Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”.

Gå ner

Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”. Empty Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”.

Inlägg  Skribenten i fre 28 feb - 8:34

1. Ingress och bakgrund
Det finns många som ej hört talas om den år 2003 bildade statliga myndigheten ”Levande Historia”, belägen på Stora Nygatan, i Gamla Sta´n, i Stockholm. Andra har en viss uppfattning av myndigheten måste ”ha något med historia att göra”, dock utan att ha närmare vetskap om dess inriktning. Slutligen finns ett fåtal som är förtrogna med myndigheten och som på eget initiativ har besökt utställningen. (Parallellt följde uppbyggnad av Levande Historia i Göteborg, dock i kommunal regi).

Myndigheten Levande historia bildades efter dåvarande statsministern Göran Perssons initiativ som ett resultat av det på hans initiativ år 1997 internationellt mycket uppmärksammade och ett flertal arrangerade konferenser om Förintelsen i Stockholm. Från utredningen, om uppbyggnad av myndigheten Levande Historia (SOU 2001:5), framgår deltagare och de som deltog i konstruktion av stadgar (upplägg) för Levande Historia.  

Länk: http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/28/b30bd3a9.pdf

Själva uppdragsbeskrivningen lyder i korthet: - ”Regeringen bemyndigade genom beslut den 30 september 1999 chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda etablerandet av ett Forum för Levande historia (dir. 1999:75)”. Senare följde ett antal skrivelser och direktiv med tilläggsuppgifter för myndigheten. Av en arbetshypotes framgår att forskningen skall bedrivas med utgångspunkt från:
       
”Varför och hur vi (svenska folket) bidrog till förintelsen under andra världskriget. För att förstå dagens situation är det viktigt att känna till historien. Och genom att ta hjälp av historien skapar Forum för levande historia kunskaper om samtiden”.

Självklart kan inte den hypotesen tas på allvar som i realiteten innebär att historien används för att manipulera nutiden.

1.1 Politisk besatthet eller politisk korrekthet?
John Järvenpää beskriver i sin bok ”Politisk korrekthet, utgiven år 2006, skrämmande och klarsynt resultatet av svenska statens diktatoriska medel för att skapa det ”mångkulturella samhället”. Att använda sig av historien lämpar sig väl för detta. Med historiskt tillbakablickande och skuldbeläggs svenska folket, vilket är meningen med myndigheten ”Levande Historias” verksamhet.

”Målsättning av denna skeva historiefokusering, där enbart skuld och negativa delar betonas, skall leda till att människor tar avstånd från den svenska historien. Samtidigt riktas ingen uppmärksamhet på de positiva delarna av svensk historia, exempelvis: en långvarig fred, nationell solidaritet, och människors slit från vilket välfärdsstaten hade sitt ursprung, som på 1950-talet ansågs vara världens bästa med en ytterst marginell brottslighet. Ett folk som berövas och saknar historia, vilket är en grundstomme i den nationella och etniska identiteten, blir ett fogligt redskap i makthavarnas händer. Underkuvande av ursprungsfolk har alltid byggt på denna skrämmande taktik”.

”Nordamerikas indianer tvangs att förneka sin historia, sina rötter och traditioner, som påstods vara närmast barbariska, för att få lov att bli en del av ”det nya Amerika”. På ett liknande sätt sker kraftfulla insatser för att svenska folket skall förneka sin ”barbariska historia” för att få lov att bli en del av den mångkulturella framtiden. I regeringens prop (1997/98:16) förklaras att svenska folket saknar ”en gemensam historia” på grund av omfattande invandring. Det blir ungefär som att påstå att indianerna saknar en gemensam historia för att de förlorade sitt land på grund av en våldsam invandring. Konsekvenserna av det ”mångkulturella samhället” är en psykisk förnedring av svenska folket väl i paritet med den som indianerna tvingades genomlida”. [Ref – Politisk korrekthet – likriktning, åsiktsförtryck och dikomisering, John Järvenpää, Reson Produktion 2006, ISBN 10:91-631-7620-3.]

1.2 Så rullade Perssons projekt igång -
och boken ”om detta må ni berätta” tillkom genom Stéphane Bruchfeld och Paul Levine, trycktes i 2 milj exemplar och utkom år 1997. Och till föreläsningssalen på Stora Nygatan kommenderades skolklasser på dagtid och förmedlades föreläsningar om Förintelsen av pedagoger, ty så kallas numera förutvarande guider, mellan kl 11.00 och 15.00. Efter kl 15.00 har allmänheten tillträde dock med avsaknad av pedagoger. Målgrupperna är just i historia obevandrade skolungdomar och få dem att ta avstånd från ett under krigsåren 1939-1945 utsatt Sverige och påstå att vårt fosterland var en medlöpare till nazityskland. Med Förintelsen som ett bräckjärn förleder myndigheten Levande Historia skolungdomar i den meningen att få dem att anta den rätta inställningen till det mångkulturella riket. Äldre personer är långt mindre påverkbara och misstänksamma mot propagandan än vad ungdomar är.

Vid ett tillfälle ombad jag, att mot avgift, få delta i en föreläsning vid Levande Historia - men se det gick inte alls. Det var svenska ungdomar som skulle tilldelas den ”rätta” inställningen och det skedde utan avgift. Jag tänker - när mina egna ungdomar var i skolåldern, då blev lärarna glada om vuxna (föräldrar) någon gång ville komma till skolklassen för att visa undervisning sitt intresse. Lärarna var också glada om vuxna kunde medverka vid dagsutflykter och museibesök när skolan hade studiedagar. Men här har nu i Gamla Stan i Stockholm växt upp en instutition som gör allt för att utestänga föräldrarna!

Och så rullade åren på med indoktrinering av svenska ungdomar fram till hösten år 2006 då något hände: (1) – den borgerliga alliansen krävde att också kommunismens brott skulle belysas genom Levande Historia försorg, (2) – den första utställningen vid Stora Nygatan utbyttes och här tillkom på myndighetens uppdrag ett antal mycket underliga texter och påståenden i utav av tidningsmannen Ola Larsmo på Dagens Nyheter.  

Men nu uppmärksammade tidningarna på bred front Levande Historias påtagliga svårigheter att komma igång med det nya uppdraget och en ny generaldirektör tillsattes. Här stannar vi med ingressen och går till handlingen.

1.3 Delegationen för romska frågor & kommitédirektiv
Det var hösten 1999 som riksdagen beslutade att godkänna regeringens förslag om att Sverige skall ratificera två Europarådskonventioner, dels ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen), dels den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen) (prop. 1998/99:143, bet: 1999/2000:KU6, rskr. 1999/2000:69). Samtidigt ställde sig riksdagen bakom regeringens förslag om att de nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar samt att samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch är minoritetsspråk i Sverige.

En delegation för romska frågor inrättades 2006-12-14, för att, med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, vara nationellt pådrivande i arbetet med att förbättra romers situation i Sverige. Arbetet förutsatte en nära dialog och samverkan med romer.

Kommittédirektiv för romska (zigenare) frågor integrerades i Levande Historia domäner. (Dir 2006:101). I december 2006 förordnades Maria Leisner som ordförande i delegationen för romska frågor utav integrationsminister Nyamko Sabuni. Delegationen överlämnade 2010-06-30 sitt betänkande "Romers rätt - en strategi för romer i Sverige", (SOU 2010:55), till dåvarande statsrådet Nyamko Sabuni.

Länk: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/30/5193e2d2.pdf

Delegationens direktiv har varit att med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna utreda samt vara pådrivande i arbetet för att förbättra romers situation i Sverige. [. . .]

Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/12482/a/150025

1.4 Regeringens pressmeddelande 2007-05-09 om kartläggning av hedersförtryck
”Lärares kunskap om hedersförtryck kartläggs. Regeringen har beslutat att låta Forum för levande historia göra en så kallad riksrepresentativ undersökning om lärares kännedom om förekomsten av hedersrelaterat våld eller förtryck av barn och ungdomar, särskilt flickor och unga kvinnor, i sina elevgrupper. Det är kunskapen hos lärare i grundskolan, årskurs sex till nio, och i gymnasieskolan som undersöks”.

Länk http://www.regeringen.se/sb/d/9108/a/81873

Levande Historia utvecklades snart till en avstjälpningsplats för allsköns utredningar som har med politisk korrekthet att göra.

2 . Levande Historia i Göteborg
I Göteborg inleddes 1998 en kommunal satsning, den enda i sitt slag i Sverige. Från början var Levande Historia ett projekt men är i dag en arbetsform på Stadskansliet, bland annat till stöd för den ordinarie skolundervisningen.

Basen utgörs av åminnelsen och lärdomar av Förintelsen. Informationsinsatsen ska också stödja det som kan motverka främlingsfientlighet, rasism, nazism i dag och stödja det som kan få ungdomar att söka sig till demokratiska lösningar av samhällsfrågor.

Under våren 2002 beslutade kommunfullmäktige att Levande Historia har ett vidgat uppdrag som bland annat innebär upplysning om de kommunistiska systemen och dess brott mot mänskligheten. [. . .]

2.1 Göteborgs Stadsmuseet öppnade år 2013 en utställning -
om romers utanförskap och de strukturer för förföljelse och diskriminering som skapats genom århundraden. I utställningen berättar romer om sina erfarenheter och om hur utanförskap påverkar. I utställningen visas också hur övergrepp genom historien som förintelsen påverkar i generationer framöver. Övergrepp som skapat misstro gentemot samhället vilket ytterligare förstärker utanförskapet. Det kan handla om att man inte vågar polisanmäla övergrepp för att man saknar förtroende för polis och rättsväsende. Myter som skapats kring romer genom historien tillåts också till stora delar att leva kvar bland oss idag.

Bagir Kwiek, intiativtagare till utställningen, är de senaste dagarnas händelser befinner sig i en chock då han berättar om rädslan inom de romska grupperna. Händelsen (Polisens Registerhantering) blir en påminnelse om tidigare trauman och skapar rädsla inför framtiden. [. . .]

Länk: http://stadsmuseum.goteborg.se/wps/portal/stadsm/press/

2.2 Integrationsminister Erik Ullenhag yttrar sig -
”Jag besökte själv utställningen när den visades på Göteborgs stadsmuseum under förra året och det är positivt att fler nu kommer att få ta del av detta viktiga tidsdokument. Vi har en historia och en nutid att skämmas för när det gäller romer”.

3. Forum för Levande Historia, Stockholm får bidrag till utställning om romer
Forum för Levande historia gavs efter ansökan 700.000:- år 2014 för anställa pedagoger med romsk språk - och kulturkompetens. Pedagogerna ska medverka i arbetet med utställningen "Vi är romer - möt människorna bakom myten". Regeringen har för avsikt att avsätta ytterligare 600.000:- under 2015, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. I höst öppnar utställningen ”Vi är romer – möt människorna bakom myten” på Forum för levande historia i Stockholm. Tidigare har den visats på Göteborgs stadsmuseum. Att den nu flyttar till Stockholm hösten 2014  är en del av arbetet för att uppmärksamma romsk historia och nutid, samt diskriminering och förföljelse av romer

Forum för Levande Historia i Stockholm vill öka kunskapen om romerna under Förintelsen och förföljelserna i Sverige efter andra världskriget fram till i dag. Ett centralt syfte med satsningen är att bidra till arbetet med att minska antiziganismen i samhället och den främsta målgruppen är skolelever. Notera att sammanlagda beloppet 1,3 milj ej enbart överförs till själva Levande Historia utställning utan till pedagoger (guider) med romsk språk- och kulturkompetens.

4. Epilog
Romer påstås genom alla tider hållits utanför det svenska samhället. Men år 2000 ratificerade Sverige Europarådets konvention om nationella minoriteter och erkände romernas rätt som minoritetsgrupp. Men - är i verkligheten romerna en bespottad grupp? Enligt kontaktpersonen i ärendet, Maria Leissner, pågår en omfattande strukturell diskriminering av romer, en antiziganism, i Sverige, och i resten av Europa.

Såväl Leissner som Ullhagen underlåter att rapportera att vid 1960-talet början togs politiska krafttag i Sverige för att konvertera tältande och husvagnsboende zigenare till folkhems-romer. Lägenheter utdelades och skolgång ordnades. Men de nyblivna romerna tog aldrig den chansen, utan ville fortsätta sin existens med parollen: ”Av tradition har vi inga fasta jobb”.

Så blev det som det blev. I nutiden kan vi stundom se romer sittandes på en låda utanför ICA-köpcenter och spelar dragspel dagen lång. På T-banans stationer i Stockholm kan flera musikanter kliva på vagnarna och spelar trudelutter med resultat att passagerna snabbt flyttar sig. Vore det inte bättre att musikanterna i ungdomsåren hade ägnat sig åt studier som bar mot mer seriös verksamhet?

Snart är det dags igen med årets asfaltläggare  
- med härkomst från Irland eller Storbritannien. År efter år dyker de upp - oseriösa hantverkare som erbjuder svartjobb. Villaägare får vackra löften om asfaltering, plattläggning, stensättning eller andra tjänster till förmånligt pris mot sedlar kontant i handen och utan kvitto. Men slutresultatet håller sällan vad som utlovas, eller om det blir något resultat alls. Det handlar ofta om dåligt underarbete och ett tunt lager med asfalt som spricker efter kort tid och håller på sin höjd till över sommaren.

Asfaltläggarna kommer i skaror med sina husvagnar och tillhör ett vandringsfolk vars namn icke får nämnas. De arbetar enligt EU-regelverk på samma gång som familjer med barn medföljer på ”semester”. Pappersmedia försöker tafatt dölja de oseriösa (kriminella) och kringresande asfaltläggarnas härkomst. I spåren på asfaltläggarnas framfart följer inbrott, smitning från restauranger, stölder och misshandel. Ännu har ingen tidning talat om ”vandringsfolkets” benämning och dess härkomst. Ty då riskerar tidningen åtal för hets mot folkgrupp som kan ge dryga skadestånd. Pappersmedia och TV bör kunna klara sig om de enbart omnämner ”Irländska asfaltläggare” vilka som bekant ej ännu är någon folkgrupp.

”Vartannat romskt barn i Malmö går inte i skolan”,
- enligt en rapport från kommunen. ”Mellan 300 och 500 barn är sällan eller aldrig i skolan. Det är nästan hälften av de romska barnen”, säger Britta Ström vid integrationsavdelningen Malmö Stad till SVT:s Agenda. Rapporten visar också att bara var tionde av Malmös 7 000 romer arbetar. Orsaken uppges vara dålig utbildning. [Ref - Aftonbladet 2008-10-26]

Länk: http://wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70865789_852__,00.html

Frågan må ställas - varför är de romska elevernas frånvaro så hög? En tredjedel av de romska eleverna i den svenska skolan har en frånvaro på 40 %. Som orsak till denna frånvaro, svarar skolorna, att den framförallt beror på ”sjukdom”, familjeproblem eller ”kulturrelaterade orsaker”. Endast en liten del av frånvaron kan enligt lärarna förklaras med bristande motivation hos eleverna eller vantrivsel. [Ref - Skolverket, 2007, s. 47 - 49]

4.1 Myndigheten Svenska ESF-rådet och delegationen för romska frågor.
(Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden).  

”Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Myndighetens verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik. Svenska ESF-rådet har funnits sedan år 2000 och har byggt upp en kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige”.

”Myndigheten har c:a 120 medarbetare på åtta regionkontor i Sverige med huvudkontor i Stockholm. Vi arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet. Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”.

”Uppskattningsvis är 80% av romerna arbetslösa. Många romer avbryter sina grund- eller gymnasiestudier samtidigt är dessa en förutsättning för arbete och vidare studier. Utvärderingar visar att det finns behov av särskilda utbildningar för romer, deras ofta negativa erfarenheter från studier innebär att de behöver erbjudas tid och resurser. Projektets syfte är att romer som står utanför arbetsmarknaden, via skräddarsydda utbildningar, når egen försörjning genom arbete eller vidare studier. Målgruppen är romer 16 till 24 år samt romska kvinnor 25 år och uppåt”.

”Delegationen för romska frågor har lämnat ett betänkande till regeringen som kräver handling. Man understryker att exkludering av romer inte är något nytt problem samt att utredningar om romers situation tidigare har genomförts vid flertalet tillfällen. Perspektivet vid tidigare utredningar har dock varit majoritetssamhällets hantering av ”den andre”, dvs icke romer.

Helt riktigt menar ESF-rådet att ansvaret för marginaliseringen har i huvudsak lagts hos romerna själva!

Delegationen för romska frågor intar ett nytt förhållningssätt som baseras på ett rättighetsperspektiv. Man menar att romernas situation inte är värdig vårt demokratiska välfärdssamhälle. Tillståndet kräver enligt delegationen ”långsiktig, uthållig och målmedveten politik – en nationell strategi för romer baserat på romers rätt”. Delegationen lägger fram en strategi med tre övergripande mål (SOU 2010:55 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige)

Programmet ska också bidra till att uppfylla Lissabonstrategin och den europeiska sysselsättningsstrategins övergripande mål om full sysselsättning, högre kvalitet och produktivitet i arbetet samt stärkt social och regional sammanhållning.

4.2 Arbetslösheten i EU står och stampar - skriver Affärsvärlden
Men - tidskriften Affärsvärlden talar annat språk än vad det klämkäcka ESF-rådet gör. Ty Eurostat beräknar att 19,447 miljoner personer i euroområdet var arbetslösa i september 2013, medan 26,872 miljoner personer var arbetslösa i hela EU. Jämfört med föregående månad var det en uppgång med 60.000 personer i euroområdet och en uppgång med 61.000 personer i hela EU. Jämfört med samma månad 2012 ökade antalet arbetslösa i euroområdet med 996.000 och ökade med 978.000 i hela EU.

Länk: - http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3784035.ece

I den svenska debatten är det inte många som på allvar för¬sökt besvara frågan var de ”nya jobben” kommer att finnas, vilket kan synas märkligt med hänsyn till frågans politiska tyngd i ett land som först efter 60 år drabbats av omfattande arbetslöshet. Men bakom de flesta uttalanden finns uppfatt¬ningen att rutinjobben kommer att fortsätta mins¬ka. Och det gäller inte bara inom industrin; även många enklare och rutinbetonade uppgifter inom tjänstesektorn kommer att ersättas av teknik eller självbetjäning. Samma slags kostnadsjakt inleddes i den offentliga sektorn.  

I jan år 2014 uppgick arbetslösheten till 8,6 procent - jämfört med 8,4 procent samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa personer till 436.400 personer. Den säsongsrensade siffran för arbetslösheten var 8,2 procent. Då är det faktiskt övermaga att tala om behov av svensk ”arbetskraftinvandring”. [Ref - Ekonomifakta]

Att massinvandring skapar massarbetslöshet har sedan länge dolts. Att fiffla med statistiken är ett vanligt sätt. Nu rullas en skandal upp inom arbetsförmedlingen som innebar systematiskt fusk med arbetslöshetssiffror vilket ofattbart pågått i tio år. Vi har hört Reinfeldt och Ullenhag tala om de 600.000 invandrare som går till jobbet varje vecka, utan att de samtidigt nämnt att det räcker med att arbeta en timme i veckan i en skattesubventionerad arbetsmarknadsåtgärd. När inte halvsanningar räcker för att dölja integrationsmisslyckandet kommer lögnerna fram. Så tycks resonemanget ha gått inom Arbetsförmedlingen där en härva med manipulerad arbetslöshetsstatistik nu avslöjas. Sverige har den industrialiserade världens i särklass högsta invandring i förhållande till folkmängd. Största andelen är utomvästligt asylrelaterad där de som kommer har en kultur, religion och värdegrund som väsentligt skiljer sig från den svenska. Därtill kräver de ”nyanlända” att Sverige och svenskarna skall anpassa sig efter det ”nya läget”. [Ref - avpixlat 2014-02-27]

4.3 Att som Maria Leissner och Eric Ullhagen - försöka försvara romers rättigheter leder till återvägsgränder, ty även om mot all förmodan lyckades rubba några inställningar, så kommer romer aldrig att upphöra vara riktiga zigenare och ändra sitt beteende. Hur skall för övrigt romer ha en möjlighet till arbete inom EU med dagens c:a 30 miljoner arbetslösa.

Leissner & Ullhagen måste noggrant tänka på frågan - hur kunde det komma sig att arbetskraft som kom från Italien till Sverige efter krigsslutet 1940-talet, så snabbt anpassade sig och flyta in i det svenska samhället? De blev helt enkelt svenskar på kort tid!

Slutligen - antag att ”någon” - vill köpa en begagnad bil och två till synes likvärdiga bilar fanns till salu, (1) den ena skulle säljas av en genuin svensk och (2) den andra bilen skulle säljas av en genuin rom. Vilken av de båda försäljarna skulle Leissner & Ullhagen anlita?

5. Allra sist
Uppskattningar av hur många romer som finns i världen varierar allt mellan 2 miljoner och 20 miljoner varav 12-15 miljoner i Europa, de flesta i Östeuropa. Uppgifterna varierar så mycket på grund av att många romer är nomader och att åtskilliga undviker att registrera sin etnicitet av skäl som utvisning. De flesta romer talar språket romanes eller romani chib, som är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. EU har ställt hårda krav på Bulgarien och Rumänien att integrera sina romska minoriteter i hemländerna. Stegvis vill man visa att man är på väg med projektet ”Decade of Roma Inclusion”.

Det innebär att romer som söker arbetstillfällen i Sverige kan göra så under tre månaders tid - om inget arbete ”dyker upp” måste de arbetssökande återvända till hemlandet, såsom Rumänien eller Bulgarien. Det sistnämnda har inte SvT ej förstått.  

Mvh/Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3251

Till överst på sidan Gå ner

Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”. Empty Sv: Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”.

Inlägg  Fronk i fre 28 feb - 14:46

En fråga angående detta:

utan ville fortsätta sin existens med parollen: ”Av tradition har vi inga fasta jobb”.

Finns det någon källa på detta?


Fronk

Poäng : 3067

Till överst på sidan Gå ner

Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”. Empty Sv: Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”.

Inlägg  Skribenten i sön 2 mar - 6:53

Fronk skrev:En fråga angående detta:

utan ville fortsätta sin existens med parollen: ”Av tradition har vi inga fasta jobb”.

Finns det någon källa på detta?
= = =


Romer Europa runt
Tror någon att det är en myt att romer stjäl mycket eller sysslar med småbrott och vill fortsätta att tro så, då föreslår jag att inte läsa följande. Att som Maria Leissner, försöka försvara romens betéende är meningslöst, ty även om hon mot all förmodan lyckades rubba folks inställningar till romer, så kommer dessa aldrig att upphöra vara riktiga zigenare och ändra sitt beteende.

1. Sverige
1. En grupp romer vände upp och ner på bybornas tillvaro - under en vecka i Ryd kommun. Polisen grep tio romer, varav fem fortfarande sitter häktade. Och i måndags var Ryd plötsligt helt tömt på romer. Bara en familj hann få sitt avvisningsbeslut och bli följd till Kastrup. I onsdags kom avvisningsbesluten för samtliga, efter en rekordsnabb handläggning på Migrationsverket.” [Sydsvenskan 2002-06-07]

Länk: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article19623/Lilla-Ryd-chockades-av-brottsvag.html
= = =

2 -En rumänsk liga har dömts för åldringsbrott - begångna över hela Sverige. Polisen varnar för fortsatt kriminalitet riktad mot äldre. Svensk polis ineffektivitet underlättar för tjuvarna”. [SvD 2009-06-24]

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hogsasong-for-brott-mot-aldre_3113557.svd
= = =

3 - Mauricio Rojas pekar på en ny Brå-rapport: - Förhållandena i Sverige kan inte förklara skillnaderna mellan olika invandrargrupper. På onsdag presenterar Brottsförebyggande rådet rapporten "Brott bland svenskar och invandrare". Den visar att invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. För grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt, är siffran 300-400 procent. Men samtidigt som invandrare från vissa länder inte alls begår brott oftare än infödda svenskar gör invandrare från andra länder det i mycket stor omfattning. Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan, skriver folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas.[DN – 2005-12-12]

Länk: http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet-1.421859

2. Danmark
2.1 Politiet står magtesløs over for kriminelle sigøjnere, - også kalder romaer, der indtager København og andre af landets større byer i sommermånederne. Ifølge Kim Vinholdt, leder af lokalpolitiet i Indre By i København, tjener romaerne så meget, at de er ligeglade med de bøder, de får. Det skriver Politiken onsdag. Da de fleste kommer fra Rumænien, som er et EU-land, og derfor kan politiet kun udvise dem, hvis de bliver dømt for mere alvorlige forbrydelser end trickspil, lomme- og butikstyverier”.

Länk: http://www.24.dk/article.jsp?articleId=6161
= = =

2.2 Tyvebander på danmarksturné
Uskyldigt ser det ud, når de to damer på gebrokkent, men høfligt engelsk spørger om vej henover deres udfoldede kort. Det virker også tilforladeligt, når en rask ungersvend insisterer på at give en hånd med bagagen på banegården. Men næste gang du griber efter krokodilleskindet, får du måske ikke fat i andet end den tot lommeuld, der ikke faldt i deres smag. Politiet modtager i øjeblikket et stigende antal tyverianmeldelser, og i flere politikredse kæder man det sammen med østeuropæiske tyvebander. Det oplever man blandt andet i Midt- og Vestjyllands Politi:

- Tidligere var det mest i nogle uger om sommeren og op til jul, men jagtsæsonen er udvidet til hele året nu. Det sker på alle dage, undtaget søndag, og som regel mellem klokken 10 og 14, fortæller politiinspektør Claus Hilborg. Det er specielt romaer, eller sigøjnere som de også kaldes, med pas fra Bulgarien eller Rumænien, der har været aktive, men politiet har også meldt om anholdte fra Slovakiet, Ungarn, Polen og de baltiske lande. De arbejder som regel i grupper, og ofte er det kvinder eller børn, der er gerningsmænd, mens mændene sidder i bilen.

- Det kan sagtens være familier. Gerningsmænd, der optræder flere sammen, kan være en skøn blanding af mænd og kvinder, unge og ældre, så det er bredt sammensatte teams, siger Jørgen Kjer, der er politiinspektør i Vestegnens Politikreds.

Länk: http://www.dagbladene.dk/index.php?mod=news&area=1&id=150

3. Frankrike
Hundreds of armed police have been placed around Paris' major tourist monuments because of an influx of criminal gangs from eastern Europe. It follows a huge increase in the number of aggressive beggars and pickpockets flooding into the French capital from Romania and Bulgaria – countries whose citizens will soon have unrestricted access to the UK.

The Louvre alone now has 20 permanent uniformed officers patrolling its galleries, with five of them placed at the entrance. They arrived at the weekend, after staff went on strike to complain about youngsters attacking them as they steal from visitors.

Similar patrols have been placed around sacred monuments including Notre Dame Cathedral and the Sacre-Cœur, the Eiffel Tower, the Pompidou Centre, and even the Palace of Versailles, west of Paris.

Explaining the Louvre deployment, deputy director Herve Barbaret said: 'The presence of uniformed police officers has a significant deterrent effect. 'We hope they will stay as long as possible, for several months, until the situation returns to normal.'

Mr Herve said plain clothes officers were also mingling with some of the eight million plus people who visit the Louvre every year – many of whom are from Britain. The number of surveillance cameras has also increased, with Mr. Barbaret saying his staff were working with the Paris prosecutors office to 'get the networks (of criminals) dismantled.'

Gangs of Roma thieves – many of them young children – can now be seen all over Paris, the most popular tourist city in the world. 'Do you speak English?' is their usual opening gambit, and then they surround victims, helping themselves to money and possessions.

Two years ago, France's then Interior Minister said that the vast majority of street robberies in Paris were being carried out by the children of Roma immigrants from Romania and Bulgaria.
Claude Gueant said the notoriously poor and corrupt eastern European states were responsible for exporting some of the most notorious sneak thieves in the world.

Many operated in gangs around the Gare du Nord Eurostar station, preying on British travellers as they arrived by high-speed train from London. France has shut down illegal camps full of Roma gypsies which have sprung up around the French capital, but crime remains a huge problem. Romania and Bulgaria joined the EU in 2007 but faced restrictions on immigration which are set to be lifted next year, leading to an expected influx into countries like Britain. A Paris police spokesman said: 'There has been a huge increase in the number of criminal gangs of pickpockets and other thieves operating in the city in recent years. Everything is being done to combat this threat, including placing more officers at tourist sites.'

Länk: http://www.eturbonews.com/34329/gypsy-criminal-gangs-eastern-europe-overrun-paris-tourist-attrac

4. Central Europe Review - Europe´s beggars, Romania´s roma
Romania has the largest Roma minority in Europe. According to the last official census, roughly two million Roma, representing ten percent of the population, are living in Romania today. They are considered to be "the most disruptive" minority; an opinion supported by statistics from the Romanian police that reveal a high proportion of crimes are committed by Roma.
Representatives of the Romanian Roma Party argue that this is due to the grim medieval poverty Roma face today. They also claim that Romanians are prejudiced, blaming the Roma minority for all the troubles in Romania. According to the Party, Romani people cannot work, even if they want to, because the Romanian employers are reluctant to hire them. Roma party leaders also complain about the indifference of the government and their lack of effort in securing the social integration of the Roma minority. [Ref – Central Europe Review]

Länk: http://www.ce-review.org/00/41/dragomir41.html

5. Storbritannien
1. - Thousands of gypsy children brought to Britain to work as pickpockets, warns MP
As many as 2,000 children of Roma gypsies have been trafficked into the UK to be schooled in the art of street crime by modern-day Fagins, the Government was warned today. Tory Anthony Steen (Totnes) said the children were brought to Britain for the express purpose of committing crimes and "milking" the benefits system. Sold for up to £20,000 each, they were "debt bonded" to criminal gangs and could net as much as £100,000 a year, he claimed

Länk: http://www.dailymail.co.uk/news/article-512713/Thousands-gypsy-children-brought-Britain-work-pickpockets-warns-MP.html [Mail Online]

6. Italien
About 70,000 Gypsies in Italy hold Italian passports, including about 30,000 descended from 15th-century Gypsy settlers in the country. The remainder have arrived since, many fleeing the Balkans during the 1990s. Another 10,000 Gypsies came from Romania after it joined the European Union in January 2007, according to an Italian human rights organisation, EveryOne, part of the approximately half million Romanians believed to be in Italy. [Ref – Gardian.uk]

Länk http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/17/italy

7. EU: s "fria rörlighet" - regler - infördes av John Major regeringen, som innebar att alla EU-medborgare gavs en ”fri rörlighet” genom medlemsstaternas länder.  Rumänska zigenare - bör inte förväxlas med äkta rumäner av vilka flertalet är laglydiga européer. - är en del av en indisk-ursprung stam av människor som trängde Östeuropa i dimma tid.  

Rumänska medborgare har rätt att bosätta sig i Storbritannien sedan den 1 januari 2007.  Under de första sex månaderna av det året, visade siffror från polisen att "rumänska medborgare" var ansvariga för en svindlande 1.080 brott.  Under samma period 2006, registrerades ”bara” 135 sådana brott.  Otroligt rapporterade rumänska myndigheterna att brottsligheten i sitt lande hade sjunkit eftersom zigenarna ”exporterade” sin verksamhet till Storbritannien.  Stan Bitlan, chef för polisen i Ialomita County, Rumänien, påvisade att det finns ett samband mellan verksamheten i Storbritannien.  Vad som sker i Storbritannien visas här i Rumänien i form av lyx bilar och hus.  En läcka Home Office memo under 2007 visade också att uppskattningsvis 45.000 potentiella brottslingar från Rumänien och Bulgarien, som också gick med i EU samtidigt, hade kommmit Storbritannien.

http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.bnp.org.uk/news/eu%25E2%2580%2599s-freedom-movement-rules-caused-romanian-gypsy-%25E2%2580%259Ccrime-wave%25E2%2580%259D-britain&ei=m5CKTI7bCsWAOJeElYwL&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CEkQ7gEwBw&prev=/search%3Fq%3Dgypsy%2Bcrimes%26hl%3Dsv

Så kan vi fortsätta hämta information från ett stort antal länkar, om ett Europa som berikas av romer från Rumänien. Omöjligen kan Maria Leissner vara ovetande om pågående kriminalitet från de av henne omhuldade romer.  

Skribenten
Skribenten
Skribenten

Poäng : 3251

Till överst på sidan Gå ner

Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”. Empty Sv: Levande Historia – den statliga myndigheten som kommenderar undersåtarna på ”rätta vägar”.

Inlägg  Sponsored content


Sponsored content


Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet