Svenska Kyrkans fall och degenerering

Go down

Svenska Kyrkans fall och degenerering

Post  Skribenten on Mon 1 Jun - 7:28

Ingress
Vi som tillhör äldre generationen minns förmodligen väl Hasse Alfredsson monolog ”Ringaren”, iklädd rollen som pastor Jansson. Det var år 1962 som Alfredsson gjorde braksuccé på Gröna Lund i Stockholm och folk tjöt av skratt. Spana in, lyssna och gläds utav Alfredsson monolog på länken nedan. Förmodar att läsarna av inlägget ej fortsättningsvis kommer att skratta utan snarast att våndas.  

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0

Sedan den 1 januari 2000 har relationerna mellan staten och Svenska kyrkan i grunden förändrats varvid kyrkans ställning som självständigt trossamfund etablerats. Därmed kan vi säga att Sverige saknar statsreligion. Svenska kyrkans förhållande till staten skiljer sig betydligt från andra trossamfunds. Svenska kyrkans grundförutsättningar regleras genom lag om Svenska kyrkan medan andra trossamfunds ställning regleras endast genom lag om trossamfund. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats med närmare i antalet 700 st. Resultatet blev att Svenska Kyrkan erövrades av politikerskaran med de rätta åsikterna ävenså präster..  

1. Vart går Svenska kyrkan för vägar?
1.1 ”Gudstjänstkris i svenska kyrkan”
”Ett utarmat gudstjänstliv är ett större hot mot Svenska kyrkan än politiseringen”. Det menar biskopen i Strängnäs, Hans-Erik Nordin. – ”Jag tror det är möjligt att ha politiska partier i kyrkan, men det är ingen lycklig lösning. Systemet vittrar redan. Allvarligare är att gudstjänstlivet håller på att kollapsa på vissa ställen; varken anställda eller förtroendevalda går i kyrkan och bara några få personer syns i kyrkbänkarna”, säger biskop Nordin. [Ref - Världen i Dag 2010-02-20]

Ja – varför kommer så få besökare till Svenska kyrkan? – Det beror mycket på familjebildning med barn i skola, både man och hustru i dagens krävande arbetsliv, långa arbetsresor, handla på fredag eller lördag, städning av hemmet, tvättkorgarna fulla - vilket har lett till att ej mycket tid finns kvar till annat och då har Kyrkan prioriterats bort. Semester ägnas åt underhåll av villa/radhus. Till och med släkt och anhöriga har bortprioriterats och familjer splittras. Det är först som pensionärer folket möjligen kommer till Kyrkan samtidigt med konfirmanderna. Försök har inletts att förlägga högmässan på sena eftermiddagen kl 16.00.  

Men hur kommer det sig att det blir färre medlemmar -  trots att vissa kommuners folkmängd ökar? Svaret är att befolkningsökningen beror på invandring. Inte så många av de ”nya svenskarna” söker medlemskap i Svenska kyrkan. Eftersom det nuförledes inte är särskilt vanligt att döpa barn har tillskott minskat utav nya medlemmar samtidigt som de äldre går bort. Lägg därtill att många väljer aktivt utträde, kanske av ekonomiska skäl. Medlemsavgiften för en normalinkomsttagare är ju ändå kring tre tusenlappar per år. [Ref - ”Svenska kyrkan i fritt fall” - Smålandstidningen 9 apr 2015]

1.2 Samkönade par som krävde att få vigas i Kyrkan  
Det mycket omdebatterade riksdagsbeslutet i frågan om vigslar av samkönade par i svenska kyrkan hade hamnat på agendan. Att betrakta två män, klädda i frack, hand i hand i vita handskar, vandra genom kyrkgången mot altaret, vore för mig en overklig syn! Hur skulle fortsättningen på vigselakten lyda med vad präst med vigselrätt, läser: ”Äktenskapet är av Gud själv stiftat till samhällens bestånd och till förenade makars inbördes hjälp, att lätta livets mödor, mildra mötande bekymmer och genom en sorgfällig uppfostran bereda efterkommandes sällhet. Men - hur är det tänkt att efterkommande skall komma till världen??? När riksdagsbeslutet väl kom var det c:a 900 präster som avsade sig sin vigselrätt och blev utpekade på Internet med namn och församling.

1.3 Svenska Kyrkan i Göteborg och islam  
”I Nacka har en modell tagits fram där vi bygger en kyrka och en moské som grannar under samma tak. Det är ett unikt projekt som växer fram i känslan av gemensam hemhörighet i Guds hus och tillit mellan dem som möts där, skriver biskop Bengt Wadensjö i SvD”.

Länk: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=693958

I Sverige finns uppfattningen att islam, likt kristendom, är en religion i mängden som du kan ”välja”. Inom Islam är religion och regler för samhällsordningen sammanväxta (familj, äktenskap, barnuppfostran, tvångsäktenskap, ”hedersmord”, skola, arv m fl). Nu tillkommer ytterligare en komponent - fundamentalismen med militant inriktning mot terrorism. Steg för steg flyttas positionerna fram och trycks in i mottagarländer.  I Sverige ligger siffran kring 400.000 bekännare av islam.

Något mer än två tredje delar av muslimerna i Sverige är sunnimuslimer; enligt en statistiskt representativ studie av muslimska lokalorganisationer uppgav 80 % att deras organisation var sunnimuslimsk. Förutom interna variationer bland dessa i form av bland annat olika teologiska, rättsliga, geografiska och politiska riktningar finns även shiamuslimer i olika sekter, och olika sufiordar presenterade i Sverige. Av muslimerna uppskattas 5 %, eller ca 25 000, vara religiöst praktiserande som deltar i fredagsbönen och ber fem gånger om dagen. Men hur ligger det till med ISIS (Islamska Staten) som flyttar sina trupper från Sverige till andra länder?

Islam har en egen doktrin, där världslig och religiös makt är sammansmält. Den kolliderar med Svenska Kyrkans doktrin ”värdegrund”. Betraktar inte Svenska Kyrkan detta som ett problem – eller vill man inte låtsas om det?

2. Svenska Kyrkan och ekonomin
Men vart leder Kyrkans pågående medlemsras då? Förmodligen struntar politikerna i medlemsraset men Svenska Kyrkans ledning har anledning att vara bekymrad. Ju färre medlemmar, desto färre intäkter i form av kyrkoskatt.  

[b2.1 Kommunister Yngve Kallin skriver[/b] - ”Räknar man fram prognoserna kommer Svenska kyrkans församlingar att uppvisa ett underskott i sitt nettoresultat på mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor redan år 2012. Svenska kyrkans totala tillgångar på 25 miljarder kr kan låta högt - men vid en närmare analys av verkligheten och fortsatt medlemsflykt står det klart att Svenska kyrkans nuvarande verksamhet inte kommer att kunna upprätthållas, skriver komminister Yngve Kalin. Det enda botemedel som presenterats från rikskyrkans sida är församlingssammanslagningar och stordrift och tafatta försök att behålla medlemmar. Det kommer ytterligare att påskynda den neråtgående trenden i Svenska kyrkans verksamhet. (Materialet i artikeln har tagits fram inom ramen för arbetet i Kyrklig samlings analysgrupp)”.

”Det talas ibland om Svenska kyrkans enorma ekonomiska tillgångar och det är sant att i jämförelse med andra kyrkor har Svenska kyrkan ett förhållandevis stort eget kapital. Men detta måste ställas i relation till hela verksamhetens kostnader och omfattning. Det egna kapitalet kommer snabbt att minska när intäkterna minskar genom den förväntade fortsatta medlemsflykten. Det är anmärkningsvärt att detta diskuteras så lite”.

2.2 Totalt gick 73.396 personer ur Svenska kyrkan år 2009. - Samtidigt som många väljer att gå ur Svenska kyrkan så är det varje år mellan 5.000 och 6.000 personer, över 12 år som aktivt väljer att bli medlemmar. Små barn som döps i Svenska kyrkan blir också medlemmar. Totalt har Svenska kyrkan närmare 6,9 miljoner medlemmar, vilket motsvarar c:a 75 procent av befolkningen. Sedan år 1970 till och med år 2009 har bortemot 1 miljon medlemmar gått ur svenska Kyrkan, under samma period har c:a 200.000 medlemmar tillkommit.

Under 2012 valde 54 483 personer att lämna kyrkan - medan bara 7 563 aktivt anslöt sig. Men skillnaderna i landet är stora. I storstadsregionerna Stockholm och Göteborg var det tusentals utträden medan lilla Bjurholm i Ångermanland bara tappade en enda person året dessförinnan.

Nästan 6,4 miljoner människor, vilket motsvarar 65,9 % av Sveriges befolkning, tillhör Svenska kyrkan. Det visar statistiken från 2013, där det även framgår att det förra året gjordes sammanlagt 15,6 miljoner gudstjänstbesök och 98 736 personer sjöng i någon av Svenska kyrkans 5 182 körer.

Antalet personer som under 2013 aktivt valde att gå med i Svenska kyrkan, 8 377 stycken, är det högsta under 2000-talet. Till aktivt inträde räknas nya medlemmar som är 12 år eller äldre.

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskade under 2013 med drygt en procent jämfört med året innan. Sammanlagt valde 71 700 personer (1,1 procent av medlemmarna) att lämna kyrkan. Siffran är betydligt högre än året innan, men samtidigt ungefär lika stor som sist det var kyrkoval. Valåret 2009 lämnade 1,10 procent av medlemmarna Svenska kyrkan.  

Antal anställda i Svenska kyrkan: är ca 25 000 i hela landet. [- Antal förtroendevalda i Svenska kyrkan: är c:a 50 000 i hela landet – alltså dubbelt så många från politiska skaran är valda än antal anställda i kyrkan.

Antal begravningar inom Svenska kyrkan 2011 - Begravningar: 72.838,  (avlidna 89.938).

Länk: http://www.svenskakyrkan.se/default....58&refdi=23673

3. Svenska Kyrkan - dess kapital och sammanslagningar
Avkastningen för Svenska kyrkans kapital på nationell nivå överträffade förväntan under 2012. Efter ett svagt 2011 där bland annat de svenska aktierna i portföljen tappade en femtedel av sitt värde blev 2012 ett gynnsamt år för kapitalförvaltningen på Svenska kyrkans nationella nivå. Resultatet under helåret 2012 var 411,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,1 %. Det är 0,6 procent enheter bättre än jämförelseindex. Avkastningen på den svenska delen av aktieportföljen var 17,7 %, vilket var 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex.

3.1 Det totala marknadsvärdet - på Svenska kyrkans placeringar på nationell nivå växte till 4,934 miljarder kronor. Att hållbarhet och etik ska prägla Svenska kyrkans placeringar kan göra att resultaten enskilda år avviker från index. Förra året gick exempelvis flera placeringar sämre än index på grund av att Svenska kyrkan vill vara restriktiv med att investera i fossila bränslen. Samtidigt visar fler och fler studier, bland annat från Deutsche Bank, att satsningen på hållbarhetsfrågor också lönar sig ekonomiskt, framhåller finanschefen Anders Thorendal i sin sammanfattande rapport över fjolårets förvaltning som Kyrkans Tidning tagit del av.

Också det långsiktiga målet för avkastning överträffades. Den reala avkastningen (med inflationen avräknad) har varit i genomsnitt 5 procent per år. Målen var en real avkastning om 4 procent 2003-2009 och 3 procent 2010 och framåt. [Ref: David Qviström - david.qvistrom@kyrkanstidning.se ]

3.2 Svenska kyrkans statistik för insamlad kollekt under 2012 - visar att kyrkobesökarna är generösa. Totalt skänktes nära 100 miljoner kronor varav 37 miljoner kronor gick till det internationella arbetet. Men det råder stora skillnader mellan stiften. Totalt registrerades 99.247.490:- kr kronor som kollekter i Svenska kyrkans kollekt- och betalningssystem.. Eftersom det inte är obligatoriskt att registrera församlingskollekterna är den totala summan högre.  Stora belopp går till den insamlade kollekten i alla Stockholms stifts kyrkor ävenså till den vänstersinnade oberoende tankesmedjan Seglora smedja.  [Ref - Kyrkans Tidning 2013-02-07]

3.3 Sammanslagningar av församlingar fortsätter . Efter kyrkovalet år 2009 hade Svenska kyrkan drygt 900 färre församlingar än år 2000. Vid ingången av 2008 finns det 1.802 församlingar, och ytterligare 231 församlingar väntas upphöra fram till och med 2010. Innehållsfrågorna lyser med sin frånvaro i denna gigantiska omvandling. Det finns också skäl att hävda, att de beslutade åtgärderna inte räcker till för att täcka underskotten. Det är den bistra verkligheten för Svenska Kyrkan”. [Ref – Yngve Kallin - Svensk Pastoraltidskrift nr 14, 2008]

Länk: http://kyrkligsamling.se/bistraverkligheten.htm

3.4 Men Svenska Kyrkan sitter med kniven på stupen dels på grund av - (1) medlemsraset men också på grund av (2) Kyrkans tioåriga uppskov av beskattning av ägda egendomar. Det var år 2010 som staten drog åt tumskruvarna för åtkomst av denna skatt. Ett stort antal jordbruksfastigheter, i Kyrkans ägo, är utarrenderade. Nu kläms arrendatorerna mellan en höjning av arrendet eller att helt lämna detta arrende.

Men icke minst handlar det om politikerskaran - som erövrade makten i Svenska Kyrkan.    

4. Antal Kyrkor i Sverige
Det finns ingen exakt uppgift hur många kyrkor det finns i Sverige - eftersom det är en definitionsfråga vad "kyrka" är. Gäller frågan alla trossamfunds kyrkor eller bara Svenska kyrkans? Svenska kyrkan har flera kategorier gudstjänstlokaler, allt från sockenkyrkor på landet till kyrkorum i församlingshem, sjukhus och fängelser. Den siffra som brukar nämnas för Svenska kyrkans samtliga kyrkobyggnader är c:a 3.700.

4.1 Alla kyrkor är inte skyddade. - enligt 4 kap. kulturminneslagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Det finns särskilda bestämmelser om skydd för bl.a. kyrkliga kulturminnen. Kyrkor som är invigda för Svenska kyrkans gudstjänst och har tillkommit före 1940 samt ett urval av dem som tillkommit senare får enligt den lagen inte väsentligt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. För att omfattas av lagen krävs också att de ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan den 1 januari 2000. Även om en sådan kyrka därefter får en annan ägare fortsätter lagskyddet att gälla. De kyrkor som omfattas av sådan tillståndsplikt är, enligt uppgifter hämtade ur Bebyggelseregistret. Skyddet omfattar också inventarier, begravningsplatser och kyrkotomter. Kyrkor som den 1 januari 2000 eller senare har invigts för Svenska kyrkans gudstjänst kan också få skydd enligt kulturminneslagen, men i så fall som byggnadsminnen enligt 3 kap. Det beror på att Svenska kyrkan från den dagen upphörde att vara statskyrka och blev likställd med andra enskilda trossamfund. Andra trossamfunds kyrkor kan också skyddas som byggnadsminnen. [Ref - Riksantikvarieämbetet]

4.2 F.d. biskop H.B. Hammar skriver - ”I detta läge, med allt färre betalande medlemmar, gäller det att se om sitt hus, och göra det i tid. Antalet kyrkobyggnader utgör då något utav en tickande bomb. Så många kyrkor som dagens behövs inte. Värt att notera är att mer än femhundra nyttjas på sin höjd någon gång per månad. I detta läge finns bara en lösning för att klara ekonomin: stäng ett antal kyrkor, eller lägg dem i malpåse. Allra helst: spräng dem! [Ref - SvD 2011-10-02]

Snacka om affärer i de högre regionerna!    

= = =Slut del 1 av 5= = =
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Svenska kyrkans fall

Post  Skribenten on Mon 1 Jun - 7:30

5. Julen med advent är kyrkans mest omfattande högtid under året.
5.1 Svenska Kyrkan uppger: - ”Under julen firar vi att Gud blev människa. Budskapet om att Gud levt ett allt igenom mänskligt liv är en grundpelare i den kristna tron. Enligt kristen tro har vi en gudsbild som talar om Gud på två olika sätt samtidigt. Dels som oändligt stor, andlig och omöjlig för människan att uppfatta, dels som påtaglig, kroppslig och vardaglig. På förmiddagen på julafton firas julkrubba gudstjänst i många församlingar. När mörkret sänker sig är det dags för julbön, en enkel gudstjänst kring julens centrala budskap att Gud kommer till världen som människa på våra villkor”. ??

5.2 ”Under advents- och jultiden - fylls många kyrkor av all den musik som gjorts för denna tid på året. Det kan vara körverk, Luciakonserter och julmusik. Advents- och jultidens psalmer är ofta sjungna och älskade och särskilda gudstjänster med dessa psalmer firas ofta i församlingarna. En av de mest kända adventspsalmerna är Psalm 105 - ”Hosianna!”. Det var det folket ropade när Jesus red in i Jerusalem. Det betyder "hjälp oss, rädda oss!" [Ref - Svenska Kyrkan]

5.3 Under advent är kyrkorna fyllda med besökande - till skillnad mot andra tider på året. Den mörka årstiden med många tända ljus i kyrkan stämmer besökarna till ro med inre tankar. Klädda, tända och doftande julgranar finns framme vid altaret och en krubba därvid. Från orgeln brusar psalmer vi minns från skoltiden och barndomen. Kyrkans kör vandrar in och samlas runt altaret. Tankar stiger fram om det snart gångna året. Har det har varit - gott eller bekymmersamt? Hur kommer nästa år att bli? Vi hjälper våra nära och kära långt vad vi förmår, ja så långt våra händer bär.

Vad väntar vi på i advent och julafton? Är det julevangeliet eller utväxling av julklappar mellan släkt och vänner? Många familjer i Sverige väntar förmodligen på Kalle Anka kl 15.00 som har sänts i TV sedan 1960. När man Storbritannien fick vetskap om svenska ”Kalle Anka på julafton”, var det först få som trodde att en sådan sed existerade i Norden.      

5.4 Vanligen läser kyrkvärden några verser från gamla och nya testamentet vid högmässan - men det kända julevangeliet läses av prästen.
(Luk 2:1-5) ”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn”.

”Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud”[. . .]

Gudstjänsten i advent år 2009 lider mot sitt slut men - kyrkoherden lägger till några avslutande ord. Det handlade om vad som benämns ”ensamkommande barn”. Och kyrkoherden uttryckte sig ungefär så här: ”Här sitter vi (ni) i all värme och rikedom i juletider och vill inte ta emot barn hit komna från fjärran änder”. Frågan är om församlingen lyssnar - en dryg timme Gudstjänsten går raskt och kyrkobesökarna trängs genom vapenhuset för att kvickt komma ut till bilparkeringen.

Kyrkoherdens analogi var uppenbar - ”vill du inte ta emot ”ensamkommande” barn så tar du ej heller emot Jesusbarnet”

”Barn” betraktas som ”barn” upp tills det de fyller 12 år. I efterhand har det visat sig att hit komna ”barn” kan ha en obestämd ålder, kanske från 20 år och mer. Danmark och Norge införde ålderbestämning av de till sina länder komna ”ensamma barnen”, alltmedan Sverige avstod. Av allt att döma kommer ålderbestämning av ensamma barn ävenså införas i Sverige. Ty det har visat sig att när det ensamma ”barnet” anlänt till Sverige - så har en tid senare anhöriga dykt upp, exempelvis från Afghanistan, Somalia m fl. I Finland benämns ”barnen” -” asylsökande utan vårdnadshavare.” Vi minns också de tidigare ”apatiska barnen” som blev friska så snart uppehållstillstånd i Sverige var klart.    

5 En högmässa i okt 2010 i Munsö kyrka
Med stort intresse lyssnade jag på kyrkoherdens budskap högmässan 24.e okt 2010 i Munsö kyrka. Om jag räknade rätt så infann sig åtta besökare, utöver kyrkans egen personal, till gudstjänsten.

Jag har helt annan uppfattning om välsignelsen av den för Sverige omfattande invandring som ägt rum alltsedan 1970-talets mitt, än vad kyrkoherden förespråkade och ondgjorde sig över att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen valet 2010. Men det beror ju på valsystem och folkviljan. Göran Hägglund (KD) hade ju anledning att känna sig missnöjd som enligt samma premisser hamnade under SD i antal avgivna röster i procent räknat.

Samtidigt inföll också FN-dagen den 24.e okt 2010 vilket också omtalades under högmässan. I dess närhet hade UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, - publicerat ett omfattande dokument som precis vad rubriken lyder omfattar, statistik med grafer och tabeller om brottsbenägenheten i länder jordklotet runt. Kanske icke helt överraskande återfinns Sverige bland de mest brottsbelastade länderna på jordklotet, per capita, vad gäller inbrott, bilstölder, överfall och våldtäkter. Jomenvisst – det finns några söndertrasade länder i Afrika som ligger högre i statistiken [Ref  - HENU Publication # 64].

Samhället har förlorat kontrollen - när några maskerade kan gå in i en lokal, skjuta ner två personer med automatvapen och sedan gå därifrån utan att någon vågar vittna. Arkitekterna av det mångkulturella riket, lyfter över ansvaret och pekar på ”polisen som måste förhindra fortsatta brott”. [Södertälje Ronna juli 2010, i nov 2011]

5.1 Kommendörkapten Magnus Haglund skriver - en läsvärd uppsats med rubriken ”Ett bättre försvar för framtiden”. Här pekar bl a Haglund på den väg mot katastrofen som våra folkvalda genom inflöde av människor har tvingat in i landet.  [Ref - KKrVA # 6 år 2007]

”Snarare skulle vi kanske börja fundera lite bättre kring vilka konsekvenser som globaliseringen medför och de effekter detta kan ge på vårt lands säkerhet. Vi har exempelvis den ökade migrationen, som redan fått konsekvenser för oss i Sverige. Håller vi kanske redan på att importera andras konflikter hit? De ganska uppmärksammade mord som har skett på öppen gata i Sverige har avfärdats som ”gängstrider” eller ”ligistbeteenden”, men när blir sådant våld att betrakta som ”väpnat angrepp”? Då är det ju en fråga för rikets försvarsmakt att hantera om vi skall följa regeringsformen! Andra internationella företeelser, som till exempelvis människosmuggling och narkotikahandel har ju också allvarliga konsekvenser för Sverige och för vår säkerhet”.

”De uppgifter som finns särskilt utpekade i EU:s så kallade Europeiska säkerhetsstrategi från år 2003, omfattar att motverka terrorism, förhindra spridande av massförstörelsevapen, skapa säkerhet i Europas närområde samt stödja FN i arbetet med internationell krishantering. Borde vi inte åtminstone försöka verka inom dessa områden? Vi har ju undertecknat avtalet!”

5.2 Kommendörkapten Haglund fortsätter - ”Invändningar mot att vi främst skall använda våra militära tillgånga för fredsbevarande operationer i fjärran länder kan jag (Haglund) till del sympatisera med och våra invändningar stämmer ju ganska bra in i EU:s säkerhetsstrategi. Inte heller tror jag (Haglund) att deltagande i någon fredbevarande styrka i landet ”Långtbortistan” på något påvisbart sätt skulle höja säkerheten i vårt närområde. I värsta fall kan det till och med bli precis tvärt om. Om vi genom att delta på en sida i vad som mest är klan- eller stamkonflikt, får vi andra parter i konflikten som våra fiender. Därmed kan vi råka ut för väpnade incidenter i onödan och kanske på konfliktnivåer, som vårt fredssamhälle inte förmår möta. […]

5.3 Therese Mattsson, chef rikskriminalen skriver om systemhotande brottlighet - med vilket menas otillbörlig påverkan på rättskedjan, myndigheter, offentlig förvaltning, politik och ekonomi. Kriminella grupperingar som ägnar sig åt detta är: mc-gängen, fängelsegängen, etniska grupperingar, förorts- och ungdomsgängen”. [Ref - KKrVA # 4 # 2009]

Årligen brinner c:a 500 skolor - i landet och trenden visar att antalet skolbränder ökar. Hälften av dem är anlagda. Nu finns siffror som visar antalet anlagda skolbränder per län och störst är ökningen i Skåne.

Länk: http://www.msbmyndigheten.se/

Alltså – vederhäftiga personer inom polis- och militära myndigheter har höjt varningsflaggor om den invandrande kriminaliteten alltmedan pappersmedia tveksamt framvisat avigsidorna. Som en följd av det sagda - vilket budskap ville kyrkoherden att jag skulle vara mottaglig för:

1. Det i högmässan 24.e okt i Munsö kyrka framförda budskapet om invandringens förträffligheter och avigsidorna av att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen - eller:

2. Av ledamöterna i Kungl. Krigsvetenskapsakademien framförda varningar om för Sverige systemhotande invandrad brottslighet?

Den som i dag vill vara informerad om viktiga samhällsförhållanden, som angår alla, måste själv vara aktiv, studera speciallitteratur, tala med likasinnade, för att få relevant information. Under decennier har pappersmedia och icke minst Public Service i form av TV & radio på Gärdet, vilselett allmänheten och uteslutit icke passande information enligt de politiskt korrekta ledens uppfattning.

= = =Slut del 2 av 5= = =
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Svenska Kyrkans fall

Post  Skribenten on Mon 1 Jun - 7:32

6. Tumultet i Svenska Kyrkan
Sedan länge ha tumultet i Svenska Kyrkan pågått och alltmer synliggjorts. Svenska Kyrkan debatteras inför öppen ridå. Länken ”tidens tecken” pekar på stort antal länkar som påvisar händelser förknippat med dagens Svenska kyrka under dåvarande Anders Wejryds ledning, han som blev ärkebiskop den 2.a september 2006. Studera gärna inläggen på länk varav jag lyft fram några ögonbrynshöjande inlägg i mängden:

Länk: http://www.tidenstecken.se/svky2.htm

6.1 Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein - prästvigdes i jan 2008 Prästvigningen förrättades av biskop Caroline Krook i Storkyrkan i Stockholm och Helle Klein prästvigdes tillsammans med sex andra prästkandidater.

Länk: http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/helle_klein_prastvigd_0_4012.news.aspx

Efter ett knappt år, i dec 2008 hade Klein lämnat predikstolen och var tillbaka på Aftonbladets kontorsstol. Frågan är om det är lämpligt att förena tjänst och på så sätt göra sitt bästa att riva ner återstoderna av svenska kyrkan med hjälp av Aftonbladet.?  

6.2 Lars Ohly predikade julen 2009 i Sofia kyrka - Temat för mässan, under vilken Ohly predikade, var "Ateist i advent". Bakom arrangemanget stod bland andra Helle Klein. [Ref - Dagen 2009-12-04]

Representanter för Svenska Kyrkan har sedan länge lämnat kyrkan och företräder andra trosinriktningar. De egna pastoraten och medlemmarna har övergivits. Varför medges stora grupper, med eljest mot majoriteten markant skiljande trosinriktning, successivt tillåtas införa sina egna förhållningsregler. Uppmärksammade hedersmord, könsstympning, tvångsgiften och diskriminerande syn på kvinnor m fl. Men när Svenska Kyrkan ändå är i farten – varför inte slå ett slag för homovigslar i moskéerna?

Har det hänt tidigare att Svenska Kyrkan har framhävt eller förkastat partier som ställer i upp riksdagsval?  Nej – här har påbud har kommit från Sveriges högsta politiska ledning att Svenska Kyrkans ledning med kraft skall bidra med insatser inför valet 2010 och därmed lyfta fram Sverigedemokraterna i högsta negativa ordalag och därmed förhindra att partiet når framgångar.

6.3 Men vad blir resultatet ”inåt” Svenska Kyrkans organisation? Antag att någon pastorsadjunkt allvarligt är besjälad av läran om kristendom, vill förmedla Bibeln och det Kristna budskapet. Givetvis blir pastorsadjunkten förvirrad och ställer sig som vän av ordning frågan hur det kommer sig att partipolitiken har tagit överhand. Vad för slags annat arbete har en pastorsadjunkt att söka om denne vantrivs med den politiska agendan? Det finns inte mycket närliggande arbeten för en präst att välja på i dagens Sverige utan det gäller att i tystnad medverka i samklang med de världsliga politiska budskapen.

6.4 Nu har det rört ihop sig ordentligt i de kyrkliga leden och pajkastningen uppvisas offentligt tillika Svenska Kyrkans samarbete med Expo.
”Så var det dags för fortsatta ”utbildningdagar” i främlingsfientlighetens tecken, där det ska raljeras och svamlas om det redan uttjatade ämnet som det gått inflation i. Och givetvis är det den kriminella, svenskfientliga vänsterextrema organisationen Expo som ska ”utbilda” i symbios med svenska kyrkan.

Hur vore det om det någon gång kunde hyras in opartiska och objektiva personer som är kunniga på området. Expo – är en partisk och enögd kommunistorganisation – har bara ett enda ämne och det är avskyn mot SD. Har Expo någon gång delat ut kunskap eller utbildat om AFA eller andra vänsterextrema våldbejakande marxister som genom sin rasism går på ”oliktänkare” som inte har deras kommunistankar?

6.5 Inom ramen för ”Projekt Människovärde” – som började 2010 och som drivs av Svenska kyrkan, Svenska kyrkans Unga och studieförbundet Sensus - kommer nu kyrkokansliet arrangera en ”kunskapsdag” om främlingsfientlighet” som den 7 mars 2010 gick av stapeln i mångkulturella Uppsala. ”Utbildningen”, som de kallar det för, sker i samarbete med den antirasistiska Expo som har en mängd kriminella och dömda personer i sin organisation.

”Under 2013 har projektet satsat på så kallade ”ambassadörsutbildningar” av engagerade personer som kan utgöra resurspersoner i frågor om människovärde och främlingsfientlighet. En viktig del i Projekt Människovärde är att utbilda ”ambassadörer”, engagerade personer som kan driva frågor om människovärde och arbete mot främlingsfientlighet och rasism i sina egna sammanhang och vara resurspersoner i andras, skriver kyrkokansliet i ett meddelande. Bl a annat kommer Svenska kyrkans chefsteolog Cristina Grenholm göra en reflektion om främlingsfientlighet och teologi.”

Stiftelsen Expo är närliggande svenska motsvarigheten till det forna östtyska STASI. Eftersom åsiktsregistrering är förbjuden i Sverige så låter man en fristående organisation sköta den saken. Likvid sker genom frikostiga bidrag från flera håll. Expo har nära kontakter med den maskerade våldsvänstern - AFA. Svenska kyrkan har sålunda samarbete med Expo ävensom islamska Ibn Rushd”. [Ref - Kyrkolivsutskottet betänkande 2011]

Länk: http://www.exponerat.info/svenska-kyrkan-forenar-sig-med-expo/

”Stiftelsen Expo är enligt dess hemsida” - en privat forskningsstiftelse om grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund. Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället.” Styrelsen består av professor Charles Westin som är ordförande, Kerstin Brunnberg, ordförande för Statens kulturråd, Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén), Cecilia Stegö Chilò, Springtime AB, och ekonom Peter Christensen.

Stiftelsen publicerar tidskriften Expo och nyhetssajten Expo.se. Expo Utbildning erbjuder, enligt informationen på hemsidan, föreläsningar, seminarier och utbildningar på skolor, hos föreningar, för myndigheter, politiska partier och många andra. Expo Research samlar och analyserar information och ger ut rapporter om intoleranta företeelser. Svenska kyrkan har inget kontinuerligt samarbete med Expo. I Almedalen samverkade Svenska kyrkan och Stiftelsen Expo vid seminarium år 2010 och med två seminarier 2011.  

6.6 Nyssnämnda  årens seminarier hade rubrikerna
(1) Intoleranserna – Det går inte att välja hatlära och

(2) Den intoleranta retorikens konsekvenser.

Vid det förstnämnda seminariet medverkade biskop Eva Brunne och vid det andra dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd. De övriga arrangörerna vid dessa tillfällen var Örebro läns museum, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), Sensus och Ibn Rushd studieförbund, ett muslimskt studieförbund som har haft ett omfattande samarbete med Sensus. Expo har också anlitats av ett par stift för utbildning, vid ett tillfälle stod den nationella nivån för arrangemanget. [Svenska kyrkans samarbete med Expo berördes i en artikel i Kyrkans Tidning nr 33/2011.]

Länk: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=817056

6.7 Välkommen till Ibn Rushd!
”Ibn Rushd är ett muslimskt studieförbund och är öppet för alla. Studieförbundet har varit självständigt sedan 2008 och vi har en rikstäckande verksamhet från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Vi vill använda folkbildningen som bas för att bli en aktiv del i samhällsbyggandet och att vara en stark aktör i det civila samhället. Det är inbyggt i folkbildningens idé att den förändras över tiden, i takt med att människornas och samhällets behov skiftar. Det gäller såväl ämnen som arbetsformer. Folkbildningen har numera växt till en bred folklig verksamhet”.
 
”Ibn Rushd studieförbund vill vara en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen. Vi vill verka för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten. Det gör vi genom att engagera oss i samhällsdebatten, producerar studiematerial och erbjuder ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang.  Vi är ett studieförbund som arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige. Vi omfamnar den mångfald i både språk och kultur som finns i Sverige idag och ser ett stort värde i att vår organisation består av densamma. Vi har en unik mångfald bland våra anställda och styrelser och vi vill gärna bredda den ännu mer”.[. . .]

6.8 Ibn Rushd studieförbund, Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet i Sverige. 5.e juli 2012.
Ibn Rushd studieförbund i samarbete med Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet i Sverige har bjudit in forskare, experter och politiker för att samtala om vår tids största utmaning. Med en föreläsning och två paneldiskussioner ska vi försöka besvara frågor som vad antimuslimismen kan ha för konsekvenser, politikernas roll och ansvar i det rådande samhällsklimatet, och de utmaningar som civilsamhället står inför.

 Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet.
 Paul Lappalainen, Senior advisor vid Diskrimineringsombudsmannen.
 Kitimbwa Sabuni, nätverket "Svenska Muslimer i samarbete" och författare till CERD-rapport.
 Jens Orback, generalsekreterare Plamecentret och f.d. Integrationsminister.
 Socialdemokraterna.
 Maria Ferm, riksdagsledamot Miljöpartiet.
 Eva Lohman, riksdagsledamot Moderaterna.
 Helena Benouda, ordförande Sveriges Muslimska Råd
 Omar Mustafa, ordförande Islamiska Förbundet i Sverige.

Alltså - Svenska Kyrkan har via sina högsta potentater goda kontakter med: EXPO, Sensus och det i Sverige spridda islamska studiegruppen Ibn Rushd.

Länk http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/153643/

6.9 Studieförbunden Sensus och Ibn Rushd har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. - Målet är att ett hundratal nyutbildade unga muslimska fredsagenter i hela Sverige ska minska konfliktrisker och fördomar genom att aktivt delta i samhällsdebatten. – Vi kommer att hjälpa de muslimska fredsagenterna i deras arbete med att motverka såväl islamofobi bland ickemuslimer som västfobi bland muslimer. Det finns ett stort behov av röster som kan föra muslimers talan i samhällsdebatten, säger Olle Schubert, ansvarig för samarbetet på Westander, som i ett pressmeddelande 1.a dec 2008 lyfte fram nyheten att de med politiskt stöd utbildar ”muslimska fredsagenter”.

Det är studieförbunden Sensus och Ibn Rushd som driver ett gemensamt fredsprojekt med målet att motverka fördomar och bidra till fred och förståelse mellan muslimer och ickemuslimer. Bland annat har projektet bidragit till att Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, landets första muslimska fredsorganisation, har bildats. Studieförbunden har även utbildat cirka hundra unga muslimska fredsagenter som finns i hela Sverige. – Nu ska Fredsagenterna och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa synas och höras mer i debatten. Vårt mål är också att de muslimska fredsagenterna i Sverige ska stå modell för liknande initiativ i många andra europeiska länder, säger Yasin Ahmed, projektledare för Fredsagenterna på Sensus.

Ibn Rushd är ett studieförbund i Sverige som på ytan verkar vara rent och harmlöst i samma grad som man tycks tro om Spiritus Mundi. I början på år 2008 kunde Sydsvenskan berätta att en fundamentalistiska föreningen Islamiska kulturföreningen i Malmö får sedan ett antal år tillbaka ekonomiskt stöd av Arbetarnas bildningsförbund ABF.

Bidraget uppgick för några år sedan till 59.000 kronor, pengar som i sin tur härstammar från det kulturstöd som kommunen delade ut till studieförbunden. Islamiska kulturföreningen samarbetar också intimt med den radikala ungdomsgruppen Tuff – troende unga framtida förebilder, med huvudsäte i Göteborg och filial i Malmö. Företrädare för Tuff hyllar bin Ladin och förespråkar sharialagar. Islamiska kulturföreningen lånar ut sin moské i Rosengård till Tuff, vars förkunnare bland annat predikar att det är fel att muslimer har kristna eller judiska vänner.

Men även det kyrkliga bildningsförbundet Sensus, som årligen får/fick drygt 550.000:- i kommunalt kulturstöd, har ett indirekt samarbete med såväl Islamiska kulturföreningen som Tuff. Det sker via Sensus samarbetspartner Ibn Rushd – Det islamiska studieförbundet i Sverige. Tuff som bildades 1998 efter brandkatastrofen i Göteborg hyste eller hyser en före detta småkriminell brottartalang som vill införa sharialag i Sverige. Han ser talibanernas Afghanistan som ett idealsamhälle och kallar Usama bin Laden hjälte.

Faik Rustemi, som även kallar sig Omar Shehidi, arbetar för en muslimsk väckelse bland ungdomar i Rosengård. Faik Rustemi är talesman för Tuff, Troende unga framtida förebilder, en organisation som finns i Göteborg och Malmö. Medlemmarna i Tuff ägnar sig mycket åt att diskutera vad som är halal – tillåtet – och vad som är haram – förbjudet.
Det är så märkligt att man alltid råkar på förgreningar till stark islamism när man kollar i Sverige etablerade muslimska föreningar. Livlig påhejade av folkrörelser som utan minsta tvekan kastar sig in i samarbete.

Nu är Spiritus Mundi-Ibn, Rushd-Islamiska, kulturföreningen i Malmö-Tuff, troligtvis bara toppen.

Det är inte underligt att en vild fejd pågår i de kyrkliga korridorerna och därtill dess tidningar. Varför inte kontakta och involvera Al Quaida i det kyrkliga arbetet?

6.10 Koranen online - hur många  Moskéer finns i Sverige
Hur många moskéer finns det i Sverige? Det är inte helt lätt att få ett grepp om den saken. Själva begreppet "moské" används även liktydigt med "islamsk församling" och en grupp muslimer i ett område. Men - med moské avses dock något mer än en källarlokal, utan en byggnad som syns i stadsbilden, en byggnad med kupol och minaret. Våren 2000 invigdes Södermalmsmoskén i Stockholm. Vid tidpunkten fanns redan fyra andra moskéer i Sverige, nämligen i
- Göteborg
- Malmö
- Uppsala
- Trollhättan

Bortemot 125 moskéer i Sverige lyfter ”Koranen Online” fram. - Kan det vara riktigt i antal? Programmen är i legio.

 Bevisen som bekräftar Islam
 Vetenskapsmännens svar om Islam
 Koranen som har förutspått framtida händelser
 Koranen om universum
 Att skapa ett kapitel likt Koranens
 Räddning från helvetets eld
 Koranen om molnen

Länkar http://www.bonetider.se/konvertera-till-islam-bli-muslim/
Länkar http://www.bonetider.se/konvertera-till-islam-bli-muslim/

Alingsåsmoské
Åmålmoské
Ängelholmmoské
Askersundmoské

= = = Bortemot 125 moskéer finns på listan

Vetlandamoské
Vimmerbymoské
Visbymoské
Ystad Moskéer

= = =Slut del 3 av 5= = =


Last edited by Skribenten on Mon 1 Jun - 7:42; edited 3 times in total (Reason for editing : Fel text)
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Svenska Kyrkans fall

Post  Skribenten on Mon 1 Jun - 7:48

7. Humanisterna
Humanisternas ordförande Christer Sturmark yttrar
Den av Svenska kyrkan finansierade ”tankesmedjan” Seglora smedja, driven av bla utav Helle Klein, fortsätter med sina attacker mot oss sekulära humanister som skriver: ”Den av svenska kyrkan finansierade ”tankesmedjan” Seglora smedja, driven av bland andra Helle Klein och Mattias Irving, fortsätter med sina frenetiska attacker mot oss sekulära humanister. Nu senast med en artikel med rubriken Förenklingar ger extremismen näring skriven av teologistudenten Petter Zachrisson.[. . .]

http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/04/svenska-kyrkan-b-r-dra-in-st-det-till-seglora-smedja

7.1 Vad är humanism och har den med kristendom att göra?
Traditionellt delas humanismen in i tre perioder: den (1) egentliga humanismen, (2) nyhumanismen och den (3) moderna humanismen. Ett annat indelningssätt är att skilja mellan sekulär och religiös humanism. Den sekulära humanismen vänder sig emot religiösa och metafysiska förklaringsmodeller av verkligheten, medan den religiösa accepterar övernaturliga företeelser och skeenden i världsbilden.

I filosofisk mening är humanism ett etiskt- estetiskt förhållningssätt grundat på ett människocentrerat förhållningssätt till livet och samhället. Beroende på grad av religiositet och människosyn kan humanismen i praktiken ta sig mycket olikartade uttryck. Gemensamt för alla riktningar är en tro på de mänskliga rättigheterna och en universell moral, samt vanligen någon form av naturrätt. Just naturrätten är dock inte nödvändig, tvärt om är Sveriges mest kände utilitarist Torbjörn Tännsjö en framträdande humanist. Humanism är som regel ett privat eller personligt ställningstagande, och innebär inte nödvändigtvis medlemskap i någon särskild förening. Även religiösa humanistiska föreningar finns över hela världen. I Sverige finns bl a Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn, men dessa har inget med Kristendom att göra. [Ref - wikipedia]

8. Vad är tankesmedjan ”Seglora Smedja?”
Bakom tankesmedjan står (stod) Helle Klein, kommen utav judisk börd. Klein som prästvigts och bland mycket annat är ledarskribent på Aftonbladet och skribent på vänstertidningen Dagens Arena. Ävenså Ewa Lindqvist Hotz är i hög grad involverad i Seglora smedja.

8.1 Seglora smedja påstår sig vara en oberoende röst - som verkar i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. De vill inspirera medarbetare i stift och församlingar och uppmuntra till både tanke och handling. Det är vårt sätt att värna Svenska kyrkans öppna folkrörelseidentitet. Hur oberoende är man om grundarna av smedjan och smedjans redaktör har kopplingar till socialdemokraterna? Kyrkorådets ordförande i Sofia församling Jan Forsell (S) sitter i stiftsstyrelsen som 2.e vice ordförande. Biskop Eva Brunne är uttalad socialdemokrat. Stefan Löfvens fru Ulla sitter (satt) som ersättare i stiftsstyrelsen och är kyrkopolitisk talesman för socialdemokraterna. Dessutom är Mats Bernersted i Seglora smedjas styrelse också socialdemokrat. Som förbundsrektor i Sensus studieförbund beviljade han Seglora smedja, i vars styrelse han alltså satt, långsiktiga bidrag på över 1 000 000 kronor.

Seglora kallar sig ”mötesplatsen för andlighet, kultur och samhälle” och hymlar inte med att man ägnar sig åt politisk opinionsbildning. Bland annat tar man ställning för Palestina i Mellanösternkonflikten, propagerar mot nationalism och menar att kristendom går utmärkt att kombinera med hbt-rörelsens företeelser som Pridefestivalen. Det som Seglora Smedja sysslar med har intet med kristen lära att göra. Beslutet att halva kollekten ska gå till Seglora har inte mottagits väl från alla.

8.2 Christer Hugo, - som är kyrkoherde på Dalarö utanför Stockholm, skriver i Kyrkans Tidning - och menar att ”solidariteten med Svenska kyrkans högre nivåer” sätts på prov i och med beslutet. Christer Hugo gör ingen hemlighet av att han inte delar uppfattning med Seglora Smedja.

I komplicerade politiska och samhälleliga frågor tar man oproblematiskt ställning och kräver till exempel att Sverige ska erkänna Palestina som stat. Teologiskt företräder Seglora smedja konsekvent en hållning som misstänkliggör traditionell (eller klassisk, om man så vill) kristendom. Inte sällan uttrycker sig smedjans skribenter föraktfullt om kristet traditionellt troende människor och deras tro, medan man har den största respekt för troende inom andra religioner. Han ifrågasätter om det är rimligt att Stockholms stifts församlingar ska tvingas att bidra till ”en verksamhet som många anser mera stjälper än hjälper kristen tro och kyrkans uppdrag”.

Länk: https://www.realisten.se/2012/02/26/kyrkans-kollekt-gar-till-vanstersinnad-lobbygrupp/

Helle Klein, extrem vänstersocialist, journalist, präst, religiös hycklare och rabiat SD-nedsvärtare fick sparken som krönikör på Kyrkans Tidning. Skälen därtill är att hon inte medgavs smutskasta en prästkollega med SD-anknytning så mycket som hon velat och i samband härmed omöjlig gjorde allt samarbete.

För en tid sedan skrev Klein en krönika i Kyrkans Tidning där hon på ett föga kristet men desto mer cyniskt sätt använde tragedin på Utöya för att slå till mot Sverigedemokraterna, mot alla som kritiserar islam och för att svärta ned en prästkollega. Före publiceringen strök emellertid Kyrkans Tidnings chefredaktör, Anders Ahlberg, några som han ansåg onödiga SD-relaterade tirader mot prästkollegan.

Detta kunde Klein inte tåla och gick i inlägg på Seglora Tankesmedja, som hon själv driver, till storms mot Ahlberg under den smått komiska rubriken “Kyrkans tidning döljer sanningen”. Klein har därefter fortsatt tjafsa inför öppen ridå till den gräns där Ahlberg ansåg att det fick vara nog. Klein sparkas därför från sitt uppdrag som krönikör på Kyrkans Tidning som hon legat i fejd med.

Men - Efter tre år som präst traskar Helle Klein vidare till ”Dagens Arbete” där hon blev chefredaktör och vd. Som precis nämnts har Helle Klein tidigare varit politisk chefredaktör på Aftonbladet och krönikör på Kyrkans Tidning, en tjänst som hon sparkades ifrån i början av 2012. Hon prästvigdes i Stockholm 2008 och har varit verksam som präst i både Nacka och Sofia församlingar i Stockholm.

Nu ersätter hon dock Hans Larsson som chefredaktör, ansvarig utgivare och vd på Dagens Arbete, skriver tidningen. Präst är man på livstid och jag hoppas kunna vara lite fritidspräst även framöver. Men jag älskar tidningar och lockas av redaktionslivet, så det här var ett oemotståndligt erbjudande. Kyrkan får vänta, säger Helle Klein till Dagens Arbete. Helle Klein blir även vd för Dagens Arbetes dotterbolag Da-media. Hon tillträder sin nya tjänst 1 maj.

Länk: http://www.dagensmedia.se/dm_jobb/article3621487.ece

9 . Kyrkans pågående kampanj mot svenska folket
Svenska Kyrkan, i Stockholm stift, förde en förolämpande kampanj mot svenska folket, som vad kyrkan benämner ”främlingsfientlighet och rasism”, i form av affischering i Stockholms tunnelbanevagnars fönster under april år 2010. Det var resenärerna i kollektivtrafiken som skulle nås av budskapet ”Nej till rasism” och det skulle även annonseras i dagstidningar. Kunde biskop Eva Brunne ge en förklaring? Någon förklaring om innebörden till tunnelbanekampanjen fick vi inte.

9.1 Stockholms stift kampanj år 2010
”Stiftets utåtriktade kampanj syftar till att medvetandegöra och bemöta främlingsfientlighet och rasism i alla dess former och uttryck och värna om människovärdet. Kampanjen var ett inlägg i det offentliga samtalet i Stockholms stift. Initiativtagare är stiftsadjunkt Daniel Calero,  som svarar för migrations- och integrationsfrågor på stiftskansliet. – ”Frågor kring främlingsfientlighet i samhället är extra aktuellt ett valår ´då budskap som är rasistiska förekommer”, yttrar sig Daniel Calero och menar då Sverigedemokraterna. – ”Att välkomna en främling in i gemenskapen är en handling som i den kristna tron innebär ett löfte om välsignelse. Som kyrka och som kristna måste vi bli bättre på att göra den teologin tydlig”. Men bekant är att ”inlägg i det offentliga samtalet” aldrig har fått förekomma från kritiska leden.

9.2 Vad innebär Stockholms stifts  påståenden?
Låt oss anta att ett rasistiskt folk existerade i ett fjärran land i Norden som vi kan kalla för S. Nu lyder frågan - hur kan vi veta om detta folk är rasistiskt? Jo - genom att studera vad folket gör och inte gör i förhållande till andra raser. Vi måste undanta vad landets ”strukturer” gör och inte gör av skäl som att dessa strukturer är abstrakta och äger ej förmågan att tänka och handla och kan i reell mening varken kan vara rasistiska eller antirasistiska.

Ett rasistiskt folk - skulle aldrig tillåta sitt land bli invandringsland för främlingar, och om det ändå förekom någon som helst invandring, skulle den vara minimal. [Migrationsverket gav år 2009 uppehållstillstånd för 102.449 personer]

Ett rasistiskt folk - skulle aldrig acceptera kaotiska förhållanden i landets mångkulturella områden med kontinuerliga upplopp, anlagda bränder och stenkastningar mot utryckningsfordon. [Rosengård 2008/09, Södertälje - Ronna - jan 2009, Göteborg - Gårdsten]

Ett rasistiskt folk – skulle aldrig acceptera för landet systemhotande brottlighet, med vilket menas otillbörlig påverkan på rättskedjan, myndigheter, offentlig förvaltning, politik och ekonomi. Kriminella grupperingar som ägnar sig åt detta är: mc-gängen, fängelsegängen, etniska grupperingar, förorts- och ungdomsgängen”. [Rikskriminalchef Therese Mattson KKrVA # 4 /2009]

Ett rasistiskt folk - skulle aldrig tillåta att en främmande minoritet utnämndes till någon funktionselit. Ingen minoritet skulle tillåtas ha makten över massmedia, politik, samhällsstyre och tänkande. [Utnämning av Statsråd och kommunförvaltningars högsta poster, GD i statliga myndigheter]

I ett rasistiskt samhälle - vore varken rasismen eller diskrimineringen ämnen som skulle exponeras i massmedia. Inga avlönade ”antirasistiska” grupper skulle kunna bildas, än mindre oavbrutet anklaga majoritetsbefolkningen med påståenden om orättvisor, kränkningar, diskrimineringar m fl. [Centrum Mot Rasism, stiftelsen EXPO, Arvsfonden som förmedlar pengar till svensk fientliga organisationer]

I ett rasistiskt samhälle – skulle inte stora grupper, med eljest mot majoriteten markant skiljande trosinriktning, successivt tillåtas införa sina egna förhållningsregler. [Uppmärksammade hedersmord, könsstympning, tvångsgiften och diskriminerande syn på kvinnor.]

Ett rasistiskt folk – skulle aldrig emotta åldringar över 65 år (anhöriginvandrare) från andra kontinenter, årligen utbetala vad som kallas Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) och förklara för dem att de kan fara åter till hemländerna med bibehållande av detta stöd. Ett rasistisk folk skulle aldrig förmedla fri sjukvård till åldringar över 65 år (anhöriginvandrare) komna från andra kontinenter. [Försäkringskassans faktablad 2009-02-04, FK-4106-LL-Fa – på lättläst svenska]

Minoriteten i dagens Sverige hävdar sig ofta att - vara utsatt för ”kränkningar” som ett uttryck för majoritetens påstådda rasism. Minoriteten har en övertygelse om att alltid ha rätt, att ofta vara föremål för diskriminering och övergrepp. ”Vi har inte tagit tillvara resurserna”, har det hetat. ”Det är fel på landets och folkets strukturer” har vi fått höra. [Strukturutredningen - Masoud Kamali]

Majoriteten har allt under enare decenniers gång blivet ett tystat folk - genom offentligt styrda kampanjer vilket har lett till en underdånig självkritik. Redan en ytlig kännedom om kommunismens historia visar vilken utomordentlig betydelse ”självkritiken” och besudling av den egna personen och folket hade. Självkritiken är i själv verket ett underkännande av den egna rätten till överlevnad. Överlevnad under nya makthavare och nya samhälleliga förhållanden antas enbart finnas i den ovillkorliga underkastelsen.

Aldrig tidigare - och aldrig i ett land, som gör anspråk på att vara en demokrati, har vi upplevt hur de styrande förklarat för folket, att ett visst antal rånade, våldtagna och döda är det pris som folket villigt förväntas betala som konsekvens av uppbyggnad av det mångkulturella riket!

[http://www.dn.se/nyheter/sverige/flest-valdtakter-i-sverige-1.853118 – DN 2009-04-27]

Det nyss sagda är vad som sedan decennier sker i det nordliga landet (S) – Stiftsadjunkt Daniel Calero påståenden står i skarp kontrast gentemot verkligheten och Stockholms stift alltjämt fortgående kampanjer i dagspress och hemsidor, nu benämnda ”Ja till Respekt”  bl a utav biskop Eva Brunne som skriftställare.

9.3 Stockholms stift och Daniel Calero Davyt fortsätter – ”Integrationsombud ska tjata om integration i församlingarna tills folk lyssnar! Och bara genom att erbjuda en annan synvinkel på situationen ökar de medvetenheten om att problemen finns. På så sätt kan de vara med och påverka. Många församlingar arbetar efter ett traditionellt synsätt men måste plötsligt hantera en helt ny situation. Exempelvis genom att en flyktingförläggning placeras i församlingen eller att invandrarantalet i en förort växer explosionsartat”. [. . .]

Länk: http://www.svenskakyrkan.se/24tretton/6-2004/6-2004-01.shtml

1 Låt mig först hänvisa till - den omfattande utredningen kallad "Bostadspolitik 2000 - från produktion till boendepolitik" - (SOU 1996:156) av skäl som här förevisas facit av ”kampen” mot segregationen. Vanligtvis betyder "segregation" "åtskillnad" men i detta sammanhang menas såväl boendekoncentration i vissa storstadsområden som låg sysselsättningsgrad.

2 Låt mig sedan hänvisa till utredningen - ”Invandrare i storstad” (SOU 1989:111) som påvisar att invandrare väljer att bo samman med sina landsmän för att lättare behålla sin identitet och etniska samhörighet. ”Med sina landsmän kan man lättare kommunicera samt få förståelse och hjälp med praktiska ting”.

3 Låt mig slutligen hänvisa till Invandrarpolitiska utredningen - (SOU 1996:55) också benämnd ”Sverige, framtiden och mångfalden”, som fastslår att halva utländska gruppen utlandsfödda är bosatta i 11 kommuner, varav flertalet ligger i storstadsområdena. Det finns 21 bostadsområden i Storstockholm, 20 områden i Malmöregionen och 10 i Göteborgsregionen som har dubbelt så hög andel socialbidragstagare som i regionen i övrigt. Sammanlagt bor ca 10% av storstädernas befolkning i "utsatta" bostadsområden vilket motsvarade 3% av hela rikets befolkning eller ca 270.000 personer. (Notera att facit fanns redan för c:a 20 år sedan).

”Andelen invandrare i storstäderna tenderar att öka genom att de som placerats i mindre kommuner "invandrar" vidare till landsmän i storstäderna. Utredningen konstaterade också att invandrare i storstadsregionerna huvudsakligen bodde i områden som inte var invandrartäta. Om gränsen för "invandrartät" sattes till 20% utrikes födda, bodde enligt utredningen 70% av gruppen utlandsfödda i områden som inte var invandrartäta”.

Invandrarpolitiska utredningen påvisar föga överraskande att svenskar inte tycks vilja bo i storstädernas invandrartäta områden. När invandrarnas andel i ett område har växt till ca 30%, når man en kritisk punkt, då flyttar svenskarna därifrån. "När invandrarna flyttar in flyttar svenskarna ut" lyder rubriken på tidskriften Riksdag & Departement nr 11, 24 mars 1995. Bostadsutredningen har full förståelse för att invandrare väljer att bo med sina landsmän, "ty de får då lättare att behålla sin identitet". Men när svenskar flyttar från invandrartäta områden till sina landsmän kallas det "segregation".

Alltså – redan för 20 år sedan fanns ett ”facit” hur etniska folkgrupper ”skiktade sig själv”. Hur än politiska krafter vill ”styra” människors boende så finns en stark strävan att bebo områden med grannar (närboende) som uppträder (beter sig) på liknande sätt som ”egna” gruppen, och som talar samma språk. Svenska Kyrkan vilseleder medlemmarna om sedan länge pågående händelseförlopp. När ”flyktingantalet” i en förort växer explosionsartat, så leder det till kaos.

= = =Slut del 4 av 5= = =[/i][/b]


Last edited by Skribenten on Mon 1 Jun - 8:09; edited 2 times in total
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Svenska Kyrkans fall

Post  Skribenten on Mon 1 Jun - 7:59

10. Att visa ”respekt” enligt biskop Eva Brunne i Stockholms stift
Eva Brunne budskap lyder att - vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor. Frågan måste ställas, vilken trosinriktning denna Gud (singular) tillhör och som Eva Brunne vill gynna? Respekt är inget som någon kan kräva - respekt måste förtjänas och det förtjänar inte Eva Brunne.

Utan att vi riktigt har förstått det, så har substantivet respekt och verbet respektera - förändrat sin svenska ursprungsmening och istället blivit ett tillhygge likt rasist - som exempelvis framkastas av företrädare för det mångkulturella riket. Numera används ”visa respekt” eller ”respektera” såväl i privatliv, i media som i offentliga sammanhang för ta en genväg och slippa redovisa fakta som krävs för att var och en skall kunna bilda en egen uppfattning i en aktuell fråga. Med utropet ”respekt” är det meningen att motståndaren snabbt skall kväsas, bli underdånig och utan ytterligare eftertanke skall svälja levererade budskap.

10.1 En svensk familjefader - kan naturligtvis inte få respekt om denne är en buse som misshandlar hustru och barn. Men genom hot och skrämsel kan denne likt en erövrare ta ”makten” i hemmet men han lär aldrig få ”respekten” från familj eller omgivning. Tidigare fanns ej nyssnämnda substantiv vare sig i familje- eller privatlivet. I stället talade man om att den mannen eller kvinnan ”är mån om sin familj, eller om motsatsförhållande rådde: ”den mannen är en slarver”.

10.2 I arbetslivet existerade ej tidigare substantivet ”respekt” - uttalat utan man sade: ”Den personen är väldigt duktig, denne har hög kompetens och är ett föredöme som leder företaget framåt och är väl värd sin lön”. Numera kan vi få höra chefer som kräver ”respekt” av underlydande. Vi kan också uppleva arbetskamrater som kräver ”respekt” från omgivningen kanske för att nå löneförhöjning eller andra förmåner.

Att inom företagsvärlden kräva ”respekt” kan leda till att fungerande arbetslag bryts sönder. Ett företag måste fokusera på affärsverksamheten för att överleva. Skickliga och dugliga tekniker är lättrörliga, efterfrågade och försvinner snabbt till andra företag i kreativ miljö som fungerar väl utan politiska floskler. Alltså - det som tidigare kallades duglighet måste precis som i ”nutiden” förtjänas genom kompetens med resultat som nöjda kunder, arbetskamrater och arbetsledning.

10.3 Politiker använder respekt - och talar gärna och ofta om att respektera varandra. Det handlar dock inte så mycket om ”respekt” för den ordinära medborgaren, som enbart är betydelsefull i valtider. Väljarna ska helt enkelt ”respektera” politikernas integritet och låta bli att gräva i deras skattefinansierade boende och dubbla ordförandeposter.

10.4 I andra länder där sk klankultur råder  - har ”respekt” en helt annan innebörd. Kärnan i arabisk klankultur är två identitets- och hedersbegrepp: (1) sharaf och (2) erz. Det första handlar om den prestige som klanens män förvärvar och som kan ökas eller minskas. Den andra är kvinnans anseende, som är statisk och kan bara förloras. I det senare är fallet riskerar kvinnan att mördas. Det finns väl ingen som undgått begreppet ”hedersmord” och andra hedersrelaterade föreställningar när någon person ej uppvisat traditionell ”respekt” för sin klan exempelvis genom att vägra böja sig för tusenåriga seder utan i stället närmat sig sentida sedvänjor.    

Klankultur innebär att den manliga äran, ”respekten”, kan förstärkas genom att förödmjuka och plundra främlingar eller genom att våldta andra klaners kvinnor. Detta kom klart till uttryck i de krig som muslimer och kristna förde mot varandra i Spanien under medeltiden. Under senare decennium uppnås ”respekt” genom att promenera förbi köer och bugande rockvaktmästare på krogarna kring Stureplan i Stockholm genom att lämna fram hundralappar i dricks.  

10.5 Vi kräver respekt för vår tro, religion och klädsel – utropas av företrädare för islam i dagens Sverige som kräver alltmer inflytande och ombyggnad av samhällsapparaten. Resultatet är ett parallellsamhälle under uppbyggnad.

10.6 Företrädare finns i dag för olika slag av organisationer - som ej anser sig upplevt tillräcklig ”respekt” och påstår sig för den skull på ett för omgivningen obegripbart sätt sig ha blivit ”kränkta”. Då kan vi fastslå att en skala med olika grader av bristande ”respekt” har uppstått. (1) Den som anser sig förorättad kan ”kräva” en offentlig ursäkt eller (2) om det inte anses var tillräckligt, kräva ett förändrat beteende av den ”kränkande” för att den ”kränkte” skall vara nöjd. Slutligen (3) kan vi läsa om ”kränkta” som raskt bankar på dörren hos statliga DO för att via förlikning eller rättegång sträva att kräva högsta möjliga penningsumma som bot av den upplevda kränkningen.

10.7 En erövrare, en invaderande krigsmakt - kan genom vapenmakt verkställa ”respekt” med terror hos de erövrade genom en hel skala aktivteter såsom: undantagslagar, fängelsedomar, kroppsstraff, censur med beslag av det tryckta ordet och i slutänden, deporteringar och avrättningar. Under och efter andra världskriget fanns det människor som i vanmakt kunde beskåda sitt folk som transporteras bort i järnvägsvagnar, exempelvis som de som försvann för alltid från Baltstaterna mot Gulag.

10.8 ABF och Palme institutet – är en institution som skapare av ”Global Respekt” - ABF i Stockholm med Palmeinstitutet har i samverkan utvecklat en kurs som kallas Global respekt - som bedrivs i korrespondensform via Internet med ett 10-tal lektioner. Den som håller i tömmarna för projektet är den inte helt okände Anna-Lena Lodenius som säger så här i kursintroduktionen:  

”Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om stora och viktiga frågor som fattigdom, makt, demokrati och mänskliga rättigheter. Inte minst vill vi berätta om rättigheter som rör arbetslivet som vi tror är en av de viktigaste förutsättningar för att människor ska kunna få en bättre tillvaro. Vi tar upp många olika ämnen men vi skriver korta texter om varje. Tanken är att du ska få en introduktion till frågorna för att sedan själv kunna arbeta vidare och söka kunskap. Du behöver inga förkunskaper Varje lektion följs av en liten kunskapstest. Klarar du lektionerna får du ett "körkort" i Globalisering som vi skickar till dig. Studiematerialet består av tio lektioner”, ´[Ref - Anna-Lena Lodenius  - Handläggare för Global Respekt]

10.9 Lodenius ”tror” alltså att - en av de viktigaste förutsättningarna för att alla människor skall få det bättre, sker genom att rättigheterna i arbetslivet bekantgörs. Om utbildning, kompetens och erfarenhet också är avgörande för en arbetssökande, ja det får vi inte veta. I verkligheten behöver en arbetsgivare inte anställa personal ”om denne inte vill”. Det förhåller sig också så att tilltänkt arbetsgivare ej ens behöver starta ett företag om denne inte vill.        

10.10 Eva Brunne, biskop i Stockholms stift ”tror” alltså att - hon med sitt övermodiga språkbruk, förmedlat via Kyrkans hemsida, skall uppnå ”respekt” i den meningen att få fogliga underställda som i sin tur sprider politiskt rätta åsikter till kyrkobesökarna. Få svenska ord har missbrukats så flitigt under senare decennier som ”respekt” och ”respektera”. Som precis har nämnts innebär dessa ord att man ska visa aktning, vördnad och hänsyn men det kan numera betyda i stort sett allt mellan: kraftuttryck, hot, underkastelse och ovillkorlig acceptans.

Om budskapet ”Visa respekt för mina åsikter”, påtvingas svarar jag: - ”På sin höjd är jag villig att lyssna på vad du har att säga men jag bryr mig inte det minsta om vad du säger om dina slutsatser enligt min mening bär uppåt väggarna”.

11.11 Vad är Kyrkans identitet?
I början av mars 2011 kom nyheten kom om att Sofia församling i Stockholms stift planerade att anställa en imam. Imamen Othman Al-Tawalbeh skulle arbeta med integrationsprojektet ”Tillsammans för Sverige” i samarbete mellan Fryshuset, Sofia församling och Stockholms stora moské. Anställningen skulle vara från den 1 april och året ut, och Sofia församling skulle betala för den i väntan på projektpengar utifrån till den treåriga satsningen. Det var Maria Kjellsdotter Rydinger - präst i Sofia församling som kom med förslag att församlingen skulle anställa en imam. Men kritiken blev för hård och Sofia församling tvingades backa.

Trots Eva Brunnes intriger i bakgrunden sprack planen att få en imam anställd inom svenska kyrkan.

12. Syntes och eftertanke
Alla kommersiella företag har en affärsidé. Vad är Svenska Kyrkans affärsidé? Men hur oberoende är kyrkorna egentligen? Ett decennium efter skiljandet från staten är Svenska kyrkan mer behäftad med politik än någonsin. Vill kyrkans egna medlemmar ha det så? Vill präster och biskopar ha det så?  Vill politiker i kyrkofullmäktige ha det så? Vill kyrkobesökarna ha det så? Utövar staten nya former att kontroll över landets största organisation?

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan även efter dess skiljande från staten och kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund. Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som synliggörs på skattsedeln. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, samt lokal för begravningsceremoni som kan vara i ett kapell eller i en offentlig samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.  

12.1 Svenska Kyrkan har främst drabbats av:
 Politikerna tog strypgrepp om Kyrkan trots dess skiljande från staten år 2000.
 Medlemsflykt - kom som ett brev på posten eftersom skatten synliggjordes
 Ett fåtal besökare till gudstjänstlivet vid högmässan.    

12.2 Vi trodde på budskapet om en kyrka som kopplats loss från staten
Så blev det inte utan från de politiska taburetterna i Kanslihuset anländer tvingande budskap som framförs såväl vid högmässan som på Kyrkans hemsidor. Vi kan läsa budskap som om de vore utvecklade av miljöpartiet, exempelvis: globala uppvärmningen, handla lokalt ekologiskt odlade livsmedel, ta cykeln i stället för bilen, spara på el-strömmen, var rädd om vattnet, osv. Likalydande texter kan vi läsa i lokala ICA-butiken eller på mjölkpaketens baksida.

Antag att ett av politikerna anbefallt budskap förändras, av taktiska skäl eller helt enkelt förändras för att premisserna var felaktiga. Då måste ju också Kyrkan, likt en slängkälke, följa efter i galoppen. Kyrkan sitter i högsta grad fast och har påtvingats politikernas skumraskspel. Hur pass trovärdiga blir då de från kyrkan sufflerade budskapen?  

12.3 Med självrättfärdighet menas någon som enligt egen uppfattning för korrekt liv - och att alla andra skall anpassa sig till det mönstret. Jesus hade i dåtiden åtminstone förmågan att urskilja vem som tillhörde fariséernas falska skara och vem som var hjälpbehövande.

12.4 Läs (Matt 6:24) - ”Ingen som tjänar kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.”

Kyrkans högsta prästerskap gör precis tvärtom - inte underligt att publiken sviker. Det duger inte att prästen vid ena gudstjänsttillfället talar i milda toner om livet och evigheten efter döden - för att i nästa gudstjänst landa i påtvingade politiskt korrekta floskler. Jag vill inte emotta floskler i kyrkan utan att kunna bemöta sådana i ord på plats.

12.5 För hundra år sedan. - enligt vad min mormor berättade mig, från 1910-talets Skåne, hon bebodde då som flicka, med föräldrar och syskon, i en liten gård nära Ystad. En solig söndag på hösten hämtade föräldrar och drängar in skörden i stället för att fara till den vid denna tid anbefallda högmässan. Efter högmässan kom prästen farandes med häst och vagn och ställde frågan om skälen till frånvaron. Svaret från min mormors far svar blev: ”Vem ger oss bröd om skörden hade regnat bort”.

Avslutningsvis - ett tänkvärt citat - av professorn och dåvarande chefsredaktören vid DN, Herbert Tingsten, 1950 skrev, som stämmer oss till funderingar:

”Den som inför en genomgripande omvälvning påstår att hur den än utfaller skall den hälsas med jubel, förkunnar blott sin vilja till underkastelse inför makten”.

= = =Avslut del 5 av 5= = =

Mvh/Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3099

Back to top Go down

Re: Svenska Kyrkans fall och degenerering

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum