO Rapport ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige år 2010”.]

Det finns c:a 200 individer i Sverige - som anses vara verksamma med vad som SÄPO benämner våldsbejakande extremism förknippat med islamska grupper. Givetvis tog grupperna i Sverige anstöt av de rapporter som SÄPO publicerat.

Men - kritiken blev inte nådig mot ordföranden för Sveriges Muslimska Råd, Helena Benaouda, när beskedet kom om att hennes egen svärson, Munir Awad, för tredje gången hade gripits misstänkt för terroristbrott. Helena Benaouda borde inte ha anledning att umgås med extremister av Munir Awads sort. Benaoudas egen dotter har två gånger gripits tillsammans med Munir Awad. Första gången i stridszonen mellan Somalia och Kenya, då hon tillfångatogs tillsammans med andra kända islamister, den andra gången i de talibantätaste trakterna i Pakistan, då på resa med en före detta mycket känd Guantanamofånge stundom kallad ”svensken i Guantanamofängelset”. Det kan omöjligen förvåna att Munir Awads namn förekommer på nytt. Att styrelsen för Sveriges Muslimska Råd gav henne förnyat förtroende är oförsvarligt och mycket, mycket illavarslande. En hel organisation kan inte undgå att se problemet. Frågan är hur pass starka banden är mellan Sveriges Muslimska Råd och extremisterna? Men det bör säkert SÄPO äga kännedom om.

”Affes Statistik” visar att - när CNN kablar ut en nyhet där Sverige nämns och det är dödstyst om den nyheten i svensk media, då vet man att det är läsvärt. Detta hände för en tid tllbaka när CNN redovisade en rapport från ansedda Pew Forum on Religion and Public Life. Rapporten handlade om den muslimska befolkningstillväxten 20 år framåt i olika länder. Frågan är varför det är så tyst i övriga svenska media om detta? Varför fylls inte ledarsidor och kolumner med denna nyhet som verkar vara en rak höger mot alla “näthatare” och inte minst “islamofoberna” i SD?

Länk: http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx

Skillnaden i procentandel muslimer 2010 mellan Frankrike (7,5 %) och Sverige (4,9 %) är 2,6 procentenheter. Den skillnaden har 2030 minskat till 0,4 procentenheter. Med andra ord knappar vi in på Frankrike med nästan 0,1 % varje år. Vilket i sin tur innebär att om den beräknade ökningstakten håller i sig ytterligare några år till efter 2030 har vi omkring 2035 gått om Frankrike. Detsamma gäller även i jämförelse med Belgien som vi går om cirka 2038. Speglar detta verkligen folkviljan i Sverige?

Länk: http://affes.wordpress.com/2011/02/04/en-miljon-muslimer-i-sverige-om-20-ar/

SÄPO må nog hålla kontroll på dagens c:a 200 våldsbejakande muslimer - men den dag när antalet bekännande muslimer uppgår till 1.000.000 ”svenska medborgare” då har säkerhetsorganisationen SÄPO förlorat greppet.

1.2 Autonoma är ett samlingsnamn på olika grupper - främst finns (1) Antifascistisk aktion (AFA), (2) Revolutionära fronten (RF), (3) Osynliga partiet, (4) Global Intifada och (5) Reclaim the Streets/Reclaim the City - är ytterligare några namn som ofta använts inom den autonoma miljön senaste år. Det finns olika ideologiska strömningar varav anarkismen är en av de grundläggande. De autonoma grupperna anser sig stå över lagen och de regelverk som samhället tillsammans utvecklat. Rörelserna på den yttersta vänsterkanten är brokiga och ofta verksamma som ”hackers”. Sverigedemokraterna påverkas i hög grad av våldsamma attacker från olika autonoma grupper.

EXPO är en ”stiftelse” - som så gott som uteslutande angriper Sverigedemokraterna. Men i DN 16.e mrs 1997 kritiserades Expo av journalisten Per Landin som menade att Expo väl lättvindigt offentligt stämplade människor som högerextrema. De som startade tidningen ”Expo” var Andreas Rosenlund och Stieg Larsson. En annan person var, enligt egen utsago, den ökände Tobias Hübinette som senare fick respass från Stockholms Universitet.

SÄPO Länk: http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/autonomamiljon/aktorer.4.7671d7bb110e3dcb1fd80004645.html


Maoisterna förtjänar att omnämnas, de var en av de stora vänstergrupperna under 60- och 70-talen. - med egna organisationer som KFML/SKP och Röd ungdom, och lyckades ofta ta ledningen i andra rörelser som FNL-grupperna och FiB/Kulturfront. De hade också ett femtiotal bokhandlar i landet, veckotidningen Gnistan samt bokförlaget och skivbolaget Oktober. I denna rörelse inledde många, ännu i dag kända mediaprofiler sina karriärer: Robert Aschberg, Jan Guillou och Göran Rosenberg, för att nämna några. Men lika hastigt som den maoistiska rörelsen i Sverige levde upp i slutet av 60-talet, lika snabbt försvann den. [Ref - ”De svenska maoisterna”, Lars Åke Augustsson och Stig Hansén]

1.3 Vit makt grupper utgör små sammanslutningar.
Enbart begreppet ”Vit Makt”, upprör åtskilliga i den mångkulturella sfären, inklusive något som organiserats som ”Vit makt musik”.

1.3.1 Svenskarnas parti (SvP) - I nov 2009 bytte Folkfronten namn till Svenskarnas parti. Ett år innan hade Folkfronten lanserats som ett nytt parti genom att Nationalsocialistisk front (NSF) efter c:a 14 år gjorde bokslut. NSF:s tänkta ambitioner innebar att på parlamentarisk väg avskaffa demokratin och etablera ett nationellt styre. SvP fick ett mandat i kommunfullmäktige i Grästorps kommun efter valet 2010, sedan 102 personer (2,8 %) röstat på partiet.

Det är alltså huvudlöst att påstå att ett parti som enbart får ett (1) mandat i kommunfullmäktig i hela landet utgör ett hot mot Sverige.

Länk: http://www.svenskarnasparti.se/wp-content/uploads/stadgar_2012_03_30.pdf

Svenskarnas parti hör till de grupper som bevakas av SÄPO. Nedläggningen av NSF och starten av partiet där beteckningen nationalsocialistisk betraktas av säkerhetspolisen som enbart ett namnbyte. Men - å andra sidan har ju flera politiska partier under åren bytt namn, exempelvis: ”Bondeförbundet” som blev ”Centerpartiet” och ”Högern” som blev ”Moderaterna”.

1.3.2 Svenska motståndsrörelsen (SMR) bildades 1997 - med målsättning att etablera ett totalitärt styre genom revolution. Organisationen är hierarkisk med militär framtoning och det har förekommit att medlemmar utsatts för disciplinära åtgärder när de begått brott eller betett sig på ett sätt som inte överensstämmer med SMR ideologi.

Det är alltså huvudlöst att påstå att ett parti med ett fåtal personer strävar att göra revolution utgör ett hot mot Sverige.

1.3.3 Info14 och Fria nationalister - är enbart en webbplats som funnits sedan slutet av 1990-talet. Webbplatsen drivs av en mindre Stockholmsbaserad grupp. Info14 är alltså ingen organisation utan en webbplats

1.3.4 Vit makt musik är en musikgenre - som anses ha nazistiskt, eller nationalrevolutionärt budskap. Vit makt - musiken har sina rötter i den s.k. skinhead kulturen. Skinhead är namnet på en rörelse med ursprung i England. Musiken kom till eftersom de s.k. skinheaden var trötta på att ha långdragna möten, de ville skapa en snabb väg in i deras rörelse och vit makt - musiken blev lösningen. Vit makt - musik kan vara alltifrån gamla nazistiska kampsånger till sentida rockmusik.

År 1985 besökte vit makt - musikens ledargestalt Ian Stuart Donaldson Sverige. Efter besöket ansågs att skinhead rörelsen hade kommit till Sverige. Flera svenska band blev inspirerade av Donaldson, de började spela denna sorts musik och många spelningar arrangerades. Ett omtyckt svensk band som blev mycket känt var Ultima Thule som numera har lagt ner sin verksamhet.

”Vit makt” musik enligt Sydsvenskan 29.e april 2005 - ”Effekten av all form av propaganda måste ses på längre sikt; Hur påverkas ungdomar av musiken? Släpper de idéerna efter ungdomsåren eller fastnar ungdomarna i det här? Tar de till sig ideologierna är det naturligtvis mer allvarligt och vi ser med viss oro på att musikutbudet ökat så kraftigt”, säger Torbjörn Ekblom kommissarie vid SÄPO.

”SÄPO försöker numera att hålla jämn takt med distributörerna och lyssnar på skivor som kommit ut för att se om de innehåller material som kan betraktas som ”hets mot folkgrupp”. Till sin hjälp har de numera en betydligt strängare lagstiftning. Från den 1 januari i 2005 har maxstraffet för hets mot folkgrupp har höjts från två till fyra år. Dessutom har preskriptionstiden för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen förlängts. Tidigare skulle åtal ha väckts senast ett år efter det att materialet spridits. Numera har man upp till fem år på sig att väcka åtal.”

Länk: http://www.sydsvenskan.se/sverige/spridning-av-vit-makt-musik-okar/

Alltså - SÄPO vill granska alla former av propaganda vilket dock måste betraktas på ”längre sikt”. Men - vad SÄPO inte granskar är den sedan länge pågående inmarschen av bekännare av islam, som uppträder allt mer pockande och vad det får effekt på ”längre sikt”.

2. Samverkansrådet mot terrorism och NCT
Vi går till ”Samverkansrådet” som består av myndighetscheferna för 14 svenska statliga myndigheter som anses relevanta i arbetet för att motverka terrorism. Samverkansrådet leds av generaldirektören för Säkerhetspolisen (SÄPO), och tillkom i början av 2005 på SÄPO:s initiativ. Följande myndigheters chefer ingår i rådet:

 Ekobrottsmyndigheten
 Försvarets radioanstalt
 Försvarsmakten
 Kriminalvården
 Kustbevakningen
 Migrationsverket
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 Rikskriminalpolisen
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Säkerhetspolisen
 Totalförsvarets forskningsinstitut
 Transportstyrelsen
 Tullverket
 Åklagarmyndigheten

Under Samverkansrådet finns en permanent arbetsgrupp - som benämns Nationellt Centrum för Terroristhotsbedömning (NCT). Den består av representanter från Säkerhetspolisen, MUST och Försvarets radioanstalt (FRA). TSamarbete mellan försvarsunderrättelsetjänsterna och Säkerhetspolisen sker med stöd av försvarsunderrättelselagen och regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten.T Sedan juni 2005 tar NCT regelbundet fram bedömningar av terroristhotet mot Sverige och svenska intressen. Bedömningen presenteras regelbundet för Regeringskansliet i syfte att utgöra underlag för politiska bedömningar. Det finns ett behov av att även informera allmänheten om terroristhotet mot Sverige och mot övriga världen, samt vilka faktorer som påverkar utvecklingen. [Ref - Regeringens Skr. 2007/08:64]

”Grogrunderna för terrorism återfinns ofta utanför våra gränser. I det förebyggande arbetet är det globala perspektivet därför centralt, även om det måste kombineras med regionala och bilaterala insatser. På den internationella scenen handlar Sveriges insatser, bland mycket annat, om att medverka till att bekämpa fattigdom, utveckla stabila demokratier, att förebygga och lösa konflikter samt stärka de mänskliga rättigheterna och rättsstaten som idé och fungerande samhällssystem. Den svenska politiken för global utveckling utgår från en helhetssyn enligt vilken samtliga politikområden ska samverka för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det övergripande målet är att minska fattigdomen. Inom ramen för denna politik ligger också sambanden mellan fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling. Även ett ökat regionalt samarbete inom handelsrelaterat bistånd och kapacitetsuppbyggnad har betydelse för förebyggande av konflikter och terrorism. [. . .]

Men - här spårar regeringens skrivelse 2007/08:64, ut i det blå med idéer som Sverige som en rättvis världsförbättrare. Därmed stannar vi.

= = =Slut del 1 av 5= = =
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Nationell handlingsplan

Post  Skribenten on Sun 30 Sep - 16:03

3. Startskottet i dec 2011
Att startskottet gick den 9 december 2011 eftersom då presenterade EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson den nationella handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för dem som redan anslutit sig till sådana grupper. Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet. Regeringen avser att genomföra åtgärderna under 2012-2014. [ . . .]

Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/182278

I samband härmed får vi veta att - regeringen satsar 62 miljoner på handlingsplanen benämnd ”våldsbejakande extremism”. Åtgärderna i handlingsplanen inleds under 2012 och kommer att fortgå under hela mandatperioden fram till 2014. Planens avsikt är att värna och stärka demokratin och göra samhället motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism”.

- ”Jag välkomnar att Sverige får en nationell handlingsplan mot den våldsbejakande extremismen. Fokus kommer att vara på förebyggande insatser. Åtskilliga viktiga insatser bedrivs redan idag av kommuner, myndigheter och det civila samhället. Samtidigt är det tydligt att ytterligare åtgärder och en nationell överblick behövs”, utrycker demokratiminister Birgitta Ohlsson som ansvarar för handlingsplanen i regeringen.[. . .]

Men Birgitta Ohlsson hade omprioriterat ordningen på farligheterna och ansåg att vit-makt rörelsen skulle omnämnas först.

Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/14147/a/174720

Vi får också veta att. . . . - ett antal myndigheter gavs uppdrag att sammanställa rapporter om våldsbejakande extremism bl a: (1) Säkerhetspolisen (SÄPO), (2) Försvarshögskolan, (3) Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), ävensom (4) Sveriges Kommuner och (5) Landsting som fick i uppdrag att göra en sammanställning av lokala åtgärder för att motverka och bemöta våldsbejakande extremism. Regeringen gav även (6) Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga verksamheter som hjälper unga personer att lämna grupper som främjar våld och hot för att nå politiska mål.

Slutligen (7) - den år 2003 tillkomna myndigheten ”Levande Historia”, belägen i Gamla Stán i Stockholm, dammas nu av och engageras. Då har det passat väl för myndigheten att hämta fram rapporten från 2004 med den ståtliga titeln ”Intolerans - antisemitiska, homofobiska, islamofobiska, och invandringsfientliga tendenser bland unga”.

4 Rapporter
4.1 Av SÄPO rapport år 2009 sid 32 framgår bl a att - Under 2009 har ett 10-tal ”svenskar” tränat tillsammans med den väpnade islamistiska organisationen al-Shabaab i Somalia. ”Svenskarna” bedöms ha fått både ideologisk utbildning och militär träning. De har varierande bakgrund men är genomgående unga, och har i de flesta fall rest till Somalia utan att deras anhöriga vet om det. De unga ”svenskarna” har inspirerats av a-Shabaabs våldsglorifierade retorik och beskrivningar av konflikten i Somalia som en del av al-Qaidas globala kamp.

Säkerhetspolisen bedömer att ”svenskar” som tidigare har utbildats av al-Shabaab har fungerat som inspiratörer för andra. De kan också ha betydelse för olika former av stödverksamhet i Sverige för organisationen. Antalet frivilliga som reser till Somalia från andra länder (svenskar) som reser till Somalia från andra länder och där ansluter sig till al-Shabaab har ökat under de senaste två åren. I Sverige har Säkerhetspolisen kunnat se ett fortsatt intresse (hos ett begränsat antal) för att åka till Somalia för att där delta i träning kopplad till terrorism och olagliga våldshandlingar. Det kan ses som en följd av att rörelsen har stärkt sin förmåga att utbilda ”utlänningar” att sprida propaganda som riktar sig till personer utanför Somalia. [. . .]

Hittills har minst ett 20-tal personer rest från Sverige till Somalia för att delta i träning kopplad till terrorism eller olagliga våldshandlingar. Fyra identifierade ”svenskar” har enligt uppgifter dödats i samband med stridshandlingar, detta enligt SÄPO år 2009. [. . .]

4.2 Av SÄPO rapport år 2010 sid 18 framgår bl a att
Terrorism i andra länder stöds och finansieras från Sverige Det finns ett antal personer som stödjer eller finansierar terrorbrott i andra länder – och detta gör de från Sverige. Av internationella konventioner följer ett folkrättsligt ansvar för Sverige att motverka sådana terrorbrott. Den terrorrelaterade verksamheten i Sverige domineras av aktörer som är motiverade av våldsbejakande islamistisk extremism, där syftet ofta är att stödja terrorbrott i konfliktområden, som till exempel Irak, Afghanistan och Somalia. Flera personer har också rest från Sverige till konfliktområden, för att där delta i träning kopplad till terrorism och olagliga våldshandlingar.

Flera länder spionerar mot Sverige Mer än femton länder bedriver i dag systematisk underrättelseverksamhet i och mot Sverige eller svenska mål utomlands. Syftet är ofta att på olaglig väg samla in information om svensk politik, ekonomi, teknik, vetenskap, försvar eller om flyktingar. Det förekommer också att statliga aktörer försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande eller köpa upp svenska företag eller andra strategiskt viktiga verksamheter för att få tillgång till information eller teknologi. Målet med underrättelseinhämtningen är ytterst att gynna det egna landets intressen på bekostnad av svenska intressen. En del av underrättelseverksamheten syftar också till att skapa beroendeförhållanden som kan göra det lättare för det aktuella landet att påverka Sveriges agerande. Att motverka underrättelsehot är därmed centralt för att behålla Sveriges politiska, ekonomiska och militära handlingsfrihet.[. . .]

Länk: http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.34ffc68f1235b740c0680003777/sakerhetspolisen2009webb.pdf

4.3 Försvarshögskolan (FHS) skriver en rapport
I november 2007 gavs Försvarshögskolan uppdrag av regeringen att göra en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsam extremism och radikalisering som ett led i arbetet med att analysera utvecklingen när det gäller antidemokratiska krafter i samhället och för att inhämta kunskap om åtgärder för att motverka hot mot demokratin. Uppdraget redovisades till regeringen den 28 januari 2009 genom rapporten "Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö". Rapporten är författad av forskningschefen Magnus Ranstorp och forskningsassistenten Josefine Dos Santos vid Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorism Studier (CATS) inom Försvarshögskolan.

Studien har enbart fokuserat på Malmö som utsetts till pilotprojekt i Sverige. Danmark och Nederländerna har valts som referensländer, då kontexten i dessa båda länder utgör relevanta fall som dessutom kan appliceras i ett svenskt sammanhang. I dialog med RK/IJ bestämdes att studien enbart skulle fokusera på att skapa en översikt över problematiken i Malmö och därmed utelämna jämförelsen av de verktyg som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism.

Skillnaden mellan radikalisering och våldsbejakande radikalisering - är att den senare redan täcks in av befintlig lagstiftning och hanteras av Säpo. Studien skall istället fokusera på det förstnämnda begreppet som här ses som en process - eller ett första steg mot våldsbejakande radikalisering. Internationella studier pekar på en växelverkan mellan islamistisk extremism och högerextremism. Huvudsyftet med studien är dock att belysa den islamistiska extremismen. [. . .]

Länk: http://www.fhs.se/documents/externwebben/forskning/centrumbildningar/cats/2009/hot-mot-demokrati-och-vardegrund-20090128.pdf

Då uppstod ett ramaskri från: - (1) Lunds Universitet, (2) Anmälningar från Riksdagens ombudsmän, (3) Vänsterpartiet genom Kalle Larsson m fl. Men - FHS rapport påvisade tydligt att det sedan länge funnits problem i Malmö som ej längre gick att vifta bort.

4.4 Kyrkans tidning skriver 2010-01-20 med viss skärpa: - ”Försvarshögskolan överlämnade en lägesbild från Malmö till regeringen. 29 fältarbetare från polis, skola och socialförvaltningen har fått ge sin bild avseende utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället och tendenser som kan leda till våldsbejakande radikalisering. Rapporten beskriver situationen i Malmöstadsdelen Rosengård. Slutsatsen i rapporten blev att det finns ett mindre antal individer, inspirerade av den islamistiska ideologin, som agerar åsiktskontrollanter och systematiskt förtrycker och trakasserar flickor och kvinnor”.

”Regeringen har begärt att Säpo ska kartlägga islamistiska miljöer och organisationer i Sverige. Samtidigt har ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att ta reda på hur avhoppare från islamistiska rörelser ska få stöd. "Det har alltid varit politiskt korrekt att tala om faran med nazistiska organisationer. Däremot inte alltid när det gäller autonoma grupper och den fara de utgör. Och ännu mindre korrekt är det att tala om islamister och det förtryck de utövar mot enskilda.[. . .]

Nyamko Sabuni försvarade Försvarshögskolans rapport - att ”Säkerhetspolisens uppgifter och Försvarshögskolans rapport indikerar att det kan finnas våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige som på olika sätt inskränker andra individers möjligheter att utöva sina mänskliga rättigheter och att delta i det demokratiska samhället på ett jämställt sätt. Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle”.

4.5 Ungdomsstyrelsens verksamhet mot våldsbejakande extremism sker i form av stöd till avhopparverksamhet.
Förordning om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism; utfärdad den 8 december 2011. Regeringen föreskriver följande om premisser för Ungdomsstyrelsen:

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksamhet för att förebygga våldsbejakande extremism och stödja avhopparverksamhet under perioden 2012–2014.

2 § Ungdomsstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

3 § Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande
extremistmiljöer.

4 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. [. . .]

För att vara övertydlig - även de som vill lämna islamistiska rörelser ska få stöd, enligt svenska kyrkan, hur det nu skall gå tillväga.

5. Myndigheten Levande Historia skall engageras mot extremism
Myndigheten ”Forum för levande historia” skapades den 1 juni 2003 på uppdrag av regeringen enligt förordning (SOU 2002:795) ”att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen”, som en fortsättning på dåvarande statsminister Göran Perssons folkuppfostringskampanj från år 1997. Myndigheten har ett årligt anslag på c:a 40 miljoner kronor och bedriver verksamhet i lokaler på Stora Nygatan i Gamla Sta´n, i Stockholm Av en tidig projektbeskrivning framgår att all forskning vid myndigheten skall bedrivas med utgångspunkt från;

Varför och hur vi (svenska folket) bidrog till Förintelsen under andra världskriget

Myndigheten fastställde alltså redan i målsättningen vilka svar man vill ha på ”forskningen” som innebär en manipulering av svensk historia som främst riktas mot skolor men sker även i form av studieresor. På dagtid mellan kl 11.00 och 15.00 har skolklasser kommenderats och förmedlas föreläsningar av pedagoger, i det gamla posthuset, ty så kallas numera förutvarande guider. Mellan kl 15.00-18.00 har allmänheten tillträde, så även på lördagar och söndagar dock i avsaknad av pedagoger.

Efter regeringsombildningen hösten 2006 har myndigheten Levande Historia också möblerats om. Den tidigare överintendenten Heléne Lööw fick respass officiellt på grund av förvirrade uttalanden om antisemitismen och homofobi inom vänstern. Regeringen utsåg i stället docenten Eskil Franck, Stockholm, till ny överintendent för Levande Historia den 1.a sept 2007.

Utredare förknippat med området extremism blir Eskil Franck, - överintendent för Levande Historia, som till sin hjälp kommer att ha ett 15-tal experter inom dessa fält. Utredningen pågår till den 13 december 2013 och har som uppdrag:

5.1. Ta fram utbildningsmaterial om förebyggande metoder mot våldsbejakande extremism riktade till yrkesverksamma inom grund- och gymnasieskola, socialtjänst och annan kommunal förvaltning liksom civila samhälle, polis och kriminalvård. I flera europeiska länder utpekas fängelser inte minst inom vitmakt-miljön som rekryteringscentra.

5.2. Främja samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner, myndigheter och organisationer inom det civila samhället samt lämna förslag till hur fortsatt förebyggande arbete kan organiseras bättre på lokal nivå.

5.3. Utveckla samarbete mellan aktörer på lokal nivå som polis, skola, socialtjänst, kriminalvård, kommunal fritidsverksamhet och civil samhälle, exempelvis idrottsklubbar och trossamfund. ”Vi vet inte hur morgondagens extremism gestaltar sig. Vi måste därför ha en bred syn på den våldsbejakande extremismen utan skygglappar. En kula, knivhugg eller bomb mot demokratin och dess medborgare är skadlig oavsett förövarens ideologiska eller religiösa övertygelse. Det förebyggande arbetet står här i centrum”.

År 2004 utvecklade Levande Historia och spred skriften, ”Intolerans - antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandringsfientliga tendenser bland unga”, i samverkan med Brotts Förebyggande Rådet (BRÅ). Då tvangs svenska skolungdomar fylla i ett stort antal blanketter om sina attityder till olika slags ”Intolerans” som de ansåg sig själv vara behäftade vid. Det var alltså en tvingande kartläggning av svenska ungdomar och deras familjer. Bättre hade ej det tyska tredje riket på sin tid kunnat inventera dåtida inhemska påstått fientliga personer.

Nu är det alltså dags igen med attitydförändringar av svenska ungdomar, som inte har kunskaper, insikter och debatteknik som vad ”pedagogerna” på Levande Historia har. Denna gång sker det i form av ett antal ”Workshop” med bilder som skall ”diskuteras” i grupparbeten. Elevaktiva övningar varvas med fotografier, ljud- och filmklipp som speglar levnadsöden och händelser från 1930-talets Europa till idag. Workshops´ är fristående men går att kombinera.

Länk http://www.levandehistoria.se/uppdragdemokrati/demokrati

Levande Historia förklarar uppläggen - ”Eleverna spelar pedagogiska spel, gör värderingsövningar, analyserar bilder och låttexter, debatterar näthat, ser filmklipp och skapar statyer av sig själva. Utgångspunkten är att frågor och innehåll ska vara relevanta och aktuella för eleverna själva. De beaktar olika sätt att lära och ger förslag på utvärderingar av elevernas lärande. Varje workshop tar ca två timmar att genomföra”.

6. Dagstidningar som informerar
”Det här ska vi göra för att förebygga extremismen”, Så lyder DN budskap 2011-08-05

Länk: http://www.dn.se/debatt/nationell-handlingsplan-ska-forebygga-extremism

”Samhället har en central uppgift i att förhindra att människor blir redo att ta till våld för sina politiska eller religiösa idéer. Genom kunskaper och ökad samverkan mellan olika aktörer blir arbetet mot extremismen framgångsrikt. Till grund för handlingsplanen ligger ett brett underlag från Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Försvarshögskolan, Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Att motverka våldsbejakande extremism är inte bara en uppgift för staten. Hela Sverige behövs för att värna vår demokrati, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt, demokratiminister Birgitta Ohlsson och justitieminister Beatrice Ask. [. . .]

Vi måste ha en bred syn på den våldsamma extremismen och inte begränsa synfältet. Stora likheter finns i processerna som leder fram till att individer väljer att bruka våld för att uppnå politiska mål, oavsett vilken politisk eller religiös inriktning de extrema åsikterna har. Alliansregeringen varnade i början av året för att det offentliga samtalet inte får fokusera ensidigt på den våldsbejakande islamismen, i synnerhet vitmaktmiljön bör också granskas. [. . .]

Enligt säkerhetspolisen har antalet svenska medborgare som åker utomlands för att delta i strid eller militär och ideologisk träning i väpnade islamistiska organisationers regi tilltagit. Dessa personer kan begå brott och agera i strid med Sveriges åtaganden enligt folkrätten, och om och när de återvänder till Sverige kan de utgöra allvarliga säkerhetsrisker.

Vi vet inte hur morgondagens extremism gestaltar sig. En extremiströrelse som expanderar och får fler anhängare kan få effekten att dess extrempolitiska motpoler göds. Därför är det viktigt att fundamentalism och extremism i alla dess former bemöts med kraft och att våldsamma budskap dekonstrueras. Det förebyggande arbetet får inte präglas av beröringsångest. Vi måste acceptera och bejaka mångfald men med en kärna av gemensamma demokratiska värderingar. Värderingar som utgörs av de universella mänskliga rättigheterna. Det kan inte nog understrykas att motverka våldsbejakande extremism inte endast är en uppgift för staten. Hela Sverige behövs i det gemensamma arbetet för att värna vår demokrati.

Undertecknat: Fredrik Reinfeldt, Birgitta Ohlsson demokratiminister (FP), Beatrice Ask justitieminister (M).

= = =Slut del 2 av 5= = =
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Nationell handlingsplan

Post  Skribenten on Sun 30 Sep - 16:05

7. Ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet
Här passar det i sammanhanget att presentera uppgörelsen rörande migrationspolitik, som skedde 2011-03-03. Resultatet blev ett dokument på fem sidor som i koncentrat menar att:
”Familjeåterföreningar skulle ske, men lagens tidigare regelverk (kontroll) avseende återförening har ersatts med DNA-tester”. Främst omhuldas somalier och afghaner (ensamkommande).

Arbetskraftsinvandring skall ske enligt yrkesgrupper som. (1) medhjälpare i jordbruk & skogsbruk, (2) dataspecialister, (3) storhushåll och restaurang, (4) köks och restaurangarbete, (5) civilingenjörer och arkitekter, (6) städare, (7) annat. [Ref - Prop 2011/12 område 8 sid 36]

Landstingen skall förmedla - subventionerad (fri) hälso- och sjukvård åt asylsökande, som håller sig undan (gömda). Verkställande av ett beslut om avvisning eller utvisning skall i största möjliga omfattning förhindras. Alltså - det är personer som INTE har giltiga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige men som ”gömt” sig någonstans men som enligt (MP) ändå skall förmedlas hälso- och sjukvård.

Migrationsminister Tobias Billström sa sig vara väldigt glad över denna överenskommelse. Maria Ferm (MP) ansåg att det var den viktigaste reformen på asylområdet då hon enligt SR yttrade att: "Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Ramöverenskommelsen kom senare att landa i nyssnämnda proposition [2011/12 område 8].

Asylsökande bestod år 2010 i första hand från Serbien & Makedonien som resultat av viseringsfrihet år 2009. Men dessa tillhörde gruppen som avvisades. Det är nu asylsökande från andra sidan jordklotet, Afghanistan och Somalia som omhuldas.

7.1 Sverige tar emot flest somalier i Europa
Det visar sig att: ”Somalier är den största gruppen asylsökande i Sverige. Och mycket pekar på att så kommer att förbli. Medan antalet asylsökande somalier i övriga Europa sjunker, stiger det i Sverige”.

Det framgår av Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos. Ett av de viktigaste skälen till att allt fler somalier söker sig till Sverige är den dom som föll i migrationsöverdomstolen i januari i år. Då fastslogs att DNA är ett godtagbart sätt att styrka släktskap. Det tidigare hårda kravet på acceptabla id-handlingar för anhöriginvandrare skrotades. De mildrade kraven på anhöriginvandring har också fått till följd att fler asylsökande från Somalia har sökt sig hit.

Den somaliska asylinvandringen - sjunker i länder som Tyskland och Nederländerna (som tidigare har tagit emot lika många eller fler än Sverige), ökar den alltså kraftigt i Sverige. De svenska generösare reglerna i kombination med ett fortsatt oroligt Somalia, gör därför att Migrationsverket räknar med att somalier kommer att utgöra den största asylgruppen såväl i år som nästa.

Den näst största asylgruppen är afghaner. Även i det krigshärjade landet ser framtiden mörk ut vilket innebär att Migrationsverket räknar med en fortsatt ganska strid ström av asylsökande, inte minst av underåriga. Tre av fyra asylsökande som är underåriga kommer från just Afghanistan.

Oroligheterna i Syrien har fåt till följd att syrier nu är den fjärde största asylgruppen i Sverige och mycket pekar på att antalet syrier som söker sig till Sverige för att få asyl kommer att öka under nästa år. Vad gäller det totala antalet asylsökande i Sverige räknar Migrationsverket med 34 000 i år och 33 000 nästa år. Det är fler än vad som räknat med i tidigare prognoser. [R & D 4.e maj 2012]

Länk: http://www.rod.se/sverige-tar-emot-flest-somalier-i-europa

7.2 EU-rapport om missbruk av drogen KHAT
Men vad våra folkvalda underlät att tala om var att hit komna från Somalia av tradition i stor skala nyttjar drogen KHAT. EU skriver i sin rapport ”Fokus på narkotika” # 21, att användningen av khat i Europa får konsekvenser för EU-politiken:

”Khat odlas på höglandet på Afrikas horn, i södra Arabien och längs den östafrikanska kusten. I delar av Etiopien, Kenya, Somalia och Jemen har befolkningen tuggat khatblad i århundraden på grund av bladens svagt stimulerande effekt. Khat är för många ett naturligt inslag i det sociala livet. Traditionellt användes khat framför allt av män vid starkt ritualiserade, gemensamma ”khatfester”. Inom loppet av ungefär en timme upplever användaren fysisk upphetsning och eufori. Detta följs av en lugnare, mer inåtvänd fas, som i sin tur ger vika för en gradvis avtändning, som kan medföra rastlöshet, lättretlighet och melankoli”.

´”Genom massutvandringen från Afrikas horn under senare år har bruket av khat spritts till grannländerna, Europa och resten av världen. Dagens konsumtionsmönster tenderar att vara mindre formella och kan vara mer omåttliga. Skälet kan vara att de kulturella skyddsfaktorer som tidigare bidrog till att reglera användningen har urholkats. Det finns ingen exakt statistik
på antalet khatanvändare i världen, men enligt uppskattningar kan det röra sig om uppåt 20 miljoner människor”.

Bland invandrare från Afrika söder om Sahara är bruket av khat både vanligt förekommande och allmänt accepterat. Vi måste se till att personer som arbetar med dessa grupper är medvetna om behovet av att känna igen och reagera på negativa följder av bruket av detta ämne. Undertecknat - João Goulão, ordförande i ECNN:s styrelse

7.3 Ekonomiskt uppsving i khat-producerande regioner
Khatproducenterna i Etiopien, Kenya och Jemen har under senare år expanderat kraftigt på de inhemska marknaderna och exportmarknaderna. Under 2003–2004 stod khatexporten för uppskattningsvis 15 % av Etiopiens exportintäkter – ungefär 413 miljoner dollar mellan 1990 och 2004 – vilket gör khat till landets näst största exportvara. I de khatproducerande länderna är produktionen, transporten, bearbetningen och försäljningen en stor källa till sysselsättning. För närvarande håller khatodlingen på att spridas till nya odlingsområden i Etiopien, Kenya, Sydafrika, Sudan och Uganda. Till skillnad från priserna på kaffe, bomull och kakao har khatpriserna endast uppvisat måttliga fluktuationer, vilket har gett odlarna en stabil inkomstkälla. På grund av dess motståndskraft mot torka och låga arbetsintensitet är khat ett lockande odlingsval för bönder. Intensifierad odling av khat som avsalugröda i de producerande länderna har lett till allvarliga konsekvenser för miljön och oro över livsmedelstryggheten. Ett program har föreslagit för att minska efterfrågan på khat, men än så länge har inga sådana program genomförts i större skala.

Alltså - despoterna i flera U-länder i Östra Afrika anser det vara en god affär för landet med export av khat som ger pengar i statskassan och struntar blankt i att egna befolkningen drogar ner sig. Samtidigt är khat en mycket vattenkrävande gröda med följd att jordbruket eftersätts.

7.4 Drogpengar från Sverige går till Terror - så lyder rubriken på artikel i DN 2010-03-08.

Länk: http://www.dn.se/nyheter/sverige/drogpengar-fran-sverige-gar-till-terror

”Drugnews” skriver i ett antal artiklar om den omfattande smugglingen av khat till Norden från Östafrika via Holland och Storbritannien och hur drogen splittrar invandrarfamiljer och passiviserar de tuggande männen. Och att sverige-somalier själva vill ta tag i drogproblemen, som förstärker segregering och arbetslöshet, när myndigheter famlar. I ett stort uppslaget reportage i söndagens Dagens Nyheter framförs nu uppgifter om att pengar från khat-smugglingen även går till olika krigsherrar i Somalia och terrorrörelsen al-Sababs krigföring, som anses vara allierad med al-Qaida.

Peter Nortman vid Tullkriminalen - pekar på att huvudmännen i flera av de Khatsmugglare nätverken är med och finansierar inbördeskriget i Somalia och terrorhandlingar både där och i andra länder. Petter Norman leder Tullkriminalens särskilda khat-projekt. Han uppskattar att uppåt 200 ton khat smugglades till Sverige - ifjol och att det kan en fördubbling i år. Ifjol beslagtog tullen rekordmängden 10,3 ton av den centralstimulerande drogen som tuggas av uppåt hälften av somaliska män i Norden.

Vinsterna för de kriminella nätverken - (som även misstänks smuggla andra droger) är stora, mellan 80-160 miljoner kronor, tror Petter Norman. En del av dess pengar skickas genom ett informellt banksystem (hawala) till Somalia. Även rikskriminalen tror att en del av vinsterna går till krigsherrar och organisationen al-Shabab som är terroriststämplad av USA och med våld kontrollerar stora delar i södra Somalia och en del av huvudstaden där sharialagar införts.

Al-Shabab samlar in - pengar och värvar nya medlemmar bland exilsomalier utomlands. Enligt Säpo har ett tjugotal somalier i Sverige värvats av al-Shabab och några har avlidit i strid och självmordsuppdrag. Terrorsamband med khat-intäkter har även framförts av amerikanska FBI och underrättelsetjänster i Kanada och Danmark. Den dansk-somalier som vid årsskiftet attackerade Jyllandspostens tecknare med yxa var utsänd av al-Shabab, enligt danska säkerhetspolisen.

Vid Åklagarmyndighetens utvecklingscent¬rum i Stockholm anser Vice överåklagare Astrid Eklund att det är mycket allvarligt om pengar från smugglingen går till krigsherrar och terrorister. Det är ett sorgligt misslyckande för Sverige att denna hantering får fortgå, säger hon. De smugglare och langare som grips blir milt straffade; det normala är några få månader i fängelse. Och detta medför att polisen sällan lägger ned några större resurser på att bekämpa den olagliga khathanteringen. Politikerna, rättsväsendet och socialtjänsten måste börja betrakta denna drog med mycket större allvar”:

 ”I dag krävs det att man grips med mer än 200 kilo khat för att någon ska kunna dömas för grovt narkotikabrott, och det sker väldigt sällan. Mycket talar för att den gränsen bör sänkas till 50–100 kilo, då skulle straffen spegla allvaret i denna brottslighet”, avslutar Astrid Eklund.

Alltså - Maria Ferm (MP) och Tobias Billström (M) ansåg att de gröna genom Ramöverenskommelsen 2011-03-03 hade en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar. Frågan är om Ferm & Billstöm ägde kunskap om att den invandrar våg som rullade igång, till stor del ägnar sig åt drogen khat.

7.5 Somalierna som inte fanns
Den somaliska invandringen till Sverige under 2012 och 2013 kommer att innebära ytterligare omkring 30.000 näst intill oanpassningsbara invandrare. Det visar sig att de omhuldade somalierna kanske inte hade sin hemmavisst i Somalia utan ville haka på det generösa svenska erbjudandet nämligen som ”riktiga” somalier. Enligt reportern gror ett missnöje hos somalierna med att djiboutier låtsas vara somalier då de söker asyl i Sverige. De falska asylansökningarna ska ha inletts 2007 och bara i år 2012 uppskattas drygt 7 000 ha använt metoden. Detta framgår av uppgifter på länken:

Gudmundson skriver träffsäkert - om den totalhavererade svenska massinvandringspolitiken i SvD 2012-09-03

Länk http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/09/03/i-en-papperslos-varld-ar-alla-somalier/

”Svensk migrationspolitik har i åratal alltmer influerats av den utopistiska föreställningen om papperslöshet. Kraven vid identitetskontroller har sänkts, medborgerliga rättigheter har utsträckts till envar och åsikten att staten saknar rätt att förvägra någon uppehälle har upphöjts till norm. Viljan bakom detta har antagligen varit god; man har velat hjälpa dem som på grund av krig eller förföljelse inte har kunnat skaffa sig identitetshandlingar etcetera. På senare tid har somalierna, som under decennier lidit av inbördeskrig, varit den asylsökargrupp som har stått mest i fokus för den svenska statens slappa omsorg. Men konsekvensen av det papperslösa samhället är inte att somalierna hjälps, utan att alla kan förvandlas till somalier, vilket medborgare i Djibouti uppenbarligen har listat ut” [. . .]

Artikeln i Mareeg - ”har sina brister vad gäller källhänvisningar och kanske ska man inte dra för stora växlar på de försök till statistik som där återges. Men den visar på ett allvarligt problem. De vi vill hjälpa med vår kravlöshet blir snarast offer för en ny slags rättslöshet som påminner om den i hemlandet. Somalia saknar statsmakt, men det betyder inte att folket har makten, utan snarare att den starkes lag gäller. Vem som helst som är fräck nog kan tillskansa sig den hjälp som är avsedd för nödställda. I Maria Ferm (MP) papperslösa värld är alla somalier”.

Länk http://www.mareeg.com/fidsan.php?The-majority-of-new-alleged-Somali-asylum-seekers-in-Sweden-are-not-actually-from-Somalia&sid=25636&tirsan=3

8. Författare, konstnärer och skriftställare som väcker raseri i islamska världen
För att förtydliga upphovet till islamska revolutionen och dess efterföljder för västvärlden, skildras: (1) först Nobelpriset som gick till V.S. Naipaul år 2001. Sedan (2) följer en kort granskning av Salman Rusdie bok ”Satansverserna” från år 1989. Därefter följer (3) den svenske konstnären Lars Vilks nu världskända inlägg. Slutligen (4) följer händelsen om den aggressive muslimen i Flen som inte ville visa färdbiljett på tåget till Stockholm.

Läsarna kommer straxt att förstå vad jag menar.

8.1 V.S.Naipaul år 2001 nobelpristagare i litteratur
"Nobelpriset i litteratur år 2001 går till den trinidadisk-engelske författaren Vidiadhar Surajprasad Naipaul." Det meddelade Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl när han slog upp dörrarna och presenterade Nobelpristagaren inför den stora skara journalister som i dec 2001 hade samlats på Börshuset i Gamla Stan. Naipaul fick priset "för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro".

V.S.Naipaul nobelpris var inte okontroversiellt. Hans många skrifter spreds över jordklotet och blev ej enbart besvärande ty i väst stämde de ej med drömmarna om det ”mångkulturella riket”, i islamska världen ansågs profeten Muhammed förhånades. På ”hemmaplan” hördes protesterna i de svenska politiskt korrekta leden. Man menade att den muslimska världen skulle ta anstöt.

Sigrid Kahle ropade i en TV-debatt - "Fel tidpunkt, dåligt omdöme", Kahle menade att muslimerna kunde "skrämmas upp" ytterligare, detta med anledning av WTC 11 september 2001. [Ref - SvD 10.e dec 2001].

Pär Jansson i tidningen broderskap - menade att Naipaul framför allt riktade sin ilska mot islam; "Den brittiske författaren Naipaul börjar alltmer låta som en bitter äldre herre, en chauvinistisk hindu som vill att gamla förorätter som han anser att det som hinduerna blivit utsatta för ska återgäldas". Den muslimska invasionen av Indien på 1500-talet var en kulturell katastrof för Indien, anser Naipaul, mycket värre än det brittiska kolonialstyret.

Hamilton i Aftonbladet - var förargad. "För många år sedan läste jag en obehaglig bok av Nobelpristagaren V S Naipaul. Förra veckan läste jag den för första gången".

Men var fanns orsaken till att Naipaul nobelpris hade retat upp den politiskt frälsta skaran? För att få svar måste vi gå till rese- och verklighetsskildringen "Bland de rättrogna - en islamisk resa", utgiven på engelska 1981, översatt till svenska hos förlaget Bra Böcker 1982. Överraskande är att Naipaul redan för mer än tre decennier sedan upplevde och skildrade kaos, främlingsskap och oroligheter i länder med bekännare av islam. Genom nobelpriset fanns redan då facit av det mångkulturella experimentet, därav ilskan från de politiskt korrekta leden.

8.2. Naipaul - biografi
V. S. Naipaul föddes 1932 på Trinidad av västindiska föräldrar med sina rötter i Indien: hans farsföräldrar emigrerade från Indien till Trinidad för ett bättre liv men kom att hamna som slavarbetare på de koloniala sockerplantagerna. 1950 lämnade V. S. Naipaul arton år gammal hemlandet för att läsa vid Oxford University på stipendium. Hans dröm och mål var att bli författare, förankrad i det brittiska samväldet. Idag är Naipaul fortfarande bosatt i England och räknas till vår tids stora berättare.

Kolonialismen och efterkolonialismen är något Naipaul ständigt återvänder till. Ofta hämtar han fram underlag från sin egen verklighet. I boken Ett hus åt Mr Biswas, - Naipauls stora roman om den indiske antihjälten Mr. Biswas, har hans egen far stått modell för huvudpersonen. Fadern var hans föredöme: indiern som bröt sig ut ur bondens och arbetarens rutinliv och blev en lärd man, skribent, en skeptisk journalist som dock inte förmådde stå emot vidskepelsens krafter. V. S. Naipaul är en författare med världsperspektiv, en resenär med en fot i engelsk kulturmiljö och den andra i den indiska. Hans otaliga resor till världens alla hörn har sedan debuten 1957 resulterat i inte mindre än 24 böcker. Oförtröttligt ställer han frågor om arv, identitet, rotlöshet och främlingskap i som resultat av en mångkulturell värld. På sin eleganta prosa rör han sig ledigt inom skilda genrer och över litterära gränser, ofta i ett och samma verk. Naipaul har stöpt varje verk i sin egen form, det må vara romanens, resereportagets, dokumentärens eller essäns.

Under senare decenniet har Naipaul alltmer kommit att beskriva samtiden journalistiskt och dokumentärt. Många av hans böcker utspelar sig i tredje världen och med tiden har hans ironiska syn på de så kallade utvecklingsländerna blivit alltmer pessimistisk. Men Naipaul gör såväl analyser och politiska kommentarer som intervjuer av människor han möter. Han frågar och lyssnar, ödmjukt och nyfiket, en resenär och betraktare som rapporterar med distans och humor men som också upprör och engagerar. Stundom kan Naipaul liknas vid en detektiv som inte ger upp ett spår förrän han efter efterforskning och slutledningar har löst gåtan och visar fram resultatet.

8.3. ”Bland de rättrogna” - Vidiadhar Surajprasad Naipaul
I slutet av 1970-talet reste Naipaul genom Asien och såg spåren efter den muslimska väckelsen. Turbulensen efter den Iranska revolutionen hade inte lagt sig. Resultatet blev ett långt reportage ”Bland de rättrogna”. Naipaul gör sin resa genom fyra länder, Iran, Pakistan, Malaysia och Indonesien. En vit europé hade aldrig kunnat nå och skildra de miljöer Naipaul beskriver. Här saxas enbart läsvärda avsnitt från Iran och Pakistan.

8.3.1 Iran
"När Shahen regerade hade allting i Iran varit till för honom. Han hade sugit ut miljarder ur landet; han hade låtit landet plundrats av utländska företag; han hade fyllt landet med rådgivare och tekniker. Dessa utlänningar hade svindlande löner och bodde i stora hus; amerikanarna hade till och med en egen TV-kanal. Folket i Iran kände att de hade förlorat sitt land. Och Shahen brydde sig aldrig särskilt mycket om religionen, den omhuldade shia-läran.

"Så underbart det är nu", sade mannen från Bombay, "att se Alis regler återinföras, att kvinnan använder slöja igen, att hon inte får visa sig i TV. Ingen alkohol".

"Det lät förbluffande, efter detta passionerade tal. Handlade Alis regler bara om detta? Kunde den tusenåriga shia-läran inte erbjuda något större?"

8.3.2 Islamsk samhällsplanering -- från Message of Peace
"Bygg i hörnen av en tänkt fyrsiding fyra bostadsområden. Ge varje område kring en moské, en sjukvårdsklinik och en lekskola; här kommer kvinnorna att hållas sysselsatta. Männen går ut och arbetar. Arbetsplatserna skall finnas i fyrsidingens mitt. I hjärtat av detta område byggs en moské som är tillräckligt stor för att rymma hela den manliga befolkningen. I anslutning till moskén skall finnas ett allmosecentrum, eftersom den religiösa avgiften är ett lika viktigt led i den islamska läran som bönen eller fastan eller vallfärden till Mecka. I en cirkel runt moskén skall det finnas basarer, utanför basarerna en ring av kontor och i utkanten av denna ring sjukhus, mödrahem och skolor, så att männen på sin väg till arbetet kan följa barnen till skolan och vid andra tillfällen snabbt kan komma till sjukhus eller mödrahem. På fritiden kan kvinnorna träffas och prata. Männen kan rida eller ägna sig åt sportflygning. Tanken är dock att inte uppmuntra till fritidaktiviteter som kan distrahera den religiösa medvetenheten i samhället".

3.3 Pakistan
"Drömmen om ett muslimskt hemland hade fått egendomliga konsekvenser. Och underligast av allt var att staten, som för vissa människor framstått som Gud själv, en fulländad belöning för de rättrogna, inte så mycket livnärde sig på sin jordbruksexport eller avkastningen av sina småindustrier som på export av människor. Tidningarna flödade av annonser om export av arbetskraft".

"Föreställningen om en gudomlig islamsk stat hade aldrig funnit sin form i politisk eller ekonomisk organisation. Pakistan - som var 160 mil långt och sträckte sig från Arabiska havet till Himalaya - levde på pengar utifrån. Byggrushen i Karachi bars delvis upp av penningförsändelser från exporterade arbetare, som fanns överallt, på laglig eller olaglig basis. De fanns inte bara i de muslimska länderna, som Arabien, länderna runt Persiska viken, Libyen, utan också i Kanada och Förenta staterna och i många europeiska länder".

"Verksamheten var organiserad. Liksom revisorer studerade skattelagstiftning, studerade experterna på arbetskraftexport i Pakistan immigrationslagar i olika länder och spekulerade hur de bäst skulle kunna placera ut sina styrkor; var fanns det möjlighet att förlänga turistvisum (de flesta europeiska länder), att ta in anhöriga (England), var fanns det chans att kunna få studentvisum förnyat (Kanada och USA), att söka politiska asyl (Sverige, Österrike och Tyskland), i vilka länder kunde man ta sig in utan visum (Finland). Hela flygplanslaster fulla med arbetare reste iväg. Flygplaten i Karachi var utrustad för denna emigranttrafik. En del lyckades komma fram, andra skickades hem.

Utomlands kastade sig emigranterna i armarna på medborgarrättsorganisationer. De sökte skydd i lagstiftningen hos det land dit de kommit. De eller deras representanter sa de rätta sakerna om skillnaden mellan fattiga länder och rika, mellan söder och norr. De talade om det brottsliga i rasdiskriminering och om människors brödraskap. De vädjade till idealen hos den främmande civilisationen vars förtjänster de förnekade i sitt hemland.

"I de rättrognas ögon var detta inte motsägelsefullt. Hemma var hemma och borta var borta. Ekumeniska ord som yttrades utomlands ändrade inte den saken. Den muslimska staten var som Gud själv, den var någonting för sig, och den måste oupphörligen renas och försvaras. Eller som det stod i en artikel i Tehran Times om den islamska vågen; Genom att anpassa sig till nutida behov i enlighet med den heliga Koranen och Sunna (de handlingar som betraktas som uttryck för rättrogen islam), kan Iran och Pakistan i uppriktigt samarbete och klar målmedvetenhet slå fast sanningen att islam är en total livsform"

= = =Slut del 3 av 5= = =
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Nationell handlingsplan

Post  Skribenten on Sun 30 Sep - 16:08

9. På vad sätt svenska folkvalda yttrade sig med anledning av Naipaul nobelpris år 2001!
För tre decennier sedan visste vi följderna utav den islamska revolutionen år 1979 med dess explosion och expansion. Hur bemöter våra folkvalda den aggressiva islamska utmaningen? Regeringen satte in motåtgärder mot obekväma nobelpriset år 2001 för att ”bota fördomar om islam” genom att dela ut över 200.000 exemplar av boken "Jalla nu klär vi granen" - till svenska gymnasieelever. Boken på c:a 130 sidor har 44 korta inlägg, mest från ungdomar i den muslimska världen, men också från etablerade journalister, exempelvis SvD Bitte Hammargren. Boken skulle ge personliga vittnesmål om hur det är att vara muslim i dagens Sverige.

Regeringen lade stor vikt vid sitt motåtgärdsprojekt och på presskonferens torsdagen 11:e april 2002 visade fyra politiska kändisar upp sig. Det var dåvarande utrikesminister Anna Lindh, alltid närvarande Mona Sahlin, Britta Lejon samt Thomas Östros, församlade på Medelhavsmuseets kafé bland vattenpipor och arabiska väggtexter. Här satt alltså fyra kända svenska politiker som tävlade om vem som kunder ljuga bäst.

Dåvarande utrikesminister Anna Lindh passade på att fördöma Israel samtidligt som hon hoppas att boken skulle utgöra göra ett stöd till muslimska ungdomar i Sverige. Sahlinskan framförde visdomsord att ”hon fått en mer komplicerad bild av muslimsk kultur vilket ansågs bra eftersom förenklingar inte kan föra integrationen vidare”. [Ref - Metro 2002-04-11, SvD 2002-04-12].

Enligt vänstern ”skall hela samhället förändras och ett nytt samhälle skall byggas” trots att socialismen ej någonsin lyckats visa upp ett enda i längden livskraftigt och funktionsdugligt samhälle. Islam har i stället blivit den hävstång som passar bra att använda och alliera sig med. Islam har sedan länge en politiskt korrekt gräddfil.

10. På vad sätt SÄPO uppfattade den islamska framstöten mot västvärlden
SÄPO framhåller i rapporten ”Våldsbejakande islamistisk extremism” att islamism betecknar ett synsätt där islam uppfattas som en hel samhällsordning. Samhället ska i sin helhet präglas av en specifik tolkning av islam och denna tolkning ska vara utgångspunkt för samhällets juridiska, sociala och kulturella ordning. Därför erkänner vissa förgreningar inom islamismen inte individens fri- och rättigheter och kan exempelvis inte acceptera jämställdhet mellan män och kvinnor. Bland personer och grupper som utger sig för att vara islamister finns det såväl de som verkar inom det demokratiska systemets ramar som de som helt tar avstånd från sekulära politiska system.

Extremistgrupperingar med en islamistisk samhällssyn har varit närvarade i flera muslimska länder, men det var först efter revolutionen i Iran 1979 som islamismen blev en framträdande

Den militanta islamistiska rörelsen - har sitt ursprung i det väpnade motståndet mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan på 1970 och 1980-talet. Denna kamp lockade till sig aktivister från flera olika delar av världen och blev därmed en internationell angelägenhet. Under 1990- och 2000-talet har globala terroristnätverk, såsom al-Qaida, uppmanat muslimer att ta till våld för att försvara islam, som, enligt deras uppfattning, kränks av västvärlden och de auktoritära och korrupta regimerna i en del muslimska länder. Den militära närvaron i Afghanistan och Irak och framför allt den politiska situationen i Israel utgör drivkrafter för de internationella våldsbejakande islamistiska nätverken. Under senare år har en radikalisering fått fäste i islamistiska kretsar i Europa.

Ett mindre antal våldsbejakande islamistiska extremister (c:a 200) är verksamma i Sverige. Det rör sig om individer som inspirerats av islamistisk extremism genom internationella kontakter eller genom Internet.

Den internationella uppmärksamheten över teckningarna av profeten Muhammed som rondellhund, med upphov utav konstnären Lars Wilks, och Sveriges militära närvaro i Afghanistan har även bidragit till att Sverige på senare tid börjat betraktas som ett rättfärdigat mål inom våldsbejakande islamistiska kretsar. Det främsta föremålet för de våldsbejakande islamistiska grupperingarnas intresse är däremot utvecklingen i omvärlden. Framför allt har konflikterna i länder såsom Irak, Somalia och Afghanistan haft en påverkan på individers benägenhet att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar.

SÄPO hade korrekt uppfattat följderna av den islamska revolutionen år 1979, såväl i väst som i hemländerna. Ävenså hade SÄPO uppfattat den militanta islamistiska rörelsen med upphov från de sovjetiska striderna i Afghanistan.

11. Salman Rushdie - ”Satansverserna” år 1989
Jag hämtar fram Salman Rushdie bok ”Satansverserna”, 550 sidor, - utgiven på svenska år 1989. Boken väckte hela islamvärlden till vrede och författaren hotades till livet. En stor summa pengar utlovades till dem som på något sätt tog författaren Salman Rushdie av daga. Under många år har författaren tvingats omgivas av livvakter såväl dag som natt. Vad var det i boken som var så fasansfullt?

Dagens Nyheter skrev 1989 i recensionen - ”Salman Rushdies ”The Satanic Verses” är ett lysande exempel på ett humanistiskt motstånd mot religiös och ideologisk förenkling.” Skulle DN skrivit sammalunda i dag om ”Satansverserna”? Så icke!

Lena Andersson i Dagens Nyheter skriver 22.a september 2012 -
”Bland västliga icke-muslimer generellt kan man ana ett kollektivt mentalt medberoende med dem som dyrkar profeten. Det rör sig om märkliga kemiska bindningar mellan psyken, mycket svåra att bryta upp. I medberoendet ingår också en brist på proportionalitet. Den medberoende blir hårdare mot idéerna som får konstnären att rita en bild än mot de idéer som leder fanatiker till att vilja mörda den som gjort en teckning”. (Lars Wilks).

”Tankefiguren tycks vara att en provokatör får räkna med att mista livet om han ger sig på islam; samma som gentemot de vilda djuren. Går man in i en tigerbur får man skylla sig själv. Det kan vara värt att påpeka att våldsbejakande islamister inte är tigrar. De är födda med samma potential som andra att skilja på våld och fiktion och att använda förnuftet för att besinna sig. Det som kommer emellan tycks vara konstruktionen om helighet, att somligt inte får petas på”. [. . .]

Länk: http://www.dn.se/ledare/kolumner/heligheten-ar-problemet

Salman Rushdie återvände till sitt Indien - år 2000 för första gången på över ett decennium. Indien var det första land där boken ”Satansverserna” förbjöds. Det var Ayatolla Khomeini i Iran satte världsomfattande pris på hand huvud. Resan åter till hemlandet omgärdades av säkerhetsvakter, nervösa rykten och offentliga uttalanden. Boken är svårläst med dess myller av människor, namn och händelser. Men namnet, ”profeten Muhammed-Mahon-Mahunds”, vilket Rushdies beskrev, som synonymt med ondska” och var sannolikt det som väckte vrede i muslimska världen.

Då lyder min fråga: - hur många i islamska världen var läskunniga och hade möjlighet att ta del (läsa) köpa Ruschdie bok och förstå vad som skrevs? Det var högt uppsatta mullor i hierarkin som uppifrån bestämde vilka aktioner som skulle ske för att väcka den rätta och kollektiva hysteriska vreden. Det var mullorna som också bestämde när vreden skulle stängas av och föreställningen förklarades vara slut för denna gången.

Då lyder min följdfråga: - hur kan så många på kommando upphetsas till raseri för något som massan ej har läst eller förstått? Det kan vara så att den som inte visar den rätta hysterin offentligt ej heller anses bära den rätta läran inombords! Vilket kan straffa sig!

Då lyder min sista fråga: - SÄPO som är i hög grad ar involverade i området ”extremismen”, förstår de på vad sätt ”massan” kan hetsas fram mot förstörelse, vandalism, misshandel och död?? Hur skulle omfattande upplopp utomlands, av det slag som i skrivande stund kan betraktats i TV världen över, kunna hejdas i Sverige? Möjligen har demokratiminister Birgitta Olsson ett svar att ge. I övrigt, vart tog den arabiska ”våren” vägen, den som kablades ut av Public Service för ett år sedan?

12. Lars Vilks och Muhammedbilden i Nerikes Allehanda
Bilden publicerades 19.e augusti 2007 på tidningens ledarsida, som föreställde Profeten Muhammed som en ”rondellhund”, och var gjord av den numera världskände konstnären Lars Vilks. Bilden fanns med i en krönika på ledarsidan i NA som handlade om yttrandefrihet. Bakgrunden till krönikan var att Vilks Muhammedbilder nekats att vara med i ett flertal utställningar på grund av rädsla för repressalier. Efter publiceringen kritiserades bilden av Irans president Mahmoud Ahmadinejad som hävdade att icke-religiösa sionister låg bakom den. Han menade att "religioner står för vänskap, jämlikhet, rättvisa, fred och respekt för heliga profeter".

Den 31.a aug 2007 förekom protester i Pakistan där svenska flaggan och en docka föreställande Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt brändes. Konstnären Lars Vilks fick motta mordhot från organisationer som antas ha kopplingar till nätverket al-Qaida. De utlovade en belöning på 100.000 dollar för att döda Vilks, eller 150.000 dollar "om han slaktas som ett lamm".

http://avpixlat.info/2012/09/13/lars-vilks-haller-tal-vid-sions-mote-i-new-york/

13. Den lilla staden Flen, i Sörmland
Staden Flen hamnade på världskartan, av skäl som att en muslim, på ett SJ tåg den 27.e maj 2011, tänkt sig utöva en av sina många dagliga bönestunder, men som i samband härmed ej ville visa färdbiljetten och som följd därav blev avvisad från SJ regionaltåg. Händelsen blev en världsnyhet - åtminstone skedde så på ett stort antal islamska nyhetssidor. SJ ansåg att konduktören inte hade gjort fel när den lyfte av en 35-årig muslimsk man som bad ombord från tåget i Flemingsberg. I sitt svar till diskrimineringsombudsmannen (DO) hävdar SJ att mannen ljuger och var aggressiv mot personalen.

Länk http://vgnt.se/sj-vill-porta-muslim-fran-alla-tag/

I samband med incidenten framkom att 35-åringen även hade uppträtt oacceptabelt vid ett flertal tillfällen och SJ övervägde därför att porta mannen från alla SJ-tåg i hela landet. ”Beteendet innefattar ordningsstörningar av allvarligt slag och äventyrar också säkerheten”. Det skrev SJ i sitt svar till DO. Enligt Dag Rosander har SJ aldrig tidigare portat någon person från sina tåg. Den muslimske mannen kan därmed bli den första någonsin.

Länkar till flera islamska nyhetssidor angående Flen
Länk 1 - http://www.allah.eu/about-islam/sweden-muslim-man-kicked-off-train-for-praying.html
Länk 2 - http://www.thelocal.se/37148/20111103/#
Länk 3 - http://newswire.rstewart.org/news/sweden-muslim-kicked-off-train-for-praying
Länk 4 - http://www.muslimnews.co.uk/news/index.php?section=4

Snabbt nådde nyheten om den förfördelade muslimen ut på all världens nyhetssidor förknippade med den aggressiva inriktningen kallad islam. En slump? Nej – det hela var en iscensatt händelse för att samtidigt nå största möjliga mediala genomslag och den lilla orten Flen i Sörmland hamnade på världskartan.

Egentligen var bönestunden på tåget utomordentligt väl planerad – i den meningen att ytterligare ett stort antal av svenska folket (och Flen borna) vaknar upp och tar avstånd från denna aggressiva form, som enligt rätta meningarna forum benämns ”en religion i mängden”.

Antag vidare att en hel vagnslast muslimer fortsättningsvis kräver att få genomföra en av sina många bönestunder på SJ Regionaltåg och då i stället ”kastar” ut biljettkontrollanten. Vad händer då? Tiger pappersmedia och det statliga SvT på Gärdet i Stockholm även då? Kommer SJ att nödgas sätta in särskilda ”bönevagnar” på samtliga sträckor som SJ trafikerar? Tåget mellan Stockolm – Flen tar c:a en timme. Kommer bönestunderna att vara en timme?

Frågan är viktig att besvara - ”på vad sätt färdas muslimer med regionala tåg i hemländerna? Kräver de strängt ”religiösa” också där kollektivt stopp för biljettkontrollanter i samband med bönestunder? Eller är det enbart i Sverige som det kravet sker?

Och framför allt - hur skall SÄPO agera när förespråkare för islam successivt flyttar fram positionerna på ett sätt som ej ännu fullt ut kan benämnas ”våldsbejakande extremism”?

14. ”Innocence of Muslims” - eller filmen om Muhammed
En c:a 14 minuter lång sekvens ur en film om Muhammed har tagits som inteckning för nya upplopp och våldsdåd i en del muslimska länder. Filmen ska ha visats i sin helhet en enda gång på en liten biograf i Los Angeles sommaren 2012. Då väckte den ingen uppmärksamhet förrän den försågs med arabiska undertexter och placerades på YouTube. Filmen är, även om den är taffligt gjord, inte ointressant eftersom den berättar om händelser ur Muhammeds liv. Dessa händelser finns all anledning för en bred allmänhet att äga kännedom om. Alla scener är inte hämtade ur Koranen, men i så fall ur haddhiterna, de berättelser om Muhammed som skrevs ner under den närmaste tiden efter hans död och accepteras som autentiska av muslimerna.

Ur filmsnutten påminns vi om att Muhammed var omåttlig på kvinnor och att hans första hustru Khadiya var märkbart irriterad på sin make när han tog den ena nya hustrun efter den andra. Vi påminns också om hur Muhammed oavbrutet kom med nya påbud genom nya texter till Koranen. Påbud som kom till för att de passade Muhammed själv. Han hade till exempel förklarat att Allah sagt att en man inte fick ha fler än fyra hustrur. När Muhammed blev intresserad av en femte berättade Allah lägligt för honom att begränsningen till fyra hustrur inte gällde Muhammed utan bara alla andra (som inte var lika "rättvisa" som Muhammed).

Det var vid åtskilliga tillfällen Allah reviderade budskapen, för att det skulle passa Muhammeds kortsiktiga intressen. Vi får i filmen också en antydan om pedofilen Muhammed (han gifte sig med sexåriga Aisha och "fullbordade" äktenskapet när hon var nio). I en scen kommer man in på Muhammeds huvudsakliga "civila" sysselsättning, stråtröveri, riktat mot karavantrafiken i området. Det finns också med en scen hämtad ur haddhiterna när Muhammed låter avrätta en gammal kvinna genom att två kameler får dra isär henne. Och ett lite mer traditionellt mord med svärd, när Muhammed var intresserad av mannens hustru. [Ref - Contra]

"Nordisk Familjeboks Uggleupplaga sammanfattar den utförliga texten om Muhammed så här: Från rent etisk synpunkt är M. allt annat än en stor man; men bristen på strängt sedligt medvetande och hans oklara tankar över alla andliga ting voro en oundviklig följd af den tid och det folk han tillhörde".

Det är bra om människor i allmänhet äger kännedom om hur profeten Muhammed betedde sig i verkligheten. Den i sig taffliga filmen förmedlar ett litet bidrag till detta.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=qmodVun16Q4

15. EU beslutsvägar och påstötningar riktade mot Sverige
Det är på plats att kort beskriva EU-beslutsvägar och rättsakter som i stor omfattning har att göra med detta inlägg. Den 1.a dec 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft - Det ersätta tidigare Nicefördraget som gällde från 2003. EU:s stats- och regeringschefer enades om det nya EU-fördraget under hösten år 2007. Sveriges riksdag sa ja till Lissabonfördraget i november 2008. Lissabonfördraget förändrade rollerna, den största skillnaden är nu att Europeiska Rådet och Utrikesministermötena leds av EU:s ständige ordförande respektive utrikesminister. Övriga rådsmöten och arbetsgrupperna leds som tidigare av det medlemsland som är ordförande.

EU rättsakter, lagar och regler innebär att: -
Förordningar – är bindande och gäller för alla medlemsländer.
Direktiv – ställer upp bindande mål som medlemsnationerna skall efterfölja.
Beslut – är bindande endast för dem som beslutet riktar sig till.
Rekommendationer och yttranden – är inte bindande och innebär att ett medlemsland inte är skyldigt att efterfölja dess innehåll.

Men - vad EU flerfaldiga publikationer inte omtalar är omfattande och inflytelserika ”intresseorganisationer”, lobbyister, som inom olika politiska områden ansenligt påverkar ärendens gång på väg genom beslutsprocesserna. Men vad som EU däremot talar om i sina planer - är bl a luftiga och käcka idéer såsom ”tävlingar för skolor” med teman som energi där den mest energisnåla skolan vinner. Vad finns av realism och genomtänkt analys bakom detta?

Parlamentet & rådets beslut # 1672/2006/EG - lyder inledningsvis så här
”Europeiska rådet beslöt vid sitt möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 att man som en integrerad del av unionens övergripande strategi skulle ta med främjandet av sysselsättning och social integration för att nå det strategiska målet för nästa decennium att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt, fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning. Det satte upp ambitiösa mål för unionen i syfte att återskapa förutsättningar för full sysselsättning, öka kvalitet och produktivitet i arbetslivet, samt främja social sammanhållning och en arbetsmarknad för alla. Europeiska rådet koncentrerade sig dessutom åter på strategin vid sitt möte i Bryssel den 22 och 23 mars 2005”. [. . .]

Vi vet nu hur det gick med de stolta planerna, en sällan skådad ekonomisk kris i Europa som främst drabbat: Grekland, Italien, Spanien, Portugal och Irland vars följder är på väg att splittra och välta EU över ända.

15.1 Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)
Europakommissionen mot rasism och intolerans är inrättad av Europarådet. ECRI är en mycket hotfull kommission som riktar påstridiga krav hur Sverige (ävensom andra länder) skall bete sig för att få vara med i det mångkulturella Europa. I det följande saxas de mest ögonbrynshöjande kraven som ställs på Sverige. Påstående om ”Rasism och Intolerans” haglar över ECRI dokument.

ECRI skriver i rapport om Sverige dat 2012-09-25 - att ”det är ett oberoende bevakningsorgan för mänskliga rättigheter som specialiserat sig på frågor som rör rasism och intolerans. Det är sammansatt av oberoende och opartiska medlemmar, som tillsätts på grundval av sin moraliska auktoritet och erkända expertis i hanterandet av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans”. Ja - vem är de många okända ”experterna” som ECRI stöder sig på, kan man fråga?

ECRI genomför, inom ramen för sina lagstadgade aktiviteter, övervakningsarbete land för land, analyserar situationen i de olika medlemsstaterna beträffande rasism och intolerans, och tar fram förslag och rekommendationer för hur de identifierade problemen ska åtgärdas. I denna rapport anmodar ECRI de svenska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder på ett antal områden och lämnar en rad rekommendationer.

1. ECRI rekommenderar att - de svenska myndigheterna ändrar regeringsformen och gällande rättsregler för att uttryckligen tillhandahålla möjligheten att tillämpa positiv särbehandling för att förbättra jämlikheten i alla samhällssfärer.

2. ECRI rekommenderar att - myndigheterna stärker rättsreglerna mot rasism och rasdiskriminering och fortsätter sina ansträngningar för att förbättra tillämpningen av dem.

3. ECRI rekommenderar att - myndigheterna undanröjer de befintliga hindren för lagföring av fall av hets mot folkgrupp som begås via press- eller sändningsmedier.

4. ECRI rekommenderar att - myndigheterna ökar sitt stöd för lokala initiativ att stärka insatserna för att tackla rasdiskriminering, bland annat genom långtidsfinansiering av sådana initiativ.

5. ECRI rekommenderar också att - myndigheterna ökar sina ansträngningar att bekämpa rasistiska uttrycksformer på internet.

6. ECRI rekommenderar att - de svenska myndigheterna antar en handlingsplan för att skyndsamt ta itu med de facto boendesegregationen i Sverige. Denna plan bör omfatta praktiska åtgärder att vidtas av relevanta intressenter, en budget och tillräckliga resurser för att uppnå de uppställda målen. Lokala myndigheter bör också engageras i att ta aktiv del i tacklandet av de facto boendesegregation. Verkan av handlingsplanen i praktiken bör också utvärderas regelbundet.

7. ECRI rekommenderar att - myndigheterna vidtar en rad åtgärder för att bekämpa diskriminering vid tillgång till boende och arbete, bekämpa rasistisk mobbning och kränkning i skolorna och lösa de svårigheter som vissa grupper som omfattas av ECRI:s mandat har att få rätt till sjuk- och hälsovård. För personer som bor i Sverige utan uppehållstillstånd och aldrig har sökt asyl eller begärt uppehållstillstånd, rekommenderar ECRI att de svenska myndigheterna undantar barn, gravida kvinnor och personer med akuta tillstånd eller som lider av allvarliga smittsamma sjukdomar från det gällande utestängandet från gratis sjukvård.

8. ECRI rekommenderar att - myndigheterna ökar sina ansträngningar att bekämpa fördomar och stereotyper som romerna utsätts för, att överbrygga det ömsesidiga misstroendet mellan romer och majoritetsbefolkningen och att få slut på den diskriminering som romerna utsätts för i åtnjutandet av sina sociala rättigheter.

9. ECRI rekommenderar att - myndigheterna ökar sina ansträngningar att bekämpa islamofobi och antisemitism.

10. ECRI rekommenderar att - myndigheterna vidtar en rad åtgärder för att förbättra kvaliteten på första instansbesluten i asylfrågor, att se till att ingen tvångsavvisas i strid mot principen om non-refoulement eller mot artikel 3 i Europakonventionen och att undvika att ensam kommande barn försvinner.

11. ECRI uppmuntrar de svenska myndigheterna att - snarast införa åtgärder för att lösa de problem som uppstår med familjeåterförening på grund av svårigheter att skaffa fram identitetspapper i ursprungslandet.

12. ECRI kommer senast två år - efter offentliggörandet av denna rapport att göra en lägesuppföljning av rekommendationerna i detta stycke.

13. ECRI uppmuntrar myndigheterna att - fortsätta sina ansträngningar att rekrytera poliser från de grupper som omfattas av ECRI:s mandat. ECRI rekommenderar att myndigheterna inrättar ett fristående organ med uppgift att utreda påstådda regelbrott begångna av ordningsvakter och väktare anställda av privata bevakningsföretag.

14. ECRI rekommenderar också att - myndigheterna förbättrar sina system för bevakning av situationen för de grupper som omfattas av ECRI:s mandat.

15.2 Europakommissionen ECRI ogillar i högsta grad att Sverigedemokraterna kom in riksdagen.
I sin tredje rapport noterar ECRI med oro att Sverigedemokraterna i kommunalvalen 2002 såg en fyrfaldig ökning i röststödet jämfört med 1998 års val, och följaktligen vann ett antal mandat i kommunfullmäktige. I riksdagsvalet 2010 fick Sverigedemokraterna 5,7 % av rösterna, vilket gav 20 mandat. Partiet förde sin kampanj med ett invandringsfientligt program och har också kritiserat islam genom att framställa det som oförenligt med svenska värderingar. I en debattartikel som publicerades i en ledande svensk dagstidning i oktober 2009, beskrev partiledaren tillväxten i Sveriges muslimska befolkning som "det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget". Andra partier som arbetar på lokal nivå har också uttryckt antimuslimska åsikter.

ECRI är mycket oroat över denna utveckling i det svenska politiska landskapet. ECRI understryker att politikerna måste motstå frestelsen att uttrycka sig negativt i frågor som påverkar personer som hör till grupper som omfattas av ECRI:s mandat och i stället inta en fast hållning mot alla former av rasism. ECRI erinrar om principerna i Stadgan för europeiska partier för ett icke-rasistiskt samhälle och i ECRI:s deklaration om användningen av rasistiska, antisemitiska och främlingsfientliga inslag i politisk debatt, som kan användas av politiker som riktmärken för en ansvarsfull attityd i debatten. Tillsättandet av en utredare om främlingsfientlighet och intolerans33 är ett positivt steg och bör ge bättre insikt i de faktorer som har möjliggjort de landvinningar som främlingsfientliga och islamofobiska partier gjort i Sverige de senaste åren, men starkare åtgärder kunde ha tagits tidigare för att bekämpa exploatering av rasism och främlingsfientlighet i politiken. [. . .]

Alltså - ECRI är en inrättning som i högsta grad ogillar att svenska folket inte böjer sig tillräckligt djupt inför den sedan länge pågående anstormning av krävande främlingar komna från jordklotets alla hörn. ECRI är en odemokratisk inrättning som ondgör sig över att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen år 2010. ECRI vill att makthavarna kastar nuvarande svenska valsystemet över bord.

”ECRI noterar med synnerlig oro situationen för judarna i Malmö, och särskilt de upprepade attackerna på personer som bär synliga tecken på sin religion. Församlingens rabbi har varit offer för konstanta antisemitiska trakasserier i många år, glåpord kastas regelbundet mot judar som går till synagogan, och judiska barn utsätts för antisemitisk mobbning i skolan. Dessutom har många fall av materiella skador på judisk egendom rapporterats. Enligt företrädare för judarna har vissa judiska familjer lämnat Malmö på grund av antalet antisemitiska incidenter och för att de inte anser att de får tillräckligt stöd av kommunstyrelsen ordförande”. [. . .]

Uppenbart håller sig ECRI ej till verkligheten när den framhäver judarnas situation i Malmö - men bortser helt från att hot och trakasseringar kommer från bekännare av Islam. Den amerikanske presidenten Barack Obama skickade ett sändebud till Malmö för att på plats informera sig om förhållanden där.

= = = Slut del 4 av 5= = =
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Nationell handlingsplan

Post  Skribenten on Sun 30 Sep - 16:11

16. Sammanfattning återblickar och eftermäle
Ja-ha, - vad skall vi säga om regeringens demarsch, med ett stort antal involverade myndigheter, avseende handlingsplan angående ”våldsbejakande extremism”, med demokratiminister Birgitta Ohlsson som projektledare? Är det rätt fokus som förefinns mot måltavlan?

Jag påstår att "Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism" är ett kraftfullt slag i luften!

Frågan måste ställas - vad är det som egentligen som har hamnat i fokus genom den ”nationella handlingsplanen mot extremism” som med kraft skall råda fram till nästa val?

Vi kan fastslå att ECRI paragrafer och ”rekommendationer” är med i spelet - nämligen ”att snarast införa åtgärder för att lösa de problem som uppstår med familjeåterförening på grund av svårigheter att skaffa fram identitetspapper i ursprungslandet”, det fick genomslag via ramöverenskommelsen mellan regeringsalliansen och Miljöpartiet, dat 2011-03-03. Då kan frågan ställas: vilka fler av ECRI paragrafer är på inmarsch i Sverige?

Public Service på Gärdet - kablade i slutet av sept 2012 ut budskapet att det förekom diskriminering när det gällde tilldelning av utifrån kommande hyresbostäder. Åter ett av ECRI kommandon som ett fåtal förstod upphovet .

Var finns ”vit makt” musiken, - den som demokratiminister Birgitta Olsson ansåg vara farlig? Hur många lyssnar på denna musik i Sverige? SÄPO håller i alla fall kontroll av texter som benämns ”hets mot folkgrupp” som kanske kan åtalas. Möjligen lyssnar också EXPO på texterna och rapporterar vidare.

Vilken makt har ”vit makt” partierna, - de partier som ville starta en revolution eller de partier som endast fick ett mandat i kommunfullmäktig i landet?

Sverige påverkas alltmer av islam - den accelererande ankomsten av individer från länder just med bekännare av islam - har ingenting hänt annat än att inflytandet från dessa ”självt inbjudna” personer allt mer kommer att dominera. Vanligt är antagandet att islam är en religion i mängden likt kristendom som förrättas med bön i enrum. Att tro så, är ett stort misstag, islam omfattar regler och lagar för hela samhällslivet som: skola, vård, äktenskap, skilsmässa, arv, begravning ja - allt. Detta införs nu utan att svenska folket har tillfrågats om den djupt pågående samhällsomvandlingen. Det sker genom, muslimska friskolor, byggnation av moskéer landet runt, särskilda tider i badanläggningar, särskild mat i skolor, m fl.

Där islam får avgörande inflytande, försvinner den personliga friheten och förtrycket infinner sig successivt. På sin tid fanns snälla och trevliga kommunister och nazister, omtalade som djurvänner, men båda systemen var förtryckande. Det finns självklart snälla och fredliga muslimer som visat solidaritet med koptiska kristna i Egypten.

Att frikoppla islam från diskussionen om terrordådet i Stockholm i dec år 2010 vore som att frikoppla kommunismen från Stalins terror och Maos massmord. Men den som försöker föra den diskussionen kallas islamofob. Märkligt är att den självutnämnda eliten ofta ropar efter dialoger med exempelvis islamska terroristgrupper som Hamas, men kan ej ens säga hej till Jimmy Åkesson. [Hamas som är en extrem enhet i mängden, bekämpas som terrorister - noterad i EU dokument 542/2012].

Dilsa Demirbag-Sten skriver mycket träffande i DN 2012-09-29 ”I en demokrati har religioner och ideologier inga rättigheter. Islam och liberalism är inga individer och därför omöjliga att kränka. En sekulär lagstiftning ger alla människor rätt till sin tro men också rätt att inte tro på några gudar alls. Muhammed och Jesus skulle kunna känna sig kränkta som individer. Men ingen av dem är längre i livet. Det är med andra ord de som tror på dessa profeter som känner sig kränkta, inte profeterna själva”.[. . .]

Länk: http://www.dn.se/nyheter/dilsa-demirbag-sten-alla-ska-ha-ratten-att-forolampa-religioner-i-en-demokrati

OIC - Organisation of Islamic Cooperation - kräver klaftfullalagar mot islamofobi. Samtliga 57 muslim¬ska länder i världen vill att det globalt ska vara förbjudet att kritisera islam och Muhammed. Nu kräver OIC att “islamofobi” ska regleras i lag som blasfemi och hatbrott. OIC jämför det med antisemitism och förnekelsen av förintelsen.

Att provocera islam via konst, böcker eller film, - ja då trycker mullorna på sina knappar och snart går signalerna om allmänt upplopp som snabbt eskalerar med bränder förstörelse runt om på platser i världen vi ej ens hört talas om.

Möjligheterna är obefintliga att via politikerskaran ombe dem om minskad invandring till Europa och Sverige. Ekonomiska medel har ingen betydelse när det gäller migrationen. Möjligen kan svenska folket vakna till, förstå vad som händer och på vilket sätt islam kan bekämpas. Det stora hotet mot social sammanhållning är i dag den invandringspolitik som har havererat. Är motstånd i syfte att upprätta en islamistisk teokrati i Sverige är orätt? Nej - det är det inte!

Dock med klarsynta budskap, via publicering av konst, böcker eller film kan den vrede väckas som styrs av mullor, som förfärar och leder till ljudliga protester och upplopp. Sådana protester vill ej de styrande veta av - utan gör allt för att förhindra dem. Det är författare, föredraghållare och konstnärer som visar vägen.

= = =Slut del 5 av 5= = =

Med söndagshälsning - Skribenten

avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Re: Nationell handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Post  Barbarossa on Sun 30 Sep - 19:42

Klockrent
avatar
Barbarossa

Poäng : 2543

Back to top Go down

Polisen kraftsamlar mot hedersvåld - expertgrupp ska utreda överraskande fall från balkong.

Post  Skribenten on Fri 19 Oct - 17:01


Jag upphör aldrig att förvåna mig över på vad sätt politikerskaran skamlöst och oavbrutet påfinner att snygga upp fasaden för det tvångskulturella riket. Så ofta inträffar numera balkongnedfall av unga flickor förknippade med släkter komna från andra ”kulturer” att polismyndigheten kommenderats att bygga upp en ”expertgrupp” för att reda ut de många oväntade balkongfallen.

För att vara övertydlig - Det har ”ramlat ner” för många unga flickor utifrån andra kulturer, från fönster och balkonger, för att politiker skall kunna negligera företeelserna och har lämpat över problemet till polismyndigheten. Ty de nedfallna flickorna stör visionerna om friden i det tvångskulturella riket.

Hur går tankar och resonemang inom polismyndigheten om ett sådant tvingande uppdrag? Går det överhuvudtaget att benämna ärendet för ”hedersvåld”? Då har ju redan främlingarna lagt orden i munnen på politikerskaran varefter polismyndigheten mer eller mindre tvingas svälja mordplanerna!

”Ja-ja, det var halt på balkongen och flickan lutade sig för mycket över räcket, ni vet hur det kan gå!”

Hur kan överhuvudtaget nära anhöriga planera mord på anhöriga unga flickor?

Jag påstår att polismyndigheten har fått ett uppdrag i vilket resultatet inte alls bör närma sig verkligheten i större omfattning. Hur kan någon kalla det beskrivna för ”hedersvåld” när det handlar om skammens våld som tvångsimporteras till Sverige. Hur går det överhuvudtaget att fortsättningsvis nämna: Integrationen som har misslyckats? Ty det fanns inga förutsättningar till något sådant.

Länk: http://www.polisen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/Rikspolisstyrelsen/Polisen-kraftsamlar-mot-hedersvald/

Polismyndigheten skriver - På ett seminarium i Almedalen 2012 om hedersrelaterat våld: ”Inlåst, bortgift, mördad” presenterade rikspolischef Bengt Svenson ett åtgärdspaket för att förstärka Polisens arbete mot hedersbrott. Åtgärderna består av en polisiär expertgrupp, en heders-hotline och en nationell kunskapsbank.

– För att polisen ska bli bättre på att utreda hedersbrott ser jag behov av en polisiär expertgrupp mot hedersvåld dit utredarna i länen vid behov kan vända sig för att få stöd i komplicerade ärenden. En utredare som behöver rådgöra i sitt ärende ska kunna lyfta telefonluren och slå numret till en ”hedershotline” där en erfaren och kunnig utredare kan ge råd och stöd i det aktuella ärendet, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Den polisiära expertgruppen mot hedersvåld ska bestå av en handfull utredare som har beprövad erfarenhet och kunskap om hedersproblematik. Vid behov ska expertgruppen även kunna biträda i utredningar. Expertgruppen kommer kontinuerligt att bygga upp en kunskapsbank av de samlade erfarenheterna och problem som man har tagit ställning till under året. Syftet med detta är att hitta framgångsfaktorer och best-practice som sedan kan spridas i landet och som ska ligga till grund för effektivare utredningar och i längden fler fällande domar.

– Det är viktigt att vi utreder alla ärenden så långt det bara är möjligt, att vi analyserar och utvärderar alla spaningsuppslag. Inga ärenden som rör fall från balkonger, hängningar eller trafikolyckor under mystiska omständigheter ska avskrivas som ”självmord”, utan att möjligheten att det kan vara ett hedersbrott har utretts fullt ut. Jag vill att vi inom svensk polis vässar våra kunskaper och vår utredningsförmåga så att inte flickor och pojkar ska behöva plikta med sin frihet och i värsta fall sina liv. Ingen ska behöva bli instängd, bortgift eller mördad, säger rikspolischef Bengt Svenson.

Kontaktinformation
Presskontakt: Carolina Ekéus 070-278 92 83

Pressmeddelande från Rikspolisstyrelsen Datum för pressmeddelande 2012-07-04 13:00
avatar
Skribenten

Poäng : 2767

Back to top Go down

Re: Nationell handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum