"Cirkulär Migration och partnerskap för rörlighet"

Go down

"Cirkulär Migration och partnerskap för rörlighet"

Post  Skribenten on Sun 5 Jan - 8:42

1. Cirkulär Migration - bakgrund

Ett begrepp som blev ett ledord – ”Cirkulär Migration och partnerskap för rörlighet”.  uppkom kring 2007. Mycket litet har medborgarna informerats om vad som händer i de högre sfärerna och betydelsen av det nya ledordet som har hamnat i det fördolda. Men i det fördolda - fortgår oblygt schaskig verksamhet till skada för Sverige.  

EU fastslog år 2007 - för undersåtarnas räkning vad som fortsättningsvis skall gälla – ”Syftet är att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att röra sig mellan tredjeländer och Europeiska unionen föreslår kommissionen att det ska upprättas partnerskap för rörlighet och att den cirkulära migrationen ska organiseras. Därigenom skulle utvandrarnas ursprungsländer i högre grad kunna komma i åtnjutande av de positiva konsekvenser som utvandringen för med sig, och sådana åtgärder skulle också göra det möjligt att minska bristen på arbetskraft i EU och att dämpa den olagliga invandringen till unionen”.

Länk: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14564_sv.htm

EU Kommissionen fortsätter och föreslår (kräver!) - att Europeiska gemenskapen (EG) ska förhandla fram partnerskap för rörlighet med tredjeländer, avsedda att göra det lättare för medborgare i de berörda länderna att komma in i Europeiska unionen (EU). Sådana partnerskap skulle kunna bli aktuella för tredjeländer som åtar sig att samarbeta med EU i fråga om hantering av migrationsströmmar, särskilt i fråga om bekämpning av olaglig invandring. Varje partnerskap skulle infogas i den allmänna ramen för de yttre förbindelserna med det berörda tredjelandet. Det skulle utformas med hänsyn till avtalsparternas ambitioner och till de åtaganden som det berörda tredjelandet är berett att gå med på. Kommissionen tar i meddelandet upp en hel rad åtaganden som ett tredjeland skulle kunna göra inom ramen för ett partnerskap, t.ex. återtagande av egna medborgare och av tredjelandsmedborgare och statslösa personer som anlänt till EU via det berörda landets territorium, genomförande av målgruppsinriktade informationskampanjer för att avskräcka från olaglig migration, insatser för att stärka gränskontrollerna eller insatser för att stärka skyddet av rese- och identitetshandlingar mot bedrägeri och förfalskning.

Europeiska Unionen skulle - å sin sida kunna gå med på ett antal olika typer av åtaganden, t.ex. ökade möjligheter till laglig invandring till EU för det berörda tredjelandets medborgare (detta med beaktande av medlemsstaternas behörighet) och samlade erbjudanden från flera medlemsstater att underlätta tillträdet till deras arbetsmarknader [. . .]

Svenska Regeringen skriver – Dir 2009:53
”En parlamentarisk kommitté ska identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och deras ursprungsländer. Kommittén ska i sitt arbete belysa och kartlägga dessa rörelsemönster, analysera om och hur ökad rörlighet kan bidra till utveckling i migranternas ursprungsländer respektive positiva effekter i Sverige samt redovisa vilka förutsättningar som i dag finns för cirkulär migration till och från Sverige. Med cirkulär migration avses i uppdraget tillfälliga eller mer långvariga och oftast återkommande lagliga förflyttningar mellan två länder. Förflyttningen kan ske antingen genom att migranter flyttar från sina ursprungs- eller bosättningsländer till ett mottagarland och sedan återvandrar, eller genom att migranter under en kortare eller längre tid flyttar till sina ursprungsländer.

Media blev översvallande och bl a Skånskan skriver: ”Det kommer att råda brist på arbetskraft i Sverige och världen inom en överskådlig framtid.
För att se över vad som kan göras åt saken har regeringen tillsatt en utredning ledd av Miljöpartisten Mikaela Valtersson. De har nu lagt fram ett delbetänkande kring så kallad cirkulär migration, något som har blivit ett ledord. Många tror att just cirkulär migration, det vill säga att under en begränsad tid bo och arbeta i ett annat land, kommer att bli ett bra alternativ till asylsökande i framtiden”.

”En positiv tendens i delbetänkandet är att Valtersson i sin presentation inte propagerar för gästarbetaravtal med andra länder utan framhåller att man vill befrämja individens eget initiativ och generell ökad rörlighet över gränserna. I deltänkandet ingår också att man ska kunna ta med sig en del av det svenska socialförsäkringssystem hem när man far tillbaka till sitt hemland.

I nuläget kan man bara ta med sin intjänad tjänstepension, enligt förslaget ska man också kunna ta med sig garantipension, vilket är rimligt förutsatt att man beräknar noga vad detta kommer att innebära i kostnader för staten innan man kommer med några löften om detta. Det är viktigt att ta hänsyn till att det blir kostsamt och att vi nuläget inte har råd med utsvävningar inom de statliga finanserna . [. . .]

Länk http://www.skanskan.se/article/20100529/OPINION/705299999/0/*/*/bra-tankt-om-cirkular-migration

Dick Erixon blogg skriver 2008-02-20  - ”Eftermiddags anordnade Jarl Hjalmarsson-stiftelsen ett intressant seminarium med nuvarande migrationsministern Tobias Billström (m) och förutvarande migrationsministern Jan O Karlsson (s) på temat “cirkulär migration”. Också FN:s flyktingorgan UNHCR och Röda Korset fanns representerade.

”Men om jag ska förenkla så handlar cirkulär migration om att vi ska sluta se människor som rör sig över gränserna i en globaliserad värld som alltid varande flyktingar. “Det blir så, eftersom det står flyktingmottagning på dörren”, som Jan O Karlsson på sitt rättframma sätt sa. De som flyttar förväntas av oss vara flyktingar och då kallar man sig det.

Tobias Billström betraktar - migration som en ödesfråga för ett välfungerande världssamfund där man i ordnade och säkra former kan bidra till tillväxt inom i-världen och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna. Cirkulär migration borde, på en och samma gång, kunna svara mot behoven i invandrar- och utvandrarländerna. En del i denna cirkulation är att underlätta återvandring.

Därför startas nu allt fler återvandringskontor i kommunerna så att människor från olika länder enklare ska kunna lämna Sverige för att återvända hem. Billström, och Karlsson på hans tid, jobbar för att kunna använda bistånd för att underlätta återvändande och se detta som en reintegreringsinsats i ursprungsländerna. De återvändande bidrar till en kunskapsöverföring från i-värld till utvecklingsländerna, och är därför en viktig fattigdomsbekämpande verksamhet.

Nu kommer det lustiga - Vänsterpartiet och miljöpartiet motsätter sig denna tanke, för de vill att alla som kommer till Sverige ska stanna här för evigt, - [. . .]

Någon frågade - “Men hur går det då med integrationen?” Både Billström och Karlsson menade att integration inte blir lika central om människor kommer till Sverige för att arbeta i några år för att sedan återvända. Och Karlsson syftade på den speciella svenska definitionen av integration som går ut på att infödda svenskar ska lära sig och ta till sig invandrarnas kulturella mönster i lika hög grad som invandrare lär sig svenska. Den ambitionen faller ju, om invandrare bara blir här en kortare tid.

Alltså - migranter ska insupa och smälta in i den svenska kulturen, de blir ju inte helt kompatibela med cirkulär migration. Snarare blir immigranter gäster i Sverige. Och gäster ska mötas med värdighet, men en gäst har skyldighet att anpassa sig eftersom man befinner sig i någon annans hem. Man möblerar inte om i någon annans hem, utan följer rutinerna som gäller där.

Länk http://erixon.com/blogg/2008/02/inte-integration-inte-assimilering-utan-cirkular-migration/

Utredningen om cirkulär migration från år 2010 - visar att 283.400 personer av Sveriges totala befolkning hade flyttat minst två gånger över statsgränser sedan år 1969. 71% av dessa var födda i Sverige. 81.000 personer födda utomlands och som hade cirkulerat in och ut i Sverige minst en gång bodde i Sverige. Nästan 70% av alla cirkulärmigranter i Sverige kommer från Europa och allra flest, 41%, kommer ifrån ett annat nordiskt land. Utredarna beräknade att mer än 850.000 personer hade gjort cirkulära flyttningar mellan Sverige och hemlandet åren 1969 och 2010.

Länk: http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/cirkular-migration/

2. Syntes och betraktelse
Ja-ha vad skall vi säga om  ”cirkulär migration” som egentligen försiggår i det tysta? Låt oss först göra en betraktelse bakåt i tiden.

2.1 Det stora asylbedrägeriet har rullat på år efter år, decennium efter decennium – Det var mot slutet av 1980-talet som ”flyktinginvandring” och asylsökandet kom i gång på allvar. När sedan myten om ”flyktinginvandring” började krackelera, eftersom ”flyktingarna” for på ”semester” till hemländerna, då kom myten om den utomordentliga kompetens som ”flyktingarna skulle besitta, eftersom de påstods vara väl utbildade, som skulle ”höja” Sverige till ett formidabelt ”kunskapsland”. Det finns nu inte ett spår av någon New High Tech i Sverige som vad decenniers ”kunskapsinvandring” borde ha lett till. Däremot importerar vi omfattande städkompetens och hushållsnära tjänster som inte kan exporteras för en enda krona.

2.2 Så följde myten om ”pensionsräddarna” - som skulle ”rädda” svenska 1940-talister som nu börjar pensioneras. Av vad skäl skulle ”pensionsräddarna” vara benägna att försörja åldrande svenskar, de har ju egna pensionärer med i baggaget! Så föll också myten om ”pensionsräddarna” när allt fler signaler kom att: ”nu måste vi höja pensionsåldern till 70 år för att utbetalningarna till svenska pensionärer ”skulle kunna upprätthållas”. Det var så att: ”politikerna ändå ville slå i folk att ”räddningen” ändå på något sätt var lönsam”.

Nu har alltså borden rensats av alla under åren uttrumpetade myter – då förstår vi att: ”allt det som politiker och pappersmedia har slagit i svenska folket, i stort sett har varit lögner”.

2.3 Straxt kom budskapet om humaninvandringen - av HUMANITÄRA skäl skall vi fortsatt skall ta emot folk från hela jordklotet! Skall vi kalla detta helt nya budskap för HUMANINVANDRING?

På sistone har vi på SvT fått veta att svenskar som flyttat till Norge, eller dagligen i gränstrakter pendlar till Norge till ett nytt arbete, på grund av arbetslöshetens Sverige. (Vill minnas siffran nämndes 80.000 om arbetskraftsutvandrare i Sverige hade Norge som nytt hemland). Det är alltså humant att förflytta svenska och efterfrågade arbetare till Norge alltmedan HUMANINVANDRARNA, komna från Långtbortistan, kommer loss i ”utsatta områden” eller far på semester till sina hemländer.

2.4 Apatiska flyktingbarnen som blev friska efter uppehållstillstånd – Samtliga barn och ungdomar vars familjer har fått uppehållstillstånd i Sverige har tillfrisknat, förr eller senare. Barnens tillfrisknande sker nästan alltid efter beviljat uppehållstillstånd (PUT). Även för mycket svårt apatiska barn utgörs den avgörande faktorn av ett permanent uppehållstillstånd. Vissa barn tillfrisknade direkt efter positivt besked om uppehållstillstånd. Tiden till tillfrisknandet efter ett PUT varierar dock. Det är bara asylsökande familjer från vissa etniska grupper och ursprungsländer som har barn med uppvisade symtom. Nästan enbart familjer som kommer från fd Sovjetunionen eller Jugoslavien var drabbade. Av 424 barn och ungdomar med symtom före 30 april 2005 kom 84,4 % från dessa områden.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Asyls%C3%B6kande_med_apatiska_barn
´
2.5 När myten om de apatiska barnen upphörde – då kom ”Ensamkommande flyktingbarn”
Regeringen vill bygga barnhem i Afghanistan dit ensamkommande flyktingbarn kan skickas - istället för att få stanna i Sverige. "Det viktigaste är att underlätta att barnet återförenas med sina föräldrar", som migrationsminister Tobias Billström uttryckte sig.

Till Sverige kom åren 2004-2005 omkring 400 ensamkommande barn som sökte asyl. Antalet steg kraftigt under augusti 2006 och har sedan eskalerat ytterligare. Under 2009 sökte 2250 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Kring 62% av de ”ensamkommande” barnen får uppehållstillstånd, de flesta från Afghanistan och Somalia, samt några få från Irak.

Enligt Tobias Billström får en del av dessa barn uppehållstillstånd i Sverige, inte på grund av att de är förföljda i sitt hemland, utan enbart för att det inte finns någon som kan ta emot dem om de skickas tillbaka till hemlandet. Därför vill regeringen bekosta särskilda omsorgscenter i ursprungsländerna.

Ref: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article640898/Regeringen-vill-bygga-barnhem.html

Enligt migrationsminister Tobias Billström får en del (de flesta) av dessa ”barn” uppehållstillstånd i Sverige, inte på grund av att de är förföljda i sitt hemland, utan enbart för att det inte finns någon som kan (vill) ta emot dem om de skickas tillbaka till hemlandet. Men så fort ett PUT beviljas brukar det dock ur det blå dyka upp både mor, far och syskon. Nu uppger dock regeringen att man vill bygga ”barnhem” i bl a Afghanistan dit man skall skicka ensamkommande som inte har asylskäl. För övrigt är ”barnhem” fel ord, det borde egentligen heta ungkarlshotell finansierade av svenska skattebetalare. Även Norges och Danmarks regeringar planerar för bygge av liknande ungkarlshotell. Från är nu - vad blev det av ”distanshotellen” på andra sidan jordklotet?

2.6 Åldersbestämningar som görs av Migrationsverket, - utav asylsökande som påstår sig vara minderåriga, där tvivel råder om detta eftersom ”barnen” inte kan/vill styrka vare sig sin identitet eller sin ålder.

Genom tand- och handledsröntgen, ibland den ena metoden, ibland den andra och ibland båda, har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65% av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det. Det har resulterat i betydligt mindre antal ”ensamkommande barn” i dessa länder – mer än 65% färre eftersom man i deras hemländer nu vet att det inte lönar sig att ta sig till dessa länder och påstå att man är minderårig. Så här ser det ut i Sverige, Norge, Danmark och Finland; så här många påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande har kommit till respektive land.

 Sverige (t.o.m. 30 april 2013) = 928
 Norge (t.o.m. 30 april 2013) = 273
 Danmark (t.o.m. 31 mars 2013) = 60
 Finland (t.o.m. 30 april 2013) = 48

Detta är sålunda fakta som regering, riksdagsledamöter, Migrationsverket, journalister struntar uti. Allmänheten som står för notan när uppenbara fel framvisas, har lite att fundera över.

Länk: http://meritwager.wordpress.com/2013/05/19/antalet-asylsokande-ensamkommande-barn-skulle-trooigen-minska-ocksa-i-sverige-om-man-gjorde-fler-alderstester/

2.7 Migationsverket räknar med 3 500 stycken ”barn” år 2014 - 14 Förra året kom 3 400 stycken.

3 500 x 2 500 x 365 = 3 193 750 000, alltså nästan 3,2 miljarder för boendet sedan tillkommer Migrationsverkets, polisens, kommunernas och övrigas kringkostnader.

Grattis Sverige och Attendo!
Som jämförelse kostar ett enkelrum på Grand Hotell, vilket anses vara Sveriges finaste, 2 900:- /dygn. Märkligt att inte våra PK-journalister tar upp detta varje gång det ska sparas på ett äldreboende eller på barn som har funktionshinder.

2.8 Det som gäller i det fördolda kallas alltså ”cirkulär migration” - För att legitimera ”flyktingars” resor fram och tillbaka mellan asyllandet och hemlandet. Och riksdagen bildade en ”parlamentarisk kommitté för cirkulär migration.”  vilket betyder att ”migranten” pendlar fram och åter mellan det ”nya” och gamla ”hemlandet.” Enligt den parlamentariska kommitténs påstående ”stimulerar detta ekonomin i båda länderna.”  

I DN den 29 maj 2010 uttalar sig migrationsministern i positiva ordalag om den ”cirkulära migrationen”: Billström säger - ”jag är stolt över att alla sju riksdagspartierna idag har suttit här och diskuterat rörlighet som en tillgång. Så är det inte i något annat europeiskt land.”  

Kommittén har utförligt och på ett övergripande plan i ett delbetänkande (SOU 2010:40) kartlagt och diskuterat cirkulär migration och utveckling. Denna kartläggning och diskussion utgör en grund för kommitténs ställningstaganden och förslag i detta slutbetänkande Regeringen kom med ett nytt förslag år 2011 med titeln: ”Cirkulär migration och utveckling, förslag och framåtblick” (SOU 2011:28).

Men varje månad går 12 plan från Sverige till Bagdad fullbokade av irakier som flytt” hemlandet p.g.a ”dödshot och förföljelse.” Många av de irakiska ”flyktingarna” har fått asyl i Sverige p g a att de påstått att ”de inte vågar bo i Irak eftersom de skulle  bli dödade. där.” - Trots dessa dödshot åker de årligen hem på semester och för att hälsa på den släkt, som ännu inte tagit sig till Sverige.  Så snart de fått asyl/PUT samt social, barn- bostads- och andra bidrag är dödsskräcken som bortblåst och de åker utan någon som helst fara för livet till hemlandet. Barnen med särskilt skyddsbehov får också följa med till det ”farliga” hemlandet. Hur har de fått flyktingstatus i Sverige om de kan besöka hemlandet utan risk?

3. Den viktiga integrationen!
Men hur går det nu med det förlösande budskapet om integrationen som skall ersättas med ”cirkulär migration ?

3.1 Integral
– är ett grundläggande matematiskt begrepp förknippat med integralkalkylen med relationer till mätetal för areor och andra geometriska och fysikaliska storheter. Med integrering - menas inom matematiken den operation som transformerar en funktion i en integral eller en primitiv funktion. Inom IT-tekniken är integration ett vidsträckt begrepp, exempelvis integration av tillämpningar, systemintegration (integration av system av system).

3.2 Att ”Integrera” på det politiska planet har blivit ett abstrakt begrepp - för att ge stora grupper av människor tillgång till olika delar av svenska samhället. I detta sammanhang kan ”integration” betyda nästan vad som helst. Integrering innebär ett tydligt avståndstagande från assimilering av folkgrupper. Ett begrepp som ”integrera”, som inte kan tolkas tydligt, innebär att upphovsmakarna kan undandra sig allt ansvar för misslyckanden.

Som en följd därav kan ej någon ställas till ansvar. Resultatet av det politiskt luftigt torgförda begreppet har icke oväntat lett till enklavernas rike, med boenden av folkgrupper som inte har (vill ha) så mycket med varandra att göra. Resultatet har också blivit omfattande kriminalitet i landet. Därmed har vi hamnat i enklavernas rike.

Nya lägenheter har ställts till invandrarfamiljernas förfogande möblerade via etableringsbidrag, finansierat via CSN. Möblemanget har levererats från IKEA. Familjer med barn har klätts upp via svenska skattebetalare – inte bekostats via FN som vad många tror. Så pass höga är ersättningarna att det inte ”lönar sig” att arbeta. Detta missförhållande vill Reinfeldt (m) nyligen klara med ytterligare ett missförhållande genom att utbetala ”bonus” till dem som snabbt lär sig svenska.    

Om jag ej har fel förhåller det så att en bekännare av islam, enligt koranen, ej får ta emot gåvor av de kristna hundarna. Enligt min hörsägen kan det också vara så att en muslim skall göra allt för att plundra de kristna hundarna in på bara skinnet. Men därvidlag kan jag ha fel men rätta mig gärna, eftersom jag inte är ägare av koranen.  Om mina påståenden är korrekta, då vill jag att så snart som möjligt att bekännarna av islam återlämnar de gåvor som svenska staten har givit dem. Därefter vill jag också att bekännarna av islam går hem till sina föräldrar och ber dem göra likaledes och dessutom återlämna möblemang och lägenhet till staten och kommunen.

3.3 Inför min inre blick kan jag ana – hur de förlösande orden ”Cirkulär Migration” – sprids i makternas korridorer, hos regeringskansliet, hos migrationsverket, hos kommunerna osv. med breda leenden. ”Äntligen är vi på rak kurs!” Alla gamla misstag kan vi glömma och sopa under mattan! Från och med nu gäller för ”Cirkulärerna” att – de skall komma till Sverige, lära sig något, fara åter till hemländerna med den inhämtade kunskapen i den meningen att hemlandet skall överföra kunskaperna och bygga upp det av erfarenheter gjorda i Sverige. Men för att inhämta kunskaper måste ju språket i värdlandet kunna förstås. Erfarenheten visar på att ”bonus” måste utbetalas för att språkkunskaper skall kunna uppnås i rimlig tid.            

3.4 Nu svindlar det – tidigare har vi bibringats uppfattningen att hit komna migranters färdigheter skulle ”berika” svenska folket – som vad enligt Bengt Westerberg en gång uttryckte sig. Men nu blir det alltså helt tvärt om.

Hur skall ensidiga pappersmedia samt monopolet SvT på Gärdet hantera den uppkomna situationen? ”Cirkulär Migration” – nu gäller det att vända på ordsvallet och förklara att allt det vi ha slaget i er under de senaste tre decennier, det var fel – FÖRST NU kommer allt att bli till det bättre. Alla hit komna och etablerade kriminella ”Gäng” kommer att fara åter till hemländerna och berika dem som U-lands konsulter.

Men vi skall vara klara över att begreppet ”Cirkulär Migration” leder till stor förvirring i pappersmedia och TV-monopolet på Gärdet i Stockholm, när propagandakvarnarna skall mala fram nya budskap. Bättre är då att vara tyst och tiga om ”Cirkulär Migration”. En förhoppning är att denna paradigm kommer att knaka i fogarna och få det att krackelera.        

Men hur går det med pensionerna för de Cirkulära Migranterna? Skånska Dagbladet påstod att även uppburen Garantipension kan ”Cirkulera” med migranterna. Mest troligt är att Skånska Dagbladet har fel – eller så är ett helt nytt begrepp inom pensionssystemen under uppsegling - kanske benämnt ”Cirkulär Pension”.  

Under åren 2000–2006 var invandringen till Sverige ungefär lika stor från år till år, lite drygt 60.000 invandrare per år. Därefter har invandringen varit betydligt högre. Från år 2006 och framåt har omkring 100 000 personer invandrat varje år. Störst ökning har varit av personer från Afrika och Asien.

Länk: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf

- ”När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen”.

- ”När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden utav socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?

Mvh/Skribenten[/b]
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: "Cirkulär Migration och partnerskap för rörlighet"

Post  Max Ronalds on Sun 5 Jan - 15:16

avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Game Over!

Post  Skribenten on Mon 6 Jan - 12:53

Max Ronalds wrote:

Game Over - Max!

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: "Cirkulär Migration och partnerskap för rörlighet"

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum