Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Go down

Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Skribenten on Wed 1 Feb - 19:50

MALMÖ KOMMUNS NÖDROP 1994 - ETT AVSLÖJANDE 15-ÅRS MINNE

För mer än ett decennium, i dec år 1994, gav dagspress i korta rader uppgifter om Malmö kommun budget som ”på något sätt var i olag”. Kommunen skickade ett par nödrop till regeringen om omedelbart bistånd, eljest hotade härdsmälta i ekonomin. Det här lät ju intressant, tyckte jag och beställde kopior av Malmö kommuns skrivelser, som då hade hamnat på Finansdepartementets bord. I samband med många sentida inslag om Malmö finns det fog för att damma av de två decennie gamla skrivelser jag har i mitt arkiv. Då liksom nu var det Ilmar Repalu som höll i rodret och retoriken är välbekant.

Av inledningen i brev 1 framgår att kommunens ekonomi hade råkat i olag under1980-talet. Det var innan skatteutjämningssystemet kommuner emellan hade kommit igång och Malmö hade redan lånat 85 MKR från Statskassan, vilket nu skulle återbetalas. Repalu säger bl a att ”hade Malmö varit en normal kommun skulle skatteintäkter ha varit 207 MKR högre”. Men var vad det då som var ”onormalt” med kommunen. Ja – det vill nu inte Repalu riktigt gå in på utan han hänvisar i brev 2 till statsbidragsberedningens betänkande (SOU 1994:144). Men - varför detta hemlighetsmakeri?

AV BREV 1 - framgår att Malmö kommun har en befolkning ”som ställer ökande krav på kommunalt finansierad service av en dignitet som vida överstiger riket i övrigt” Sammalunda framgår av brev 2 nämligen att ”Malmö på grund av sin befolkningsstruktur har merkostnader för sjukvården på nästan en halv miljard kronor i jämförelse med för riket i övrigt genomsnittligt sjukvårdsbehov”.

Och trots skattehöjningar under 1995 och trots omfattande besparingskrav skulle Malmö gå back med 800 MKR och soliditeten antogs bli negativ. Skrämmande är den korta sammanställningen i brev 1 att ”kommunen har sedan slutet av 1980-talet sålt ut alla fasta tillgångar för att täcka underskotten”. Allt hade sålts ut som har gått att sälja utav anläggningstillgångar; innehavet av Sydkraft, Värmeverket, Vattenverk m fl. till ett sammanlagt belopp av 6 miljarder! Denna svindlade summa hade ”på grund av befolkningsstrukturen konsumerats upp.”

AV BREV 2 - anar Repalu ”härdsmältan” i Malmö kommun. Ja – vad skulle hända en kommun på obestånd om löner- och bidrag inte betalades ut eller om sjukhusen fick stänga på grund av befolkningens alltför krävande vård? Nå – Göran Persson fick skynda på med pågående utredning om det kommunala utjämningsprogrammet och dessförinnan skicka en ordentlig slant till Replau så att härdsmältan den gången kunde undvikas i Malmö.
= = =

ILMAR REPALU BREV # 1 TILL REGERINGEN
ANKOM - REGISTRATOR FINANSDEPARTEMENT 1994-12-14, Dnr Fi 94/4379

ÄRENDE - ANSÖKAN OM EXTRA STATSBIDRAG FÖR ÅR 1995
Malmö kommuns ekonomi har successivt försämrats sedan mitten av 1980-talet. De ekonomiska nyckeltalen har genomgående varit klart sämre än för kommunvärlden i övrigt. Den grundläggande orsaken härtill är att kommunens huvudsakliga intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag, varit klart otillräckliga.

UTJÄMNINGSSYSTEMET ÄR UR FUNKTION
Övergångsregler i nuvarande skatteutjämningssystem och frysning av utjämningsbidragen för åren 1994 och 1995, är helt beroende av hur det egna skatteunderlaget utvecklas. För inkomståret 1993 beräknas ökningen för riket till 1,78 %. För Malmö kommun anges motsvarande ökning enligt senaste prognos från skattemyndigheterna till 0,6%.

Med dessa siffror för utvecklingen under det senast kända inkomståret kommer skattekraften för Malmö att sjunka till 96,5 % av den genomsnittliga skattekraften för riket. Med en fungerande inkomstutjämning skulle Malmö kommun varit garanterad en skattekraft i princip motsvarande medelskattekraften.

Som jämförelse kan nämnas, att om Malmö kommun från inkomståret 1993 haft en ökning av det egna skatteunderlaget som varit lika med genomsnittet för landets kommuner, skulle summan av skatteintäkter och generella statsbidrag varit 207 MKR högre 1995. Det belopp motsvarar en utdebitering på ca 0:90 kr.

Verkligheten för Malmö kommun är emellertid den omvända; i januari 1995 kommer ca 85 MKR av tidigare erhållna förskott av kommunalskatt att återbetalas till staten. Det kan konstateras att hela det kommunala skatteutjämningssystemet är ur funktion!

STATSBIDRAGSBEREDNINGEN
Sedan skattekraften och skatteintäkterna släpar efter utvecklingen i riket, har Malmö kommun en befolkning som ställer ökade krav på kommunalt finansierad service. Enligt ett flertal samstämmiga opartiska utredningar, senast statsbidragsberedningen, har malmöborna ett behov av kommunal service som vida överstiger genomsnittet för riket. Betänkandet från den nämnda beredningen för statsbidrag och utjämningen i kommunsektorn (SOU 1994:144) visar att Malmö kommun, vid en sammanvägning av föreslagen inomkommunal inkomstutjämning respektive kostnadsutjämning samt statsbidrag, skulle vara berättigade till en inkomstförstärkning på 3.769 kr per innevånare. Detta motsvarar ca 900 MKR eller ca 4 kr i utdebitering.

RESULTATET 1994
Resultatprognosen för helåret 1994 visar med all önskvärd tidlighet på den klara obalans som finns mellan intäkter och kostnader. Trots att nettokostnaderna varit nominellt oförändrade under senaste treårsperioden, vilket innebär en real minskning av kostnaderna, visar delårsrapporten januari-september 1994, enligt nämndernas prognoser, en förlust för helåret 1994 på ca 500 MKR före extraordinära intäkter och kostnader och en förändring av eget kapital på ca –600 MKR. I detta resultat ingår inte ökningen av pensionsskulden som beräknas till ca 400 MKR. Inklusive den ökade pensionsskulden kan resultatet 1994 komma att bli –1000 MKR.

RESULTATET 1995
Kommunfullmäktige i Malmö har beslutat om en höjning av skattesatsen för 1995 med 1:03 kr till 30:05 kr exklusive församlings- och stiftsskatt. Skattehöjningen ökar kommunens skatteintäkter med ca 230 MKR.

KAPITALFRIGÖRELSE REDAN GENOMFÖRD
I 1995 års budget har kommunstyrelsen föreslagit försäljningar till ett belopp av totalt 500 MKR. Det skall därvid noteras att kommunen tidigare år, i slutet på 1980-talet och i början av 1990-talet, genom försäljningar redan genomfört stora delar av den kapitalfrigörelse som är teoretiskt möjlig. Härvidlag skiljer sig Malmö från andra jämförbara kommuner. Totalt för perioden 1986-95 beräknas Malmö kommuns försäljning av anläggningstillgångar uppgå till ca 6.000 MKR.

KVARSTÅENDE FINANSIELL OBALANS
Någonstans finns en gräns för vilka effektiviseringar, rationaliseringar eller rena besparingar som är möjliga utan att välfärden äventyras. Problemet för Malmö är således inte att vi har för höga kostnader. I förhållande till kommuninnevånarnas krav på service har Malmö ytterst låga kostnader. Nettokostnaden per innevånare är lägre än i många andra jämförbara kommuner, vilket tyder på att kostnadseffektiviseringen är hög. Problemet är att intäkterna, trots skattehöjning, inte tillnärmelsevis räcker till.

För Malmö kommun är det därför helt avgörande att det permanenta nya skatteutjämningssystem, som från och med 1996 måste ersätta dagens provisorium, gen en finansiell förstärkning i minst den storleksordning som framgår av statsbidragsberedningens nu framlagda betänkande. I annat fall blir konsekvenserna för malmöborna, vid ett skatteuttag motsvarande genomsnittet för landets kommuner, får acceptera en väsentligt lägre standard på sin kommunala service är innevånarna i övriga Sverige. Eller, som en yttersta konsekvens, tvingas Malmö kommun tillgripa ytterligare kraftiga skattehöjningar för att slå vakt om välfärden. Denna väg är i praktiken inte lämplig med hänsyn till konkurrensen om invånarna från de kranskommuner runt Malmö som genomgående har en skattenivå klart under riksgenomsnittet.

ANSÖKAN OM EXTRA STATSBIDRAG FÖR ÅR 1995
I avvaktan på beslut och genomförande av ett rättvist och långsiktigt hållbart statsbidrags- och utjämningssystem från och med år 1996, ansöker Malmö kommun om ett extra statsbidrag för år 1995. Motiven är följande. Det behov av intäktsförstärkning som konstaterats av statsbidragsberedningen föreligger självfallet redan 1995. Malmö kommuns prognostiserade utfall för 1994 ger ytterligare stöd för att ett sådant behov föreligger.

Frysningen av utjämningsbidragen i nuvarande provisoriska skatteutjämningssystem har medfört att kommuner, som liksom Malmö, har en sämre skatteunderlagsutveckling än riket, missgynnas på ett sätt som knappast kunder förutses då riksdagen fattade beslut om frysningen.

Med stöd av vad ovan anförts och i avvaktan på ett nytt utjämningssystem från och med 1996 ansöker Malmö kommun om extra statsbidrag för finansiering av 1995 års verksamhet.

KOMMUNSTYRELSEN I MALMÖ
Ilmar Repalu Joakim Ollén
Kommunstyrelsens ordf Kommunstyrelsens vice ordförande
= = =

BREV # 2 - TILL REGERINGEN 1995-02-15
Så kommer nästa brev från Malmö kommun med ett förnyat nödanrop till regeringen.

REGISTRATOR finansdepartementet 1995-02-17, Dnr Fi 94/4379
RUBRIK - Komplettering av tidigare ansökan om extra statsbidrag för 1995[/b]

Kommunstyrelsen har den 7 dec 1994 tillskrivit regeringen med ansökan om extra statsbidrag för 1995. Under de två senaste månaderna har allvaret i Malmös ekonomiska situation kommit att ytterligare understrykas, vilket motiverar att en komplettering görs med vissa tillkommande fakta.

I denna komplettering finns även på vissa punkter en jämförelse med Göteborgs kommun. Jämförelsen motiveras av att Malmö och Göteborg har stora likheter i sin befolknings- och kostnadsstruktur. Båda kommunerna ansvarar dessutom även för sjukvården, vilket för båda huvudmännen innebär exceptionella krav på resursinstanser. Det nuvarande skatteutjämningssystemet för landstingen ger endast en marginell utjämning av de stora kostnadsskillnader som finns mellan sjukvårdshuvudmännen.

Det bör i detta sammanhang noteras att såväl Malmö som Göteborg, enligt statsbidragsberedningens beräkningar, har merkostnader för sin sjukvård som motiverar inkomstförstärkningar motsvarande över 2.000 kr per invånare. I klartext betyder detta att vi i Malmö, på grund av vår befolkningsstruktur, har merkostnader för sjukvården på nästan en halv miljard kronor jämfört med om vi hade haft ett för riket genomsnittligt sjukvårdsbehov.

RESULTATET FÖR 1994 BLIR SÄMRE ÄN BEFARAT, UNDERSKOTT 1,3 MILJARDER
Bokslutet för 1994 är ännu inte klart, men utfallsprognoser som bygger på den löpande uppföljningen i verksamheten visar att underskottet kommer att bli ca 1,3 miljarder kronor. Detta belopp motsvarar nästan 5.400 kr per invånare i Malmö. Som jämförelse kan nämnas att statsbidragsberedningen föreslår att Malmö, när det nya systemet är fullt utbyggt, får en intäktsförstärkning på 3.769 kronor per invånare eller totalt 900 MKR.

Enligt vad vi inhämtat kommer resultatet för Göteborg att bli nominellt ca –800 MKR exklusive ökningen av pensionsskulden. Motsvarande siffra för Malmö, om även vi exkluderar avsättningen till pensionsskulden, är ca –900 MKR. Då skall noteras att Göteborg har en befolkning och en omsättning i den kommunala budgeten som är nästan dubbelt så stor.

Vid jämförelse med Göteborg måste dessutom beaktas mellanhavanden med de kommunala bolagen. Det är respektive kommunkoncerns resultat som skall jämföras. I Göteborg visar de kommunala bolagen på en vinst på 700 MKR, varav ca 350 MKR dock beräknas kunna elimineras i koncernbokslutet. I Malmö beräknas bolagen endast bidra med ca 12 MKR i koncernresultatet. Vid en jämförelse mellan de båda kommunernas koncernbokslut visar således att Göteborg har ett underskott på ca 350 MKR, medan motsvarande siffra för Malmö är –900 MKR.

BUDGET FÖR 1995 ÄR UNDERBALANSERADE MED C:A 800 MKR
För 1995 har skattesatsen i Malmö höjts med 1:03 kr, vilket ökar våra skatteintäkter med ca 230 MKR. Den totala skattesatsen, exklusive församlings- och stiftsskatt uppgår därmed till 30:05 vilket är den i särklass högsta i regionen.

Under åren 1993-94 minskade kommunens nettokostnad realt med ca 10%. Trots skattehöjningen ställer 1995 års budget krav på besparingar i verksamheten på 4-5%. Från flera av våra förvaltningar kommer nu signaler att budgetmålen för 1995 kan vara svåra att uppnå.

Under 1995 råder uppsägningsstopp, vilket skall ses i det perspektivet att antalet anställda minskat med ca 5.800 personer elle 19% under de tre gångna åren. I förhållande till verksamhetens budgetramar kommer emellertid en övertalighet att uppstå, vilket medför en kostnadsbelastning av det kommuncentrala omstruktureringsanslaget.

Trots skattehöjning och trots omfattande besparingskrav innebär den beslutade budgeten för 1995 ett beräknat underskott på 800 MKR.

RISK FÖR EKONOMISK HÄRDSMÄLTA
Underskott av en storleksordning som motsvarar 4:00-5:00 kr i utdebitering medför att Malmö befinner sig i en negativ kostnadsspiral med snabbt ökande kostnadsräntor. Fullmäktige har tvingats nästan dubbla låneramen. Från 1.385 MKR till 2.585 MKR bara för finansiering av 1994 och 1995 års verksamhet och investeringar.

Soliditeten i 1994 års bokslut beräknas till ca 2%. Vid slutet av 1995 kommer soliditeten att vara negativ. Det egna kapitalet är då helt förbrukat.

Utan omedelbara ekonomiska stödåtgärder hotas kommunen av något som kan liknas med en ekonomisk härdsmälta. Därmed hotas också mycket av de som via förknippar med välfärdssamhället av kollaps i landets tredje största kommun. De effekter som en sådan utveckling skulle medföra för regionen och för landet kan bara anas.

SVARET FINNS
Svaret på frågan varför Malmö kommun har en ekonomi i brant utförsbacke finns i statsbidragsberedningens betänkande (SOU 1994:144). Att våra förutsättningar är klart mycket sämre än alla andra kommuners och landstings framgår med all önskvärd tydlighet av denna utredning. Utredningen visar klart att Malmö är den kommun som är mest missgynnad av dagens system. Vad som särskilt bör understrykas är att våra merkostnader i första hand finns inom sjukvården. Av den föreslagna inkomstförstärkningen för Malmö, totalt 3.713 kr per invånare, avser 2.053 kr (55%) Malmö som landsting och 1.660 kr (45%) Malmö som primärkommun.

ANSÖKAN OM EXTRA STATSBIDRAG FÖR 1995
Vi utgår ifrån att det nya skatteutjämningssystemet genomförs fullt ut enligt beredningens förslag. Som framgår ovan måste emellertid ekonomiska stödåtgärder sättas in redan i år. I annat fall försvåras allvarligt förutsättningarna för att vi av egen kraft, med stöd av ett rättvist inkomst- och kostnadsutjämningssystem, skall åstadkomma balans i kommunens ekonomi.

Med hänvisning till tidigare av kommunstyrelsen inlämnad framställning till regeringen och till vad som anförts i denna kompletterande skrivelse ansöker härmed Malmö kommun om extra statsbidrag för finansiering av 1995 års verksamhet.

Ilmar Repalu Percy Liedholm
Kommunstyrelsens ordf Kommunstyrelsens vice ordförande
Malmö kommun Malmö Kommun
= = =

EFTERSKRIFT
Ilmar Repalu är en av många personer i landet som ställt till stor skada. Vi går till år 1996 då det kommunala Malmö Energi utförsåldes till Sydkraft till beloppet 1,7 miljarder, en affär som väckte stor uppmärksamhet. Samtidigt förvärvade Sydkraft Båkab Energi. Detta för att Ilmar Repalu saknade pengar i kommunens kassa vilket berodde på Malmös ”speciella struktur”

Inför stängningen av Barsebäck i nov år 1999 träffades en ekonomisk uppgörelse mellan staten, Vattenfall och ägaren Sydkraft, som innebar att Barsebäck Kraft AB och Ringhals AB skulle blida en företagargrupp (koncern). Vattenfall blev majoritetsägare med 74,2% och Sydkraft tilldelades 25,8%. De produktionsresurser som Vattenfall avhände i form av andelen i Ringhals räknades vid tidpunkten som låga eftersom el-priserna vid tidpunkten var låga. Sydkraft ersattes alltså genom en minoritetspost.

Men i maj 2001 blev dåvarande Sydkraft ett dotterbolag till den tyska E.ON-koncernen, genom att E.ON Energie ökade sitt aktieinnehav i Sydkraft AB till c:a 56 % av rösterna. Nu följde en ny förhandlingsomgång som innebar att Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB tillsammans bildade Ringhalsgruppen, ägt av företagen Vattenfall AB och E.ON Kärnkraft Sverige. AB. Vattenfall äger 70,4 % och E.ON äger 29,6 %.

I fallet Barsebäck uppgick kompensationerna, hämtat från statliga Vattenfall, till ungefär 18 miljarder dels förknippad med ersättningskraft, dels kostnader för avställningsdriften ävensom ersättning för uteblivna framtida intäkter. På så sätt löstes tillfälligt partipolitiska problem i Sverige snarare än en långsiktlig lösning av landets el-produktion.

Oskarshamn kärnkraftverk driftsatte successivt tre reaktorer åren 1972, 1975 och 1985. Oskarhamnsverket ägdes från början av OKG AB som bildades år 1965 som inbegrep: (1) Stockholms Energi, (2) Gullspång Kraft AB, (3) Stora Kraft, (4) AB Skandinaviska Kraftverk, (5) Karlstad kommun, (6) slutligen Sydkraft AB som var största enskilda ägare med 55% av aktiekapitalet men som i sin tur ägdes av flera kommuner, pensionsfonder, försäkringsbolag och utländska företag. Men - i samband med nedläggningen av Barsebäck, Sydkraft AB blev ett dotterbolag inom den tyska E.ON Kärnkraft AB. Då föll hela den tidigare ägarbilden varvid Oskarshamn efter förhandlingar och uppköp kom att ägas till 55% av E.ON och 45% att ägas av Fortum.

Just genom Malmö kommuns utförsäljning av Malmö Energi, som utförsåldes till Sydkraft, rullade bollen vidare på så sätt att el-giganterna E.ON och Fortum fick greppet om svensk el-produktion. Så gick det till när Ilmar Repalu av outgrundliga skäl satsade på massinvandring snarare än att värna Malmö kommun och landets budget. Resultatet blev förödande.

För 15 år sedan hamnade Ilmar Repalu i kommunledningen och skapde Malmö till brottets stad.

Mvh/Skibenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2771

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Robin Shadowes on Wed 1 Feb - 22:29

Om detta började för redan 18 år sedan, hur mycket värre måste det då inte vara nästan 20 år senare? Skulle inte förvåna mig om att när skatte-underlaget i kommunen minskar i allt mer ökande takt, att politikerna då stiftar nya lagar som innebär att andra kommuner måste vara med och betala det mångkulturella kalaset. Så om folk flyttar ut från Malmö till mindre men rikare kommuner, så kommer snart snablarna dit och borrar sig in i värdkroppen. Så det blir till att fly en gång till. Och en gång till...
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3942

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Germanen on Thu 2 Feb - 21:56

Din tes Skribenten, bekräftar mer eller mindre min om att levnadsstandarden som sakta byggts upp i sverige sedan andra världskriget snart kommer vara ett minne blott, tackvare den socialist & marxistanstrukna politiska dogmatiken och konformiteten fråntagit det svenska folket modet att gå emot strömen, sticka ut och ifrågasätta.

Hur kan det annars vara möjligt att vanliga svenssons accepterat att man exempelvis bör tänka i kretslopps termer när det gäller miljön så att kommande generationer inte skall lida. Men samtidigt skita fullständigt i ens egna barns ekonomiska framtid och etniska arv går sotdöden till mötes på grund av ren och skär nihlism från deras sida?
avatar
Germanen

Poäng : 2652

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Ådärkomdenja on Thu 2 Feb - 23:03

Den där Joakim Ollén, Reepalus vice ordf, och samfälld undertecknare av tiggarbrev No #1, visst var väl han moderat?

Vilket i s f visar att redan på den tiden fanns det felstämda bockfötter i det numera moderöda lansförrädarpartiet.

Bra avslöjat f ö, Skribenten.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3791

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  RL on Fri 3 Feb - 6:24

Ådärkomdenja wrote:Den där Joakim Ollén, Reepalus vice ordf, och samfälld undertecknare av tiggarbrev No #1, visst var väl han moderat?

Ja, han är moderat och t o m boss i Malmö 1985-88, f ö den enda perioden där det inte varit sossestyre i Malmö i någorlunda modern tid.
avatar
RL
Riksmarskalk

Poäng : 3260

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Ådärkomdenja on Fri 17 Feb - 16:19

(S): "Malmö framstår som en amerikansk gangsterfilm"

– När man har läst tidningarna den senaste tiden känns det som man kliver in i en amerikansk gangsterfilm, sa Morgan Johansson, Socialdemokraternas talesperson i rättsfrågor, i riksdagsdebatten.

http://nyheter.se.msn.com/gallery.aspx?cp-documentid=160585613

Det är väl snarast Avpixlat som MJ hämtat åsikterna ifrån. Men det kan han ju som Pk-ist aldrig medge.
Avpixlat tillämpar sedan en tid tillbaka epitetet "Gangsterstaden" (med all rätt) betr Malmö. Faktum är
att jag var den som på Avpixlat först myntade begreppet, jag gläds att AP tog begrepppet ad notam.
Numera ävenså spridd till högsta nivå inom socialdummokratiska partiet på riksnivå. Vilken råsop mot
Ilmar Reepalu, huvudansvarig sosse inom gangsterstadens lokalpolitik sedan tiotals år.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3791

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  RL on Fri 17 Feb - 16:38

Ådärkomdenja wrote: "Malmö framstår som en amerikansk gangsterfilm"
– När man har läst tidningarna den senaste tiden känns det som man kliver in i en amerikansk gangsterfilm, sa Morgan Johansson

Skillnaden mellan Malmö o en amerikansk stad är att jänkarnas poliser inte är rädda att använda sina skjutvapen i sanerande syfte

Ådärkomdenja wrote:Avpixlat tillämpar sedan en tid tillbaka epitetet "Gangsterstaden" (med all rätt) betr Malmö. Faktum är att jag var den som på Avpixlat först myntade begreppet, jag gläds att AP tog begrepppet ad notam.

Bra påkommet :) ...men jag har på senare tid märkt att AP börjat slarva med begreppet. För någon dag sedan kallade dom Gangsterstaden för Malmö i ingressen :(
avatar
RL
Riksmarskalk

Poäng : 3260

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Ådärkomdenja on Mon 19 Mar - 23:07

"130 nya Malmöpoliser permanentas" :

- Malmö, som fått ett tillskott på ca
130 poliser för att utreda de många
dödsskjutningarna och den organiserade
brottsligheten, får behålla tjänster-
na. Förstärkningen blir permanent.

Det lovade rikspolischefen Bengt
Svenson vid en debatt i Malmö på
måndagen. Debattfrågan var om Malmö
var en gangsterstad eller om det är
en tillfällighet att det skett åtta
dödsskjutningar på mindre än ett år.

Situationen är allvarlig, enligt
Bengt Svenson. -I det korta
perspektivet sticker Malmö ut, sade
han.

texttv källa


Ett bevis på den totala uppgivenheten.
Istället för att stävja orsaken till pyroman-
dåden, så skaffar man fler brandbilar, för att
göra en jämförelse.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3791

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  kapten havoc on Tue 20 Mar - 0:01

Ådärkomdenja wrote:"130 nya Malmöpoliser permanentas" :

- Malmö, som fått ett tillskott på ca
130 poliser för att utreda de många
dödsskjutningarna och den organiserade
brottsligheten, får behålla tjänster-
na. Förstärkningen blir permanent.

Det lovade rikspolischefen Bengt
Svenson vid en debatt i Malmö på
måndagen. Debattfrågan var om Malmö
var en gangsterstad eller om det är
en tillfällighet att det skett åtta
dödsskjutningar på mindre än ett år.

Situationen är allvarlig, enligt
Bengt Svenson. -I det korta
perspektivet sticker Malmö ut, sade
han.

texttv källa


Ett bevis på den totala uppgivenheten.
Istället för att stävja orsaken till pyroman-
dåden, så skaffar man fler brandbilar, för att
göra en jämförelse.

Snarare man skaffar mer dialogpoliser för att försöka snacka med obildbara inavels araber. Kan ju bara önska dom lycka till med den uppgiften.
avatar
kapten havoc

Poäng : 3130

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Malmöbo on Tue 20 Mar - 11:26

Nu skall även Zlatan sälja sitt hus i Malmö. Orrenius från sydsvenskan flyttar även han men till Stockholm. - Ingen vill tala om det men det handlar om deras egna barns skolmiljö.

Malmöbo
08-hatare

Poäng : 2633

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Alfamale on Tue 20 Mar - 12:00

Det måste ta slut snart...

Alfamale

Poäng : 2908

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Robin Shadowes on Tue 20 Mar - 17:08

Malmöbo wrote:Nu skall även Zlatan sälja sitt hus i Malmö. Orrenius från sydsvenskan flyttar även han men till Stockholm. - Ingen vill tala om det men det handlar om deras egna barns skolmiljö.

Hoppas dom får sälja till underpris.
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3942

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Malmöbo on Tue 20 Mar - 18:46

Katoliken Zlatan har inte bestämt hur Malmö skall se ut. Han äldste son är född 2006 och skall börja skolan till hösten. Zlatans familj är bara en av tusentals familjer i Malmö som gjort samma sak. Nicklas Orrenius på Sydsvenskan däremot borde låta sina egna barn växa upp i Malmö. Han har bett om det.

Malmöbo
08-hatare

Poäng : 2633

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Ådärkomdenja on Wed 21 Mar - 11:31

Kors i taket! Sossen Repalu i armkrok med (sd)!

"S och SD i utspel om flyktingar"

- Malmös starke man, S-politikern Ilmar
Reepalu, har i ett gemensamt brev med
Sverigedemokraterna kopplat samman
våldsvågen i Malmö med flyktingars
fria rätt att bosätta sig var de vill.

I brevet som har skickats till riks-
dagsledamöter i Malmö beskrivs hur en
parallell samhällsstruktur med egna
normer och även egen rättskipning
växer fram, skriver Dagens Arena.

Den utvecklingen vill Reepalu och SD
bekämpa genom att lagen om flyktingars
rätt att bosätta sig var de vill ses
över. -Kopplingen gör mig oerhört
illa berörd
, säger Maria Ferm (MP).

texttv källa

Givetvis poppar det upp en genus-apa
och grönmögelkommunist, som spyr ut
sin galla.

Hoppas det får effekter även på riksnivå.
Äggskallen har fått lite att tänka på nu,
(s) bryter av mot fixeringen att låtsas
att (sd) inte existerar.
avatar
Ådärkomdenja

Poäng : 3791

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  kapten havoc on Wed 21 Mar - 12:17

Ja usch så hemskt att säga som det är. Absurdistan i ett nötskal. Samtidigt vill de inte att vi "rasister" ska göra skillnad på folk och folk, när de själva gör det varje dag. Imbeciller. :joker: :geek:
avatar
kapten havoc

Poäng : 3130

Back to top Go down

Re: Ilmar Repalu och Malmö kommuns härdsmälta

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum