Planerna för Sveriges undergång.

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Mon 8 Aug - 8:31

Då dessvärre gamla Exilen är borta och att jag inte har en susning om Skribenten hittar hit igen så passar jag på att sno dem från Demokratbloggen som i sin tur har lånat det från gamla Exilen (efter tips av mig, min anm.). Då även hans gamla blogg oväntat släcktes ned i början av sommaren av wordpress så kan det ju vara bra att ha det back-upat på så många ställen som möjligt då jag anser detta arbete vara ett av Skribentens viktigaste och finaste. Då DB är en blogg så har han av utrymmesskäl delat upp det i fyra delar. Lägger upp dom återstående två delarna efterhand. Minns inte i vilken sektion det fanns i ursprungligen så moddarna får väl flytta det i så fall om det skulle behövas.

Planerna för Sveriges undergång 1
1. Allmänt och bakgrund

Detta är ett inlägg jag placerade på förutvarande exilen år 2002. Det var sålunda för 15 år sedan tankarna dök upp hos politikerna att beslagta svenska folkets sommarstugor i händelse av ”massflykt”. Frågan ställdes här på nuvarande exilen om tankar tidigare hade funnits hos politikerna att konfiskera svenska folkets bostäder, jovisst har det så. För den skull placerar jag detta inlägg från år 1992 som först publicerades i dåvarande tidskiften ”Fri Information”.

Den borgliga regeringen gav 21 dec 1992 chefen för försvarsdepartementet (FöD) i uppdrag att kalla samman en kommitté med uppgift att reda ut påfrestningar för samhället i fred samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del vid massflykt av asyl och hjälpsökande. (Fö 1992:03 och prop. 1993/94:94). Kommittén antog namnet "Hot- och riskutredningen" med Eric Krönmark som ordförande. Därutöver knöts ett stort antal sakkunniga personer som ej omnämns här. Huvudbetänkandet som utgavs i januari 1995 har döpts till "Ett säkrare samhälle" (SOU 1995:19). Därutöver gavs åtta delbetänkanden ut. Detta inlägg fokuserar delbetänkandet från 1993 med titeln "Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande" (SOU 1993:89) samt huvudbetänkandet. Vi belyser också den verksamhet som dåvarande ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap) ålade länsstyrelser och landets kommuner, nämligen att utforma planer som med stor säkerhet skulle leda till Sveriges undergång.
2. Massflykt till Sverige (SOU 1993:89)
Enligt utredningsdirektiven valde kommittén att beskriva olika scenarion som avsåg att belysa påfrestningar och risker i det fredstida samhället. När det gäller s.k. "massflyktsituationer" behandlas tre scenarion i delbetänkandet. Här skildras händelseförlopp grundade på olika antaganden om antal människor som kommer till Sverige för att begära hjälp. Utredningen vill framhäva att scenariot är exempel på händelser i andra länder som utsätter det svenska samhället för stora påfrestningar. De överväganden som gjorts visar att händelser som kan orsaka massflykt inte är otänkbara. Utformningen av scenarion har skett med företrädare för ett antal statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner, företag och organisationer som skulle beröras av händelseförloppen. Många remissinstanser har framhållit att beskrivningarna enligt deras uppfattning är realistiska. Ingen av dem har haft några allvarliga invändningar mot utredningens bedömningar eller förslag.


Delscenario 1 - antar att nya makthavare har tagit över i Ryssland. Efter en tids aggressiv utrikespolitik går den ryska armén in i de baltiska staterna. Omfattande utrensningar sker bland politiker och tjänstemän som deltagit i frigörelsen några år tidigare. Det politiska systemet krossas. Det antas att ca 50 000 asylsökande under en vecka i februari kommer till svenska hamnar via småfartyg.
Delscenario 2 - beskriver, utöver 50 000 asylsökande, hur 150 000 hjälpsökande tar sig till Sverige under sammanlagt fyra månader. Ett stort antal människor tar sig via Finland och Polen till Sverige.
Delscenario 3 - antar att efter en lång period av sträng kyla och stor brist på livsmedel att ca 500 000 hjälpsökande skulle komma till Sverige under en tid av ca 6 månader. På samma gång sprids ryktet att en allvarlig olycka har inträffat i ett kärnkraftverk utanför Moskva. Man antar vidare att ett stort antal massflyktingar har smittsamma sjukdomar som får den svenska sjukvården att kollapsa.
I alla tre scenarion beskrivs hur svenska myndigheter skall agera i enlighet med i förväg uppgjorda planer som eskalerar allt efter massflyktingarnas antal och kondition. Regeringen gör i samband med sitt beslut kraftfulla uttalanden riktade till myndigheter, organisationer och enskilda och uppmanar dem att på olika sätt hjälpa till. Regeringen kallar också samman cheferna för Invandrarverket, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap, Räddningsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Kommunförbundet rekommenderar kommunerna att ta på sig ansvar för de uppgifter som krävs. Kustbevakningen och försvarsmakten skall övervaka trafiken till sjöss men har inte någon möjlighet att övervaka enskilda fartyg på grund av deras antal. Trots massmediernas rapportering är många svenskar negativa till mottagandet. Rikspolisstyrelsen kallar in beredskapspoliser enligt en i förväg uppgjord plan. Invandrarverket (det kallades så) kommer överens med kommuner om inkvartering i första hand genom rekvisition av olika kommunala sport- och idrottsanläggningar.


Landstingen överväger att tömma vårdavdelningar på länssjukhus för att kunna ta hand om hjälpsökande och smittade. Att hjälpa både svenskar och hjälpsökande klarar man inte av. Länsstyrelserna får så småningom allt svårare att ordna förläggningar med sanitära utrymmen och möjligheter till utspisning. Invandrarverket får i samverkan med Socialstyrelsen och med företrädare för kommunerna i uppdrag att utveckla planer för härbärgering och utspisning av massimmigranterna. Med stöd av lagstiftningen kan rekvirering av svenskarnas fritidshus komma i fråga.
Lämpliga hamnar på ostkusten namnges som fartyg kan angöra: Gävle, Norrtälje, Stockholm, Nynäshamn, Oxelösund, Oskarshamn, Kalmar, Nävekvarn, Arkösund, Västervik, Slite, Fårösund, Böda, Karlskrona och Ystad. Massimmigranterna transporteras på snabbaste sätt till olika i förväg iordningställda hjälpcenter. Givetvis har människosmugglarna redan skaffat sjökort över infarterna! Svenska myndigheter ger ej enbart signaler till människosmugglarna om lämpliga hamnar. Genom sina budskap ger man kuppmakare i olika länder besked om att det är fritt fram att rensa upp bland oppositionella. De drivs på flykt och tas emot i Sverige!
I slutsatserna kring det tredje scenariot (500 000 asylsökande) antar man med fog att det svenska samhället havererar av påfrestningar och oroligheter i landet icke minst orsakad av en explosionsartad kriminalitet. Sjukvården klarar ej av anstormningen utan bryter på sina ställen samman. Man befarar att ett stort antal bank- och butiksrån kommer att äga rum. Demonstrationer och andra opinionsyttringar mot verksamheten antas förekomma i stor omfattning på många orter.

Liksom tidigare tror sig regering och myndigheter kunna "informera" bort den svenska befolkningens motstånd genom kraftfulla insatser av massmedia. Man säger att: "behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå". Varför skulle den svenska befolkningen vara mer benägen att tro på den propaganda som sprids i en massflyktsituation när den djupt misstror dagens informationskampanjer.
3. Huvudbetänkande (SOU 1995:19)
Trots huvudbetänkandets titel: "Ett säkrare samhälle" ger innehållet all anledning till oro. Avsnittet "Utvecklingen i Sverige på 5-10 års sikt" bekräftar farhågorna Fri Information varnat för i många år.
"Invandrarna söker sig i stor utsträckning till de tättbefolkade områdena, framför allt storstäderna. De strävar efter kontakt med landsmän. Svårigheterna för invandrare att etablera sig i mindre orter, där det är ont om arbetstillfällen, är höga. Samtidigt innebär koncentrationen av invandrare att svenskar som bor där väljer att flytta. Kontakterna med det svenska samhället kan för många bli mycket begränsade.
Under senare delen av 1980-talet och 1990-talet har allt fler utomeuropéer sökt sig till Sverige. De kommer från förhållanden som avsevärt skiljer sig från det svenska samhället. Klyftorna mellan olika befolkningsgrupper växer. Polariseringen och segregeringen växer i samhället. Skillnaderna ökar även mellan bostadsområden i tätorterna. En del grupper, framför allt yngre, tar avstånd från samhällets normer. Benägenheten att ta till våld sprider sig. Våldet accepteras i stigande utsträckning inom olika grupper. Tillgången till vapen ökar hos de våldsbenägna och kriminellt belastade. Utvecklingen riskerar att sprida sig".

4. Försvarsmakten
Utformningen av Försvarsmakten styrs i första hand av kraven på förmåga att möta ett väpnat angrepp, varifrån det än kommer. Försvarsmakten skall verka stabiliserande på den säkerhetspolitiska miljön i norra Europa, bland annat genom sin förmåga att hävda svenskt territoriums och luftrums integritet under grundberedskap. Totalförsvaret har enligt huvudbetänkandet (SOU 1995:19) att i framtiden möta en betydligt bredare hotbild bl. a: "regionala konflikter som utgör ett hot mot internationell säkerhet och stabilitet. Sådana konflikter kan uppstå även i Sverige exempelvis beroende på etniska eller religiösa motsättningar." Det är ju knappast loja svenska protestanter som antas svara för religiösa konflikter.
Skillnader i den ekonomiska utvecklingen mellan regioner anses också som ett hot. Därutöver upptas ett brett spektrum av andra hot än de rent militära, exempelvis massflykt, terrorism, sabotage, internationell kriminalitet, miljökatastrofer och avbrott i försörjningen med viktiga förnödenheter.
(Slut del 1)
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Del 2

Post  Robin Shadowes on Mon 8 Aug - 8:33

5. ÖCB planerar
Dåvarande ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap, numera Kris- och Beredskapsmyndigheten) utgav i juli 1995 en handbok för kommunernas beredskapsförberedelser (ISBN 91-7097-016-5). Handboken som bygger på hot- och riskutredningen, lämnar kommunerna direktiv för ett 15-tal verksamhetsområden i händelse av kris och krig. Direktiven omfattar bl. a räddningstjänst, social- och hälsotjänst, el- och energiförsörjning men också flyktingverksamhet. Det senare handlar om Invandrarverkets (SIV) planer för att väsentligen öka mottagningskapaciteten vid tillströmning.
SIV skrev 1992-06-17, i samråd med civilbefälhavarna och länsstyrelserna, till landets alla kommuner att det är angeläget att de gör förberedelser för att med kort varsel ta emot extraordinärt antal flyktingar eller andra skyddssökande.
"Det kan då inte uteslutas att inströmningen överstiger SIV:s förmåga vilket ställer krav på andra rutiner och resurser i samhället. Hot- och riskutredningen belyser och lämnar förslag som innebär ökade skyldigheter för kommunerna. Regeringen kan lämna särskilda föreskrifter för verksamheten. Därtill kan civilbefälhavare och länsstyrelse med föreskriftsrätt ålägga såväl länsstyrelserna som kommuner att ta emot och ta hand om flyktingar".

Kommun bör planlägga för att motta:
asylsökande/hjälpsökande till ett antal som motsvarar 5 % av kommunens folkmängd senaste årsskiftet.
Planeringen bör inriktas i huvudsak mot kollektivt mottagande.
Registrering bör ske av de mottagna.
Planeringen bör inriktas till minst sex månaders varaktighet.
Vidare säger direktivet att beredskap skall finnas att ta emot skyddsökande från andra delar av landet eller från grannkommuner. ÖCB uppmanar sålunda Sveriges kommuner att planera för att ta emot sammanlagt c:a 450 000–500 000 asylsökande i händelse av massflykt d.v.s. till ett antal som delbetänkandet (SOU 1993:89) säger att landet bryter samman!
6. Bestämmelser vid "Massflykt"
Trots de skräckscenarier som utmålats i delbetänkandet "Massflykt till Sverige" (SOU Fö. 1992:03) så följer regeringen och kulturdepartementet upp med en proposition (Prop. 1993/94:94) vars senare del innehåller "lagförslag till legal reglering av massflyktsituationer". Detta lagförslag, bestående av ett 30-tal paragrafer, innehåller bl. a "rekvisitionsrätt av fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten".

I propositionen finns en förteckning över remissinstanserna men här finns ingen text vare sig i sammanfattning som i lagtexten som avslöjar slutsatserna i det tredje scenariot d.v.s. att det svenska samhället då kan bryta samman! Inledningen till lagtexterna säger följande.
En utlänning som rest in i Sverige från ett område där det råder väpnad konflikt eller kris av synnerligen allvarlig karaktär skall kunna beviljas tillfälligt vistelsetillstånd här. Det ankommer på regeringen att avgöra när man anser att ett sådant konflikt- eller krigstillstånd råder eller har upphört. Ett vistelsetillstånd gäller under den tid som ett konflikt- eller kristillstånd enligt regeringens beslut består. Har beslutet varat i nio månader skall frågan om en förlängning av beslutet underställas riksdagens prövning inom en månad efter utgången av den tiden, eller om riksmöte inte pågår, från början av närmast följande riksmöte.
7. Bestämmelser om arbete vid "massflykt"
En utlänning med vistelsetillstånd skall ha rätt till bistånd enligt bestämmelserna i lagen (1988:153) om bistånd till asylsökande m fl. Han skall vidare ha rätt till att arbeta inom sådana branscher och yrken som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer i samråd med sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare. Han skall inte ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) och inte heller kunna folkbokföras här eller skrivas in i försäkringskassa. Rättshjälp via offentligt biträde får endast förordnas om det finns starka skäl.
§ 9 En utlänning med vistelsetillstånd enligt denna lag får arbeta under tillståndstiden i sådana branscher och yrken som arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer efter samråd med sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare.
Bestämmelsen i § 9 säger att utlänningar som når landets gränser under extrema massflyktsituationer också har rätt att arbeta här under vistelsetiden! Enligt tredje scenariot, i "Massflykt till Sverige" (SOU Fö. 1992:03), anländer under en sex månaders period ca 500 000 människor! Man antar vidare att många av dem är svårt sjuka och undernärda! Nu ges helt plötsligt samtliga rätt att arbeta i landet! Det finns naturligtvis starka skäl att anta att lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet också skulle nyttjas flitigt! Vad säger svenska folket om denna bestämmelse, om man nu känner till den?

§ 15 En utlänning som anser sig behöva skydd även efter det att hans vistelsetillstånd upphört eller återkallats eller som annars anser sig böra få stanna här, har hos Statens Invandrarverk ansöka om eller upprepa en ansökan om asyl- eller uppehållstillstånd på annan grund enligt utlänningslagen (1989:529). Ansökan som nu sagts hindrar inte verkställighet enligt § 8, om inte Invandrarverket förordnar annat (inhibition). Förordnande om inhibition får meddelas endast om det är sannolikt att ansökan om uppehållstillstånd kommer att bifallas.
Med andra ord, även efter det att regering och riksdag anser att konflikten eller krisen som orsakade massflykten har upphört, införs bestämmelser så att de omfattades av den särskilda lagen har möjlighet att tvinga sig kvar i landet! De har dessutom möjlighet att arbeta här och tvinga sig in på arbetsmarknaden med hjälp hela batteriet med lagar om etnisk diskriminering!

To be cont'd.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Del 3

Post  Robin Shadowes on Tue 9 Aug - 12:34

8. Rekvirering av fastigheter vid massflykt
§ 19 Fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten får genom rekvisition tas i anspråk med nyttjanderätt under begränsad tid för det ändamål som anges i § 20. Genom rekvisition får även särskild rätt till fastighet eller del av fastighet för samma tid upphävas eller begränsas, om rättigheten tillkommer annan än staten. Med särskild rätt, som nu sagts, avses nyttjanderätt och servitut och liknande rätt. Om sådan rätt rubbas genom rekvisition gäller bestämmelserna om rekvisition av fastighet i tillämpliga delar. Rekvisition riktas mot fastighetens ägare eller innehavaren av fastigheten eller särskild rätt till denna. Bestämmelserna i denna lag om fastighet äger motsvarande tillämpning i fråga om byggnad på annans mark.

§ 20 Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande- och vistelse som möjligt. Fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet, som oundgängligen behövs för någons förvärvsverksamhet får inte utan absolut tvingande skäl tas i anspråk genom rekvisition.

§ 21 Ägare eller innehavare av egendom, som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.

§ 22 Rekvisition enligt denna lag förutsätter tillstånd av regeringen. Framställning om tillstånd enligt första meningen får göras av berörd kommun eller myndighet och skall innehålla:
Uppgift om de omständigheter på vilket det grundas och det ändamål för vilket rekvisition krävs.
Angivande av fastighet som berörs av rekvisitionen,
Namn och adress på samtliga kända sakägare.
I övrigt skall den som gör framställningen ombesörja den utredning som kan anses behövlig för att framställningen skall kunna bedömas på ett så fullständigt sätt som möjligt. Den vars rätt avses skola tas i anspråk skall höras över framställningen.
§ 23 I tillstånd till rekvisitionen skall anges den tid under vilken fastigheten får disponeras. Tillståndet får förlängas. Har någon fastighet, del av fastighet eller särskild rätt till fastighet tagits i anspråk för längre tid än 9 månader, skall frågan om meddelande tillstånd fortsättningsvis skall gälla eller förlängas underställas riksdagen. Därvid äger § 6 andra stycket motsvarande tillämpning.
§ 24 Meddelas tillstånd om rekvisition får, om inte regeringen bestämmer annat, avsedd fastighet eller rätt till fastighet tas i anspråk utan hinder av att frågan om ersättning och andra med rekvisitionen sammanhängande spörsmål inte slutligen avgjorts.

§ 25 Den vars fastighet eller särskilda rätt tas i anspråk genom rekvisition har rätt till skälig ersättning av staten för den förlust, skada eller intrång som han eller hon härigenom lider. När ersättningen skall bestämmas gäller ersättningsreglerna i 29-36 §§ förfogandelagen (1978:262) i tillämpliga delar. Är parterna oense om förlustens, skadans eller intrångets omfattning eller om ersättningens skälighet, skall frågan avgöras av den domstol inom vars domområde egendomen är belägen på talan av den mot vilken rekvisitionen riktar sig. Denne har dock alltid rätt att i avbidan på lösningen att den uppkomna tvisten utan dröjsmål utfå den ersättning jämte ränta som staten för din del vitsordat som skälig.

§§ 19-25 handlar om att myndigheterna i händelse av "massflykt" tar sig rätten att rekvirera de lokaler som man anser sig ha behov av. När det gäller myndigheternas utökade behov av lokaler för tjänstemän, så rekvirerar man förmodligen, i första hand tomma kontorsfastigheter. I andra han "hyr" man in sig hos befintliga företag som får maka på sig. När det gäller behov att inkvartera "massimmigranter" rekvireras i första hand outhyrda lägenheter i flerfamiljshus. Men dessa lägenheter kommer naturligtvis inte att förslå långt om 500 000 människor skulle behöva inkvarteras.
I andra hand kommer myndigheterna att rekvirera svenskarnas sommarställen. Bestämmelserna är så utformade att lokaliteterna kan rekvireras för obestämd tid framöver. Tillstånden kan bara förnyas och förnyas. Ägaren får finna sig att fastigheten görs om och ändras allt för att passa det behov som den har rekvirerats för. Ägaren får finna sig i att staten bestämmer ersättningen för intrånget! Erfarenheten visar att när främlingar huserat på hotell eller lägenhet, så kan den fullständigt slitas ner på ca ett år.


9. Massflykt - sammanfattning och slutsatser
I realiteten säger den svenska regeringen på fullt allvar i utredningen, "Massflykt till Sverige", att "vi är beredda att ta emot en halv miljon massflyktingar från andra länder även om det leder till vårt lands undergång". Till kaptenerna på smuggelfartygen talar man i förväg om vilka hamnar de skall söka sig till. Svenska kustbevakningen militära enheter skall övervaka trafiken och dirigera fartygen till lämplig hamn. På kajen väntar då insatspersonal. Liksom tidigare tror sig regering och myndigheter kunna "informera" bort den svenska befolkningens motstånd genom kraftfulla insatser av massmedia. Man säger i ett avsnitt "Information till allmänheten" att behovet av information kommer att vara mycket stort såväl på lokal som på central nivå.
Varför skulle den svenska befolkningen vara mer benägen att tro på den propaganda som sprids i en "massflyktsituation" när den djupt misstror dagens informationskampanjer. Det är beklämmande och ansvarslöst att lägga fram propositioner som leder till lagförslag som möter upp scenarion som innehåller slutsatser att vårt land skulle gå under! Om sådana människomassor skulle närma sig landets gränser så måste de avvisas! Detta är den blodiga sanningen! (När det skrevs så fanns inte Öresundsbron).
Ett antal politiker och sakkunniga tjänstemän har involverats i det nästan 3-åriga utredningarbetet som inleddes av den borgerliga regeringen med Anders Björk som försvarsminister. Den socialdemokratiska regeringen tog över och nya sakkunniga tillsattes. Mekaniskt har alla jobbat vidare med planer som innebär att landet går under om värsta scenariot skulle förverkligas.
Var och en har utrett sin lilla bit och ingen ser helheten. I slutändan dimper direktiv ner på borden hos Sveriges kommunstyrelser som nu uppmanar dem att planera för att ta emot 5 % massflyktingar räknat i antal av kommunens nuvarande befolkning. Man tar detta enbart som en pålaga i mängden som ånyo möblerar om den kommunala budgeten. Få i kommunfullmäktige inser att landet bryter samman om kommunerna tillsammans tar emot en halv miljon massflyktingar!

Vad är det som får ÖCB att tro att massflyktingarna snällt skulle stanna kvar på kommunanvisade platser. De kommer naturligtvis att plundrande dra framåt till storstadskommunernas getton och påskynda landets sönderfall!
SOU Fö. 1992:03 saknar ekonomisk konsekvensanalys! I analogi med beräkningarna för att ta hand om ca 100 000 människor från Bosnien så hamnar nu kostnaderna för att försörja 500 000 människor stadda på massflykt i storleksordningen, minst 60-70 snarare, 100 miljarder.
Varför finns det ingen ansvarskännande politiker som ser helheten som vågar skrika: "STOPP vi håller ju på att planera för att Sverige skall gå under"! Hur kommer det sig att politikerna inte har förmågan att ta till sig innehållet i sina egna offentliga utredningar och övriga därtill förknippade dokument? Det är ofattbart att Sveriges riksdag kan klubba igenom lagförslag som möter upp scenarion med slutsatsen att vårt land skulle gå under. Den liberala demokratin tillåter att landet raseras.


Statens Räddningsverk har i alla fall i ett PM från maj 1995 (Int 81-70/94) talat om att nuvarande förråd innehåller förläggnings- och försörjningsutrustning för c:a 8 000 massflyktingar.
Ledande politiker, som medverkat i utredningen "Massflykt till Sverige" (prop. 1993/94:94), har inte det svenska folkets intresse för ögonen! De handlar destruktivt och är beredda att ta hit människomassor från andra länder med konsekvenser som kan leda till landets undergång!
Politikerna berättar i klarspråk för främmande fartygsbesättningar att det är fritt att komma till de hamnar som namnges i "Delbetänkande av Hot- och riskutredningen". På kajen väntar en hel armada med insatsfordon. I slutsatserna kring det tredje scenariot (500 000 asylsökande) antas med fog att det svenska samhället bryter samman inför påfrestningar och oroligheter i landet icke minst orsakad av en explosionsartad kriminalitet.
Landstinget antog vidare att många av dem har smittosamma sjukdomar och är undernärda! Polismyndigheterna befarar att ett stort antal bank- och butiksrån kommer att äga rum. Demonstrationer, opinionsyttringar och sammanstötningar mellan svenskar och främlingarna antas uppstå på många ställen.
Utredningen saknar helt ekonomisk konsekvensanalys! I analogi med beräkningarna för att ta hand om ca 100 000 människor från Bosnien så skulle kostnaderna för att försörja 500 000 människor, stadda på massflykt i storleksordningen, hamna på minst 60-70 snarare, 100 miljarder.
Finansiering av katastrofen kommer i första hand att ske via fortsatta reduceringar i befintliga socialförsäkringssystem. I andra hand kommer statsmakterna att försöka låna upp kapital eller sätta fart på utförsäljningen av statliga bolag!

To be con't
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Del 4

Post  Robin Shadowes on Wed 10 Aug - 9:55

Epilog
Lagar och bestämmelser som i denna artikel, skall betraktas som ett sammanhang. De kan med all rätta kallas "gummiparagrafer" vilka kan tänjas och tillämpas allt efter vad situationen kräver. Om det inte finns någon lämplig lag så konstrueras snabbt nya! Det politiska etablissemanget handlar tvärs emot det svenska folkets intresse och väl. De förråder sitt land och erbjuder, med kraft av lagstiftningen, främlingar att komma hit och ta över! Politikerna och mediavänstern är beredd att gå hur långt som helst för att skapa det "mångkulturella" riket. Har politikerna överhuvudtaget tänkt på att de en dag kan komma att ställas till svars för sina handlingar?

Numera inriktas de samhällsomstörtande krafterna på att så snart som möjligt hämta hit främlingar från andra länder och för att nå övervikt i allmänna val på samma gång som Sverigedemokraterna demoniseras och de demokratiskt valda ombuden hotas till livet av främmande krafter.
Några av grundreglerna för den tyska propagandan som spreds under andra världskriget såg ut så här:
1. Propagandan koncentreras i några få satser som ständigt repeteras.
2. Propagandans väsen är enkelhet, kraft och koncentration
3. Principen är att alltid säga något, aldrig tiga
4. Ju större lögnen är desto större är utsikterna att den skall bli trodd

Javisst känner vi igen oss i dagens Sverige! ”Rasism”, ”främlingsfientlig” är några av invektiven i mängden, vi har fått nerstoppat i halsen var morgon, lunch, middag och kväll – i minst tjugofem års tid! Vi minns Mona Sahlins hånfulla uttalanden om den svenska midsommaren. Vi kommer ihåg dåvarande invandrarminister Leif Blomberg som talade om ett Sverige som saknade kultur. Vi glömmer inte Per Nuders föraktfulla uttalande om ”köttberget” och menade att 40-talisterna som nu börjar pensioneras ställer pensionssystemen på huvudet. Vi minns den nytillträdde statsministern Fredrik Reinfeldt uttalande hösten 2006 i Ronna, Södertälje om ”svenskarna är som barbarer”. Det offentligt av folkvalda sagda är klara och tydliga ställningstaganden emot det svenska folket. Vi kan vara helt säkra på att målgrupperna har uppfattat budskapen till sin förmån och handlar därefter.
Felix Kersten, ursprungligen estländsk medborgare, var mer eller mindre Heinrich Himmler (ledaren för SS) livmedikus från 1939 till krigets slut. Kersten utnyttjade Himmlers beroende av Kersten läkekonst till att förmå honom att frige fängslade judar och ledande politiker. När Kersten förde fram invändningar mot det besinningslösa våldet, deporteringar, koncentrationslägren, gav Himmler svaret att;
”Visst kan det förekomma obehagligheter ibland, men vår ledare har aldrig fel, han ser ej till stunden utan han ser hundra- till tvåhundra år framåt i tiden och det är hans vilja vi skall inrätta oss efter”.

Hela långa raden av politiker allt från 1970-talet med Palme och på 2000-talet Reinfeldt är på väg att långsamt men säkert att exekvera en Förintelse av det svenska folket. Snart sagt alla metoder är tillåtna för att nå målet, det hägrande utopiska ”mångkulturella riket”. Nazismens anhängare på 1930-talet trodde sig agera för något gott, det tusenåriga riket. I Sverige på 2000-talet tror sig politiskt korrekta också att de agerar för något gott, det ”mångkulturella riket”.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Sat 10 Sep - 15:08

Ett minnesvärt inlägg i debatten, från saligt avsomnade Weine Berg. Som startar sin drapa
med "den Fete" som utgång(s)punkt, värdigt följd av likaledes nationalförrädiske (S)chweinpelz,
sosseimitatör No #1:

- Grattis Göran Persson och alla dina handplockade socialistiska nickedockor. Samt till dina ryggradslösa ministrar, partikollegor, land(s)hövdingar och generaldirektörer, där många fortfarande häckar på alltför många administrationer över hela landet. Samt även tack till de båda stödpartierna: kommunisterna och de förklädda kommunisterna (mp). Ni har fått mitt fosterland dit ni ville. Framgångarna måste ha nått över all förväntan!

Resultat: Ett Sverige i fritt fall. Utan vare sig personligt eller politiskt ansvar, omdöme, hänsyn, moral, etik… tillsammans med ett fullständigt havererat rättssystem, vilket har kommit att mynna ut i ett grumligt hav av socialpolitiskt flum. Medan begrepp som polisen, domstolar, straff och fängelse fått en löjligt komisk innebörd.

Tack för att ni gemensamt lyckats skapa ett apokalypsens Sverige; där rån, mord, inbrott, stölder, misshandel, sprit- och narkotikasmuggling, dödsskjutningar, rattfylleri, rivaliserande brottssyndikat, knivskärningar, överfall, vansinnesdåd, förortsgetton, bedrägeri, gruppvåldtäkter, fusk, importerad organiserad brottslighet, oprovocerat våld, åldringsrån, övergrepp på barn, rymningar från fängelser, bilstölder… samt den absurda beskattningen av medborgarna…ständigt ökar. Medan skolgårdar, gator och torg över hela Sverige tagits över av kriminella tillika ”multikulturella” grupperingar och ungdomsäng med främmande tungomål. Tack för allt detta.

Tack också för att ni förstört mitt fosterland. Vilket fått till följd att hederliga människor känner sig djupt kränkta och förolämpade. För att inte tala om den rädsla man ständigt bär med sig. Människor i städer och tätorter drar sig helt enkelt för att gå ut, efter att mörkret lägrat sig över det kriminella Sverige. Under din tid i regeringsställning fortsatte du och dina socialdemokratiska politruker som ingenting hänt, att med hjälp av demokratins och solidaritetens falska och illaluktande andedräkt basunera ut: Sverige går bra, vi är på rätt väg! Du menade förstås socialdemokraternas egen skyddade och privilegierade lilla väg, dit ingen utan partibok äger tillträde. Din egen väg gick till herrgården i Sörmland!

Göran Persson - du och alla dina odugliga ministrar och övriga sossepampar, har varit (och är) en olycka för mitt fosterland. Men det vägrar du naturligtvis att medge, då du nu dragit dig tillbaka till ditt ”sosse-torp” (herrgård på akademisk svenska). Du är sannolikt fortfarande förblindad av självgodhet och bakfull av den berusning som makten du missbrukade, gav dig.

Du är en riktig girigbuk, som har förrått mitt fosterland för att i det längsta kunna sitta kvar vid de åtråvärda köttgrytorna och smörja ditt ömkliga krås.

Inte nog med det, du är en smart skitstövel, Göran. Du gjorde Anitra Steen till hustru, och som sedan "råkade" bli VD för Systembolaget, för vilket hon erhöll en fantasilön. Detta var naturligt direkt frånstötande. I länder med demokrati och ocensurerad press, skulle man förstås offentligt talat om älskarinnan som gick sängvägen! Alltså: XXX-korruption på högsta nivå. Ännu mer vidrigt är att hustru Anitra i dagarna fått en löneförhöjning på 30 000 kronor - i månaden! Alltså har hon i dag 212 000 kronor i månaden. Din frus generösa pensionsavtal medger dessutom att hon kan pensionera sig då hon är 60 år. Och om hon lever till hon är 82, kvittera ut en pension på 26 miljoner kronor. Allt detta för att under några få år delegera hanteringen av brännvinsflaskorna i Sverige! Bananrepublik. Kalle Anka-land. Ankdamm. Kalla det vad f-n som helst. Det är under alla omständigheter fullständigt absurt.

Jämför detta förryckta förhållande med min åldriga och sjuka mor, vars usla ålderspension knappt räcker från ena månaden till den andra, och som slitit ont under många, många år - och dessutom röstat på sossarna…

Göran, du lät vanhedra dig politiskt och för din höga vinnings skull, och sålde både din usla själ och Sveriges framtid, till bland annat två små kommunistiska grupperingar ute i periferin. Judas har mött sin överman. Jag är övertygad om att du skulle ha nöjt dig med mindre än trettio silverpenningar! Hur kan någon egentligen sjunka så lågt som du Göran Persson?

kommentarer:

- Fenrisulv sa...
"För att fortsätta i inläggets anda kan vi ju även gratulera Alliansen för att dom fortsätter i exakt samma stil vad gällande det systematiska förstörandet av riket via en mentalsjuk invandringspolitik.

http://rakryggad.blogspot.com/2008/01/insndare-tack-gran-persson-s-hr-i.html

Sorgligt att vi mist sådana debattörer som Weine Berg, Kurt Lundgren och 'vår egen' Fenrisulv. Deras luckor är ännu inte fyllda. :pale:
Om det ens är möjligt...
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Somalie-invasion utökas

Post  Ådärkomdenja on Sun 18 Sep - 7:08

"Asylavtal återförenar familjer"

Tusentals splittrade somaliska
familjer kan återförenas från den 1
juli 2012, sedan regeringen och
Miljöpartiet
tagit ett första steg
mot en gemensam migrationspolitik.

Återföreningen har hindrats av att
Sverige underkänt somaliernas id-
handlingar.

Avtalet ger också "papperslösa" barn
rätt att gå i skolan
, skriver Dagens
Nyheter.

Det är något som utbildningsministern
Jan Björklund tidigare lovat till
nästa år.

texttv källa


Alliansen förnekar sig inte. Schweinpelz
är svår att skilja från Lenin, Mao och
Enver Hoxha. Hellre död än moderöd.
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sun 18 Sep - 7:55

Ådärkomdenja wrote:"Asylavtal återförenar familjer"

Tusentals splittrade somaliska
familjer kan återförenas från den 1
juli 2012, sedan regeringen och
Miljöpartiet
tagit ett första steg
mot en gemensam migrationspolitik.

Återföreningen har hindrats av att
Sverige underkänt somaliernas id-
handlingar.

Avtalet ger också "papperslösa" barn
rätt att gå i skolan
, skriver Dagens
Nyheter.

Det är något som utbildningsministern
Jan Björklund tidigare lovat till
nästa år.

texttv källa


Alliansen förnekar sig inte. Schweinpelz
är svår att skilja från Lenin, Mao och
Enver Hoxha. Hellre död än moderöd.

Tänk på att det är stora familjer det handlar om. Frågan är om inte familj i det här fallet bör läsas som klan. I så fall blir det tiotusentals nya nybyggare till Sverige bara från Somalia nästa år.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Dunkelman on Sun 18 Sep - 18:36

Ådärkomdenja wrote:"Asylavtal återförenar familjer"
Tusentals splittrade somaliska familjer kan återförenas från den 1 juli 2012, sedan regeringen och Miljöpartiet tagit ett första steg mot en gemensam migrationspolitik. Återföreningen har hindrats av att Sverige underkänt somaliernas id- handlingar. Avtalet ger också "papperslösa" barn rätt att gå i skolan, skriver Dagens Nyheter. Det är något som utbildningsministern Jan Björklund tidigare lovat till nästa år. texttv källa
Alliansen förnekar sig inte. Schweinpelz är svår att skilja från Lenin, Mao och Enver Hoxha. Hellre död än moderöd.Det hade varit bättre att satsa de 850 miljonerna på att slippa få hit dem.


"Somaliska familjer ska få återförenas i Sverige och papperslösa barn ska få rätt att gå i skolan. Det är första steget i regeringens och Miljö¬partiets gemensamma migrationspolitik.

Det var en stolt skara partiledare från alliansen som tillsammans med Miljöpartiet i mars presen¬terade en ramöverenskommelse om framtidens migrationspolitik. Tillsammans avslöjar nu migrationsminister Tobias Billström (M) och Maria Ferm (MP) för Dagens Nyheter vad man kommit överens om att avsätta 850 miljoner till i höstbudgeten. Mest konkret är en lagändring som gör att de kanske uppemot tusen somaliska familjer, som splittrats på grund av att Sverige inte godkänt deras id-handlingar, ska kunna återförenas i Sverige från och med den 1 juli 2012. Lagförslaget presenteras" http://www.dn.se/nyheter/politik/forsta-steget-klart-i-asylpolitiken
Dunkelman
Dunkelman

Poäng : 3777

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sun 18 Sep - 19:12

Väldigt vad dom är fixerade vid massinvandringen. Detta bevisar att det är planerat från från första början. SD, enfrågeparti? Även om det hade varit sant så är det den viktigaste frågan alla kategorier.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  RickyEcholette on Mon 26 Sep - 18:17

Robin Shadowes wrote:Väldigt vad dom är fixerade vid massinvandringen. Detta bevisar att det är planerat från från första början. SD, enfrågeparti? Även om det hade varit sant så är det den viktigaste frågan alla kategorier.

Nej, det är inget enfrågeparti. Det som gör massinvandringsfrågan så unik är att den griper in och påverkar alla samhällssektorer. Från skolan till åldringsvård. Det går inte att frikoppla massinvandringen från andra frågor. Det är faktiskt svårt att hitta någon sektor som inte påverkas av massinvandringen. Jag har faktiskt suttit och funderat på någon samhällssektor som inte kan tänkas påverkas, men kan inte komma på någon. Kan ni?

Mvh

RickyEcholette

Poäng : 3161

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Stratiotes Iesous C on Tue 27 Sep - 0:14

RickyEcholette wrote:
Robin Shadowes wrote:Väldigt vad dom är fixerade vid massinvandringen. Detta bevisar att det är planerat från från första början. SD, enfrågeparti? Även om det hade varit sant så är det den viktigaste frågan alla kategorier.

Nej, det är inget enfrågeparti. Det som gör massinvandringsfrågan så unik är att den griper in och påverkar alla samhällssektorer. Från skolan till åldringsvård. Det går inte att frikoppla massinvandringen från andra frågor. Det är faktiskt svårt att hitta någon sektor som inte påverkas av massinvandringen. Jag har faktiskt suttit och funderat på någon samhällssektor som inte kan tänkas påverkas, men kan inte komma på någon. Kan ni?

Mvh

Det ska väl vara svensk kultur MEN de har ju självmant dragit in en massa utländsk kultur. Nej kan inte komma på en enda sektor som inte drabbats av massinvasionen, det är precis som en cancer som sprider sig i samhällskroppen. Samhällskroppen förkastar motmedlen, samhällskroppen vill inte ta medicinerna.

Eller en ännu bättre liknelse är sepsis, dvs. blodförgiftning, främmande substans har äntrat blodomloppet som rör sig genom hela samhällskroppen och förgiftar hela samhällskroppen.
Det började med giftet ateism och nu har ett till gift äntrat, islam för att giftet ateism har förstört immunförsvaret de vita blodkropparna.
Stratiotes Iesous C
Stratiotes Iesous C

Poäng : 4327

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Sun 5 Feb - 14:58

Här har vi ytterligare en fossil, sossen Eric Åsbrink - gift med en kommunist f ö - som njuter av fet pension själv, men grötmyndigt gör sig bred, och hasplar ur sig följande dynga:

"Åsbrink vill höja pensionsåldern"

- 'Högre pensionsålder, fler ungdomar i arbete och större invandring'.
Det är tre förslag för ökad sysselsättning som Erik Åsbrink (S) skriver om på dagens DN Debatt.

Erik Åsbrink menar att Socialdemokraterna måste utforma en ny arbetslinje med ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Det borde innehålla två mål – att öka antalet arbetande timmar samt öka antalet sysselsatta i befolkningen.
"Det kan ske genom att tidigarelägga ungdomars inträde på arbetsmarknaden, genom att uppmuntra äldre att arbeta längre och att i än högre grad stimulera invandring av välutbildad arbetskraft", skriver han på DN Debatt.

Vill ta efter Danmark
Erik Åsbrink menar att samtliga åldersgränser för pensionen borde ses över. Han vill se ett liknande pensionssystem här som det som tillämpas i Danmark. Det vill säga att kunna senarelägga pensionsåldern i takt med att medellivslängden ökar.
"Det bygger på förutsättningen att folks hälsa förbättras, det vill säga att de orkar arbeta längre än vad som var fallet tidigare. I stort sett torde det vara så, även om det finns stora individuella skillnader".

Generös flyktingpolitik
En annan viktig fråga är ungdomars inträde i arbetslivet, som borde ske tidigare än det gör i dag, skriver han.
Erik Åsbrink vill också se en fortsatt generös flyktingpolitik och en ökad stimulans till arbetskraftsinvandring.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2699947/asbrink-vill-hoja-pensionsaldern

"Vill ta efter Danmark". Tja, vilja men inte kunna, svarar jag. Den sista sovjetstaten kan aldrig kopiera danskarna.
Dom är smarta, realistiskt krassa, samt frispråkiga. I bjärt kontrast mot tystnadens och Pk-förtryckets Sverige.

Vem lyssnar f ö på en föredetting som denne man? Ungefär som om Lars Leijonborg skulle dyka upp med gammal
snusförnuftig präktighet igen. Det finns många snyltarpolitiker som borde lära sig att hålla käften, när dera sista-
datum inträffat.
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Tue 20 Mar - 15:50

Sweden # Absurdistan (a common view of Sweden in Denmark):

"Phenomenon: "Swedish pixelation".

http://www.islamversuseurope.blogspot.pt/2012/03/phenomenon-swedish-pixelation.html
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Mon 26 Mar - 4:08

"Åldrande befolkning slukar resurser":

- Prognosen har redan lett till att
kommunen stoppat planerna på en ny
inomhushall som skulle ta Katrineholms
klassiska bandylag tillbaka till
toppen. Men det är bara början, menar
Göran Dahlström.

-Det kommer att bli skattehöjningar,
vi kommer att få betala mer själva,
det blir mer volontärarbete, det
kommer att behövas mer sponsring,
säger han.

Det finns en oro för att hela den
svenska välfärden är hotad.


-Det är i alla fall ett paradigm-
skifte vad det gäller den generella
välfärden, säger Dahlström.

texttv källa

Det är bara två frälsen som klarar
sig undan helskinnade:
1. svenska politiker
2. invällarhärket
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Mon 26 Mar - 11:25

Nåja när det väl gått för långt, drabbas dom med. Men det inser dom ju inte. Dom är ju idioter. Att sitta bakom ett "gated community" är inte särskilt lockande´för normala människor, ett frivilligvt fängelse liksom, men politiker kanske gillar det.... Men dom hajjare som sagt inte.

Här är vad som väntar, en dagsbild från det mångkulturella ideallandet Brasilien

https://www.youtube.com/watch?v=EjiJb9oZrBs&feature=related

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Max Ronalds on Mon 26 Mar - 15:18

Alfamale wrote:Nåja när det väl gått för långt, drabbas dom med. Men det inser dom ju inte. Dom är ju idioter. Att sitta bakom ett "gated community" är inte särskilt lockande´för normala människor, ett frivilligvt fängelse liksom, men politiker kanske gillar det.... Men dom hajjare som sagt inte.

Här är vad som väntar, en dagsbild från det mångkulturella ideallandet Brasilien

https://www.youtube.com/watch?v=EjiJb9oZrBs&feature=related

Det är så roligt när man säger att Brasilien skulle vara "mångkulturellt" medan Kina hyllas för sin förmodade "etniska homogenitet". Senast jag kollade var typ 99% av Brasiliens befolkning någon sorts portugisisktalande katolsk smältdegel där assimileringen verkar ha fungerat finfint. Tveksamt till vilken grad Kina uppfyller dessa kriteria: http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_China
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  RickyEcholette on Mon 26 Mar - 16:22

Max Ronalds wrote:
Alfamale wrote:Nåja när det väl gått för långt, drabbas dom med. Men det inser dom ju inte. Dom är ju idioter. Att sitta bakom ett "gated community" är inte särskilt lockande´för normala människor, ett frivilligvt fängelse liksom, men politiker kanske gillar det.... Men dom hajjare som sagt inte.

Här är vad som väntar, en dagsbild från det mångkulturella ideallandet Brasilien

https://www.youtube.com/watch?v=EjiJb9oZrBs&feature=related

Det är så roligt när man säger att Brasilien skulle vara "mångkulturellt" medan Kina hyllas för sin förmodade "etniska homogenitet". Senast jag kollade var typ 99% av Brasiliens befolkning någon sorts portugisisktalande katolsk smältdegel där assimileringen verkar ha fungerat finfint. Tveksamt till vilken grad Kina uppfyller dessa kriteria: http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_China

94% av kineserna utgörs av hankineserna. De har nästan all politisk och ekonomisk makt. Och de kommer aldrig att släppa den. Nej, Kina har inte anammat en amerikansk mångkulturell modell.

Mvh

RickyEcholette

Poäng : 3161

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  RickyEcholette on Mon 26 Mar - 16:27

Ådärkomdenja wrote:"Åldrande befolkning slukar resurser":

- Prognosen har redan lett till att
kommunen stoppat planerna på en ny
inomhushall som skulle ta Katrineholms
klassiska bandylag tillbaka till
toppen. Men det är bara början, menar
Göran Dahlström.

-Det kommer att bli skattehöjningar,
vi kommer att få betala mer själva,
det blir mer volontärarbete, det
kommer att behövas mer sponsring,
säger han.

Det finns en oro för att hela den
svenska välfärden är hotad.


-Det är i alla fall ett paradigm-
skifte vad det gäller den generella
välfärden, säger Dahlström.

texttv källa

Det är bara två frälsen som klarar
sig undan helskinnade:
1. svenska politiker
2. invällarhärket

Sjuklöverns sedvanliga lösning kommer ju vara att plädera för mer invandring för att kompensera för dessa kostnader. Ett ypperligt tillfälle för dem att fortsätta sin invällningspolicy.

Mvh

RickyEcholette

Poäng : 3161

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  kapten havoc on Mon 26 Mar - 16:27

Så det finns bara 5% honkineser då? lol!
kapten havoc
kapten havoc

Poäng : 3458

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  RickyEcholette on Mon 26 Mar - 16:32

kapten havoc wrote:Så det finns bara 5% honkineser då? lol!

Ang.könskvoten i Kina så ligger dem lite illa till. I städerna tror jag den ligger på 100/108, d.v.s 100 kvinnor på 108 män. Men i vissa delar på den kinesiska landsbygden tror jag den ligger på 100/150, eller mer. Tyvärr ser vi liknande mönster i Sverige, p.g.a våran "fina" invandring kommer vi få ett stor överskott på (invandrar)män. Länder som får en sådan demografisk profil brukar ofta dra ut i krig.

Mvh

RickyEcholette

Poäng : 3161

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Mon 26 Mar - 18:12

kapten havoc wrote:Så det finns bara 5% honkineser då? lol!

Siffran förväntas ändras i framtiden. 4% honkineser, 1% henkineser. :face:
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Sat 5 May - 17:51

Det skall tydligen bli ännu värre (enl mp):

"MP ställer ultimatum om asylpolitiken"

- Miljöpartiet ställer "ultimatum" till
regeringen om asylpolitiken. Överens-
kommelsen slöts förra året och kalla-
des då "historisk" av parterna.

Om inte flyktingar som vistas i landet
utan uppehållstillstånd får samma rätt
till sjukvård senast i höstens budget,
upphör MP:s samarbete med regeringen
i flyktingfrågan
. Det säger partiets
språkrör Gustav Fridolin.

-Ja, då förlorar överenskommelsen sitt
värde för värdet i överenskommelsen är
ju just att det som står i den också
blir verklighet, säger Gustav
Fridolin i Ekots lördagsintervju.

texttv källa

Nu har hybrid-Reinfeldt en utomordentlig
chans att kliva ur kommunistsamarbetet
med grönmöglarna. Tar han den? Hens
opinionssiffror katastrofala f n. Fattar hybriden
att han måste återgå till en svensk politik,
inte MENA-dräggel ihop med avgrundsvänstern?
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  RickyEcholette on Sat 5 May - 21:48

Ådärkomdenja wrote:Det skall tydligen bli ännu värre (enl mp):

"MP ställer ultimatum om asylpolitiken"

- Miljöpartiet ställer "ultimatum" till
regeringen om asylpolitiken. Överens-
kommelsen slöts förra året och kalla-
des då "historisk" av parterna.

Om inte flyktingar som vistas i landet
utan uppehållstillstånd får samma rätt
till sjukvård senast i höstens budget,
upphör MP:s samarbete med regeringen
i flyktingfrågan
. Det säger partiets
språkrör Gustav Fridolin.

-Ja, då förlorar överenskommelsen sitt
värde för värdet i överenskommelsen är
ju just att det som står i den också
blir verklighet, säger Gustav
Fridolin i Ekots lördagsintervju.

texttv källa

Nu har hybrid-Reinfeldt en utomordentlig
chans att kliva ur kommunistsamarbetet
med grönmöglarna. Tar han den? Hens
opinionssiffror katastrofala f n. Fattar hybriden
att han måste återgå till en svensk politik,
inte MENA-dräggel ihop med avgrundsvänstern?

Luktar utpressning lång väg! Skrämmande att MP fått en nyckelposition. Hyser inga större förhoppningar om att Reinfeldt skall avvisa MP:s krav. Har tidigare skrivit att Reinfeldt troligtvis avgår nästa höst. Vad jag däremot vet är att stora delar av den moderata väljarkåren är rasande på MP:s krav. Men med tanke på Reinfeldts personlighetsläggning så hörsammar han nog inte sina egna väljare.

Mvh

RickyEcholette

Poäng : 3161

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sun 6 May - 8:07

RickyEcholette wrote:
Ådärkomdenja wrote:Det skall tydligen bli ännu värre (enl mp):

"MP ställer ultimatum om asylpolitiken"

- Miljöpartiet ställer "ultimatum" till
regeringen om asylpolitiken. Överens-
kommelsen slöts förra året och kalla-
des då "historisk" av parterna.

Om inte flyktingar som vistas i landet
utan uppehållstillstånd får samma rätt
till sjukvård senast i höstens budget,
upphör MP:s samarbete med regeringen
i flyktingfrågan
. Det säger partiets
språkrör Gustav Fridolin.

-Ja, då förlorar överenskommelsen sitt
värde för värdet i överenskommelsen är
ju just att det som står i den också
blir verklighet, säger Gustav
Fridolin i Ekots lördagsintervju.

texttv källa

Nu har hybrid-Reinfeldt en utomordentlig
chans att kliva ur kommunistsamarbetet
med grönmöglarna. Tar han den? Hens
opinionssiffror katastrofala f n. Fattar hybriden
att han måste återgå till en svensk politik,
inte MENA-dräggel ihop med avgrundsvänstern?

Luktar utpressning lång väg! Skrämmande att MP fått en nyckelposition. Hyser inga större förhoppningar om att Reinfeldt skall avvisa MP:s krav. Har tidigare skrivit att Reinfeldt troligtvis avgår nästa höst. Vad jag däremot vet är att stora delar av den moderata väljarkåren är rasande på MP:s krav. Men med tanke på Reinfeldts personlighetsläggning så hörsammar han nog inte sina egna väljare.

Mvh

Schweinpelz bryr sig inte om väljarna. Det enda han är intresserad av är att importera hummadedaner i mängd. Så därför kommer han nog att acceptera miljömupparnas krav utan någon större vånda.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Planerna för Sveriges undergång

Post  Skribenten on Sat 25 Aug - 9:41

Godlördag Robin Shadowes!

Din uppskattning av det av mig tidigare presenterade inlägget, med rubriken ”Sveriges Undergång”, gläder mig! Det var för ett 10-tal år sedan som jag skapade texten som presenterades i den sedan länge avsomnade skriften ”Fri Information”.

Ävenså är det trevligt att finna att det finns fler som uppskattar texten såsom på länken nedan. Här har ”pr-publishing” kompletterat med ”slående” foton och teckningar som förstärker texten.

Länk http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf

När jag omigen läser texten, till det mer än 10-år sedan skrivna, är det exakt vad som sker i Sverige i dag. Och det skrämmer mig ofantligt att jag med ledning av referenserna i texten blev sannspådd.

Jag har inte varit så flitig under senare tid på Exilen, av skäl som omfattande barn-barn passningar. Det gläder mig att se och uppleva näst-nästa generations framsteg när jag lär dem läsa och skriva.

Med lördags hälsning - Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sat 25 Aug - 9:48

Skribenten wrote:Godlördag Robin Shadowes!

Din uppskattning av det av mig tidigare presenterade inlägget, med rubriken ”Sveriges Undergång”, gläder mig! Det var för ett 10-tal år sedan som jag skapade texten som presenterades i den sedan länge avsomnade skriften ”Fri Information”.

Ävenså är det trevligt att finna att det finns fler som uppskattar texten såsom på länken nedan. Här har ”pr-publishing” kompletterat med ”slående” foton och teckningar som förstärker texten.

Länk http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf

När jag omigen läser texten, till det mer än 10-år sedan skrivna, är det exakt vad som sker i Sverige i dag. Och det skrämmer mig ofantligt att jag med ledning av referenserna i texten blev sannspådd.

Jag har inte varit så flitig under senare tid på Exilen, av skäl som omfattande barn-barn passningar. Det gläder mig att se och uppleva näst-nästa generations framsteg när jag lär dem läsa och skriva.

Med lördags hälsning - Skribenten

Som jag minns det så gav jag Demokratbloggen länkar till (gamla) Exilen och den tråden där. Men så försvann allt det där när Fenrisulv kolade vippen. Men tydligen hade DB hunnit ladda upp materialet på sin hårddisk och började så småningom lägga ut dem på sin blogg. Dock uppdelat i tre eller fyra seperata delar. Huvudsaken att det utmärkta materialet blev räddat åt eftervärlden. Så det var från DB jag lånade inläggen när jag senare lade upp dem här på den återuppståndna fågel Fenix. Ja :)
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Micoway on Sat 25 Aug - 11:23

"Planerna för Sveriges undergång" är en skrämmande titel. Början till detta
folkmord introducerades av Olof Palme samt feminist föreningen "Grupp 8".

I sak har ju extremhögern rätt rent principiellt men Breiviks barnmördande
var kontraproduktivt. Däremot var Palmes planer betydligt lömskare med
miljoner aborter på ofödda vikingar. Han lade grunden för massinvandring
samt tystade Radio Nord när han var Sveriges mest hatade minister.

Micoway
Micoway

Poäng : 3052

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  kapten havoc on Sat 25 Aug - 11:59

Micoway wrote:"Planerna för Sveriges undergång" är en skrämmande titel. Början till detta
folkmord introducerades av Olof Palme samt feminist föreningen "Grupp 8".

I sak har ju extremhögern rätt rent principiellt men Breiviks barnmördande
var kontraproduktivt. Däremot var Palmes planer betydligt lömskare med
miljoner aborter på ofödda vikingar. Han lade grunden för massinvandring
samt tystade Radio Nord när han var Sveriges mest hatade minister.


Breiviks plan som jag förstått den var att skjuta statsministern som skulle hålla tal till sin lärjungar på ön. Det var alltså inga vanliga barn, det var nästa generations landsförrädare. Påminner inte detta om Hitlerjugend? Där hade man väl oxå politiska läger där man fick lära sig...politik.

Palme med snoken var den som satte snöbollen i rullning helt riktigt och inga av våra politiker har försökt stoppa den.
kapten havoc
kapten havoc

Poäng : 3458

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sat 25 Aug - 17:14

kapten havoc wrote:
Micoway wrote:"Planerna för Sveriges undergång" är en skrämmande titel. Början till detta
folkmord introducerades av Olof Palme samt feminist föreningen "Grupp 8".

I sak har ju extremhögern rätt rent principiellt men Breiviks barnmördande
var kontraproduktivt. Däremot var Palmes planer betydligt lömskare med
miljoner aborter på ofödda vikingar. Han lade grunden för massinvandring
samt tystade Radio Nord när han var Sveriges mest hatade minister.


Breiviks plan som jag förstått den var att skjuta statsministern som skulle hålla tal till sin lärjungar på ön. Det var alltså inga vanliga barn, det var nästa generations landsförrädare. Påminner inte detta om Hitlerjugend? Där hade man väl oxå politiska läger där man fick lära sig...politik.

Palme med snoken var den som satte snöbollen i rullning helt riktigt och inga av våra politiker har försökt stoppa den.

Det var precis så som det låg till men det får aldrig Svenne Kålroth reda på. Det är ju inte relevant som det brukar heta från dessa kretsar. Allt Svenne behöver veta är att det var det purnorska monstret Breivik som sköt rnassa oskyldiga liljevita baaaaaarn. Men sanningen är att Breivik är en soldat som sköt landsförrädare.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sat 25 Aug - 19:33

Robin Shadowes wrote: Men sanningen är att Breivik är en soldat som sköt landsförrädare.
Och invällartelingar med smak för sosseri och bidrag.

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sat 25 Aug - 19:48

Alfamale wrote:
Robin Shadowes wrote: Men sanningen är att Breivik är en soldat som sköt landsförrädare.
Och invällartelingar med smak för sosseri och bidrag.

Japp, en mix av blivande landsförrädare och trojanska hästar var det. Tydligen var det gott om musslor också på Utöya den där dagen. Pursvenske Ali Esbati var ju en av dom få överlevarna.
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Sat 25 Aug - 20:30

Robin Shadowes wrote:
Alfamale wrote:
Robin Shadowes wrote: Men sanningen är att Breivik är en soldat som sköt landsförrädare.
Och invällartelingar med smak för sosseri och bidrag.

Japp, en mix av blivande landsförrädare och trojanska hästar var det. Tydligen var det gott om musslor också på Utöya den där dagen. Pursvenske Ali Esbati var ju en av dom få överlevarna.

Fy skäms på sig, RS! En "Ali Esbati" kan aldrig vara en "pursvensk". Ordet 'svensk' oförenligt med hans namn. arg

"Fulsvensk" kan jag godta, i samma bemärkelse som vi använder "fulmedia", när det kommet till anti-svenskhet.
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  kapten havoc on Sat 25 Aug - 22:22

Robin Shadowes wrote:
Alfamale wrote:
Robin Shadowes wrote: Men sanningen är att Breivik är en soldat som sköt landsförrädare.
Och invällartelingar med smak för sosseri och bidrag.

Japp, en mix av blivande landsförrädare och trojanska hästar var det. Tydligen var det gott om musslor också på Utöya den där dagen. Pursvenske Ali Esbati var ju en av dom få överlevarna.

Det som gör att man känner viss sympati med Breivik är just det faktum att där var så många musslor på ön. Det blir liksom så uppenbart vad de var för några och vad de stod för.
kapten havoc
kapten havoc

Poäng : 3458

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Micoway on Sun 26 Aug - 6:26

Hade en vän från Jugoslavien. Han var antimuslim och frihetshjälte.
Han dödade flera terrorister på nära håll men några barn sköt han aldrig.
Han förblir en krigshjälte medan Breivik bara blir en förvirrad terrorist.

Micoway
Micoway

Poäng : 3052

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sun 26 Aug - 8:19

Micoway wrote:Hade en vän från Jugoslavien. Han var antimuslim och frihetshjälte.
Han dödade flera terrorister på nära håll men några barn sköt han aldrig.
Han förblir en krigshjälte medan Breivik bara blir en förvirrad terrorist.


Det finns inga "hjältar" från det skithålet. Juggar är europas araber. Skitsamma vilket religion dom tillber, precis som araber. Dom är potentiellt kriminella/mördare allihop. Och de facto ansvariga för minst 5 konflikterpå europeisk mark de senaste 500 åren som dödat miljoner däribland åtskilliga hundratuseltals barn. Din hjälte och hans förfäder är mindre värd än vad min hund lämnar inne i skogen för att du ska kliva i. Världen skulle se bättre ut utan negrer, araber, judar OCH balkan folk.

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Barbarossa on Sun 26 Aug - 10:05

Alfamale wrote:

Det finns inga "hjältar" från det skithålet. Juggar är europas araber. Skitsamma vilket religion dom tillber, precis som araber. Dom är potentiellt kriminella/mördare allihop. Och de facto ansvariga för minst 5 konflikterpå europeisk mark de senaste 500 åren som dödat miljoner däribland åtskilliga hundratuseltals barn.

Klockrent
Barbarossa
Barbarossa

Poäng : 2875

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  kapten havoc on Sun 26 Aug - 11:33

Alfamale wrote:
Micoway wrote:Hade en vän från Jugoslavien. Han var antimuslim och frihetshjälte.
Han dödade flera terrorister på nära håll men några barn sköt han aldrig.
Han förblir en krigshjälte medan Breivik bara blir en förvirrad terrorist.


Det finns inga "hjältar" från det skithålet. Juggar är europas araber. Skitsamma vilket religion dom tillber, precis som araber. Dom är potentiellt kriminella/mördare allihop. Och de facto ansvariga för minst 5 konflikterpå europeisk mark de senaste 500 åren som dödat miljoner däribland åtskilliga hundratuseltals barn. Din hjälte och hans förfäder är mindre värd än vad min hund lämnar inne i skogen för att du ska kliva i. Världen skulle se bättre ut utan negrer, araber, judar OCH balkan folk.

Man kan inget annat än hålla med. Det är något generellt osympatiskt över folk från just denna delen av världen. Glöm inte att det var de som startade första världskriget och som konsekvens av detta även andra världskriget. Snacka om att vara mänsklighetens fiender.
kapten havoc
kapten havoc

Poäng : 3458

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Sun 26 Aug - 11:49

En god vän till mig - numera ex-militär, med mycket FN-utlandstjänstgöring i meritlistan - gav inte ett vitten för Balkan.

Som han geografiskt träffande kallade 'Europas röv'. Med Kosovo som 'rövhålet'.

Då har han ändå tjänstgjort i Afghanistan, Libyen, Gaza, Kongo/Kinshaza och andra sunkområden i världen.
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Max Ronalds on Sun 26 Aug - 11:53

Alfamale wrote:Det finns inga "hjältar" från det skithålet. Juggar är europas araber. Skitsamma vilket religion dom tillber, precis som araber. Dom är potentiellt kriminella/mördare allihop. Och de facto ansvariga för minst 5 konflikterpå europeisk mark de senaste 500 åren som dödat miljoner däribland åtskilliga hundratuseltals barn. Din hjälte och hans förfäder är mindre värd än vad min hund lämnar inne i skogen för att du ska kliva i. Världen skulle se bättre ut utan negrer, araber, judar OCH balkan folk.

Det fanns iaf en man som försökte få pli på dessa ociviliserade barbarer.

Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3429

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Ådärkomdenja on Sun 26 Aug - 12:06

"Korvbråk mellan Kroatien och Slovenien"

- Kroatien, som ska bli EU-land nästa år, protesterar mot Sloveniens försök att få ensamrätt på korven ”Kranjska klobasa”. Korven bär visserligen sitt namn efter en slovensk region, men tillverkas i alla forna jugoslaviska delrepubliker. Korvbråket river upp en redan ansträngd samvaro mellan Balkangrannarna.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/korvbrak-mellan-kroatien-och-slovenien_7449282.svd

Upprinnelse till WW3? Boxas
Ådärkomdenja
Ådärkomdenja

Poäng : 4119

http://files.myopera.com/foolishworld/albums/667915/rotsnake.png

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Micoway on Sun 26 Aug - 13:30

Balkankrigen på 90-talet var ruskiga. Många dog i detta etniska krig mellan muslimer och kristna. Muslimerna hade en bättre propaganda apparat och fick USA på sin sida. Även Goran Persson och Anna Lindh var i London och skänkte svenska bomber för 50 miljoner. Dessa lastades ombord på B-52:or och fälldes över Serbien. Denna handling fick M.M. att döda Anna med en morakniv. Ruskigt men sant enligt ryska underrättelsetjänsten.

Micoway
Micoway

Poäng : 3052

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sun 26 Aug - 13:32

Max Ronalds wrote:

Det fanns iaf en man som försökte få pli på dessa ociviliserade barbarer.

Jo, men Titos eskapader påtvingade även 70 talets Europa en massa skit. Så han är inget undatag. Balkanfolk, inklusive Tito kan/kunde världen klara sig utan


Last edited by Alfamale on Sun 26 Aug - 13:47; edited 1 time in total

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Robin Shadowes on Sun 26 Aug - 13:38

Ådärkomdenja wrote:
Robin Shadowes wrote:
Alfamale wrote:
Robin Shadowes wrote: Men sanningen är att Breivik är en soldat som sköt landsförrädare.
Och invällartelingar med smak för sosseri och bidrag.

Japp, en mix av blivande landsförrädare och trojanska hästar var det. Tydligen var det gott om musslor också på Utöya den där dagen. Pursvenske Ali Esbati var ju en av dom få överlevarna.

Fy skäms på sig, RS! En "Ali Esbati" kan aldrig vara en "pursvensk". Ordet 'svensk' oförenligt med hans namn. arg

"Fulsvensk" kan jag godta, i samma bemärkelse som vi använder "fulmedia", när det kommet till anti-svenskhet.

Jag skäms för nada, zilch, no noooooothing!! Det var helt enkelt sarkasm på hög nivå. Så hög att bara Nils Armstarke varit högre före mig. lol lol lol
Robin Shadowes
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 4272

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sun 26 Aug - 13:41

Micoway wrote:Balkankrigen på 90-talet var ruskiga. Många dog i detta etniska krig mellan muslimer och kristna. Muslimerna hade en bättre propaganda apparat och fick USA på sin sida. Även Goran Persson och Anna Lindh var i London och skänkte svenska bomber för 50 miljoner. Dessa lastades ombord på B-52:or och fälldes över Serbien. Denna handling fick M.M. att döda Anna med en morakniv. Ruskigt men sant enligt ryska underrättelsetjänsten.


Balkankriget på 1990-talet var betydligt bättre än dom andra krigen balkan är skyldiga till. Balkandårar kommer alltid har en förklaringsmodell för de dumheter dom hittar på. Dessa sjuka folk har alltid haft hjärnspöken. Krigen var en chans att få bort dom, dom hölls på hemmaplan och ni mördade främst varandra. Enda problemet är att juggar är så djävla inkompetenta att dom inte mördade tillräckligt många. Balkanfolk finns fortfarande. Det tillsammans med arab/negerimporten kommer betyda slutet för europa.

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sun 26 Aug - 13:43

Ådärkomdenja wrote:

Upprinnelse till WW3? Boxas


När det gäller balkanfolk kan bara verkligheten trumfa fantasin. Det finns inga stop på idiotin.

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sun 26 Aug - 13:44

Ådärkomdenja wrote:En god vän till mig - numera ex-militär, med mycket FN-utlandstjänstgöring i meritlistan - gav inte ett vitten för Balkan.

Som han geografiskt träffande kallade 'Europas röv'. Med Kosovo som 'rövhålet'.

Då har han ändå tjänstgjort i Afghanistan, Libyen, Gaza, Kongo/Kinshaza och andra sunkområden i världen.


Din vän har samma bakgrund som jag kan jag läsa. Men jag väljer än hårdare ord. En röv finns det en poäng med.

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  kapten havoc on Sun 26 Aug - 15:54

Alfamale wrote:
Ådärkomdenja wrote:En god vän till mig - numera ex-militär, med mycket FN-utlandstjänstgöring i meritlistan - gav inte ett vitten för Balkan.

Som han geografiskt träffande kallade 'Europas röv'. Med Kosovo som 'rövhålet'.

Då har han ändå tjänstgjort i Afghanistan, Libyen, Gaza, Kongo/Kinshaza och andra sunkområden i världen.


Din vän har samma bakgrund som jag kan jag läsa. Men jag väljer än hårdare ord. En röv finns det en poäng med.

Ett rövhål har ungefär samma funktion som ett balkanland, den släpper ut massa skit.
kapten havoc
kapten havoc

Poäng : 3458

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Alfamale on Sun 26 Aug - 16:04

kapten havoc wrote:
Ett rövhål har ungefär samma funktion som ett balkanland, den släpper ut massa skit.
Men med hjälp av skit kan man få en ljus framtid genom att odla föda. Balkan är ett evigt mörker.

Alfamale

Poäng : 3236

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  kapten havoc on Sun 26 Aug - 18:39

Alfamale wrote:
kapten havoc wrote:
Ett rövhål har ungefär samma funktion som ett balkanland, den släpper ut massa skit.
Men med hjälp av skit kan man få en ljus framtid genom att odla föda. Balkan är ett evigt mörker.

Man kan göra gödsel av babbar med. Skål
kapten havoc
kapten havoc

Poäng : 3458

Back to top Go down

Re: Planerna för Sveriges undergång.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum