Asylpolitiken är ett bedrägeri

Go down

Asylpolitiken är ett bedrägeri  Empty Asylpolitiken är ett bedrägeri

Post  Skribenten on Tue 22 Jul - 9:28

1. Ingress
Jag kan inte låta bli att lyfta fram den utomordentliga artikeln från Kristanstadsbladet, skriven av Björn Väretorp i dec år 2010. Förvånansvärt är att artikeln fick publiceras. Den ligger helt i linje med vad ”miggan” Merit Wager framvisar (tjänsteman på Migrationsverket) och som i skarpa ordalag varnar för det tilltagande asylmissbruket. Wager har under flera års tid publicerat mängder av rapporter utav samma slag från Migrationsverket.

1.1 Björn Väretorp skriver
”Rätten att söka asyl finns inskriven i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Att åtnjuta fristad innebär inte rätt till permanent bosättning i asyllandet. Det handlar enbart om skydd så länge hotet om förföljelse kvarstår.”

Länk: http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1324524/Asylpolitiken-aumlr-ett-bedraumlgeri.html. [dat - 2010-12-14, Björn Collin Väretorp]

”När hotet upphört förutsätts den tidigare skyddsbehövande återvända till sitt hemland. Ännu in på 1970-talet propagerade FN-representanter för att personer som beviljas asyl skall återvända hem när skyddsbehovet upphör. Asylmottagningen har aldrig varit avsedd att vara en invandringssluss.”

”År 1975 beslutade riksdagen att Sverige skall vara ett mångkulturellt land. Svenska folket tillfrågades aldrig. Pådrivande var Socialdemokraterna som hoppades på invandring av nya "proletära" väljare som ersättning för de S-väljare som alltmer började identifiera som medelklass och presumtiva borgerliga väljare”.

”Gemensamt för Socialdemokraterna och de borgerliga partierna var en önskan om att Sverige skulle utvecklas till ett mer internationellt präglat samhälle.”

”Den homogena svenska befolkningskulturen med stark känsla för det svenska landet och den svenska identiteten sågs av politikerna som en belastning. Men politikerna fann på råd. Invandring av personer från utomeuropeiska länder med samhällsvärderingar som var mycket främmande förväntades bryta ner svenskarnas uppfattning om Sverige som ett svenskt land.”

”Under senare delen av 1970-talet inleddes förvandlingen av Sverige till mångkulturellt land. Uppenbarligen trodde man att en öppen invandring skulle ogillas av svenskarna varför man i stället valde att låta invandringen ske via asylhanteringen. Asylsökande med asylskäl beviljades permanenta uppehållstillstånd det vill säga var välkomna som medborgare i landet Sverige.”

”Asylhanteringen hade förvandlats till en invandringssluss. Ryktet om det generösa invandringslandet spreds och snart strömmade asylsökande – både skyddsbehövande och personer utan skyddsbehov – till Sverige.”

”Det "fiffiga" med att skaffa invandrare via asylprocessen - är att politikerna kan marknadsföra invandringen som en humanitär insats för flyktingar. På den senaste tiden har asylinvandringen kompletterats med arbetskraftsinvandring – naturligtvis från utomeuropeiska länder och med samma politiska syfte som asylinvandringen.”

”En mycket stor del av de asylsökande saknar pass när de kontaktar svenska myndigheter. Många presenterar uppdiktade asylskäl som tillhandahållits av de människosmugglare som transporterat dem till Sverige. Under 2009 avslog migrationsverket 63 procent av asylansökningarna med motiveringen att de saknade asylskäl. Det är alltså en härva av vilseledande uppgifter som möter Migrationsverkets handläggare när de skall avgöra rätten till asyl. Möjligheterna att göra ett säkert urval bör rimligtvis vara begränsade.”

”Det är ett brott mot asylrätten att använda asylmottagningen för att rekrytera deltagare till det mångkulturella projektet. De asylsökande som verkligen är i behov av skydd och därför inte anser sig behöva tillgripa uppdiktade asylskäl riskerar att bli felbedömda i en handläggningsmiljö där osanning är norm.”

”Asylhanteringen borde omgående övergå till att enbart bevilja tillfälliga uppehållsstillstånd. Därmed kommer antalet asylsökande både med och utan asylskäl att minska dramatiskt.”

”Riksdagsledamöternas – M, FP, C, KD, S, MP, V – projekt för förvandling av Sverige till ett mångkulturellt land är ett angrepp på den svenska befolkningen. Influenserna och kraven från de nya mångkulturella medborgarna kommer att rasera den värdegemenskap som generationer av svenskar varit med om att bygga upp”.

2. Epilog
Skälet till den våldsamma invandringen handlar alltså inte att vara ”snäll” mot asylanterna utan att bryta ner Sverige. Då lyder naturligtvis frågan: hur kommer det sig att (1) politikerskaran, (2) pappersmedia, tillika (3) Public Service på Gärdet, vareviga dag gisslar svenska folket för dess ohörsamhet inför förträffligheten över det ”Mångkulturella Riket? Det måste ju innebära att även påhejarna kommer att drabbas av resultatet!  

2.1 Utredningen om cirkulär migration från år 2010 - visar att c:a 283.000 personer av Sveriges totala befolkning hade flyttat minst två gånger över statsgränser sedan år 1969. 71% av dessa var födda i Sverige. 81.000 personer födda utomlands och som hade cirkulerat in och ut i Sverige minst en gång bodde i Sverige. Nästan 70% av alla cirkulärmigranter i Sverige kommer från Europa och allra flest, 41%, kommer ifrån ett annat nordiskt land. Utredarna beräknade att mer än 850.000 personer hade gjort cirkulära flyttningar mellan Sverige och hemlandet åren 1969 och 2010.

2.2 Det stora asylbedrägeriet har rullat på år efter år, decennium efter decennium – Det var mot slutet av 1980-talet som ”flyktinginvandring” och asylsökandet kom i gång på allvar. När sedan myten om ”flyktinginvandring” började krackelera, eftersom ”flyktingarna” for på ”semester” till hemländerna, då kom myten om den utomordentliga kompetens som ”flyktingarna skulle besitta, eftersom de påstods vara väl utbildade, som skulle ”höja” Sverige till ett formidabelt ”kunskapsland”. Det finns nu inte ett spår av någon New High Tech i Sverige som vad decenniers ”kunskapsinvandring” borde ha lett till. Däremot importerar vi omfattande städkompetens och hushållsnära tjänster som inte kan exporteras för en enda krona.

2.3 Så följde myten om ”pensionsräddarna” - som skulle ”rädda” svenska 1940-talister som nu börjar pensioneras. Av vad skäl skulle ”pensionsräddarna” vara benägna att försörja åldrande svenskar, de har ju egna pensionärer med i baggaget! Så föll också myten om ”pensionsräddarna” när allt fler signaler kom att: ”nu måste vi höja pensionsåldern till 70 år för att utbetalningarna till svenska pensionärer ”skulle kunna upprätthållas”. Det var så att: ”politikerna ändå ville slå i folk att ”räddningen” ändå på något sätt var lönsam”.

Nu har alltså borden rensats av alla under åren uttrumpetade myter – då förstår vi att: ”allt det som politiker och pappersmedia har slagit i svenska folket, i stort sett har varit lögner”.

2.4 Straxt kom budskapet om humaninvandringen - av HUMANITÄRA skäl skall vi fortsatt skall ta emot folk från hela jordklotet! Skall vi kalla detta helt nya budskap för HUMANINVANDRING? På sistone har vi på SvT fått veta att svenskar som flyttat till Norge, eller dagligen i gränstrakter pendlar till Norge till ett nytt arbete, på grund av arbetslöshetens Sverige. (Vill minnas siffran nämndes 80.000 om arbetskraftsutvandrare i Sverige hade Norge som nytt hemland). Det är alltså humant att förflytta svenska och efterfrågade arbetare till Norge alltmedan HUMANINVANDRARNA, komna från Långtbortistan, kommer loss i ”utsatta områden” eller far på semester till sina hemländer.

2.5 Apatiska flyktingbarnen som blev friska efter uppehållstillstånd – Samtliga barn och ungdomar vars familjer har fått uppehållstillstånd i Sverige har tillfrisknat, förr eller senare. Barnens tillfrisknande sker nästan alltid efter beviljat uppehållstillstånd (PUT). Även för mycket svårt apatiska barn utgörs den avgörande faktorn av ett permanent uppehållstillstånd. Vissa barn tillfrisknade direkt efter positivt besked om uppehållstillstånd. Tiden till tillfrisknandet efter ett PUT varierar dock. Det är bara asylsökande familjer från vissa etniska grupper och ursprungsländer som har barn med uppvisade symtom. Nästan enbart familjer som kommer från fd Sovjetunionen eller Jugoslavien var drabbade. Av 424 barn och ungdomar med symtom före 30 april 2005 kom 84,4 % från dessa områden.

2.6 När myten om de apatiska barnen upphörde – då kom ”Ensamkommande flyktingbarn”
Regeringen vill bygga barnhem i Afghanistan dit ensamkommande flyktingbarn kan skickas - istället för att få stanna i Sverige. "Det viktigaste är att underlätta att barnet återförenas med sina föräldrar", som migrationsminister Tobias Billström uttryckte sig.

Till Sverige kom åren 2004-2005 omkring 400 ensamkommande barn som sökte asyl. Antalet steg kraftigt under augusti 2006 och har sedan eskalerat ytterligare. Under 2009 sökte 2250 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Kring 62% av de ”ensamkommande” barnen får uppehållstillstånd, de flesta från Afghanistan och Somalia, samt några från Irak.

Enligt Tobias Billström får en del av dessa barn uppehållstillstånd i Sverige, inte på grund av att de är förföljda i sitt hemland, utan enbart för att det inte finns någon som kan ta emot dem om de skickas tillbaka till hemlandet. Därför vill regeringen bekosta särskilda omsorgscenter i ursprungsländerna.

Ref: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article640898/Regeringen-vill-bygga-barnhem.html

Enligt migrationsminister Tobias Billström får en del (de flesta) av dessa ”barn” uppehållstillstånd i Sverige, inte på grund av att de är förföljda i sitt hemland, utan enbart för att det inte finns någon som kan (vill) ta emot dem om de skickas tillbaka till hemlandet. Men så fort ett PUT beviljas brukar det dock ur det blå dyka upp både mor, far och syskon. Nu uppger dock regeringen att man vill bygga ”barnhem” i bl a Afghanistan dit man skall skicka ensamkommande som inte har asylskäl. För övrigt är ”barnhem” fel ord, det borde egentligen heta ungkarlshotell finansierade av svenska skattebetalare. Även Norges och Danmarks regeringar planerar för bygge av liknande ungkarlshotell. Från är nu - vad blev det av ”distanshotellen” på andra sidan jordklotet?

2.7 Migationsverket räknar med 3 500 stycken ”barn” år 2014 - Förra året kom 3 400 stycken. 3 500 x 2 500 x 365 = 3 193 750 000, alltså nästan 3,2 miljarder för boendet sedan tillkommer Migrationsverkets, polisens, kommunernas och övrigas kringkostnader.

Grattis Sverige och Attendo!
Som jämförelse kostar ett enkelrum på Grand Hotell, vilket anses vara Sveriges finaste, 2 900:- /dygn. Märkligt att våra PK-journalister inte tar upp detta varje gång det ska sparas på ett äldreboende eller på barn som har funktionshinder.

2.8 Det som gäller i det fördolda kallas alltså ”cirkulär migration” - För att legitimera ”flyktingars” resor fram och tillbaka mellan asyllandet och hemlandet. Och riksdagen bildade en ”parlamentarisk kommitté för cirkulär migration.”  vilket betyder att ”migranten” pendlar fram och åter mellan det ”nya” och gamla ”hemlandet.” Enligt den parlamentariska kommitténs påstående ”stimulerar detta ekonomin i båda länderna.”  

I DN den 29 maj 2010 uttalar sig migrationsministern i positiva ordalag om den ”cirkulära migrationen”: Billström säger - ”jag är stolt över att alla sju riksdagspartierna idag har suttit här och diskuterat rörlighet som en tillgång. Så är det inte i något annat europeiskt land.”  

Kommittén har utförligt och på ett övergripande plan i ett delbetänkande (SOU 2010:40) kartlagt och diskuterat cirkulär migration och utveckling. Denna kartläggning och diskussion utgör en grund för kommitténs ställningstaganden och förslag i detta slutbetänkande Regeringen kom med ett nytt förslag år 2011 med titeln: ”Cirkulär migration och utveckling, förslag och framåtblick” (SOU 2011:28).

Men varje månad går 12 plan från Sverige till Bagdad fullbokade av irakier som flytt” hemlandet p.g.a ”dödshot och förföljelse.” Många av de irakiska ”flyktingarna” har fått asyl i Sverige p g a att de påstått att ”de inte vågar bo i Irak eftersom de skulle  bli dödade. där.” - Trots dessa dödshot åker de årligen hem på semester och för att hälsa på den släkt, som ännu inte tagit sig till Sverige.  Så snart de fått asyl/PUT samt social, barn- bostads- och andra bidrag är dödsskräcken som bortblåst och de åker utan någon som helst fara för livet till hemlandet. Barnen med särskilt skyddsbehov får också följa med till det ”farliga” hemlandet. Hur har de fått flyktingstatus i Sverige om de kan besöka hemlandet utan risk?

2.9 Men hur går det nu med det förlösande budskapet om integrationen som skall ersättas med ”cirkulär migration ?

Integral
– är ett grundläggande matematiskt begrepp förknippat med integralkalkylen med relationer till mätetal för areor och andra geometriska och fysikaliska storheter. Med integrering - menas inom matematiken den operation som transformerar en funktion i en integral eller en primitiv funktion. Inom IT-tekniken är integration ett vidsträckt begrepp, exempelvis integration av tillämpningar, systemintegration (integration av system av system).

2.10 Att ”Integrera” på det politiska planet har blivit ett abstrakt begrepp - för att ge stora grupper av människor tillgång till olika delar av svenska samhället. I detta sammanhang kan ”integration” betyda nästan vad som helst. Integrering innebär ett tydligt avståndstagande från assimilering av folkgrupper. Ett begrepp som ”integrera”, som inte kan tolkas tydligt, innebär att upphovsmakarna kan undandra sig allt ansvar för misslyckanden.

Som en följd därav kan ej någon ställas till ansvar. Resultatet av det politiskt luftigt torgförda begreppet har icke oväntat lett till enklavernas rike, med boenden av folkgrupper som inte har (vill ha) så mycket med varandra att göra. Resultatet har också blivit omfattande kriminalitet i landet. Därmed har vi hamnat i enklavernas rike.

Nya lägenheter har ställts till invandrarfamiljernas förfogande möblerade via etableringsbidrag, finansierat via CSN. Möblemanget har levererats från IKEA. Familjer med barn har klätts upp via svenska skattebetalare – inte bekostats via FN som vad många tror. Så pass höga är ersättningarna att det inte ”lönar sig” att arbeta. Detta missförhållande vill Reinfeldt (m) nyligen klara med ytterligare ett missförhållande genom att utbetala ”bonus” till dem som snabbt lär sig svenska.    

Om jag ej har fel förhåller det så att en bekännare av islam, enligt koranen, ej får ta emot gåvor av de kristna hundarna. Enligt min hörsägen kan det också vara så att en muslim skall göra allt för att plundra de kristna hundarna in på bara skinnet. Men därvidlag kan jag ha fel men rätta mig gärna, eftersom jag inte är ägare av koranen.  Om mina påståenden är korrekta, då vill jag att så snart som möjligt att bekännarna av islam återlämnar de gåvor som svenska staten har givit dem. Därefter vill jag också att bekännarna av islam går hem till sina föräldrar och ber dem göra likaledes och dessutom återlämna möblemang och lägenhet till staten och kommunen.

2.11 Inför min inre blick kan jag ana – hur de förlösande orden ”Cirkulär Migration” – sprids i makternas korridorer, hos regeringskansliet, hos migrationsverket, hos kommunerna osv. med breda leenden. ”Äntligen är vi på rak kurs!” Alla gamla misstag kan vi glömma och sopa under mattan! Från och med nu gäller för ”Cirkulärerna” att – de skall komma till Sverige, lära sig något, fara åter till hemländerna med den inhämtade kunskapen i den meningen att hemlandet skall överföra kunskaperna och bygga upp det av erfarenheter gjorda i Sverige. Men för att inhämta kunskaper måste ju språket i värdlandet kunna förstås. Erfarenheten visar på att ”bonus” måste utbetalas för att språkkunskaper skall kunna uppnås i rimlig tid.            

Nu svindlar det – tidigare har vi bibringats uppfattningen att hit komna migranters färdigheter skulle ”berika” svenska folket – som vad enligt Bengt Westerberg en gång uttryckte sig. Men nu blir det alltså helt tvärt om.

Hur skall ensidiga pappersmedia samt monopolet SvT på Gärdet hantera den uppkomna situationen? ”Cirkulär Migration” – nu gäller det att vända på ordsvallet och förklara att allt det vi ha slaget i er under de senaste tre decennier, det var fel – FÖRST NU kommer allt att bli till det bättre. Alla hit komna och etablerade kriminella ”Gäng” kommer att fara åter till hemländerna och berika dem som U-lands konsulter.

Men vi skall vara klara över att begreppet ”Cirkulär Migration” leder till stor förvirring i pappersmedia och SvT-monopolet på Gärdet i Stockholm, när propagandakvarnarna skall mala fram nya budskap. Bättre är då att vara tyst och tiga om ”Cirkulär Migration”. En förhoppning är att denna paradigm kommer att knaka i fogarna och få det att krackelera.        

- ”När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen”.

- ”När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden utav socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?

Läs och fundera vad som händer i Sverige!

Mvh/Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3166

Back to top Go down

Asylpolitiken är ett bedrägeri  Empty Re: Asylpolitiken är ett bedrägeri

Post  Max Ronalds on Tue 22 Jul - 15:07

Om det finns en grupp människor som vill leva i en totalitär polisstat så är det naturligtvis positivt om dom hamnar i minoritet. Personligen är jag optimist. De etniska svenskarna har redan passerat den demografiska händelsehorisonten.
Max Ronalds
Max Ronalds

Poäng : 3501

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum