Bärplockarna

Go down

Bärplockarna

Post  Skribenten on Mon 23 Jul - 18:45

1. Ingress
Vi kan inte undgå de just nu vanliga nyheterna om de utländska bärplockarna som från jordens många hörn dyker upp sensommaren för att förtjäna inkomster eftersom svenskar inte ”tycks har lust” att plockar bär i det egna landet. I år 2012 är det bulgariska bärplockare som fastnat i Mehedenby vilket har hamnat i rubrikerna och som utropas i Public Service frrån Gärdet. Enligt polismyndigheten finns c:a 200 Bulgariska plockare i landet nu i slutet juli 2012. Plockarna hade en egen tolk som på svenska ville förklara landsmännen situation boendes i presseningsläger i de svenska skogarna.

Men hur kommer det sig att bärplockare från flertal länder har nåtts av budskapet att det går att tjäna storkovan på bärplockning i Sverige? Men jag blir misstänksam när SvT också visar fram ankommande husvagnar och utfrågar en kvinna klädd enligt romskt manér som talar svenska.

1.1 Hur kommer det sig att bärplockarna siktar på Sverige?
Nu måste vi backa historien till den sk ”ramöverenskommelsen” - mellan regeringen och Miljöpartiet, rörande migrationspolitik, vilket skedde 2011-03-03. Detta dokument på fem sidor menar i koncentrat att: (Inledningen har hämtats från tidigare inlägg om Somaliska invandrarna).

 Familjeåterföreningar skulle ske, men lagens tidigare regelverk (kontroll) avseende återförening ersatts med DNA-tester. Främst omhuldades somalier och afghaner (ensamkommande).

 Arbetskraftsinvandring enligt yrkesgrupper som: (1) medhjälpare i jordbruk & skogsbruk, (2) dataspecialister, (3) storhushåll och restaurang, (4) köks och restaurangarbete, (5) civilingenjörer och arkitekter, (6) städare, (7) annat. I gruppen (1) inbegrips också bärplockare. [Ref - Prop 2011/12 område 8 sid 36]

 Landstingen skall förmedla subventionerad (fri) hälso- och sjukvård åt asylsökande, som håller sig undan (gömda). Verkställande av ett beslut om avvisning eller utvisning skall i största möjliga omfattning förhindras. Alltså - det är personer som INTE har giltiga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige men som ”gömt” sig någonstans men som enligt (MP) ändå skall förmedlas hälso- och sjukvård.

Migrationsminister Tobias Billström sa sig vara väldigt glad över denna överenskommelse. Maria Ferm (MP) ansåg att det var den viktigaste reformen på asylområdet då hon enligt SR yttrade att: "Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Ramöverenskommelsen kom senare att landa i nyssnämnda proposition [2011/12 område 8].

Asylsökande bestod år 2010 i första hand från Serbien & Makedonien som resultat av viseringsfrihet år 2009. Men dessa tillhörde gruppen som avvisades. Det är nu asylsökande från andra sidan jordklotet, Afghanistan och Somalia som omhuldas.

"Ramöverenskommelsen" innebär också betydande konsekvenser för de offentliga finanserna.
Den preliminära bedömningen, som är förknippad med stor osäkerhet, är att de aktuella förslagen kan medföra kostnader på upp till 1,7 mdkr. Bedömningen ska inte ses som en reformram utan ambitionen är, som alltid, att genomföra de aktuella förslagen på ett kostnadseffektivt sätt. Den exakta budgetramen kan fastställas först efter att utredningar och fullständig budgetberedning är genomförd.


1.2 Migrationsverkets skriver 2011
Migrationsverkets skriver 2011-08-10 att enligt statistiken visar det sig att antalet bärplockare från länder utanför EU nästan har halverats i år jämfört med förra året. För att förbättra villkoren för bärplockarna har Migrationsverket skärpt kraven för arbetstillstånd för denna grupp. Under januari-juli 2011 beviljade Migrationsverket drygt 2.400 personer arbetstillstånd för att arbeta inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Förra året fick drygt 4.400 person arbetstillstånd av samma skäl.

Av dessa personer är de allra flesta bärplockare. Precis som tidigare kommer i år den största gruppen från Thailand, cirka 2.300 personer. Den näst största gruppen består av ukrainare, drygt 80 personer. Till skillnad från 2009 och 2010 har det i år inte kommit några bärplockare från Vietnam.

1.3 Ett myndighetssamarbete för att få ordning på bärplockare branschen
För klara upp all röra kring bärplockarna beslutade fyra myndigheter - Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Polisen och Migrationsverket - att samarbeta för att motverka människohandel på arbetsmarknaden. I fokus stod bärbranschen där utländska plockare har utnyttjats av oseriösa aktörer.

Migrationsverket skärpte samtidigt kraven för arbetstillstånd för bärplockare. Bland annat måste nu arbetsgivaren kunna garantera lön, även vid exempelvis dålig tillgång på bär. Dessutom måste arbetsgivaren ha verksamhet registrerad i Sverige eller ett annat EU-land.

- ”Det är inte helt osannolikt att de skärpta reglerna är orsaken till att antalet bärplockare har minskat i år. Mindre nogräknade aktörer kan ha dragit sig för att bedriva verksamhet i år”, säger Alejandro Firpo, chef för arbetstillståndsenheten i Stockholm. Totalt är det endast ett 20-tal personer som fått avslag på sina ansökningar i år, vilket tyder på att Migrationsverket har nått ut med budskapet om de nya reglerna

Länk: http://www.sanna-ord.se/asylnytt/arkiv/10168-i.html#110815

Studera migrationsverkets och asylnytt länk ovan med ett flertal inlägg - det är bara att konstatera kollapsen i bärplockare branschen likväl med andra branscher blev omfattande. Riksdags Interpellationerna blev inte nådiga.

1.4 Kommentar och frågor om lagen om arbetskraftsinvandring
Interpellation & Fråga 2010/11:205 av Hans Hoff (S) till statsrådet Tobias Billström (M):
”Då de tillfälliga arbets- och uppehållstillstånden är knutna till enskilda arbetsgivare hamnar arbetstagaren i en extrem beroendeställning. I Falkenberg finns nu ett aktuellt fall med två iranier som arbetat gratis för en företagare som menat att iranierna ska vara glada att få ha kommit till Sverige över huvud taget. När de till sist fick hjälp av facket att bevaka sina intressen sades de upp av företagaren och riskerar nu att tvingas lämna landet inom tre månader.

Enligt rapporter i medierna har den nya lagen om arbetskraftsinvandring samtidigt blivit en kassako för oseriösa företagare som säljer arbetstillstånd utan att ens erbjuda något arbete. Det har exempelvis rapporterats om en liten gatukiosk som beviljats åtta tillfälliga arbetstillstånd. Den som väl köpt ett tillfälligt uppehållstillstånd har sedan tre månader på sig att hitta en vanlig seriös arbetsgivare. Om det inte lyckas är det ändå i stort sett fritt fram att arbeta svart i två år eftersom det är först då som Migrationsverket kontrollerar vad som hänt med personen.
Som vanligt när regeringen genomför förändringar utan ordentlig föregående konsekvensanalys så drabbas människor. I utredningen som föregick den nya lagen om arbetskraftsinvandring varnade både fackförbunden och Rikspolisstyrelsen för att utformningen av lagen inte på ett tillräckligt tydligt sätt motverkade ett missbruk av regelverket. [. . .]

1.5 Interpellation 2010/11:52 av Sven-Olof Sällström (SD) riktad till statsrådet Tobias Billström (M)
De senaste dagarna har vi tydligt fått se följderna av regeringens arbetsmarknadspolitik belysta i offentligheten. Under 2009 beviljade regeringen 8 000 arbetstillstånd för gruppen "utan krav på särskild yrkesutbildning". Under 2010 har hittills 5 300 tillstånd beviljats för samma grupp, en grupp som innefattar städare, köksbiträden, tidningsutdelare, trädgårdsarbetare med mera. Under förra året bestod mer än hälften av arbetskraftsinvandringen av okvalificerad arbetskraft av denna typ och för innevarande år ser utvecklingen ut att gå åt samma håll. Den arbetskraftsinvandring som kräver specialistkompetens utgör under båda dessa år endast 22 procent.

Enligt uppgifter från Migrationsverket hade högutbildade inga problem med att få arbetstillstånd innan nuvarande lag om arbetskraftinvandring trädde i kraft. I praktiken innebar de gamla reglerna oftast avslag för denna typ av invandring eftersom facket bedömde att det redan fanns lämplig arbetskraft i Sverige.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har utöver detta framfört invändningar mot att regeringen inte har försäkrat sig om att arbetskraftsinvandringen inte tränger ut den arbetskraft som redan finns i Sverige. Vidare så konstaterar institutet att det är företagarna själva som identifierar vad som är arbetskraftsbrist samtidigt som man ökar på utbudet. Den uppenbara konsekvensen av detta blir lönedumpning när utbudet av billig arbetskraft ökar. Över 30 000 personer söker i dag ett städjobb, samtidigt som arbetslösheten är uppe på 9 procent i restaurangbranschen. Detta slår effektivt sönder argumentet att man måste importera okvalificerad arbetskraft utifrån "eftersom svenskar inte vill ha dessa jobb". Det tvång som i dag finns att utlysa ett arbete inom Sverige och EU i tio dagar innan erbjudandet ges till en arbetskraftsinvandrare är fullständigt tandlöst och betraktas bara som en formalitet av näringslivet.

Vid vissa städföretag förekommer det att de anställda har kommit till Sverige som asylsökande i ett första försök. När de fått avslag på sin ansökan har de tillfälligt återvänt till hemlandet för att därefter komma tillbaka till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Lagstiftningen har helt enkelt utgjort en andra chans till asyl. [. . .]

1.6 Vad svarar Tobias Billström i Remissdebatten?
12 § Svar på interpellation 2010/11:52 om regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen Anf. 74 Statsrådet TOBIAS BILLSTRÖM (M):

”Inledningsvis skulle jag vilja slå fast att reformen för arbetskraftsinvandring är viktig för Sveriges framtida välstånd. Ett av syftena med reformen är att tillförsäkra det nuvarande och framtida behovet av arbetskraft. Arbetslöshet i Sverige utesluter inte att det i särskilda yrken eller sektorer kan förekomma brist på arbetskraft. Redan i dag råder det brist inom flera yrken, och under kommande år kommer bristen att bli ännu större. Fram till 2025 kommer 1,6 miljoner människor att gå i pension, och Sveriges behov av arbetskraft kommer alltså att växa under de kommande åren”. [. . .]

Länk: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2010111_GY0919/#{B4E56A2E-6FC6-4920-90FB-5A727BB15D34}

1.7 Anf. 75 SVEN-OLOF SÄLLSTRÖM (SD) som tackar Billström för svar
Fru talman! Jag vill tacka migrationsministern för svaret på mina frågor. Jag delar inte migrationsministerns och regeringens uppfattning i frågan, men jag tackar för tydligheten. Skillnaden klargörs. Statsrådet Tobias Billström har det inte lätt, det ska medges. Dels ska han försöka förklara en okontrollerad, oreglerad och i allt väsentligt onödig arbetskraftsinvandring, dels tvingas han låta påskina att motivet till denna okontrollerade, oreglerade och onödiga arbetskraftsinvandring är något annat än ytterligare en del i regeringens överbuds- och lönedumpningspolitik.

Det saknas sannerligen inte argument mot regeringens politik i dessa dagar. Man kan dagligen i pressen läsa om regeringens misslyckanden, om hur systemet utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare, att arbetstillstånd säljs, kvinnor sexutnyttjas, arbetstids- och arbetsmiljöregler sätts ur spel. Människor tvingas att till slavlöner jobba på den svenska arbetsmarknaden.
Fru talman! Vecka 45, alltså för lite drygt en vecka sedan, var 705 016 arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är 17.664 fler än samma vecka för ett år sedan. Av dem som hittills i år kommit till Sverige för att arbeta enligt de nya reglerna tillhör endast ca 22 procent kategorin arbete som kräver teoretisk specialkompetens. Restaurangpersonal, städare, bagare, byggjobbare, frisörer och många andra yrkesgrupper tillhör majoriteten av dem som kommit.

30.000 svenskar söker i dag städjobb. Arbetslösheten bland restaurangpersonalen är högre än genomsnittet, 9 procent. Samtidigt har det i år kommit lika många för att jobba med städning och på restaurang som de av regeringen så omhuldade dataspecialisterna. Varför då? Varför vill regeringen inte ge några av de drygt 700.000 arbetssökande vi har i landet chansen att få ett riktigt jobb? [. . .]

Fru talman! Jag vet inte vilket av följande två alternativ som stämmer. Det första alternativet är att migrationsministern inte ser och förstår alla de problem som reglerna för arbetskraftsinvandring för med sig. Kanske är migrationsministern och regeringen ovetande om de skamlösa övergreppen, utnyttjandet, fuskandet och tricksandet. Efter att ha hört interpellationssvaret verkar det dock otroligt att de skulle vara ovetande. I så fall återstår det andra alternativet, att migrationsministern och regeringen anser att de eventuella problem som finns är acceptabla, att ambitionen att fortsätta med överbuds- och lönedumpningspolitiken på svensk arbetsmarknad är överordnad medmänskliga och humanistiska värden. Jag kan inte tolka migrationsminister Tobias Billströms svar på annat sätt. [. . .]

2. Epilog
(1) Det finns sålunda en helt andra uppfattningar om hitintills uppnådda resultat i verkligheten kring ”ramöverenskommelsen” av 2011-03-03.

Länk 1: Länk: http://www.sanna-ord.se/asylnytt/arkiv/10168-i.html#110815

Vi kan också läsa att alliansens + (MP) preliminära bedömning, ”är förknippad med stor osäkerhet, nämligen att de aktuella förslagen kan medföra kostnader på upp till 1,7 mdkr”. (med all säkerhet långt mer). ”Bedömningen ska inte ses som en reformram utan ambitionen är, som alltid, att genomföra de aktuella förslagen på ett kostnadseffektivt sätt. Den exakta budgetramen kan fastställas först efter att utredningar och fullständig budgetberedning är genomförd”. [. . .]

Länk 2: http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/21/42/e6580a78.pdf

(2) I interpellationsdebatten får vi veta att i stort sett hela korrekta skaran i alliansen och (MP) höjer ”ramöverenskommelsen” till skyarna. För övrigt - hur kan någon sitta och hurra över en överenskommelse vad gäller kostnader är förknippat med stora osäkerheter. Sven-Olof Sällström (SD) skötte sig utmärkt i debatten.

Länk 3: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2010111_GY0919/#{B4E56A2E-6FC6-4920-90FB-5A727BB15D34}

Mvh/Skribenten

avatar
Skribenten

Poäng : 2771

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  kapten havoc on Mon 23 Jul - 18:53

Kan de ta sig hit via bil kan det väl ta sig hem med. Men vi vet ju alla att det aldrig var bär de var ute efter.
avatar
kapten havoc

Poäng : 3130

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Ådärkomdenja on Mon 23 Jul - 19:55

Bärplockarfirmorna i Sverige har tydliggjort att bärsäsongen är krafigt försenad i år.
Trots detta har nån scumbag i Bulgarien dillat i zigenarna en massa bluffar. Det saknas
bär att plocka f n.

Sverige har inget ansvar för dessa personer. Iväg med dom.

PS. Att EU släppte in Bulgarien och Rumänien, två avgrundsländer med massor av zigenare
i befolkningen, visar vilket gigantiskt bluffprojekt EU är.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3791

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Bärplockarna på marsch längs E4

Post  Skribenten on Wed 25 Jul - 5:47

Maria Ferm (MP) skriver inledningsvis i ”ramöverenskommelsen” av 2011-03-03

”Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sina drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden. Regeringens och Miljöpartiets gemensamma mål är därför att säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik.” [. . .]

Men nu har ju miljöpartiet fått som de har ”velat” - blev det inte bra? Mängder med arbetsvilliga bärplockare som inte hittar så många bär! Saken är att plockarna från Bulgarien inte är så intresserade av bär utan en permanent vistelse i Sverige. Det är dags att Maria Ferm (MP) med likasinnade far ut till skogarna och reder upp den röra de bevisligen skapat.

Låt oss kalkylera intäkter.
 En skicklig (rutinerad) bärplockare kan få ihop c:a 100 kg/dag
 En dålig (ointresserad) bärplockare får ihop c:a 40 kg/dag
 Regniga dagar befinner sig bärplockarna i husvagn eller under presenning - då blir det 0 kg/dag.

 Inköpspriset på lingon ligger på 8-16 SEK/kg
 Inköpspriset på blåbär ligger mellan 10-30 SEK/kg = dagspris uppgår nu till 15 SEK/kg

Under 12 timmar måste alltså den flitige plocka c:a 8 kg/tim = 1,6 kg bär var 5.e minut. Efter 12 timmars oupphörligt ryggböjande har den flitige intjänat 1500:- förmodligen med en präktig ryggverk. Fem dagar i den takten kan hypotetiskt ge c:a 7.500:-

Av SvT aktuellt 2012-07-24 kunde vi skåda huru bärplockarna med väskor och varukorgar nu var på väg från Norrland gåendes på E4 mot Stockholm alltmedan bybefolkning samlade in mat från ICA och DOMUS.

Känner sig Maria Ferm (MP) & Allians Fredrik nöjda med utfallet överenskommelsen av 2011-03-03?

Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2771

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Barbarossa on Sat 28 Jul - 8:12

Mycket bra inlägg "Skribenten" Klappar
avatar
Barbarossa

Poäng : 2547

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  K. V. Pauker on Tue 31 Jul - 21:41


Bra att det postas litet mer vettiga inlägg här på Exilen också. Inlägget om arbetskraftsexport av svenskar till Norge och import av arbetskraft till Sverige var också bra.

Tyvärr sätts inte sådant här på väljarnas agenda. Det är bl a därför det behövs alternativa, trovärdiga media av mer mainstream-aktig karaktär som folk törs ta del av. Det mest kostnadseffektiva receptet av sådant slag som jag kunnat komma på är ett nyhetsbrev per e-post med klickbara länkar med Brynolf Wendt som avsändare (om nu Brynolf Wendt skulle låna ut sitt goda namn till några trovärdiga personer som jag antar inte är av Exilen-karaktär).

K. V. Pauker

Poäng : 3042

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Max Ronalds on Thu 2 Aug - 0:01

Jan Guillou wrote:
Tyvärr sätts inte sådant här på väljarnas agenda. Det är bl a därför det behövs alternativa, trovärdiga media av mer mainstream-aktig karaktär som folk törs ta del av. Det mest kostnadseffektiva receptet av sådant slag som jag kunnat komma på är ett nyhetsbrev per e-post med klickbara länkar med Brynolf Wendt som avsändare (om nu Brynolf Wendt skulle låna ut sitt goda namn till några trovärdiga personer som jag antar inte är av Exilen-karaktär).

Kan inte Brynolf Wendt spela in ett personligt video-inlägg och så kan någon seriös organisation (typ Pensionärspartiet) posta det på youtube? "Hej, jag heter Brynolf Wendt, och jag tycker att vi borde stoppa invandringen". Med brasklappen: "Jag brukade se så här farbroderligt sträng ut och säga att vi borde stoppa drogerna också, men det har visat sig inte gå så bra, så ni får ha överseende med om min invandringspolitik misslyckas också".Naturligtvis är Brynolf Wendt det sämsta tänkbara språkröret för en invandringskritisk organisation.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3069

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  K. V. Pauker on Sat 4 Aug - 22:58

Max Ronalds wrote:
Jan Guillou wrote:
Tyvärr sätts inte sådant här på väljarnas agenda. Det är bl a därför det behövs alternativa, trovärdiga media av mer mainstream-aktig karaktär som folk törs ta del av. Det mest kostnadseffektiva receptet av sådant slag som jag kunnat komma på är ett nyhetsbrev per e-post med klickbara länkar med Brynolf Wendt som avsändare (om nu Brynolf Wendt skulle låna ut sitt goda namn till några trovärdiga personer som jag antar inte är av Exilen-karaktär).

Kan inte Brynolf Wendt spela in ett personligt video-inlägg och så kan någon seriös organisation (typ Pensionärspartiet) posta det på youtube? "Hej, jag heter Brynolf Wendt, och jag tycker att vi borde stoppa invandringen". Med brasklappen: "Jag brukade se så här farbroderligt sträng ut och säga att vi borde stoppa drogerna också, men det har visat sig inte gå så bra, så ni får ha överseende med om min invandringspolitik misslyckas också".Naturligtvis är Brynolf Wendt det sämsta tänkbara språkröret för en invandringskritisk organisation.


Det jag föreslog var inte att Brynolf Wendt skulle leda ett invandringskritiskt parti. Det jag föreslog var att han skulle låna ut sitt goda namn till ett nyhetsbrev via e-post med klickbara länkar.

Det jag efterlyser är något som påminner om befintliga media men som sätter litet andra saker på dagordningen och som fyller ut de informationsluckor som den breda allmänheten faktiskt har. Ett exempel är att de etablerade partierna kom väldigt lindrigt undan i media när det gällde knytningen av kronan till Ecun som kostade 500 miljarder kronor. Media förnekade i och för sig inte kronförsvaret. Det hade ju varit svårt. Men man kunde ju t ex ha gjort återkommande intervjuer med nationalekonomer som sade att detta var galet och samtidigt presenterat en bakgrund där man upplyst om vilka partier som beslutade att knyta kronan till Ecun och när och vad motiveringen var. Det här är bara ett exempel. Det finns mycket information som borde finnas i väljarnas vågskål som inte finns där. Visst förmedlas informationsfragment via befintliga media som den uppmärksamme mediakonsumenten själv kan sammanställa till något typ det jag ovan skisserade beträffande knytningen av kronan till Ecun. Men för att Ecu-katastrofen m m skall hamna i vågskålen hos en bredare allmänhet krävs medier som inte ser det som sin uppgift att tillhandahålla ett mediaflöde som inte ställer till med alltför mycket problem för de etablerade partierna. Även om bruket att som tidigare öppet ange dagstidningars partipolitiska hemvist (socialdemokratisk, folkpartistisk, centerpartistisk, moderat) håller på att försvinna (eller åtminstone ersättas med beteckningar typ oberoende liberal o dyl) så har ingen påtaglig förändring ändå inträffat beträffande dessa tidningars politiska hemvist. Dessutom kan man sannolikt räkna med att TV-kanaler som ägs av mediaföretag vars tidningar kallar sig för "oberoende liberal" och liknande har ungefär samma politiska preferens som tidningarna. Och Sveriges Television och Sveriges Radio som kontrolleras av riksdagsmajoriteten borde också kunna antas hålla igen litet med nyheter och reportage som missgynnar de partier som kontrollerar dessa företag.

Sedan det där med att jag skulle vara Jan Guillou. Expo vet nog att han inte är det, och därmed också andra medier. Men det hindrar väl inte att Guillou själv kanske tycker att det är min plikt att upplysa om att jag inte är Jan Guillou efter att signaturen Ronald föreslagit att Guillou kanske borde köpa en Porsche till en till honom närstående person så att han skulle kunna ragga brudar med den.

K. V. Pauker

Poäng : 3042

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Max Ronalds on Sun 5 Aug - 0:03

K. V. Pauker wrote:Det jag föreslog var inte att Brynolf Wendt skulle leda ett invandringskritiskt parti. Det jag föreslog var att han skulle låna ut sitt goda namn till ett nyhetsbrev via e-post med klickbara länkar.

Och så låter vi alla med en stabil årsinkomst på ett antal miljoner knappa in en hemlig pinkod och klicka sig vidare till exklusiva länkar med Peter Schiff, medan de mindre bemedlade får läsa om de senaste spektakulära brotten med epilog signerad en fd skatteåklagare.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3069

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  K. V. Pauker on Mon 6 Aug - 22:58

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:Det jag föreslog var inte att Brynolf Wendt skulle leda ett invandringskritiskt parti. Det jag föreslog var att han skulle låna ut sitt goda namn till ett nyhetsbrev via e-post med klickbara länkar.

Och så låter vi alla med en stabil årsinkomst på ett antal miljoner knappa in en hemlig pinkod och klicka sig vidare till exklusiva länkar med Peter Schiff, medan de mindre bemedlade får läsa om de senaste spektakulära brotten med epilog signerad en fd skatteåklagare.


Nä, det hade jag väl inte tänkt mig. Vet heller inte om det borde finnas en betalvariant som t ex på aftonbladet.se och di.se. Lyckas man överhuvudtaget skapa något som kan generera annonsörer och som får några besökare får man vara glad.

Peter Schiff är f ö en guldhandlare som tidigare synts i media och velat pumpa upp priset på guld.

K. V. Pauker

Poäng : 3042

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Max Ronalds on Tue 7 Aug - 21:16

Jan Guillou wrote:Peter Schiff är f ö en guldhandlare som tidigare synts i media och velat pumpa upp priset på guld.

Han har betydligt mer bakom pannbenet än vad du har. Och förmodligen ett bättre "varumärke" än Brynolf Wendt.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3069

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  K. V. Pauker on Thu 9 Aug - 23:26

Max Ronalds wrote:
Jan Guillou wrote:Peter Schiff är f ö en guldhandlare som tidigare synts i media och velat pumpa upp priset på guld.

Han har betydligt mer bakom pannbenet än vad du har. Och förmodligen ett bättre "varumärke" än Brynolf Wendt.


Peter Schiff är säkert mycket smartare än mig. Och han har definitivt ett bättre varumärke än mig. Tvivlar dock på att han skulle vilja ställa upp. (Tvivlar också på att han gillar vad jag tidigare upplyst om beträffande hans avlägsne och sedan länge avlidne släkting Jacob Schiff.)

När det gäller Brynolf Wendt tvivlar jag också på att han skulle vilja donera sitt namn till något typ en mediastiftelse som skulle föra ut litet mainstream media-liknande information där man inte utelämnar viktig ekonomisk information som jag tycker att dagens mainstream media i stor utsträckning gör. För det första är han inte speciellt intresserad av ekonomi. Sedan är han väl antagligen rädd för att förlora kontrollen över sitt varumärke.

Sedan tvivlar jag att det går att få tag i några kompetenta personer utan SD- eller ND-kopplingar som skulle kunna hålla i ett Brynolf Wendt-nyhetsbrev och som Wendt själv skulle vilja ge sitt förtroende.

Om Wendt eventuellt skulle vara beredd att låna ut sitt namn skulle han säkert bli lurad av något ND-"snille". Så efter en vecka skulle det säkert bli "Blatte Bråk"-videos för hela slanten och krönikor av någon typ Hans Himmler Pettersson. I och för sig är "Blatte Bråk"-videosarna ibland riktigt roliga. Det fåtal jag sett är faktiskt roligare än både Simpsons och Family Guy. Den där tjockisen med unibrows är festligast. Han är som en kombination av Homer Simpson, Peter Griffin (Family Guy), Bert i Mupparna och Kakmonstret. Fast det var ju inte det jag var ute efter.

Får någon tag på någon annan än Brynolf Wendt som har ett bra varumärke så är det förstås också positivt.


Last edited by K. V. Pauker on Thu 9 Aug - 23:29; edited 1 time in total (Reason for editing : Förväxlade Ernie och Bert i Mupparna)

K. V. Pauker

Poäng : 3042

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Max Ronalds on Sat 11 Aug - 11:45

K. V. Pauker wrote:Får någon tag på någon annan än Brynolf Wendt som har ett bra varumärke så är det förstås också positivt.

Jag tror inte det är en fråga om en viss person är ett bra eller dåligt varumärke. Jag tror det är en fråga om en viss person är (för kvarvarande européer) ett farligt varumärke. Den enda vägen att upprätthålla full sysselsättning i ett samhälle med obegåvade och improduktiva medborgare är att skapa en totalitär polisstat. Där vet vi var socialdemokraten Brynolf Wendt hade sina sympatier.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 3069

Back to top Go down

Re: Bärplockarna

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum