På vad sätt den svenska skolan havererade.

Go down

På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Sat 28 Dec - 9:47

1. Ingress
Detta inlägg handlar om hur det gick till när den svenska skolan havererade. Ej enbart talar vi om Göran Persson (s), skolministern som kommunaliserade den svenska skolan på 1980-talet, utan hela bilden av den till stora delar havererade svenska skolan framhävs. Just nu i skrivande stund, i dec 2013, visar TV-aktuellt ”hur resultaten i svenska skolan sjunker i jämförelse med andra länders skolsystem”. Den sk PISA-studien  är i högsta grad aktuell. Och SvT vrider och vänder på argumenten allt medan skolpolitiker skyller på andra partiers underlåtelser under gångna år.

Vad som i stor omfattning och under lång tid har undanskymts allmänheten handlar om svenska skolungdomar som ”tvångsintegreras”, med ”nytillkomna” elever som har med bristfälliga kunskaper i svenska. Det antogs då att en ”skyndsam integrering” skulle kunna uppnås.

Den sk PISA-studien, presenterad i dec 2013, - slog ned som en skräll av skäl som de usla resultaten i kunskapstestet i Skolsverige. Maciej Zaremba vid DN analyserar frågan om vad som ligger bakom raset, och finner samma mekanismer som i rättsskandalen kring Thomas Quick.

Länk: http://www.dn.se/nyheter/sverige/maciej-zaremba-hur-kunde-sverige-utarma-sin-lararkar/

”Det kräver en förklaring hur ett land med så starka bildningstraditioner kunnat utarma sin lärarkår. Numer finns det ett helt litet bibliotek om skoldebaclet. De flesta tycks eniga om att det var huvudlöst att skippa alla krav på lärare, timplaner och läromedel. Men ingen kan förklara varför så många råkade tappa huvudet samtidigt. Jag har ingen förklaring, dock en misstanke. Som av en slump uppstår nyssnämnda fråga – om de gemensamt tappade huvudena – av rättsskandalen kring Thomas Quick. Hur kunde ett helt rättsväsende låta sig snurras upp av en drogad kåkfarare och en handfull hänryckta psykologer”? [. . .]
 
”Inget annat område har till den milda grad styrts av floskler. Inom skolvärlden kan man ställa upp mål på valfritt avstånd från verkligheten. Det är som om skolan inte varit lärare och elever av kött och blod, utan en sorts dataspel, där ideologer och pedagogiska profeter kan fylla ut rollfigurerna efter behag.” [. . .]

Länk PISA: http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-1.211208

Sverige är i alla fall världsmästare i skolbränder! Årligen brinner det i c:a 500 skolor i landet och trenden visar att antalet skolbränder ökar. Hälften av dem är anlagda. Nu finns siffror som visar antalet anlagda skolbränder per län och störst är ökningen i Skåne. Så skriver MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).


2. Historik - låt oss börja från början
Folkskolan som tillkom 1842 - var den skola som de flesta svenskar gick alltmedan en liten del kring 20-25 % fortsatte till läroverken. Att gå i läroverk kostade pengar (terminsavgift och bokinköp).

Enhetsskolan 1950 – på det politiska planet försiggick under 1940-talet ett långvarigt utredningsarbete för en omfattande skolreform. Läsåret 1949/1950 införde vissa svenska kommuner den sk enhetsskolan - med nio skolår och i maj 1950 beslutade riksdagen att hela Sverige på sikt skulle införa nioårig enhetsskola. Sverige blev det första land i Europa att införa enhetsskola på försök under åren 1950-1962.

Grundskolan tillkom 1962 - men skolpedagogerna bortsåg från enhetsskolans relativt hyfsade resultat, - förkastade den skolformen och tryckte i stället igenom en helt sammanhållen grundskola – med låg-, mellan- och högstadium. Först DÅ år 1962 skulle det bli en grundskola för alla – ingen skulle kunna bli utslagen, underkänd eller kvarsittare.

Vi går till 1946 års skolkommission, Stellan Arvidson och Britta Stenholm – den svenska skolan dödgrävare. Arvidson var litteraturhistoriker med hemvist på socialdemokraternas allra yttersta vänsterflygel. Bland hans många uppdrag fanns bl a ordförandeskap i Svenska författarföreningen. Arvidsson var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-DDR åren 1968-1987 och hade mycket nära kontakter med de Östtyska ledarna. Tillsammans med sin sambo Britta Stenholm förändrade Stellan Arvidsson i grunden svenska skolan – till det sämre. Paret fick ett oerhört inflytande på skolan det vi i dag – vi kan kalla skolans katastrof.  Tilläggas kan att Arvidsson var ordförande i den Moskva-styrda Svenska fredskommittén 1973-1988. Ofattbart drogs många svenskar, på hög position i samhället, med Arvidssons manipulationer utav det svenska samhället.

Professorn i tyska, Birgitta Almgren, - publicerade år 2009, en utmärkt bok om svenska förbindelser under det kalla kriget, med titeln ”Inte bara Stasi – relationer Sverige DDR 1949-1990”, Carlssons förlag, ISBN 978-91-7331-2530. Almgren skildrar detaljerat Stellan Arvidson omfattande inflytande på uppbyggnad av svenska skolan.  

De tankar med vilka Arvidsson vilseledde 1946 års skolkommission byggde till stor del på filosofen Jean Jaqcues Rousseaus pedagogiska flumvärld, sådan som skildras i boken Émile où de l'éducation". (Lille Émiles återuppståndelse). Rousseaus pedagogiska åskådning vilar främst på tre grundvalar

1. Tillvaron vilar på Naturens egen orubbliga ordning ur vilken människan stiger fram med sina orubbliga rättigheter, friheten och jämlikheten. Allt vilar i naturens sköte och eftersom naturen är god så är också människan ”god”.

2. Den ur naturen uppståndna människan naturliga människan är en ständigt sökande och forskande varelse, outtröttligt sökande i verklighetens värld. Hon söker alltid sig till den yttersta punkten till allt.

3. Denna pedagogiska process skall försiggå under de villkor som överensstämmer med den rousseauanska naturordningen. Det är endast naturen, den centrala myten, som uttrycker den absoluta friheten och därmed måste varje hierarkiskt auktoritär möjlighet vara utesluten. Framsprungen ur naturen bär Rousseaus fantasigestalt godhet och kreativitet.

Dåvarande statsminister Tage Erlander (1946-1969) – var efter krigsåren en påskyndare för förnyelse av den svenska skolan, duperades ofattbart av denne Stellan Arvidsson socialistiska drömvärld. Nu blev den pedagogiska trollformeln ”nivågruppering inom skolklassens ram” – alltså undervisningen skulle individualiseras med hänsyn tagen till varje individs förkunskaper och studietakt. 1946 års betänkande och skolkommission, med Stellan Arvidsson och Tage Erlander blev utgångspunkten för flera stora skolreformer under följande 50 år. Så följde 1980- och 1990-talens omfattande invandring som välte alla teorier om Arvidssons pedagogiska flumvärld över ända.

Sedan länge finns facit, vet vi hur det gick – de studiemotiverade drabbades av lågpresterande och av dem som var ointresserade av skolan. De politiskt korrekta leden fogade samman ”nyanlända” med svensktalande i samma klasser - i antagandet att kunna påskynda ”integrationen”, och därmed uppnå ”snabbinlärda” läs- och skrivkunskaper. Resultatet blev givetvis till förfång för svensktalande.

Så kom idéerna att ALLA skulle genomgå grundskolan, ALLA skulle gå vidare till gymnasiet åtminstone med teoretisk behörighet till högskolan. Allt byggt på en fanatisk jämställdhetsideologi som drabbade studiemotiverade.

Mängdläran skakade om 1970-talets skola – men i den inriktningen att resultatet blev ett stort fiasko. Läroböckerna hade namn som ”Apa”, ”Kamel”, ”Abborre” och ”Kastanj” och var fulla av färgglada bilder med frukter som skulle ringas in och pilar som skulle ritas på tallinjer. [Kommentar - Dessa ”pilar” och ”klossar med tallinjer”, återfinns ännu, vad jag kan konstatera, i de första klassernas utbildning, som en rest av mängdläran.]  

Som precis nämnts infördes Grundskolan år 1962, och mängdläran dök upp. Som stöd fanns Skolöverstyrelsens skrift Matematikterminologi i skolan, som första punkt: ”En mängd kan beskrivas som en sammanfattning av objekt vilka då kallas mängdens element.” Sedan följde begrepp som tomma mängden, delmängd, union, snitt och disjunkta mängder.

Staxt kom anklagelser om att den nya matematiken hade införts närmast kuppartat av en liten krets framför allt inom Skolöverstyrelsen som smugit in den bakvägen via supplement och föreskrifter. På de anklagades bänk satt mängdlärans grå eminens, (1) Lennart Sandgren, tillsammans med bland andra författarna till ”Hej matematik”, (2) Matts Håstad, (3) Curt Öreberg och (4) Leif Svensson, de tre senare med ett förflutet på Skolöverstyrelsen. Matts Håstad var sekreterare för Nordiska kommittén för modern matematik innan han blev medlem i den läroplansgrupp som spikade matematikens utformning.

Mängdläran blev alltså basen för den nya skolmatematiken. Den drevs, liksom den svenska grundskolan, igenom med motiveringen att utbildningsväsendet var föråldrat och oförmöget att ge eleverna de kunskaper som fordrades i en mer tekniskt avancerad, automatiserad och föränderlig värld.

Den ”nya” matematikens historia blev kort. I mitten av 1970-talet började USA överge mängdläran, därpå följde andra länder efter. Olof Palme, som arbetat för mängdlärans införande, bytte snabbt fot. Redan under valrörelsen 1974 sade Palme i en TV- intervju att elevernas fortsatta dåliga matematik kunskaper berodde just på - mängdläran. Men då hade den redan rensats ut ur läroböckerna, och i slutet av årtiondet var den ”nya matematiken” försvunnen.

Länk: http://fof.se/tidning/2012/3/matterevolutionen-som-kom-av-sig%20

Studentexamen avskaffades år 1968 - i samband med en omfattande reform av gymnasiet. Förslaget hade lagts fram utifrån en utredning som bl a bestod av de blivande partiledarna Olof Palmes(s) och Gunnar Helén (fp). I allmänna debatten var det främst kristendomsämnets avskaffande som väckte uppmärksamhet. Men även förslaget om ändrade examensformer ledde till debatt. Traditionsbevarande högerstudenter var emot förslaget. Mest entusiastiska för ett avskaffande var folkpartisterna vars ungdomsförbund skrev ett remissvar, undertecknat av den blivande folkpartiledaren Ola Ullsten, att studentexamen i många avseenden var föråldrad och olämplig."

I ”dåtidens” Sverige fanns en lärdomskola, - lärare ägde visst anseende och yrket hade en viss status. En lärare kunde avancera via forskning och nå högre akademisk titel, exempelvis som lektor, vilket var till gagn för den skolan. Men så kom Göran Persson som skolminister i slutet av 1980-talet och vände upp- och ner på den fungerande pluggskolan. Och sedan dess har det burit utför. Indragningar av medel och lärare i skolan har under åren varit legio. Elevernas böcker har "återanvänts" så att de bokstavligen hamnar i "återvinning". Som lök på laxen kom att eleverna skall bestämma i skolan. Naturligtvis skapas allt fler friskolor. Tydligt är att Sverige har två skolsystem;

(1) en förvarings- och terapiskola för dem som ej bryr sig,
(2) en lärdomskola för dem som söker och strävar mot utbildning och yrke.

3. Skolminister Göran Persson har ordet
Den sk ”kommunaliseringen” innebar - enligt Persson ingenting annat än att kommunerna fick ta över hela arbetsgivaransvaret för samtliga lärare som tjänstgjorde i kommunens skolor. Lärarna var ju redan kommunalt anställda. Men det var staten som reglerade lärarnas löner och anställningsvillkor, vilket i praktiken innebar att lärarna hade två arbetsgivare. Det var svårt att centralt reglera löner för en lärarkår med bortemot 200.000 personer. Den våldsamma kritik som därefter följde kring förslaget har aldrig riktigt följts upp. Men meningen var att den kommunalt anställde (läraren) skall ha löner som sätts av den arbetsgivare som ser dem i vardagen.

Men resultaten blev bl a att ”rika” kommuner kunde ge lärarna högre löner jämfört med ”fattiga” kommuner.    

”Redan innan riksdagen fastlade invandrarpolitiken 1975 utgick statsbidrag till kommuner som kunde förmedla hemspråksundervisning till invandrarbarn. Den modell för undervisning som väsentligen fortfarande gäller trädde i kraft 1977-1978. Därefter byggdes undervisningssystemet snabbt ut och omfattar nästan samtliga barn i grundskolan som har annat ursprungsspråk än svenska. Enligt regler för hemspråksundervisning skall sådan ordnas om eleven använder hemspråket i sitt umgänge med minst en förälder, har grundläggande kunskaper i språket och önskar delta i sådan undervisning. Under läsåret 1991-1992 gavs hemspråksundervisning till c:a 103.000 barn i 85 olika språk. Därutöver finns det ytterligare ett 50-tal andra språk representerade i grundskolan men i dessa ordnas ingen undervisning”.

De ekonomiska ersättningar som staten utbetalar bestäms av de faktiska kostnaderna varje kommun har haft per elev för såväl hemspråk som svenska som andra språk. Kostnaderna omfattar även gemensam administration, sociala avgifter mm och de ligger spridda inom ett intervall mellan 15.000 och 30.000 kronor. De kommuner som ej har möjlighet att förmedla undervisning i visst hemspråk, kan istället delegera detta till anhörig eller släkting i hemmiljö som då erhåller ekonomisk ersättning för detta. RRV granskade verksamheten för undervisning i hemspråk (Invandrarundervisningen i grundskolan - 1990) och konstaterade bl a att kostnaderna var mycket höga, samt att deltagarnas behov av undervisning ej var styrande för resursfördelningen utan ofta gavs till elever utan kunskaper i språket. Vidare var andelen obehöriga lärare mycket hög. Men Riksdagsrevisorerna utdömde i en rapport hösten 1992 undervisningen som helt misslyckad.

Riksdagsrevisorerna meddelade i en rapport - (1991/92:12 Dnr 1990:82) att de hade svårt att få grepp om de egentliga kostnaderna för hemspråksundervisningen. Revisorerna uppskattar de sammanlagda kostnaderna till mellan 700 miljoner och 1,3 miljarder! Utrymmet för träffsäkerhet hamnar kring 600 miljoner kronor!

Skolan har senaste decennier blivit närmast som förlamad på orter med höga koncentrationer barn med mycket bristfälliga ingångskunskaper i svenska. Elever som vill studera söker sig till friskolor, lärare söker sig till andra yrken. Rubriker om misshandel av lärare förekommer. I Malmö finns förslag på (eller det kanske förslagen redan genomförts) att undervisningen skall ske på arabiska. Liknade är förhållanden råder i Södertälje.  

Och panik har skolpolitier ryckt i alla spakar, tryckt på alla knappar för att infoga verkligen i teorierna. Det leder för långt att visa fram alla försök till att räta upp skolan. Vi upplever nu resultaten från Göran Persson (s) som skolminister som kommunaliserade skolan på 1980-talet och Jan Björklund (fp) som nu på 2000-talet vill backa och vrida tillbaka klockan och förstatliga skolan. ”Nya idéerna, har det hetat, skulle få genomslag och kunna fungera först sedan de gamla lärarna pensionerats”. Så blev det inte.      

Göran Persson tog år 1997 initiativ till en omfattande folkbildningskonferens om Förintelsen! Konferensen dominerade under mer än en vecka nyhetsbevakningen, opinionsbildningen och kulturdebatten och blev internationellt uppmärksammad. I och för sig kanske det var motiverat att uppmärksamma nazismens förakt för människovärde och de systematiska morden. Men någon anledning till att initiativet skulle komma från Sverige det fanns inte. Vi minns att skolminister Göran Persson i slutet av 1980-talet skrotade historieundervisningen i svenska skolan. När Persson på förintelsekonferensen i jan 2000 bad om ursäkt för Sveriges restriktiva flyktingpolitik, under senare delen av andra världskriget, visar det att han inte bar på några djupare historiska kunskaper.

4. Kaj Attorp, lektor vid gymnasiet,
Lektor Kaj Attorp gisslade obarmhärtigt och pekade direkt på verkligheten i en serie artiklar redan för ett 15-tal år sedan om den ”nya skolan” bl a som här inlägget i SvD dat 2007-01-27.

”Vem kunde tro att ungdomar födda i Sverige inte skulle lära sig svenska ordentligt? Men så är fallet med många invandrargymnasister; därtill placeras nyanlända invandrare på gymnasiet med blott rudimentära svenskkunskaper. Självfallet ska de ha utbildning, men det går inte att som nu bara stuva in dem på valfritt program”.

”Det har alltså kommit grupper av elever som vid inträdet till gymnasiet saknar elementära förutsättningar att bedriva gymnasiestudier, kanske rör det sig om 25-30 procent av gymnasisterna; siffror som konstruktörerna av ”ett gymnasium för alla” inte kunde drömma om. I dag har gymnasiet inte alls de resurser som behövs för att klara dessa elever, som ofta helt saknar studievana och har åratal av grundskolekurser att ta igen. Inte heller är dagens gymnasielärare utbildade att undervisa denna typ av elever. Fortsätter man på den inslagna vägen måste självklart grundskolelärare anställas på det nya gymnasiet."

”Fungerade grundskolan, skulle också det nya gymnasiet göra det. Men så länge grundskolan fortsätter att leverera ”låg- och mellanstadieelever” till gymnasiet kommer gymnasiet aldrig att kunna uppnå sina mål." [. . .]

”I gymnasiet går nu alla ungdomar. Hela skalan från rent kriminella gäng och huliganer (som drar med sig svaga individer) till de mer eller mindre oförargerliga som använder skolan som värmestuga - dvs spelar kort, äter lunch men inte går på lektionerna. Närvaron är ju heller inte obligatorisk i det nya gymnasiet, har myndigheterna bestämt. Följaktligen ligger också frånvaron i ”omotiverade” klasser kring 30-40 procent. Inte ens ”den nya pedagogiken” klarar att undervisa frånvarande elever”.

”Övervakningskameror, väktare, identitetsbrickor håller på att blir det nya gymnasiets attribut. Politikerna har bokstavligen fått sitt gymnasium för alla. Alla ska läsa samma kurser. Hur ska det gå till, när somliga inte ens kan läsa? Alla ska betygsättas efter samma kriterier. Ska 90 procent i svaga klasser underkännas? Hur kan de som läser grundskolestoff få betyg på gymnasiekurser som de inte ens läst? Hur kan man upprätthålla den intellektuella nivån i ett gymnasium där inte ens den elementära ordningen kan upprätthållas”? [. . .]

”Det är en jämlikhetsreform. Men observera bara på pappret, eftersom det just är ”de svaga” som underkänns och slås ut när alla jämförs och dras över en kam. Det är naturligtvis en språklig lögn när det påstås att elever inte längre ”jämförs” med varandra. Hur ska annars nivåer läggas”?

”Man måste erkänna: det går inte att på en och samma gång upprätthålla ett kvalitetsgymnasium på europeisk nivå, ta igen svaga elevers försummade grundskolekurser och sysselsätta ungdomar som önskar helt andra verksamheter än teoretiska studier. Dessa funktioner måste hållas isär”, avslutar Kaj Attorps. [Länkar till Attorp´s skrivelser nedan].

Länk  1: http://ekinge.nu/Robert/Atorps/

Länk 2: http://ekinge.nu/Robert/Atorps/Attorps.htm

Länk 3: http://ekinge.nu/Robert/Atorps/matta.htm

5. Friskolorna som växter i antal
5.1 Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng.
En skola som helt eller delvis finansieras med elevavgifter kallas privatskola. Friskolereformen år 1992 infördes av den borgerliga regeringen som innebar kommunala bidrag bringades till fristående skolor. Friskolereformen 1992 innebar att de kommunala skolorna gradvis blev tvungna att börja konkurrera om eleverna med en växande sektor av fristående skolor. Reformen fick mycket olika genomslag i olika kommuner.

Kommunerna ålades att betala friskolorna minst 85% av vad en elev kostade i den kommunala skolan. Det innebar möjligheter att starta en fristående skola. Villkoren för att starta en friskola var till en början relativt oreglerade men kom att skärpas sedan socialdemokraterna återtagit den politiska makten 1994. Bland annat infördes krav på att en friskola måste ha minst 20 elever och att etablerandet av en friskola i ett särskilt område inte fick ha "påtagligt negativa följder för den offentliga skolverksamheten i kommunen".

Flertalet friskolor har allmän inriktning, men det finns också skolor med andra inriktningar, exempelvis speciell pedagogik. Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga, ha konfessionell, det vill säga religiös, inriktning. De språkligt/etniska skolorna är en heterogen grupp, där det finns rena språkskolor men även mer kulturorienterade skolor. Skolor med speciell ämnesprofil lyfter fram ett särskilt ämne eller ämnesblock. Internationella skolor är i första hand avsedda för elever vars utbildning i Sverige skall syfta till att underlätta deras vidare skolgång utomlands.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet fristående grundskolor ökat från drygt 200 till över 750 stycken. Antalet fristående gymnasieskolor har gått från 70 stycken till nästan 500 stycken.

 Läsåret 2012/13 var 16,1 % (790 av 4 909) av landets grundskolor fristående. 672 av dem hade allmän inriktning, 69 var konfessionella och 38 var Waldorfskolor.
 13,3 % av landets grundskoleelever (119 695 av 899 185) gick läsåret 2012/13 i en fristående skola. Andelen har ökat stadigt sedan friskolereformen infördes 1992.

Det är Skolverket som utfärdar legitimationen, därför måste alla tolkningar av behörighetsförordningen överlämnas till dem. Lärarnas Riksförbunds ombud och tjänstemän kan informera och ge råd men inte förhandsbesked.

5.2 Fristående islamska skolor i Sverige, SIS
De sex skolor med mus¬limsk inriktning som idag är med i SIS som bildades 1999 är:

 Islamiska skolan i Stockholm
 Al Azharskolan i Stockholm
 Al Azharskolan i Örebro
 Imanskolan i Uppsala
 Römosseskolan i Göteborg
 Växjö islamiska skola

SIS skriver - ”Muslimska skolor utgöra bryggor mellan olika kulturer. Skolornas anställda är en blandning av svenskfödda personer, personer från elevernas ursprungskulturer och personer från andra delar av världen. Därmed anses skolorna ha stor förståelse för vad det innebär att vara muslim i Sverige”.

De islamiska skolorna är ett nytt fenomen i det svenska samhället.. Konflikten uppstår mellan islamska skolornas inriktning, att befrämja det islamiska kulturarvet, och samtidigt ”integrera” eleverna i det svenska samhället. Konflikten leder till problem att såväl följa de islamiska reglerna som kravet att följa de svenska nationella kursplanerna. Denna konflikt innebär att skolmyndigheterna som var positiva till valfriheten i allmänhet blev helt överraskade av dess effekter utifrån de islamiska skolorna.

Det är ej enbart fråga om moskéer som nu byggs landet runt, utan olika slags muslimska center som utöver bönelokal skall innehålla lokaler för barnaktiviteter, undervisning och mycket annat. Självklart kommer dessa center att bidra till att ytterligare befästa ett muslimskt parallellsamhälle. I verkligheten är det sålunda icke något tal om någon slags ”integration” utav till Sverige komna personer från andra länder”.


Länk - http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/francia.pdf

= = =slut del 1 av 2= = =


Last edited by Skribenten on Sat 28 Dec - 9:57; edited 1 time in total (Reason for editing : Stavfel)
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Den svenska skolans dekadens

Post  Skribenten on Sat 28 Dec - 9:54

6. Lars Leijonborg (fp) som frånvarande utbildningsminister 2006-2007
I Regeringen Reinfeldt som tillträdde 6 oktober 2006, blev Lars Leijonborg stadsråd med ansvar för högskole- och forskningspolitiken ävensom chef över Utbildningsdepartementet. Leijonborg var snarare ordförande i ”Globaliseringsrådet” fram tills maj 2009.

Under våren 2007 visade allt fler av partiets länsförbund att de ogillade Leijonborg som partiledare. Efter att länsförbundet i Stockholm anslutit sig till dessa kritiker meddelade Leijonborg 23.e april att han inte ställde upp till omval som partiledare vid (fp) landsmöte i september 2007. Leijonborg engagerade sig icke med svenska skolan under sin korta tid trots chefskap över utbildningsdepartementet.

Föreslår studier av ”Globaliseringsrådet” slutdokument - på 155 sidor (Ds 2009:21), bl a: pkt ”med det klingande namnet: 6.4 Invandring ger utvecklingskraft - centralt att integrationen fungerar” Det var sådana uppgifter som Lars Leijonborg lade ner sin kraft på.

7. Jan Björklund (fp) stundtals närvarande som utbildningsminister sedan 2007
Jan Björklund gjorde i okt 2009 en démarche och vi har kunnat läsa om hans ansträngningar att åtgärda den havererade svenska skolan. Resonemanget leder till frågan: ”varför har inte alliansens partiledare givit ett kraftfullt stöd till Jan Björklund? Föregångaren Lars Leijonborg hade intet av intresse för skolan. Kommer Björklund att visa intresse och lyckas?

7.1 I dec 2011 uttalade Utbildningsminister Jan Björklund - att han hade bestämt sig – regeringen ska återinföra ¬examensprov i gymnasiet. ”Det är en återgång till en studentexamen som vi hade en gång i tiden, även om formerna inte är helt klara”, säger Jan Björklund. [. . .]

Länk: http://www.dn.se/nyheter/sverige/studentexamen-kommer-tillbaka/

7.2 Lås dörren för sena elever - uttrycker sig Björklund 10.e dec 2013 i SvD.
Sverige toppar en tabell i Pisa-studien: - svenska elever har högst andel sena ankomster. "Lås dörren", är utbildningsminister Jan Björklunds (fp) uppmaning till lärarna. Han ser den bristande ordningen som en viktig delförklaring till elevernas sjunkande resultat. [. . .]

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/las-dorren-for-sena-elever_8807760.svd

Genealiskt Björklund! - Lås dörrarna och eleverna kommer att sparka eller hamra på de låsta dörrarna tills de öppnas!

7.3 ”Skolavslutningar i kyrkan som kanske återkommer”. - Utbildningsminister Björklund (fp) säger sig ha tröttnat på debatten kring skolavslutningarna och tillsatte en utredning för att reda ut frågetecknen av gång för alla. Resultatet blir att regeringen föreslår en ändring i skollagen som tydliggör att skolavslutningar kan hållas i kyrkan och att psalmer får framföras. Enligt Björklund har regelverket varit väldigt oklart i 20 år och ska avslutningar i kyrkan vara möjligt måste lagen förtydligas. Enstaka konfessionella inslag i de kommunala skolornas utbildning ska kunna förekomma, under förutsättning att dessa syftar till att “överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv”. [. . .]

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd

7.4 Jan Björklund om skolresultaten i ”utsatta områden” - SvT granskar
Skolresultaten har sjunkit dramatiskt i Sveriges socialt utsatta områden. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Utbildningsministern, Jan Björklund, uppmanar kommunerna att satsa mer pengar på skolor i de berörda stadsdelarna.

Länk: http://www.svt.se/nyheter/sverige/betygsras-i-utsatta-omraden

Stadsdelen Araby i Växjö, Gamlegården i Kristianstad och Hovsjö i Södertälje är några exempel på stadsdelar där skolresultaten sjunkit så kraftigt att det numera bara är hälften av ungdomarna som får tillräckligt bra betyg för att kunna börja gymnasiet. SCB har tagit fram statistiken för Rapports räkning. Den visar att skolkunskapen sjunkit dramatiskt i Sverige under de senaste 12 åren i Sveriges mest socialt utsatta områden. Från att 73 % av eleverna var godkända år 1998 till 68 % godkända elever 2010. [. . .]

Jan Björklund föreslår ”tillför mer resurser”. - Jag ”tror” det behöver göras mer. En sak är att kommunerna måste ge mer resurser till de skolor som har många invandrare, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp). I de 38 stadsdelar ”Rapport” har undersökt är det i snitt färre än sju av tio elever som klarar kraven för att börja gymnasiet. Det ska jämföras med Sveriges samtliga skolelever där omkring nio av tio elever får behörighet till gymnasiet.

Det är sålunda uppkomna idéer som Jan Björklund levererar för stunden, vitt och brett till väljarna!

7.5 Eric Ullenhag rycker ut och fördelar 200 miljoner till skolor i utsatta förorter.
- Femton av landets socialt utsatta stadsdelar får 200 miljoner kronor av regeringen i höstbudgeten för att motverka utanförskap. Pengarna är prestationsbaserade utifrån kriterierna utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd. SvD 23.sept 2013

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/200-miljoner-till-utsatta-fororter_7468068.svd

De 15 förortsområdena, som alla har minst 4.000 invånare, ska på sätt och vis tävla om stödet. Bäst resultat när det gäller att minska beroendet av socialbidrag, att öka sysselsättningen och förbättra studieresultaten ger mest pengar ur potten om 100 miljoner per år.

- ”Det här är ett av våra stora sociala problem. Vi har stadsdelar där barnens normalsituation är att de vuxna inte har ett jobb att gå till”, säger Erik Ullenhag vid en pressträff. Syftet med stödet är att stärka ekonomierna i de utsatta områdena, så att man har råd att göra mera. Samtidigt är stödet prestationsbaserat, vilket innebär att de stadsdelar som gör mest får mest.

- ”Det fördelas efter hur man förbättrar resultaten och betalas ut i slutet av 2013. Alla stadsdelar kommer att få pengar, men de det går bättre för får mer pengar”, säger Ullenhag.Det handlar om 100 miljoner kronor per år för 2013 och 2014. De 15 områdena finns både i större och mindre städer. I Stockholm är det Tensta och Rinkeby, i Göteborg Östra och Västra Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och Norra Biskopsgården, i Malmö Södra Sofielund och Herrgården, i Södertälje Ronna och Hovsjö, i Växjö Araby, i Trollhättan Kronogården, i Borås Hässleholmen, i Landskrona Centrum-Öster och i Kristianstad Gamlegården.

För att vara övertydlig - ju flitigare eleverna är att öppna läroböckerna, i skolor belägna i utsatta områden, desto högre del av ”potten” uppgående till 200 miljoner får de!

7.6 ”Får 100.000 i månaden för att stoppa bidragstagare i Landskrona”

Så finns det andra metoder att hejda tillströmningen till kommunerna och därmed förknippat ointresse för skolan. Med en månadslön på 100.000 kronor ska vd:n för nybildade Stadsutvecklingsbolaget hejda inflyttningen av socialbidragstagare till Landskrona, rapporterar Helsingborgs Dagblad. "Det är en mycket hög lön. Men vi har också mycket höga förväntningar på honom. Om vi skulle ha erbjudit en lägre lön skulle vi inte få en person med de kompetenser som behövs för att få ordning på inflyttningen", säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) till TT. [Ref Dagens Industri  2013-06-30]  

”Landskronas nya uthyrningspolicy innebär att socialtjänsten ska kontaktas varje gång någon med försörjningsstöd söker bostad. Individ- och familjeförvaltningen ger sedan sitt godkännande innan uthyrning sker. Syftet med policyn är att få en bättre boendesituation i utsatta områden. Det handlar om att få bättre balans i boendet. Det är ett område med många små, och ibland oseriösa, fastighetsbolag", säger Torkild Strandberg.

Länk: http://www.di.se/#!/Pages/Articles/ArticlePage.aspx?id=332861&epslanguage=sv

7.7 Hur skall analfabeter ”integreras”?
Med den statliga utredningen och stolta rubriken: ”Egenansvar med professionellt stöd”, -avslöjas katastrofen. Utredningen beräknar att hälften av de nyanlända asylsökande som fått stanna i Sverige, har ingen eller kort skolgång och eller liten arbetslivserfarenhet. Dessa kommer alltså som anhöriginvandrare - och tre gånger så många som asylinvandrarna - och kan antas ha än mer bristande skolgång än de först anlända i familjen som fått uppehållstillstånd. Sverige står inför utomordentliga problem när invandrare utan utbildning väljer att bosätta sig här. På vad sätt skall analfabeter kunna ”integreras i det svenska samhället? [Ref - SOU 2008]

7.8 ”I Trollhättan är betygen sämst i Sverige”, uppger SvT - Flyktingströmmarna från framför allt Syrien ökar - det märks i skolorna. På skolan Kronan i området Kronogården i Trollhättan är nästan alla elever födda i andra länder än Sverige, och var tredje är nyanländ. Det återspeglas i betygen, som är sämst i Sverige. Många av eleverna som nyligen kom till Sverige når inte upp till målen.  [. . .]

Länk http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/skolan-dar-var-tredje-elev-ar-nyanland

7.9 ”Privata friskolor lockar elever från Flen - 25 elever flyttar från Flen”.
Så lyder rubriken på Eskilstuna-Kuriren 29.e augusti 2012. Vad det i verkligheten handlar om är den stora invandringen av Somalier som medfört en ”tvångsintegration” med svenska elever i kommunala skolan. Resultatet blev att svenska föräldrar bildade friskolor i kranskommuner eller öppnade tidigare nedlagda skolor i kommunen. [. . .]

8. Sverige är världsmästare i skol- och dagisbränder ävensom nedläggningar av skolor!
Årligen brinner det i cirka 500 skolor i landet och trenden visar att antalet skolbränder ökar. Hälften av dem är anlagda. Nu finns siffror som visar antalet anlagda skolbränder per län och störst är ökningen i Skåne. Så skriver MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Länk: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Anlagd-brand/Anlagd-brand-skola/

Hälften av alla skolbränder är anlagda, det vill säga nästan dubbelt så många som för bränder totalt. Det sker idag ungefär en anlagd skolbrand om dagen i Sverige. Under 2011 genomförde MSB en studie av hur olika kommuner jobbar mot anlagda skolbränder. Drygt 30 räddningstjänstkommuner intervjuades och resultatet från dessa intervjuer finns sammanställt i rapporten "Studie om kommunernas arbete mot skolbränder"

Varje dag brinner det på Sveriges skolor och förskolor. År 2012 brann det på 457 skolor – minst hälften av bränderna var anlagda. Notan för bränderna hamnar årligen kring en miljard kronor. Den typen av bränder är dessutom bara en del av hela problemet med anlagda bränder Trots problemets omfattning saknas identifierad gärningsman i 90 % av fallen.

Ett mönster som går att se vid anlagda skolbränder är att de ofta inträffar på skolor som tidigare haft andra problem. Det kan vara otrivsel eller problem med skadegörelse. Det brukar inte börja med att den första yttringen är en brand i skolan. Generella skaderapporter kan visa att något är i görningen. De kan också användas för att få skolan att förstå att de har problem, flera skolor anses mörka problemen. Bränder anläggs kvällstid och nycklar är ibland på drift.

”Med teknik kan vindar med låga tak brandförstärkas. Larm och sprinkler kan installeras och bodar av trä kan flyttas. Skolor är svåra att försäkra och en del bolag har villkor på det tekniska skyddet. Det finns även en del saker man kan göra i den yttre miljön som kan försämra möjligheterna till att anlägga en brand ostörd, till exempel se till så det finns ordentlig belysning och att man håller buskar och häckar låga. Frågor om organisation, utbildning, systematiskt brandskyddsarbete är viktiga. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en handbok om brandskydd i offentliga lokaler. [. . .]

Länk: https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandskydd/anlagd%20brand%20skola/Rapport%20-%20Studie%20om%20kommunernas%20arbete%20mot%20skolbr%c3%a4nder.pdf?epslanguage=sv

När det gäller hur arbetet med skolbränder ser ut och fungerar på olika håll i Sverige är det viktigt att komma ihåg att det än så länge överlag saknas tydliga framgångsfaktorer eftersom det saknas utvärderingar av uppmätta effekter.

8.1 Malmö och Rosengårdsskolan
Högstadiedelen på Rosengårdsskolan i den utsatta Malmöstadsdelen med samma namn kommer att läggas ned och problemeleverna spridas till andra skolor i kommunen, rapporterar Sydsvenska Dagbladet.  Malmö kommunfullmäktige tog beslutet om att Rosengrådsskolan inte längre skulle undervisa elever över årskurs sex. Nedläggningen motiverades med dålig arbetsmiljö för elever och lärare samt katastrofalt resultat bland eleverna. Endast var åttonde elev i Rosengårdsskolan gick ut nian förra året med godkänt i alla ämnen – i riket i helhet går åtta av tio ut med godkänt i alla ämnen. Tre av fyra elever som gick ut skolan saknade behörighet till gymnasiets teoretiska program.

Länk: http://www.friatider.se/rosengardsskolans-hogstadium-laggs-ned

9. Rektorn i Södermanland yttrar sig om den havererade skolan
Jag ställer frågor till en rektor jag sedan länge känner, mångårigt verksam i en skola Södermanland, med bl a undervisning i matematik och franska på högstadiet.

- ”Nej”, blir svaret, ”den havererade skolan är inget som någon (eller några) kan åtgärda på kort tid, det kanske ej ens går att åtgärda. Det har med samhället, attityder hos såväl skolungdomar som föräldrar i stort att göra”.

- ”Skälen är att attityderna till skolan sitter för djupt i såväl elever som föräldrar. Det finns en övertro att om enbart ungdomarna infinner sig på lektionerna så infinner sig kunskap. På något sätt antas att kunskap automatiskt infinner sig utan ansträngning”.

- ”Det finns i dag alltför kraftigt ”sug” från: TV, datorspel, film, DVD, ljudanläggningar, senaste klädmode, fester, kamrater, fritid med dans och idrottsaktiviteter, resor, helgaktiviteter m fl. Allt detta fanns inte för 25 år sedan, eller åtminstone i begränsad omfattning.

- ”Vetenskapsområdet skolforskning har erövrats av ”ideologer” som tycker att kunskapsförmedling och undervisning är gamla idéer och att det är orättvisor att skolan mäter vad de unga lär sig”.      

9.1 Rektorn fortsätter - ”Jag hade förhandsaviserat en klass (8:an) att ett prov i franska skulle gå av stapeln en viss dag, en vecka framåt och dessutom skrivit en notis på tavlan. När dagen för provet inföll, blev ett antal elever fullständigt överraskade och uttryckte ”Det hade vi ingen aning om”. ”Men det står ju fortfarande på tavlan”, svarade rektorn.

Ett antal elever sprang hem till sina föräldrar, vände på historien, det var rektorn som överraskande hade kommit med ett prov i franska. Föräldrarna blev upprörda, kallade rektorn och hela klassen till ett särkskilt klassmöte. Stämningen var upprörd. Rektorn talade tydligt om bakgrunden, ”Ungdomarna måste lära sig ta ansvar, jag har talat om vad provet skulle handla om med dag och tidpunkt.”

- ”Men föräldrarna lät sig inte nöjas, de ville att rektorn skulle ha skickat e-post i god tid hem till alla elever om det förestående provet. ”Det har jag inga resurser till, svarade rektorn. Vad är det som säger om e-post funnits, att eleverna då hade glömt att titta i in-korgen”.

- ”Såväl elever som föräldrar kommer nu att bli fullständigt överraskade, när deras telningar inte antas till högre utbildning eller får jobb ”de drömt om”, när ofullständiga eller medelmåttiga betyg framvisas”.  Ja – vem vill anställa dem? Verkligheten var inte sådan som den framvisats i TV under skoltiden.

- ”Skolungdomarna har blivit grundlurade av politiker och hela skaran pedagoger som intalat dem med slagropen ”alla ska med”, ”det är orättvist med betyg, de med låga betyg kan bli ledsna”, värdegrund o.s.v.

9.2 Rektorn avslutar - ”Naturligtvis finns det föräldrar som förstår och fullt ut hjälper sina barn med skolan, men majoriteten gör det inte. Alltför mycket i ”nutiden” drar ungdomarna från utbildningen. Jag tror inte att det går att ”vrida tillbaks tiden” till en skola som framgångsrikt förmedlar utbildning till ungdomar, även om Jan Björklund försöker aldrig så mycket”.

10. Min närmsta granne, forskare och ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm berättar. - ”Hit till Handelshögskolan kommer eliten av eliterna i Sverige, men – flertalet ligger ett halvt till ett år efter i kunskaper vad som förväntas på Handelshögskolans första studieår”.    

11. En äldre släkting till mig, bankman sedan 1960-talet berättar  
”I många år har jag anställt personal i banken och upplever på senare år hur sk ”jobbcochar” förvrider verkligheten för arbetssökande. Alla sökanden påstår sig äga ”unik” kompetens och vara ”unika” som människor. Då måste jag ta ner dem på jorden och säger: ”Nej – du är precis lika som alla andra sökanden som jag intervjuar!”

12. ICA-mannen som informerar skolklasser i hemkommunen  
Jag lägger speciellt märkte till ”ICA-mannen”, när jag handlar i ”hans” butik. Var höstvecka informerar ICA-handlaren skolklasserna i kommunen om nyttan med frukt och grönsaker, alltså en samtidig försäljningskampanj som är populär bland eleverna. Ungdomarna som är i 13-14 års ålder, knuffas, stojar och svåra att lugna ner, den gamla trötta kvinnliga ledsagaren har ingen framgång.

12.1 Då kommer ICA-mannen fram och ropar, - ”Nu lugnar vi ner oss, ställ upp er på led framför fruktdisken, DU DÄR, rör inte vågen, NI DÄR lyssna vad jag säger. Efter informationen skall alla få en påse med olika slags frukt, NI SKALL INTE kasta fruktskal på golvet utan lägga dem i soppåsen där”! Och ICA-mannen lugnar ner klassen och håller sin föreläsning om såväl lokalt odlade frukter som exotiska importerade frukter och grönsaker. Efter föreläsningen när barnen lämnat ICA, gratulerar jag ICA-mannen till ett väl framfört föredrag då han samtidigt med sitt bestämda sätt fick ordning på barnskaran.

ICA-mannen berättar vidare: ”Det märks så väl på skolbarnen vilken skola i kommunen de kommer ifrån. Skolor som är närbelägna Stockholm, därifrån får vi de mest oroliga barnen, allt medan de mest avlägsna skolorna i förhållande till Stockholms, därifrån kommer de mest lugna barnen.

Alltså – ICA-mannen förstod bättre än vad landets skolpedagoger inte förstod – nämligen att storstädernas närhet med sitt ”nöjesutbud” skapar oroliga ungdomsskaror.    

13 Konklusion
Den svenska skolans haveri går ej att gömma undan längre - hur kunde det bli så här! PISA-studien av år 2013 avslöjade obarmhärtigt det usla resultatet. Som vad Maciej Zaremba omtalar finns hela bibliotek att läsa på vad sätt den svenska skolan skulle bli bland de bästa - eller omvänt - farhågorna kring resultatet!

Först var det Palmes grundskola, - en industriell skolform där barn som liknades vid råvaror, gick in i en totalt likriktad skola och därmed skulle komma ut med exakt samma kunskapsnivå efter nio år.

] Under sjuttiotalet - blev den svenska skolan en experimentplats för  rogressiva vänsterelement. Ämneskunskaper ansågs ej längre så viktigt, nu handlade det i huvudsak om värderingsfrågor.

I början av nittiotalet kom nästa stora skolreform, - kommunaliseringen som genomfördes av Göran Persson med vänsterns stöd. Detta blev ett grundskott mot både värderingen av läraryrket och mot lärarnas lönesättning. Nu skulle ¬lokalpolitiker sätta lönerna för lärarna, vilket var kommuners största utgiftspost. Färre lärare och övrig skolpersonal blev resultatet av detta men lärarnas löneökningar lyste med sin frånvaro.

13.1 Stellan Arvidson insatser om svenska skolpolitiska utredningar - och samhällsdebatter - hade följts med stort intresse i dåvarande DDR. Ty det var Arvidson som länge hade dominerat svensk skolpolitik. Övriga socialdemokratiska skolpolitiker, som varit drivande om enhetsskolan försvann från scenen c:a 1950. Ensam kvar som aktiv inom skolpolitiken förblev Stellan Arvidsson. Vid sin sida i 1946 års skolreform fanns hans sambo - Britta Stenholm. Paret kom att få omfattande inflytande över den svenska skolans utformning.

Redan i slutet av 1950-talet arrangerade Arvidson seminarier med företrädare för DDR-ministerierna och svenske ministern Ragnar Edenman. Därtill deltog: studentföreningen Clarté, sällskapet Sverige-DDR, ABF, och Förlaget Tiden. Så fortsatte dessa seminarier under 1960 - 1970-talen ävenså studieresor till DDR för lärare och skolledare från Stockholm och övriga landet. Kontakterna mellan högskolor och universitet var omfattande. Skolpolitiker, lärarutbildare och kulturpersonligheter från Sverige gavs storslagna mottagningar i DDR och fördes i ”gräddfil” förbi gränskontroller.

Det förvånar inte alls att matematikkunskaperna är högre i Singapore än i Sverige. Singapore är ett land som strävar framåt, och som på några decennier gått från en underutvecklad koloni, till ett av världens rikaste länder. Sverige strävar ju som bekant åt andra hållet, med fokus på de svagaste eleverna, en grupp som dessutom blir allt större som ett resultat av massinvandringen. Det borde heller inte förvåna någon att övriga länder i topp är Finland, Sydkorea och Japan.

Länk: http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3483805.ece

13.2 - SvT ”upplyser svenska folket”
”Skolresultaten har sjunkit dramatiskt i Sveriges socialt utsatta områden. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Utbildningsministern Jan Björklund uppmanar kommunerna att satsa mer pengar på skolor i berörda stadsdelar.  Skolresultaten sjunkit så kraftigt att det numera bara är hälften av ungdomarna som får tillräckligt bra betyg för att kunna börja gymnasiet. SCB har utvecklat statistik för SvT Rapports räkning. Den visar att skolkunskapen sjunkit dramatiskt i Sverige under de senaste 12 åren i Sveriges mest socialt utsatta områden. Från att 73 % av eleverna var godkända år 1998, till numera 68,7 % godkända elever 2010”.

Flemingsberg (Huddinge), Vårby (Huddinge), Västra Skogås (Huddinge), Alby (Botkyrka), Fittja (Botkyrka), Hallunda-Norsborg (Botkyrka), Jordbro (Haninge), Husby (Stockholm),
Rinkeby (Stockholm),  Rågsved (Stockholm), Skärholmen (Stockholm), Tensta (Stockholm),
Fornhöjden (Södertälje), Geneta (Södertälje), Hovsjö (Södertälje), Ronna (Södertälje), Fisksätra (Nacka), Gottsunda (Uppsala), Skäggetorp (Linköping).

Klockartorpet (Norrköping), Öxnehaga (Jönköping), Araby (Växjö), Fosie (Malmö), Hyllie (Malmö), Rosengård (Malmö), Södra Innerstaden (Malmö), Centrum och Öster(Landskrona), Gamlegården (Kristianstad), Andersberg (Halmstad), Bergsjön (Göteborg), Gårdsten (Göteborg), Hjällbo (Göteborg), N:a Biskopsgården (Göteborg), Kronogården (Trollhättan), Hässleholmen (Borås), Brynäs (Gävle), Skönsberg (Sundsvall), Hertsön (Luleå).

Länge och väl har SvT fört lyssnare & TV-tittare bakom ljuset. Till sist gick det ej längre att vilseleda lyssnarna!

13.3 Rektorn i Södermanland sammanfattar skälen till den havererade skolan
1. ”Den havererade skolan är inget som någon (eller några) kan åtgärda på kort tid, det kanske ej ens går att åtgärda. Det har med samhället, attityder hos såväl skolungdomar som föräldrar i stort att göra”.

2. - ”Skälen är att attityderna till skolan sitter för djupt i såväl elever som föräldrar. Det finns en övertro att om enbart ungdomarna infinner sig på lektionerna så infinner sig kunskap. På något sätt antas att kunskap automatiskt infinner sig utan ansträngning”.

3. - ”Det finns i dag alltför kraftigt ”sug” från: TV, datorspel, film, DVD, ljudanläggningar, senaste klädmode, fester, kamrater, fritid med dans och idrottsaktiviteter, resor, helgaktiviteter m fl. Allt detta fanns inte för 25 år sedan, eller åtminstone i begränsad omfattning.

4. - ”Vetenskapsområdet för skolforskning har erövrats av ”ideologer” som tycker att kunskapsförmedling och undervisning är gamla idéer och att det är orättvist att skolan mäter vad de unga lär sig”.      

14. Skribenten personligt
Jag började den då nioåriga folkskolan hösten 1945. Ännu har jag skolfotot kvar, eleverna syns klädda som ”flyktingar”, vid den tiden fanns ingen barnkonfektion att köpa. Det var äldre syskons kläder som fick gå i arv. Efter fjärde klassen 1949 kunde elever, efter prov, flytta över till femårig realskola. Den som var flitig kunde efter tre år i realskolan därefter söka över till högre allmänt läroverk som ledde till studentexamen. Vi lärde oss åtminstone att läsa, skriva och räkna i den numera så förtalade ”pluggskolan”, folkskolan & realskolan, som den som dagens belackare aldrig har upplevt. Jag minns vår gamle historielärare på realskolan som röt åt eleverna:

”Sitt inte och gissa dagens läxförhör, ni skulle kunna läxan innan ni kom hit!! Vill ni tillbaka till folkskolan, säg bara till mig så skall jag ordna det”!

Och då darrade eleverna och förstod att läxorna måste pluggas in bättre, ty att återvända till folkskolan hade varit en nesa. Den gamla realskolan gav mig kunskaper i språk, matematik fysik och kemi. Militärtjänsten år 1957-58 gav mig grunder i radioteknik. Bakgrunden ledde till fortsatta studier och teknisk examen inom området tele- och radio. Jag är tacksam för att den förtalade gamla realskolan gav mig avstamp för vidare studier som ledde till långvariga och intressanta uppgifter under hela min yrkesverksamma tid. Jag undslapp nutidens skola med det icke definierade ”värdegrund”.

På sistone kan vi läsa om ”elitklasser” som har skapas i invandrartäta området Kista i Stockholm, sannolikt enligt idéer hämtade från den gamla förtappade realskolan – då eleverna lärde sig läsa, skriva och räkna, ty det var en annan tidsanda som rådde i ”dåtiden”.

Sedan åtta år är jag pensionär - med vuxna ungdomar och egna familjer. Jag minns väl när våra barn var ”små”, på 1970-talet, då lärde jag dem att läsa vid fem års ålder med utgångspunkt från boken ”Vill du läsa”, av Elsa Beskow utgiven av Bonnies år 1935. Samma bok använder jag nu för att lära barn-barnen att läsa. Kanske har skolpedagogerna invändningar mot mitt sätt att förmedla tolkning av bokstavskonsten. Men det struntar jag uti. Barn-barnen blir hjärtligt glada när de kan tolka ord för ord i en lärobok tillkommen för 80 år sedan.

Mvh/Skribenten


Last edited by Skribenten on Sat 28 Dec - 10:06; edited 2 times in total (Reason for editing : Styrtecken ändrade)
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  K. V. Pauker on Sat 28 Dec - 23:49

Jag tror faktiskt att det hade varit rätt lätt att förbättra studieresultaten för de elever som har kapacitet som inte utnyttjas.

Om friskolereformen hade inneburit att friskolorna hade behövt konkurrera med verkliga kunskaper i stället för med betygsinflation hade det funnits väldigt bra incitament för att förbättra studieresultaten. Detta hade väldigt enkelt kunnat lösas genom att låta staten ta ansvar för prov och betygssättning. Historiskt har ju centrala organ inom skolapparaten även när dagens fantastiska möjligheter till blixtsnabb elektronisk kommunikation inte fanns kunnat styra betygssättningen någorlunda genom centrala prov som fick verka normerande för betygssättningen. Vad man skulle kunna göra är att gå ett steg längre och låta alla prov vara centrala och rättas centralt. Det är rätt enkelt att fixa genom att scanna in proven. Redan idag lär visst de flesta högskolor scanna in studenternas tentor (detta för att undvika problem om de slarvas bort). Scannas proven in kan de lättare anonymiseras och skickas till provrättningscentraler runt om i landet. Så systemet borde kunna göras väldigt kostnadseffektivt och rättvist.

Det man i stället gjort har väl snarast varit att uppmuntra betygsinflation och orättvisa mellan elever på olika skolor. Ett tag hade man inte ens centrala prov. Jag vet inte om man idag åtgärdat problemet med att betygen som friskolor delat ut inte skickas in till någon myndighet och lagras där (så när friskolan lagts ner eller gått i konkurs så har eleverna inte längre kunnat bevisa vad de haft för betyg om de slarvat bort originalen). Det här röjer väl ganska väl bokfoten på våra ledande politiker. Det här är ett exempel på vad som händer om politikerna inte har någon ideologisk eller känslomässig drivkraft att ur olika synvinklar värna Sverige och dess befolkning utan i stället i många fall snarare har motsatta ideologiska och känslomässiga utgångspunkter. Jag ser det här som ett exempel på vad som händer när de ledande politikerna tycker att Sverige kom för billigt undan under 2:a världskriget genom att man inte var beredd att offra 300 000 man på ett krig med Tyskland (och bör straffas för detta) och tycker att den ur nazistisk synpunkt idealiska, oblandade ursprungsbefolkningen i Götaland utgör ett potentiellt, politiskt problem eller i alla fall något man retar sig på. Att skolpolitiken även drabbar färgade människor man inte hyser samma agg mot är en annan sak. Men eftersom man egentligen skiter även i dessa människors väl och ve precis som när politiker i broderpartier i Storbritannien och Frankrike under mellankrigstiden knyckte deras mark och beordrade ut dem i nästan obetalt tvångsarbete och under senare tid bombat dem sönder och samman i Vietnam och Mellanöstern och finansierat muslimska extremister och korrumperade regimer som gjort livet surt för vanligt folk så framstår det väl inte som så konstigt att man inte bryr sig speciellt mycket om skolproblemen även drabbar färgade människor. Det här är väl också ett exempel på att även färgade människor och människor av blandat ursprung rent krasst kan tjäna på att partier med någon slags emotionell koppling till det egna landet med lust att göra landet så konkurrenskraftigt som möjligt styr landet, förutsatt de respekterar den enskilde individens rättigheter även när det gäller färgade människor och människor av blandat ursprung.

K. V. Pauker

Poäng : 3005

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Max Ronalds on Sun 29 Dec - 17:50

Problemet är att det är omöjligt att bygga ett fritt samhälle så länge man behandlar barn som boskap. Kalla det "vänsterflum" eller vad fan ni vill, skolplikten måste avskaffas. Att 99% av befolkningen avfärdar ett sådant förslag med "puh puh det är klart man måste gå i skolan" är inget hållbart motargument. Ibland har den överväldigande delen av befolkningen fel, det lär oss om inte annat H. C. Andersens saga Kejsarens nya kläder. Det var ingen fotbollsplikt som formade Zlatan Ibrahimovic. Det var ingen ishockeyplikt som formade Peter Forsberg. Det var ingen friidrottsplikt som formade Carolina Klüft. Det är självklart att samma premisser gäller även yrken som ingenjör och programmerare. Det enda skolplikten bidrar till är att forma en befolkning bestående av sociopater utan minsta förmåga till kritiskt tänkande.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Mon 30 Dec - 19:02

K. V. Pauker wrote:Jag tror faktiskt att det hade varit rätt lätt att förbättra studieresultaten för de elever som har kapacitet som inte utnyttjas.

Om friskolereformen hade inneburit att friskolorna hade behövt konkurrera med verkliga kunskaper i stället för med betygsinflation hade det funnits väldigt bra incitament för att förbättra studieresultaten. Detta hade väldigt enkelt kunnat lösas genom att låta staten ta ansvar för prov och betygssättning. Historiskt har ju centrala organ inom skolapparaten även när dagens fantastiska möjligheter till blixtsnabb elektronisk kommunikation inte fanns kunnat styra betygssättningen någorlunda genom centrala prov som fick verka normerande för betygssättningen. Vad man skulle kunna göra är att gå ett steg längre och låta alla prov vara centrala och rättas centralt. Det är rätt enkelt att fixa genom att scanna in proven. Redan idag lär visst de flesta högskolor scanna in studenternas tentor (detta för att undvika problem om de slarvas bort). Scannas proven in kan de lättare anonymiseras och skickas till provrättningscentraler runt om i landet. Så systemet borde kunna göras väldigt kostnadseffektivt och rättvist.

Det man i stället gjort har väl snarast varit att uppmuntra betygsinflation och orättvisa mellan elever på olika skolor. Ett tag hade man inte ens centrala prov. Jag vet inte om man idag åtgärdat problemet med att betygen som friskolor delat ut inte skickas in till någon myndighet och lagras där (så när friskolan lagts ner eller gått i konkurs så har eleverna inte längre kunnat bevisa vad de haft för betyg om de slarvat bort originalen). Det här röjer väl ganska väl bokfoten på våra ledande politiker. Det här är ett exempel på vad som händer om politikerna inte har någon ideologisk eller känslomässig drivkraft att ur olika synvinklar värna Sverige och dess befolkning utan i stället i många fall snarare har motsatta ideologiska och känslomässiga utgångspunkter. Jag ser det här som ett exempel på vad som händer när de ledande politikerna tycker att Sverige kom för billigt undan under 2:a världskriget genom att man inte var beredd att offra 300 000 man på ett krig med Tyskland (och bör straffas för detta) och tycker att den ur nazistisk synpunkt idealiska, oblandade ursprungsbefolkningen i Götaland utgör ett potentiellt, politiskt problem eller i alla fall något man retar sig på. Att skolpolitiken även drabbar färgade människor man inte hyser samma agg mot är en annan sak. Men eftersom man egentligen skiter även i dessa människors väl och ve precis som när politiker i broderpartier i Storbritannien och Frankrike under mellankrigstiden knyckte deras mark och beordrade ut dem i nästan obetalt tvångsarbete och under senare tid bombat dem sönder och samman i Vietnam och Mellanöstern och finansierat muslimska extremister och korrumperade regimer som gjort livet surt för vanligt folk så framstår det väl inte som så konstigt att man inte bryr sig speciellt mycket om skolproblemen även drabbar färgade människor. Det här är väl också ett exempel på att även färgade människor och människor av blandat ursprung rent krasst kan tjäna på att partier med någon slags emotionell koppling till det egna landet med lust att göra landet så konkurrenskraftigt som möjligt styr landet, förutsatt de respekterar den enskilde individens rättigheter även när det gäller färgade människor och människor av blandat ursprung.

Jag Skribenten framför liksom tidigare - att det saknas stringens i sign ”K.V.Pauker” inlägg vars innehåll utgör en ända lång och trist sammanvävd textmassa! Varför inte lägga upp numrerade och lättlästa rubriker varefter själva textinnehållet följer? Jag saxar och exemplifierar:

Exempel 1:
K.V.Pauker - ”Om friskolereformen hade inneburit att friskolorna hade behövt konkurrera med verkliga kunskaper i stället för med betygsinflation hade det funnits väldigt bra incitament för att förbättra studieresultaten. Detta hade väldigt enkelt kunnat lösas genom att låta staten ta ansvar för prov och betygssättning. Historiskt har ju centrala organ inom skolapparaten även när dagens fantastiska möjligheter till blixtsnabb elektronisk kommunikation inte fanns kunnat styra betygssättningen någorlunda genom centrala prov som fick verka normerande för betygssättningen. Vad man skulle kunna göra är att gå ett steg längre och låta alla prov vara centrala och rättas centralt. [. . .]

Skribenten besvarar och frågar 1:
Den sk JB-koncernen gick i konkurs i våren 2013. Nu visar det sig att mer än en miljard kronor fattas i konkursbouppteckningen. Det är möjligt att JB-koncernen förmedlade utmärkt utbildning - men vad hjälpte det när koncernens kassa var tömd. På vad sätt skulle K.V.Pauker förslag kunnat lösa JB problem med att låta ”staten” skulle ta ansvar för prov & betygssättning? Vem är förresten den outgrundliga ”staten”? Det är Skolverket som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Är det meningen att ytterligare tjänstemän inom Skolverket skulle involveras ?

Vi ska inte heller bortse att Skolinspektionen riktat allvarlig kritik mot JB-skolornas kvalitet. Det är alltså inte så att pengarna används till någon extravagant undervisning. Tvärtom fann Skolinspektionen att undervisningen ofta bedrevs som självstudier och att det på flera skolor fanns exempel på elever som när de tidigt var färdiga med sin arbetsuppgift fick gå hem, trots att det återstår lektionstid.

Exempel 2:
K.V.Pauker - Det är rätt enkelt att fixa genom att scanna in proven. Redan idag lär visst de flesta högskolor scanna in studenternas tentor (detta för att undvika problem om de slarvas bort). Scannas proven in kan de lättare anonymiseras och skickas till provrättningscentraler runt om i landet. Så systemet borde kunna göras väldigt kostnadseffektivt och rättvist. [. . .]

Skribenten besvarar 2:
Angående att ”slarva bort” - antag att en eller många elever ”tappar bort” sina gymnasiebetyg, då går det att kontakta skolan eller kommunen och få en kopia. Men det är bara från och med år 2010 som även friskolorna enligt lagen måste rapportera in betygen till kommunen skolan är belägen. Innan dess hade friskolorna ingen skyldighet att arkivera betygen. När Sundsvalls kommun skulle sortera gamla betyg från det konkursade JB-gymnasiet i kommunen, upptäcktes att många betyg saknades. Det fanns inga avgångsbetyg alls för de elever som tog studenten 2006 sparade, enligt Helena Ekblom, arkivarie vid Sundsvalls kommun uppgav. – ”I princip så kan det här innebära att inga friskolor har sparat betyg för sina elever”, säger Helena Ekblom.[. . .]

Det fanns alltså inga regler innan år 2010 att gymnasiebetygen skulle sparas! Sedan år 2012 har reglerna skärpts ytterligare i Skollagen. Numera måste alla friskolor, precis som kommunala skolor, skicka betygen till kommunen för arkivering. JB-koncernen hade totalt 36 skolor och drygt 11.000 elever och 1.900 anställda som drabbades när bolaget gick i konkurs

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jb-education-tappade-bort-betyg_8559260.svd

Min frågor lyder då! - är det vanligt att dagens ungdomar inte kan hålla reda på viktiga betygshandlingar? Var någon stans förvarar dagens ungdomar öviga viktiga dokument? Antag att en tilltänk arbetsgivare vill granska en sökandes tidigare anställningar. Då blir det pinsamt om vitsord ej kan framvisas. Det är osäkert om en tidigare arbetsgivare ”sparar” betygshandlingar. Jag kan berätta för läsarna att jag sparat alla betyghandlingar från och med realskolan år 1949 till tjänstgöringsbetyg fram till min pension 2005, i en A4-pärm. I övrigt - lägger dagens ungdomar upp en årlig budgetplan med intäkter och utgifter? Beklagligtvis kan vi i TV3 program ”lyxfällan” uppleva hur ungdomar kan ruinerar sig själva genom sk SMS-lån.  

Exempel 3:
K.V.Pauker - ”Jag ser det här som ett exempel på vad som händer när de ledande politikerna tycker att Sverige kom för billigt undan under 2:a världskriget genom att man inte var beredd att offra 300.000 man på ett krig med Tyskland (och bör straffas för detta) och tycker att den ur nazistisk synpunkt idealiska, oblandade ursprungsbefolkningen i Götaland utgör ett potentiellt, politiskt problem eller i alla fall något man retar sig på. [. . .]

Skribenten besvarar 3:
Påståendet lyder alltså - vilka ”ledande politiker” tycker att Sverige kom för billigt undan 2.a världskriget??

Så här låg det till: - För att en neutral stat kunna föra en konsekvent och målinriktad säkerhetspolitik, värd namnet, som upprätthåller landets integritet, krävs att den har tillräckliga militära maktmedel bakom sig. Sverige var år 1939 och ännu ej 1943 i den situationen att den kunde hävda sin neutralitet. Helt överskuggade för svensk utrikes- och säkerhetspolitik under de bekymmersamma krigsåren var bristerna på militära styrkor. Försvarsordningen från 1925 hade i stor utsträckning raserat det svenska försvaret. År 1936 hade äntligen de politiska partierna slutligen enats om en ny försvarsordning av något som kunde kallas försvar. Det tar givetvis mycket lång tid att åter bygga upp ett försvar av såväl naturliga som tekniska skäl. Det tar tid att utbilda och öva tillräckligt antal nya årsklasser; normalt får man inte in mer än en årsklass per år.

Så här har militärhistorikern överstelöjtnant Stellan Bojerud sammanfattat materielläget för armén under kriget: ”År 1943 hade vi kvantitativt fyllt behoven av materiel, som vi egentligen inte ville ha och kvalitativt hade börjat få vad vi ville ha, men när vi nått fram till både de kvalitativa och kvalitativa målen då var kriget slut. Ur svensk synpunkt borde andra världskriget ha utbrutit 1:a september 1949 för då var vi organiserade, rustade och övade för krigets krav. Det var först när bomberna föll över Helsingfors och stöveltrampet på Köpenhamns och Oslos gator nådde oss som politikerna förstod att det var allvar och beviljade extra anslag till försvaret”.

Nu valde samlingsregeringen under ett flertal tillfällen att ”böja sig efter vinden” för att undgå kriget. Per-Albin Hansson hade inga ambitioner eller några som helst möjligheter att spela världssamvete åren 1939-1945. Enligt mitt förmenade var det ett klokt handlande i ”dåtiden” även betraktat med ”nutidens” ögon. En klok general väljer de slag som denne har utsikt att vinna. Inte tvärtom!

Samtliga Oslo-staterna förklarade sig neutrala inför det kommande kriget 1939 (Skandinavien & Beneluxlänerna). Men de förklaringarna var inget som vare sig Hitler eller Stalin fäste avseende vid. Endast Sverige undkom kriget och ockupation. Schweiz förklarade sig också neutralt och undgick kriget. Länder som förklarade sig neutrala och undgick kriget blev aldrig populära och smutskastas än i dag.      

Beklagligt var att stormakterna gisslade Sverige, för neutralitet och Clearinghandeln med Tyskland åren 1939-1945, men de underlät att tala om sina egna roller och svåra missbedömningar kring Versailles 1919. Hur skulle Sverige ha några som helst möjligheter att sopa upp stormakternas fatala misstag tjugo år senare?

”Före anfallet på Ryssland sommaren 1941 hade Hitler bortemot 60-70 sysslolösa divisioner i norra Tyskland. Hitler hade kämpat ner Polen, Holland, Belgien och Frankrike på bara några veckor. Man antog att Storbritannien förhandlade om en separatfred med Tyskland. Hitler förfogade över enorma massor vältränade, välutrustade och krigslystna tyska nazistsoldater. Det hade varit en smal sak för honom, om han hade velat ockupera hela Skandinavien. Vi hade kunnat slåss en tid men sedan hade vi fått vika oss. Det jag är rätt övertygad om och så resonerade också Per-Albin Hansson som sa”.

- ”Allright, vi släpper de här permittentresorna till Norge. Och vi släpper den här transiteringen av Engelbreckt-divisionen över norra Sverige till Finland som en engångsföreteelse”.

”Det var bättre att göra dessa eftergifter och skaffa andrum. Vi var många nog med Per-Albin Hansson som ansåg att Hitler inte skulle ha någon chans i det långa loppet. I början av kriget var de för starka för att vi skulle utmana dem. Norrmännen gjorde vad de kunde för att kämpa emot, men de var för klena”. Så följer också Gunnar Strängs ord hur regeringen tänkte, resonerade och handlade på den tiden: ”Vi hade nog kunnat hålla på några månader men kanske till priset av 100.000 – 150.000 unga svenska mäns liv och en förskräcklig materiel förödelse”.

”Så det var lätt för andra att vara modiga när de inte hade något ansvar. Vi hade de här figurerna på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning med Torgny Segerstedt i spetsen. Och det var gossarna kring Ture Nerman och några andra. Men deras predikan om en död i skönhet hade inget stöd av medborgarna”.

Svenska Armén - saknade de nya vapen som det nya kriget kom att föras med. På hösten 1939 fotmarscherade svenska armén mot gränserna med 1896 års gevär på axlarna, åtföljda av hästanspänt artilleri, med pjäser med kortare räckvidd än fiendens och hästdragna trossförband. Antalet stridfordon med kanoner var enbart ett dussin och luftvärn saknades till stor del.

Svenska Marinen – i tjänst 1939 fanns 15 U-båtar och lika många jagare. Enligt marinplanen skulle åtta pansarskepp byggas. I själva verket kom bara tre sådana fartyg att byggas; de tre föråldrade pansarskeppen; Sverige, Drottning Viktoria och Gustav V respektive sjösatta 1915, 1917 och 1918. I samband med krigsutbrottet kom dessa skepp att förstärkas med luftvärn. Radarutrustning fanns ej i svensk ägo vid denna tid. Därutöver fanns utslitna sk ”koljagare” (koleldade).

Svenska Flygvapnet - var hopplöst föråldrat med sk ”dubbeldäckare (J8 och J11) som första linjens jaktplan. Såväl spanings som bombplan var omoderna. Det var först efter 1943 som modernare bomb- och jaktplan kunde tillföras flygvapnet.

Sverige var helt omringat av fientliga och starka krigsmakter. Är det nu någon som fortfarande tror att Sverige 1939-1940 hade några som helst utsikter till framgång att med sina 10-tal användbara stridsvagnar klara av ett tyskt angrepp? Hur skulle drivmedel till svenska militära fordon anskaffas efter den av tyskarna utlagda Skagerackspärrens 1940?

Detta miserabla tillstånd i svenskt försvar år 1939 var den egentliga nyckeln till vad som hände under krigsåren. Man kan säga att svensk militär materiel vid krigsutbrottet 1939 var ett världskrig för gammal.

När sign K.V.Pauker har -  läst igenom politiskt och militärt scenario, på vilket sätt tycker du att den svenska samlingsregeringen skulle ha handlat annorlunda? Hur stor politisk anslutning hade den nazistiska rörelsen i Sverige under krigsåren? Berätta för gärna läsarna.

Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  K. V. Pauker on Mon 30 Dec - 23:58

Skribenten wrote:
K. V. Pauker wrote:Jag tror faktiskt att det hade varit rätt lätt att förbättra studieresultaten för de elever som har kapacitet som inte utnyttjas.

Om friskolereformen hade inneburit att friskolorna hade behövt konkurrera med verkliga kunskaper i stället för med betygsinflation hade det funnits väldigt bra incitament för att förbättra studieresultaten. Detta hade väldigt enkelt kunnat lösas genom att låta staten ta ansvar för prov och betygssättning. Historiskt har ju centrala organ inom skolapparaten även när dagens fantastiska möjligheter till blixtsnabb elektronisk kommunikation inte fanns kunnat styra betygssättningen någorlunda genom centrala prov som fick verka normerande för betygssättningen. Vad man skulle kunna göra är att gå ett steg längre och låta alla prov vara centrala och rättas centralt. Det är rätt enkelt att fixa genom att scanna in proven. Redan idag lär visst de flesta högskolor scanna in studenternas tentor (detta för att undvika problem om de slarvas bort). Scannas proven in kan de lättare anonymiseras och skickas till provrättningscentraler runt om i landet. Så systemet borde kunna göras väldigt kostnadseffektivt och rättvist.

Det man i stället gjort har väl snarast varit att uppmuntra betygsinflation och orättvisa mellan elever på olika skolor. Ett tag hade man inte ens centrala prov. Jag vet inte om man idag åtgärdat problemet med att betygen som friskolor delat ut inte skickas in till någon myndighet och lagras där (så när friskolan lagts ner eller gått i konkurs så har eleverna inte längre kunnat bevisa vad de haft för betyg om de slarvat bort originalen). Det här röjer väl ganska väl bokfoten på våra ledande politiker. Det här är ett exempel på vad som händer om politikerna inte har någon ideologisk eller känslomässig drivkraft att ur olika synvinklar värna Sverige och dess befolkning utan i stället i många fall snarare har motsatta ideologiska och känslomässiga utgångspunkter. Jag ser det här som ett exempel på vad som händer när de ledande politikerna tycker att Sverige kom för billigt undan under 2:a världskriget genom att man inte var beredd att offra 300 000 man på ett krig med Tyskland (och bör straffas för detta) och tycker att den ur nazistisk synpunkt idealiska, oblandade ursprungsbefolkningen i Götaland utgör ett potentiellt, politiskt problem eller i alla fall något man retar sig på. Att skolpolitiken även drabbar färgade människor man inte hyser samma agg mot är en annan sak. Men eftersom man egentligen skiter även i dessa människors väl och ve precis som när politiker i broderpartier i Storbritannien och Frankrike under mellankrigstiden knyckte deras mark och beordrade ut dem i nästan obetalt tvångsarbete och under senare tid bombat dem sönder och samman i Vietnam och Mellanöstern och finansierat muslimska extremister och korrumperade regimer som gjort livet surt för vanligt folk så framstår det väl inte som så konstigt att man inte bryr sig speciellt mycket om skolproblemen även drabbar färgade människor. Det här är väl också ett exempel på att även färgade människor och människor av blandat ursprung rent krasst kan tjäna på att partier med någon slags emotionell koppling till det egna landet med lust att göra landet så konkurrenskraftigt som möjligt styr landet, förutsatt de respekterar den enskilde individens rättigheter även när det gäller färgade människor och människor av blandat ursprung.

Jag Skribenten framför liksom tidigare - att det saknas stringens i sign ”K.V.Pauker” inlägg vars innehåll utgör en ända lång och trist sammanvävd textmassa! Varför inte lägga upp numrerade och lättlästa rubriker varefter själva textinnehållet följer? Jag saxar och exemplifierar:

Exempel 1:
K.V.Pauker - ”Om friskolereformen hade inneburit att friskolorna hade behövt konkurrera med verkliga kunskaper i stället för med betygsinflation hade det funnits väldigt bra incitament för att förbättra studieresultaten. Detta hade väldigt enkelt kunnat lösas genom att låta staten ta ansvar för prov och betygssättning. Historiskt har ju centrala organ inom skolapparaten även när dagens fantastiska möjligheter till blixtsnabb elektronisk kommunikation inte fanns kunnat styra betygssättningen någorlunda genom centrala prov som fick verka normerande för betygssättningen. Vad man skulle kunna göra är att gå ett steg längre och låta alla prov vara centrala och rättas centralt. [. . .]

Skribenten besvarar och frågar 1:
Den sk JB-koncernen gick i konkurs i våren 2013. Nu visar det sig att mer än en miljard kronor fattas i konkursbouppteckningen. Det är möjligt att JB-koncernen förmedlade utmärkt utbildning - men vad hjälpte det när koncernens kassa var tömd. På vad sätt skulle K.V.Pauker förslag kunnat lösa JB problem med att låta ”staten” skulle ta ansvar för prov & betygssättning? Vem är förresten den outgrundliga ”staten”? Det är Skolverket som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Är det meningen att ytterligare tjänstemän inom Skolverket skulle involveras ?

Vi ska inte heller bortse att Skolinspektionen riktat allvarlig kritik mot JB-skolornas kvalitet. Det är alltså inte så att pengarna används till någon extravagant undervisning. Tvärtom fann Skolinspektionen att undervisningen ofta bedrevs som självstudier och att det på flera skolor fanns exempel på elever som när de tidigt var färdiga med sin arbetsuppgift fick gå hem, trots att det återstår lektionstid.

Exempel 2:
K.V.Pauker - Det är rätt enkelt att fixa genom att scanna in proven. Redan idag lär visst de flesta högskolor scanna in studenternas tentor (detta för att undvika problem om de slarvas bort). Scannas proven in kan de lättare anonymiseras och skickas till provrättningscentraler runt om i landet. Så systemet borde kunna göras väldigt kostnadseffektivt och rättvist. [. . .]

Skribenten besvarar 2:
Angående att ”slarva bort” - antag att en eller många elever ”tappar bort” sina gymnasiebetyg, då går det att kontakta skolan eller kommunen och få en kopia. Men det är bara från och med år 2010 som även friskolorna enligt lagen måste rapportera in betygen till kommunen skolan är belägen. Innan dess hade friskolorna ingen skyldighet att arkivera betygen. När Sundsvalls kommun skulle sortera gamla betyg från det konkursade JB-gymnasiet i kommunen, upptäcktes att många betyg saknades. Det fanns inga avgångsbetyg alls för de elever som tog studenten 2006 sparade, enligt Helena Ekblom, arkivarie vid Sundsvalls kommun uppgav. – ”I princip så kan det här innebära att inga friskolor har sparat betyg för sina elever”, säger Helena Ekblom.[. . .]

Det fanns alltså inga regler innan år 2010 att gymnasiebetygen skulle sparas! Sedan år 2012 har reglerna skärpts ytterligare i Skollagen. Numera måste alla friskolor, precis som kommunala skolor, skicka betygen till kommunen för arkivering. JB-koncernen hade totalt 36 skolor och drygt 11.000 elever och 1.900 anställda som drabbades när bolaget gick i konkurs

Länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jb-education-tappade-bort-betyg_8559260.svd

Min frågor lyder då! - är det vanligt att dagens ungdomar inte kan hålla reda på viktiga betygshandlingar? Var någon stans förvarar dagens ungdomar öviga viktiga dokument? Antag att en tilltänk arbetsgivare vill granska en sökandes tidigare anställningar. Då blir det pinsamt om vitsord ej kan framvisas. Det är osäkert om en tidigare arbetsgivare ”sparar” betygshandlingar. Jag kan berätta för läsarna att jag sparat alla betyghandlingar från och med realskolan år 1949 till tjänstgöringsbetyg fram till min pension 2005, i en A4-pärm. I övrigt - lägger dagens ungdomar upp en årlig budgetplan med intäkter och utgifter? Beklagligtvis kan vi i TV3 program ”lyxfällan” uppleva hur ungdomar kan ruinerar sig själva genom sk SMS-lån.  

Exempel 3:
K.V.Pauker - ”Jag ser det här som ett exempel på vad som händer när de ledande politikerna tycker att Sverige kom för billigt undan under 2:a världskriget genom att man inte var beredd att offra 300.000 man på ett krig med Tyskland (och bör straffas för detta) och tycker att den ur nazistisk synpunkt idealiska, oblandade ursprungsbefolkningen i Götaland utgör ett potentiellt, politiskt problem eller i alla fall något man retar sig på. [. . .]

Skribenten besvarar 3:
Påståendet lyder alltså - vilka ”ledande politiker” tycker att Sverige kom för billigt undan 2.a världskriget??

Så här låg det till: - För att en neutral stat kunna föra en konsekvent och målinriktad säkerhetspolitik, värd namnet, som upprätthåller landets integritet, krävs att den har tillräckliga militära maktmedel bakom sig. Sverige var år 1939 och ännu ej 1943 i den situationen att den kunde hävda sin neutralitet. Helt överskuggade för svensk utrikes- och säkerhetspolitik under de bekymmersamma krigsåren var bristerna på militära styrkor. Försvarsordningen från 1925 hade i stor utsträckning raserat det svenska försvaret. År 1936 hade äntligen de politiska partierna slutligen enats om en ny försvarsordning av något som kunde kallas försvar. Det tar givetvis mycket lång tid att åter bygga upp ett försvar av såväl naturliga som tekniska skäl. Det tar tid att utbilda och öva tillräckligt antal nya årsklasser; normalt får man inte in mer än en årsklass per år.

Så här har militärhistorikern överstelöjtnant Stellan Bojerud sammanfattat materielläget för armén under kriget: ”År 1943 hade vi kvantitativt fyllt behoven av materiel, som vi egentligen inte ville ha och kvalitativt hade börjat få vad vi ville ha, men när vi nått fram till både de kvalitativa och kvalitativa målen då var kriget slut. Ur svensk synpunkt borde andra världskriget ha utbrutit 1:a september 1949 för då var vi organiserade, rustade och övade för krigets krav. Det var först när bomberna föll över Helsingfors och stöveltrampet på Köpenhamns och Oslos gator nådde oss som politikerna förstod att det var allvar och beviljade extra anslag till försvaret”.

Nu valde samlingsregeringen under ett flertal tillfällen att ”böja sig efter vinden” för att undgå kriget. Per-Albin Hansson hade inga ambitioner eller några som helst möjligheter att spela världssamvete åren 1939-1945. Enligt mitt förmenade var det ett klokt handlande i ”dåtiden” även betraktat med ”nutidens” ögon. En klok general väljer de slag som denne har utsikt att vinna. Inte tvärtom!

Samtliga Oslo-staterna förklarade sig neutrala inför det kommande kriget 1939 (Skandinavien & Beneluxlänerna). Men de förklaringarna var inget som vare sig Hitler eller Stalin fäste avseende vid. Endast Sverige undkom kriget och ockupation. Schweiz förklarade sig också neutralt och undgick kriget. Länder som förklarade sig neutrala och undgick kriget blev aldrig populära och smutskastas än i dag.      

Beklagligt var att stormakterna gisslade Sverige, för neutralitet och Clearinghandeln med Tyskland åren 1939-1945, men de underlät att tala om sina egna roller och svåra missbedömningar kring Versailles 1919. Hur skulle Sverige ha några som helst möjligheter att sopa upp stormakternas fatala misstag tjugo år senare?

”Före anfallet på Ryssland sommaren 1941 hade Hitler bortemot 60-70 sysslolösa divisioner i norra Tyskland. Hitler hade kämpat ner Polen, Holland, Belgien och Frankrike på bara några veckor. Man antog att Storbritannien förhandlade om en separatfred med Tyskland. Hitler förfogade över enorma massor vältränade, välutrustade och krigslystna tyska nazistsoldater. Det hade varit en smal sak för honom, om han hade velat ockupera hela Skandinavien. Vi hade kunnat slåss en tid men sedan hade vi fått vika oss. Det jag är rätt övertygad om och så resonerade också Per-Albin Hansson som sa”.

- ”Allright, vi släpper de här permittentresorna till Norge. Och vi släpper den här transiteringen av Engelbreckt-divisionen över norra Sverige till Finland som en engångsföreteelse”.

”Det var bättre att göra dessa eftergifter och skaffa andrum. Vi var många nog med Per-Albin Hansson som ansåg att Hitler inte skulle ha någon chans i det långa loppet. I början av kriget var de för starka för att vi skulle utmana dem. Norrmännen gjorde vad de kunde för att kämpa emot, men de var för klena”. Så följer också Gunnar Strängs ord hur regeringen tänkte, resonerade och handlade på den tiden: ”Vi hade nog kunnat hålla på några månader men kanske till priset av 100.000 – 150.000 unga svenska mäns liv och en förskräcklig materiel förödelse”.

”Så det var lätt för andra att vara modiga när de inte hade något ansvar. Vi hade de här figurerna på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning med Torgny Segerstedt i spetsen. Och det var gossarna kring Ture Nerman och några andra. Men deras predikan om en död i skönhet hade inget stöd av medborgarna”.

Svenska Armén - saknade de nya vapen som det nya kriget kom att föras med. På hösten 1939 fotmarscherade svenska armén mot gränserna med 1896 års gevär på axlarna, åtföljda av hästanspänt artilleri, med pjäser med kortare räckvidd än fiendens och hästdragna trossförband. Antalet stridfordon med kanoner var enbart ett dussin och luftvärn saknades till stor del.

Svenska Marinen – i tjänst 1939 fanns 15 U-båtar och lika många jagare. Enligt marinplanen skulle åtta pansarskepp byggas. I själva verket kom bara tre sådana fartyg att byggas; de tre föråldrade pansarskeppen; Sverige, Drottning Viktoria och Gustav V respektive sjösatta 1915, 1917 och 1918. I samband med krigsutbrottet kom dessa skepp att förstärkas med luftvärn. Radarutrustning fanns ej i svensk ägo vid denna tid. Därutöver fanns utslitna sk ”koljagare” (koleldade).

Svenska Flygvapnet - var hopplöst föråldrat med sk ”dubbeldäckare (J8 och J11) som första linjens jaktplan. Såväl spanings som bombplan var omoderna. Det var först efter 1943 som modernare bomb- och jaktplan kunde tillföras flygvapnet.

Sverige var helt omringat av fientliga och starka krigsmakter. Är det nu någon som fortfarande tror att Sverige 1939-1940 hade några som helst utsikter till framgång att med sina 10-tal användbara stridsvagnar klara av ett tyskt angrepp? Hur skulle drivmedel till svenska militära fordon anskaffas efter den av tyskarna utlagda Skagerackspärrens 1940?

Detta miserabla tillstånd i svenskt försvar år 1939 var den egentliga nyckeln till vad som hände under krigsåren. Man kan säga att svensk militär materiel vid krigsutbrottet 1939 var ett världskrig för gammal.

När sign K.V.Pauker har -  läst igenom politiskt och militärt scenario, på vilket sätt tycker du att den svenska samlingsregeringen skulle ha handlat annorlunda? Hur stor politisk anslutning hade den nazistiska rörelsen i Sverige under krigsåren? Berätta för gärna läsarna.

Mvh/Skribenten


Jag tycker naturligtvis att den svenska samlingsregeringen handlade rätt när man inte gjorde som Storbritannien, Sovjet (och sannolikt USA) ville, nämligen att sätta sig på tvären senhösten 1941 när det stod och vägde utanför Moskva. Jag vet att bl a Henry Kissinger (f d amerikansk utrikesminister) i svensk TV sagt att Sverige inte agerade bra under 2:a världskriget (eftersom man inte valde alternativet krig med Tyskland). Jag vet att Kissinger m fl tycker att det väger väldigt lätt 100 000-150 000 (eller 300 000, som jag tidigare hört) svenska soldater sannolikt mist livet i ett krig de var helt ointresserade av att utkämpa. Men jag tycker alltså inte det.

När det gäller nazisterna tror jag att de fick runt 1 % av rösterna som bäst. I slutet på 30-talet var dessutom nazismen på nedgång i Sverige röstetalsmässigt. Att nazismen varken då eller nu verkar ha speciellt ha speciellt goda förutsättningar att bli populär i Sverige är dock inget som fanatiker fäster speciellt stort avseende vid. För dem är det fråga om det heliga kriget mot nazismen. Därför är det viktigt att straffa de som försökt smita undan från sina heliga arbetsplikt och offrandet av sina liv för Guds utvalda folk samt att utrota alla teoretiska förutsättningar för nazism genom att i möjligaste mån eliminera den härstamningsgrupp som nazismen baseras på.

K. V. Pauker

Poäng : 3005

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Wed 1 Jan - 9:26

Max Ronalds wrote:Problemet är att det är omöjligt att bygga ett fritt samhälle så länge man behandlar barn som boskap. Kalla det "vänsterflum" eller vad fan ni vill, skolplikten måste avskaffas. Att 99% av befolkningen avfärdar ett sådant förslag med "puh puh det är klart man måste gå i skolan" är inget hållbart motargument. Ibland har den överväldigande delen av befolkningen fel, det lär oss om inte annat H. C. Andersens saga Kejsarens nya kläder. Det var ingen fotbollsplikt som formade Zlatan Ibrahimovic. Det var ingen ishockeyplikt som formade Peter Forsberg. Det var ingen friidrottsplikt som formade Carolina Klüft. Det är självklart att samma premisser gäller även yrken som ingenjör och programmerare. Det enda skolplikten bidrar till är att forma en befolkning bestående av sociopater utan minsta förmåga till kritiskt tänkande.

1. Ytterligare ett mycket underligt inlägg dyker upp på Exilen, nämligen utav sign ”Max Ronalds”, som värnar ”ett fritt samhälle”. Förutan ett sådant samhälle påstås människor bli behandlade som boskap. Dessutom måste skolplikten avskaffas!

Hur definierar sign ”Max Ronald” ett fritt samhälle? Något friskt svar kommer ”Max Ronalds” aldrig att presentera läsarna! Jag är ej heller på det klara om ”Max Ronalds” behagar skämta ett för tidigt april inför läsarna.

Alla vet (borde veta) att förutan utbildning, därtill utan att kunna uppvisa något betyg, så hamnar denne person lägst på skalan arbetssökande. Möjligen står sysslan som diskare på restaurang eller lagerarbetare till buds. Men då konkurrerar den betygslöse med sentida utifrån kommande ”arbetskraftsinvandrare”.      

2. Obegriplig är sign ”Max Donalds” som lägger upp en länk till dåvarande punkgruppen ”Ebba Grön”, verksam från år 1977. En av de första låtarna som utfördes av Ebba Grön var den kontroversiella ”Skjut en snut”. Punkbandet Ebba Grön försvann tack och lov från arenan år 1983.

Ursprungligen var ”Ebba Grön” en kod som SÄPO nyttjade i samband med gripande av den tyska attentatsmannen Norbert Kröcher som var efterlyst i hela Västtyskland för ett antal begångna bankrån. Han var med i vänsterextrema kretsar och hade bildat ”De kringströvande haschrebellernas centralråd”. I Sverige drog han till sig unga människor som drömde om revolution och äventyr.

Kröcher visar ungdomar hur de ska använda vapen och sprängdeg. Som ”kurslitteratur” använder han sin egen terroristbibel, en 170-sidig skrift som delvis byggde på svenska försvarets standardverk Soldaten i Fält och Anarkistens kokbok. Redan sommaren 1973 inleder han sin revolutionära bana i Sverige genom att råna en bank i Stockholmsförorten Bandhagen. Rånet följs av flera uppmärksammade aktioner, bankrån och ett par misslyckade bombdåd. Men gruppen har större planer. De hade sett ut ett antal strategiska mål för bombdåd i Stockholm, bland annat Expressen och synagogan nära Berzelii park.

Torsdagen den 31 mars 1977 sitter den då 26-årige Norbert Kröcher på krogen Gyllene Prag vid Mosebacke torg i Stockholm och dricker öl. Klockan 22.56 går han nedför Urvädersgränd i riktning mot Slussen – skuggad av SÄPO spanare. Fyra minuter senare riktar de sina vapen mot Kröcher. Tysken är beväpnad med en 9 mm Walther-pistol som är laddad med åtta patroner och han är inställd på att skjuta sig fri om det behövs – men hinner aldrig använda vapnet.

Som signal om att allt har gått enligt planerna skickar spanarna ut kodorden ”Ebba Grön” i polisradion. Ebba” är säkerhetspolisens kodnamn på Kröcher och ”Grön” betydde att Kröcher var fast. Signalen följs av en razzia på flera platser i Stockholm. Lägenheter genomsöks och ett 40-tal misstänkta greps. Det var slutet på västtysken Norbert Kröchers försök att bygga upp en svensk terroristgrupp efter mönster från Röda Armé-Fraktion, mer känd som Baader-Meinhof-ligan.

Men de grova bankrånen utgjorde inte hela orsaken till Norbert Kröchers gripande. Det handlade också om ligans påtänkta kidnappning av dåvarande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon.

”Operation Leo” - var namnet på den planerade kidnappningen av dåvarande biträdande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon 1976. Leijon hade som statsråd ansvar för terroristlagstiftning och var ytterst ansvarig för utvisningen av RAF-terroristerna som genomförde ambassadockupationen 1975. Kidnappningen av Leijon planerades för att tvinga den västtyska regeringen att frige de fängslade terroristerna som genomförde ambassadockupationen 1975. SÄPO grep ledaren Norbert Kröcher vid Slussen i Stockholm och man fann därefter bland annat en trälåda där Leijon skulle hållas fängslad.

Kan dessa nyssnämnda kriminella farliga figurer attrahera sig ”Max Ronalds”??

Tänk till och ta bort länken till den sedan länge försvunna punkgruppen ”Ebba Grön”

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Wed 1 Jan - 12:17

K. V. Pauker wrote:
Jag tycker naturligtvis att den svenska samlingsregeringen handlade rätt när man inte gjorde som Storbritannien, Sovjet (och sannolikt USA) ville, nämligen att sätta sig på tvären senhösten 1941 när det stod och vägde utanför Moskva. Jag vet att bl a Henry Kissinger (f d amerikansk utrikesminister) i svensk TV sagt att Sverige inte agerade bra under 2:a världskriget (eftersom man inte valde alternativet krig med Tyskland).

Jag vet att Kissinger m fl tycker att det väger väldigt lätt 100 000-150 000 (eller 300 000, som jag tidigare hört) svenska soldater sannolikt mist livet i ett krig de var helt ointresserade av att utkämpa. Men jag tycker alltså inte det.

När det gäller nazisterna tror jag att de fick runt 1 % av rösterna som bäst. I slutet på 30-talet var dessutom nazismen på nedgång i Sverige röstetalsmässigt. Att nazismen varken då eller nu verkar ha speciellt ha speciellt goda förutsättningar att bli populär i Sverige är dock inget som fanatiker fäster speciellt stort avseende vid. För dem är det fråga om det heliga kriget mot nazismen. Därför är det viktigt att straffa de som försökt smita undan från sina heliga arbetsplikt och offrandet av sina liv för Guds utvalda folk samt att utrota alla teoretiska förutsättningar för nazism genom att i möjligaste mån eliminera den härstamningsgrupp som nazismen baseras på.

1. K.V.Pauker skriver:
”Jag tycker naturligtvis att den svenska samlingsregeringen handlade rätt när man inte gjorde som Storbritannien, Sovjet (och sannolikt USA) ville, nämligen att sätta sig på tvären senhösten 1941 när det stod och vägde utanför Moskva. Jag vet att bl a Henry Kissinger (f d amerikansk utrikesminister) i svensk TV sagt att Sverige inte agerade bra under 2:a världskriget (eftersom man inte valde alternativet krig med Tyskland). Jag vet att Kissinger m fl tycker att det väger väldigt lätt 100 000-150 000 (eller 300 000, som jag tidigare hört) svenska soldater sannolikt mist livet i ett krig de var helt ointresserade av att utkämpa. Men jag tycker alltså inte det”.

Skribenten ställer frågan - vad har K.V.Paukner för källa till uppgiften om Henry Kissingr?

2. K.V.Pauker skriver:
- När det gäller nazisterna tror jag att de fick runt 1 % av rösterna som bäst. I slutet på 30-talet var dessutom nazismen på nedgång i Sverige röstetalsmässigt. Att nazismen varken då eller nu verkar ha speciellt ha speciellt goda förutsättningar att bli populär i Sverige är dock inget som fanatiker fäster speciellt stort avseende vid.

För dem är det fråga om det heliga kriget mot nazismen.
- Därför är det viktigt att straffa de som försökt smita undan från sina heliga arbetsplikt och offrandet av sina liv för Guds utvalda folk samt att utrota alla teoretiska förutsättningar för nazism genom att i möjligaste mån eliminera den härstamningsgrupp som nazismen baseras på. [. . .]

2. Skribenten ställer frågorna: - ”Vilka är fanatikerna? Vad innebär det heliga kriget mot nazism? Som inte finns?

3. Skribenten - förklarar hur det förhöll sig i verkligheten med nazism i Sverige innan och under krigsåren
Det kan vara på plats att kort peka på hur pass litet intresse det fanns för nazismen i Sverige.
I sina memoarer ”På Per-Albins tid” skildrar socialdemokraten Sven Andersson - han var uppvuxen i Göteborg, senare partisekreterare, kommunikations-, försvars- och utrikesminister, den rudimentära nazistiska rörelsen i Sverige under 1930-talets början.

Sven Andersson skriver så här: - ”Inom ungdomsrörelsen tog vi upp kampen med våra svenska hemmanazister. Vid riksdagsvalet 1932 hade de i Göteborg fått kring 6.000 röster och i stadsfullmäktige c:a 4.300 röster. I landet som helhet avgavs c:a 15.000 röster. I Göteborg fanns det i landet största nazistinflytandet. På arbetsplatserna och inom arbetarrörelsen fanns det starkaste motståndet mot nazismen och Handelstidningen ställde också upp i kampen. Uniformsklädda nazister var vanligt under dessa tidiga år på 1930-talet De kom i små grupper, sällan ensamma. Till en början väckte de stor uppmärksamhet men blev efterhand ett vanligt inslag i gatubilden.

Men år 1933 kom lagen om uniformsförbud och utan uniformer tedde sig nazistlivet ej längre lika lockande.Andersson avslutar: ”krisuppgörelsen med bondeförbundet 1933 stabiliserade läget och arbetslösheten sjönk. Nazismen lyckades aldrig slå någon rot i Sverige”.

Med uniformsförbudet (riktat mot politiska rörelser) försvann, enligt vad Andersson säger, i praktiken efter år 1933 den nazistiska rörelsens inflytande i Sverige. Det innebär att äldre, av TV sentida visade journalfilmer,  med svenska uniformerade nazister på marsch, tillika foton i tidningar från möten, har exponerats innan år 1933. Eljest hade ju polis arresterat den uniformerade skaran! Eller för att vara övertydlig: den synliga skaran uniformerade svenska nazister försvann efter 1933 (vid Hitlers makterövring) från gatubilden och offentliga möten. Sentida media har en stark strävan att vidmakthålla myten om ett nazifierat Sverige.

Krigsutbrottet och den nazistiska offensiven var trots allt ingen överraskning för dem som följt de senaste årens händelseutveckling i Europa. År 1933 hade Adolf Hitler övertagit makten i Tyskland. Samma år ägde den fösta stora konflikten rum inom den svenska Nationalsocialistiska rörelsen som splittrades i fraktioner:

(1) Svenska nationalsocialistiska partiet (SNSP) med Birger Furugård i spetsen uteslöt Sven-Olov Lindholm, med andra som blev uteslutna.

(2) Sven Olof Lindholm bildade det Nationalsocialiatiska arbetarpartiet (NSAP).

(3) Nationalsocialistiska blocket (NSB) tillkom på initiativ av överste Martin Ekström.

”Furugårdarna”, ”Lindholmarna” och ”Ekströmmarna” (överklassnazisterna) blev bittra fiender och deras fejder pågick inför öppen ridå då de nazistiska tendenserna i Sverige tydliggjordes. Särskilt var det Lindholmarna som sökte värva nya medlemmar, via propagandakampanjer riktade mot arbetarklassen och icke minst på den svenska landsbygden. ”Ekströmmarna” nådde framgångar i kommunalvalen som vid denna tid låg i ”ofas” med AK-valen. (Jag har inte bemödat mig att reda ut resultaten för kommunalvalen).

Vid AK-valen 1932 - ställde två nazistiska partier upp i andrakammarvalet, nämligen det sk Lindholmspartiet efter upphovsmannen Sven-Olof Lindholm som fick c:a 10.000 röster. Det andra nazisistpartiet - Furugårdarna efter upphovsmannen Birger Furugård som fick 5.000 röster, dvs sammanlagt c:a 15.000 röster gavs.

Vid AK-valen 1936 - blev utfallen c:a 17.000 röster för Lindholm och c:a 3.000 röster för Furugård, dvs sammanlagt c:a 20.000 röster gavs.

Vid AK-valen 1940 - då våra broderländer Danmark & Norge ockuperats, fanns helt enkelt inget svenskt intresse för de båda nazistiska partierna i valrörelsen. Inga partier ställde upp.

Vid AK-valen 1944 - hade såväl Lindholm & Furugård försvunnit från den politiska arenan men olika nazistiska grupper nådde kring 13.000 röster. Förmodligen skulle samma antal röster nås i dag, från en obotlig skara, i det fall ett nazist parti ställt upp i allmänna val.

Lindholm- & Furugårds partier nådde aldrig några mandat i AK-valen åren 1932-1944. Dessa partier vann helt enkelt inget intresse från svenska folkets sida såväl innan som under kriget.

4. Så låg det till med den ”omfattande” nazismen som påstod fanns i Sverige under krigsåren.  

Sålunda hade Nazisterna i Sverige under 1930-talet vissa framgångar i olika landsändar. Men rörelsen var splittrad i olika falanger som aldrig nådde framgång i riksdagen. Kommunisterna hade innan krigsutbrottet en etablerad ställning som parti i riksdagen med flera mandat. Stämningarna och sympatierna för de båda inriktningarna växlade bland folk allt efter krigets svängningar. Kommunisterna hade tagit ställning för Sovjet under det finska vinterkriget (nov 1939- mars 1940) och blev mäkta avskydda. Nazisterna hade sympatier fram till våra broderländer Danmark och Norge överfölls i april 1940 varefter rörelsen avtynade. I takt med de ryska framgångarna på östfronten år 1942 började opinionen att svänga till förmån för Sovjetunionen. Vid 1944 års andrakammar val fick kommunisterna, det som fem år tidigare kallats ”ytterlighetspartiet”, ej mindre än 15 mandat.

Den mycket kände militärhistorikern och tidigare officeren Stellan Bojerud omtalar i sin bok långt mer djuplodande om den svenska ”nazismen” som egentligen inte fanns.

[Ref - ”Nazismen i Sverige 1924-1945”, Stellan Bojerud, Sivart Förlag 2010, ISBN 97891-85705-29-0]
[Ref -  ”På Per-Albins tid”, Sven Andersson 1980, ISBN 91-550-2458-0]

5. Nazism i Danmark och Norge
Det väckte mycket förvåning att de lagenliga valen i Danmark fick hållas i mars 1943. Valdeltagandet var omfattande och över 2 miljoner röster (98%) lämnades. De fem samverkande partierna ökade starkt. Trots obegränsade tillgångar för agitation minskade de nazistiska grupperna och det visade sig ej ens få 2% av rösterna. DNSAP hade ungefär 20.000 medlemmar och 20.000 sympatisörer. Det lilla danska nazistpartiet leddes av journalisten Fritz Clausen. Hans tidning "Fädrelandet", kunde spela en mycket högröstad roll. Den danska pressen i övrigt belades med munkavle. Utrikesdepartementets pressbyrå utövade en ständig kontroll. Nyhetsmaterialet sållades och intet som skulle kunna vara obehagligt för det främmande herrefolket tilläts passera.

Tysklands ockupation av Danmark slutade i maj 1945. Clausen tillfångatogs och fängslades Han fick senare en formell rättegång, men avled av en hjärtattack i Vestre Fængsel, i Köpenhamn, innan rättsprocessen hade slutförts.

Länk: http://en.wikipedia.org/wiki/Frits_Clausen

Nasjonal Samling (NS) - var ett norskt politiskt parti grundat den 13 maj 1933 av dess ledare Vidkun Quisling. I stortingsvalen 1933 och 1936 fick NS cirka 2 % av rösterna. Partiets ideologi var orienterat åt fascismen men efter 1934 orienterat åt den tyska nazismen. Under den tyska ockupationen av Norge utnämnde sig Vidkun Quisling från och med den 1 februari 1942 som ministerpresident i en NS-regering som styrde landet på uppdrag av Tyskland. Partiet hade 1943 c:a 44.000 medlemmar.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nasjonal_Samling

Alltså – danska och norska nazistpartierna vann fler röster än vad som uppnåddes i Sverige under krigsåren!

6. Andra världskrigets slut.
Med andra världskrigets slut 1945 försvann inte ”Nazismen” från agendan eller ur språkbruket. Medierna tillämpade ett nytt slagord nämligen; ”nynazister” som kan kopplas samman i långa ordflätor med; rasism, homofobi, anti-ziganism, åsiktsförtryck, främlingsfobi, islamofobi m fl, allt efter vad som passar för stunden och kan användas mot personer som har invändningar mot mångkultur.

I fd Östtyskland myntades på sin tid begreppet "Honecker-syndromet" efter dåvarande diktatorn Eric Honecker. Medborgarna hade blivit vana att misstro den politiska propagandaapparaten. Följden blev att överheten också betvivlades när den för någon gångs skull talade sanning. Med råge har våra folkvalda uppnått samma syndrom genom att fjärma sig från dem som de är valda att företräda.

Sedan mitten av 1990-talet har Sveriges historia under andra världskriget 1939-1945 blivit ett verktyg för att skuldbelägga och få svenska folket att skämmas. Det är dåvarande samlingsregering under krigsåren, med socialdemokraternas Per-Albin Hansson som statsminister och Christan Günther som utrikesminister, som anklagas för samröre av nazi Tyskland – ja egentligen påstås att en stor del av befolkningen också var nazister!

Efter det tyska anfallet och ockupationen av Norge och Danmark 1940 bildades i all hast inom Statens Informationsstyrelse en sektion som gavs namnet ”Folkberedskapen” med uppgiften att stärka folkets motståndskraft. En av Folkberedskapens första uppgifter blev att bygga upp en organisation med ”svensksinnade” ombud i de flesta av landets 2.523 kommuner.  Med hjälp av detta nätverk och genom centrala insatser, i samverkan med folkrörelserna, skulle illvilliga rykten och osvensk propaganda förhindras och främja en svensk anda främjas. Ombuden skulle också skicka rapporter om stämningarna ute i landet. Rapporterna har en hel del att säga om hur svenska folket upplevde krigsåren och de eftergifter som samlingsregeringen tvingades till.

Riksmarschen var ett av många evenemang som skulle stärka folkets fysiska hälsa under kriget. Herrar skulle gå 15 km och damer 10 km och husmorsgymnastik kom igång 1942. Ungdomar gav sig ut på frivilligt skördearbete på landbygden. Förvånande visade det sig att det fysiska hälsoläget, under det magra året 1942, så har svenskarna aldrig varit så friska och det gällde även barnen. Anledningen var mindre söt och fet mat och i stället enklare men hälsosammare mat med rotfrukter och grönsaker därtill kom lägre inomhustemperaturer och motion då man cyklade till arbetet.

. . .att bryta ner landet och dess befolkning
Sjuttio år efter andra världskriget satsar staten bortemot 100 miljoner årligen - ja kanske mer, på att med alla medel förtala och bryta ner svenska folkets motståndskraft. De sista resterna av Per-Albin Hansson och folkhemmet skall sopas bort genom påstått samröre med nazismen, till förmån för det ”mångkulturella samhället”.

Mvh/Skribenten[/b]
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Max Ronalds on Wed 1 Jan - 15:10

Skribenten wrote:
Max Ronalds wrote:Problemet är att det är omöjligt att bygga ett fritt samhälle så länge man behandlar barn som boskap. Kalla det "vänsterflum" eller vad fan ni vill, skolplikten måste avskaffas. Att 99% av befolkningen avfärdar ett sådant förslag med "puh puh det är klart man måste gå i skolan" är inget hållbart motargument. Ibland har den överväldigande delen av befolkningen fel, det lär oss om inte annat H. C. Andersens saga Kejsarens nya kläder. Det var ingen fotbollsplikt som formade Zlatan Ibrahimovic. Det var ingen ishockeyplikt som formade Peter Forsberg. Det var ingen friidrottsplikt som formade Carolina Klüft. Det är självklart att samma premisser gäller även yrken som ingenjör och programmerare. Det enda skolplikten bidrar till är att forma en befolkning bestående av sociopater utan minsta förmåga till kritiskt tänkande.

1. Ytterligare ett mycket underligt inlägg dyker upp på Exilen, nämligen utav sign ”Max Ronalds”, som värnar ”ett fritt samhälle”. Förutan ett sådant samhälle påstås människor bli behandlade som boskap. Dessutom måste skolplikten avskaffas!

Hur definierar sign ”Max Ronald” ett fritt samhälle? Något friskt svar kommer ”Max Ronalds” aldrig att presentera läsarna! Jag är ej heller på det klara om ”Max Ronalds” behagar skämta ett för tidigt april inför läsarna.


Först och främst måste vi lära barn att tala och förstå engelska från en så tidigt som möjligt. Helst redan som modersmål. Makthavarna i Sverige vill dock inte detta. De vill inte att dina barn ska förstå engelska. De vill inte att dina barn ens ska veta vem Stefan Molyneux är.http://www.freedomainradio.com

Skribenten wrote:
Alla vet (borde veta) att förutan utbildning, därtill utan att kunna uppvisa något betyg, så hamnar denne person lägst på skalan arbetssökande. Möjligen står sysslan som diskare på restaurang eller lagerarbetare till buds. Men då konkurrerar den betygslöse med sentida utifrån kommande ”arbetskraftsinvandrare”.  
   
Nu var det skolplikten jag talade om borde avskaffas, inte utbildning. Ditt samhälle utbildar barn och ungdomar till att bli sociopater.
Skribenten wrote:
Ursprungligen var ”Ebba Grön” en kod som SÄPO nyttjade i samband med gripande av den tyska attentatsmannen Norbert Kröcher som var efterlyst i hela Västtyskland för ett antal begångna bankrån. Han var med i vänsterextrema kretsar och hade bildat ”De kringströvande haschrebellernas centralråd”. I Sverige drog han till sig unga människor som drömde om revolution och äventyr.

Kröcher visar ungdomar hur de ska använda vapen och sprängdeg. Som ”kurslitteratur” använder han sin egen terroristbibel, en 170-sidig skrift som delvis byggde på svenska försvarets standardverk Soldaten i Fält och Anarkistens kokbok. Redan sommaren 1973 inleder han sin revolutionära bana i Sverige genom att råna en bank i Stockholmsförorten Bandhagen. Rånet följs av flera uppmärksammade aktioner, bankrån och ett par misslyckade bombdåd. Men gruppen har större planer. De hade sett ut ett antal strategiska mål för bombdåd i Stockholm, bland annat Expressen och synagogan nära Berzelii park.

Torsdagen den 31 mars 1977 sitter den då 26-årige Norbert Kröcher på krogen Gyllene Prag vid Mosebacke torg i Stockholm och dricker öl. Klockan 22.56 går han nedför Urvädersgränd i riktning mot Slussen – skuggad av SÄPO spanare. Fyra minuter senare riktar de sina vapen mot Kröcher. Tysken är beväpnad med en 9 mm Walther-pistol som är laddad med åtta patroner och han är inställd på att skjuta sig fri om det behövs – men hinner aldrig använda vapnet.

Som signal om att allt har gått enligt planerna skickar spanarna ut kodorden ”Ebba Grön” i polisradion. Ebba” är säkerhetspolisens kodnamn på Kröcher och ”Grön” betydde att Kröcher var fast. Signalen följs av en razzia på flera platser i Stockholm. Lägenheter genomsöks och ett 40-tal misstänkta greps. Det var slutet på västtysken Norbert Kröchers försök att bygga upp en svensk terroristgrupp efter mönster från Röda Armé-Fraktion, mer känd som Baader-Meinhof-ligan.

Men de grova bankrånen utgjorde inte hela orsaken till Norbert Kröchers gripande. Det handlade också om ligans påtänkta kidnappning av dåvarande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon.

”Operation Leo” - var namnet på den planerade kidnappningen av dåvarande biträdande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon 1976. Leijon hade som statsråd ansvar för terroristlagstiftning och var ytterst ansvarig för utvisningen av RAF-terroristerna som genomförde ambassadockupationen 1975. Kidnappningen av Leijon planerades för att tvinga den västtyska regeringen att frige de fängslade terroristerna som genomförde ambassadockupationen 1975. SÄPO grep ledaren Norbert Kröcher vid Slussen i Stockholm och man fann därefter bland annat en trälåda där Leijon skulle hållas fängslad.

Kan dessa nyssnämnda kriminella farliga figurer attrahera sig ”Max Ronalds”??

Nej?

Skribenten wrote:Tänk till och ta bort länken till den sedan länge försvunna punkgruppen ”Ebba Grön”

Skribenten

Jag tycker den tjänade ett syfte iom att jag lyckades bevisa att du är en skitdebattör. http://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man


Last edited by Max Ronalds on Wed 8 Jan - 17:07; edited 1 time in total
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Thu 2 Jan - 12:32

Max Ronalds wrote:
Först och främst måste vi lära barn att tala och förstå engelska från en så tidigt som möjligt. Helst redan som modersmål. Makthavarna i Sverige vill dock inte detta. De vill inte att dina barn ska förstå engelska. De vill inte att dina barn ens ska veta vem Stefan Molyneux är.


Skribenten wrote:
Alla vet (borde veta) att förutan utbildning, därtill utan att kunna uppvisa något betyg, så hamnar denne person lägst på skalan arbetssökande. Möjligen står sysslan som diskare på restaurang eller lagerarbetare till buds. Men då konkurrerar den betygslöse med sentida utifrån kommande ”arbetskraftsinvandrare”.  
   
Max Ronalds wrote:
Nu var det skolplikten jag talade om borde avskaffas, inte utbildning. Ditt samhälle utbildar barn och ungdomar till att bli sociopater.


Skribenten wrote:Tänk till och ta bort länken till den sedan länge försvunna punkgruppen ”Ebba Grön”

Jag tycker den tjänade ett syfte iom att jag lyckades bevisa att du är en skitdebattör. http://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man
= = =

Max Ronalds tänker skarpt och skriver - ”Först och främst måste vi lära barn att tala och förstå engelska från så tidigt som möjligt, helst redan som modersmål. Makthavarna i Sverige vill dock inte detta. De vill inte att dina barn ska förstå engelska. De vill inte att dina barn ens ska veta vem Stefan Molyneux är”. [. . .]

Skribenten konstaterar att: - Max Ronalds mycket underliga idéer och svårbegripliga tankar, har fastnat i området anarkism bl a förknippat med den ökände ”Stefan Molyneux”. Målet för anarkister är att på något ”bli av med staten" som man anser vara upphovet till all ondska. Genom att fastna i anarkism landar anarkisten i en egen drömvärld. Argumenten är ofta svårförstådda, ord byts ut som anarkisten ser en klar innebörd uti, alltmedan omgivningen skakar på huvudet. Stundom utbyts begrepp som stat => maffia, skatt =>stöld, m fl.

Folkbildning och majoritetens krav på utbildning (skola) är för anarkisten en mycket öm tå. Hur det är tänkt att barn skall förstå idéerna bakom anarkisterna utopisamhälle, det framgår inte.

Skribenten konstaterar avslutningsvis att: - nu har övriga debattörer på Exilen nåtts av sign Max Donald världsfrånvända idéer, vetskap som ett fåtal normala personer tar till sig.  Allra sist - vad har Max Donalds lyckats uppnå med sin anarkistiska drömvärld.

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Robin Shadowes on Thu 2 Jan - 17:30

Undrar om inte denne Max också vurmar för klotter?
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3905

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Max Ronalds on Thu 2 Jan - 17:55

Skribenten wrote:Skribenten konstaterar att: - Max Ronalds mycket underliga idéer och svårbegripliga tankar, har fastnat i området anarkism bl a förknippat med den ökände ”Stefan Molyneux”. Målet för anarkister är att på något ”bli av med staten" som man anser vara upphovet till all ondska. Genom att fastna i anarkism landar anarkisten i en egen drömvärld. Argumenten är ofta svårförstådda, ord byts ut som anarkisten ser en klar innebörd uti, alltmedan omgivningen skakar på huvudet. Stundom utbyts begrepp som stat => maffia, skatt =>stöld, m fl.

På vilket sätt är Stefan Molyneux "ökänd"? Han säger bara sanningen som du hatar att höra. Är man en sociopat inkapabel till produktivt arbete så vill man behålla det nuvarande systemet baserat på tvång.

Robin Shadowes wrote:Undrar om inte denne Max också vurmar för klotter?

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Thu 2 Jan - 20:49

Max Ronalds wrote:
Skribenten wrote:Skribenten konstaterar att: - Max Ronalds mycket underliga idéer och svårbegripliga tankar, har fastnat i området anarkism bl a förknippat med den ökände ”Stefan Molyneux”. Målet för anarkister är att på något ”bli av med staten" som man anser vara upphovet till all ondska. Genom att fastna i anarkism landar anarkisten i en egen drömvärld. Argumenten är ofta svårförstådda, ord byts ut som anarkisten ser en klar innebörd uti, alltmedan omgivningen skakar på huvudet. Stundom utbyts begrepp som stat => maffia, skatt =>stöld, m fl.

På vilket sätt är Stefan Molyneux "ökänd"? Han säger bara sanningen som du hatar att höra. Är man en sociopat inkapabel till produktivt arbete så vill man behålla det nuvarande systemet baserat på tvång.

Robin Shadowes wrote:Undrar om inte denne Max också vurmar för klotter?

Ingress
För att alla vetgiriga på Exilen verkligen skall känna till var anarkismen innebär, har jag klippt ett stycke hämtat från Internet, någonstans.

Länk: http://web.comhem.se/~u13115096/Ideologierna/anarkism.html

1. Något om anarkin - saxat från internet
Ordet anarki kommer från grekiska anarchos som betyder ungefär "utan härskare". Det finns flera innebörder av ordet anarki: ”laglöshet” eller "upplösning av samhällsordningen". Ordet anarki användes första gång i politiska sammanhang under franska revolutionen. Då användes ordet för att brännmärka politiska motståndare på yttersta vänsterkanten.

Eftersom anarkismen förnekar att auktoriteter finns utan istället ett antal portalfigurer såsom: Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Krapotkin, Rocker m fl. Vad alla dessa personer har gemensamt är:

 en lidelse för människan att leva i frihet

 dyrkan av det naturliga, det spontana, det enkla, det individuella

 förnekandet av all auktoritet

 motviljan mot staten, (motviljan gäller även den kommunistiska staten)

 att betona den direkta individuella bedömningens företräde

 att en revolution bör genomföras underifrån av suveräna individer och inte ovanifrån

 avvisandet av den representativa demokratin

Inom anarkismen kan man urskilja ett antal varianter. Skillnaderna består i hur man vill organisera sig i framtiden och om man vill använda våld för att övergå till det nya anarkistiska samhället.

2. Individualistiska anarkismen
Den individualistiska anarkismen kom utifrån ”tänkare” som William Godwin och Max Stirner. Båda tror på den enskilda individens rätt, inte kollektivets rätt. Om individen vill samarbeta med andra individer bestämmer individen det själv. Detta samarbete kan ske inom en kommun om den förenar de enskilda individernas intressen. Förutsatt att inga härskare ingriper och att alla regeringar, arméer och byråkratier undanröjs. Denna kommun får inte genomföras av politiska partier. De har dock helt olika syn på individernas beteende i det anarkistiska samhället.

William Godwin
Godwins anhängare anser att kommunen inte får införas med våld i form av t.ex. revolution. Godwin utgår ifrån oföränderliga morallagar och betraktade den förnuftiga diskussionen som den bästa metoden att förändra människans förhållanden.

Max Stirner
Stirner förhärligar den egoistiska individen som tar sina rättigheter med våld och uppror. Stirner skriver "Vi två, staten och jag, är fiender. Mig, egoisten, ligger inte detta ´mänskliga samfunds´ välfärd om hjärtat. Jag offrar ingenting åt det. Jag utnyttjar det endast, men för att kunna utnyttja det fullständigt måste jag snarare förvandla det till min egendom och min skapelse - dvs. jag måste förinta det och i dess ställe bilda egoisternas union."

Stirner betonar individens stora fördelar. Det finns ingen annan frihet än den som individen själv erövrar, menar han. Som sitt ideal uppställer han egoisten, den människa som förverkligar sig själv i konflikt med kollektivet och med andra individer, som inte ryggar tillbaka för att bruka vilka medel som helst i "allas krig mot alla", som kallt bedömer allt från sin egen välfärds synpunkt och som efter att ha proklamerat sin egenhet tillsammans med likasinnade individer kan ingå en "egoisternas union" utan regler eller bestämmelser.

3. Vi antar nu att anarkisten ”Max Ronalds” av någon anledning blir sjuk.  
Min fråga lyder nu - kommer ”Max Ronalds” i sin egenuppfunna frihet att via kommunens Vårdcentral söka läkarhjälp? Eller kommer ”Max Ronalds” via någon likasinnad person att söka hjälp? Men denne person kanske ej vet ett uns om hur sjukdomar behandlas. Berätta nu för läsarna huru ”Max Ronalds” förfar för att bli frisk igen!

Jag har en annan fråga - anser anarkisten ”Max Ronalds” att det helt riktigt att kladda ner offentliga platser, i tunnelbanan eller på husväggar och kalla det för Grafitti?

Vänligen - Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Robin Shadowes on Fri 3 Jan - 3:25

Robin Shadowes wrote:Undrar om inte denne Max också vurmar för klotter?

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.

[/quote]

Fast nu råkade vi ju för några år sedan ha en medlem som både vurmade för klotter och svenska språkets avskaffande. Har undrat vart han tog vägen. Nu vet jag.  lol 
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3905

Back to top Go down

Något om anarkism

Post  Skribenten on Fri 3 Jan - 8:23

Jag har funderat hela natten om det här med ”anarkism”. Det kanske inte är så tokiga idéer som Max Ronalds framför. Ty jag vill också ha mer ”makt” i likhet med vad Max Ronald kräver. Jag vill ha mer makt i hemmet! Min hustru kör med mig och kräver att jag skall städa bättre, fara till ICA-affären och handla och därefter tillreda maten. Kan man kalla det för ett slags diktatur i hemmet? Men med den förträffliga anarkism kanske sådana tilltag i hemmet kan stävjas.

När jag vill fara med bussen till sta,n, så vill jag att den skall komma vid den tidpunkt som jag kräver. Gratis skall färden vara. På sena natten vill jag smyga mig ut och krossa inglasade busshållplatsernas skydd. Jag ser att det är fler anarkister i farten nattetid - ty efter var helg är ett flertal hållplatser sönderslagna i den kommun jag bebor.

En fråga - vilka färger bör man skaffa för att riktigt kladda ner offentliga platser? När visst - Gafitti kallas det. Man kanske skulle bilda ett nytt politiskt parti inför riksdagsvalet i höst - med det slagkraftiga budskapet: ”Anarkisterna som vill allt utan besvär”. Vad tyx?

Detta var några idéer jag funderat på, vad säger Max Ronalds? Kan jag Skribenten bli en fullvärdig anarkist när jag har övat ordentligt?

Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Max Ronalds on Fri 3 Jan - 14:30

Skribenten wrote:På sena natten vill jag smyga mig ut och krossa inglasade busshållplatsernas skydd. Jag ser att det är fler anarkister i farten nattetid - ty efter var helg är ett flertal hållplatser sönderslagna i den kommun jag bebor.

Jag tror att den typen av sociopatiskt beteende är ett direkt resultat av skolplikten. Dessutom går det i arv. http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_epigenetics

Men för all del, låt oss fullborda vår mission som går ut på att afghanska flyktingpojkar ska läsa Strindberg och identifiera sig med Gustav II Adolf. Let us go on! Rent pragmatiskt är jag kulturmarxist 100%.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Robin Shadowes on Fri 3 Jan - 14:58

Jag är inte ett dugg intresserad av att låta afghaner läsa Strindberg. Därför att dom skall ut ur landet och vill dom läsa Strindberg så får dom väl göra det i hemlandet.
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3905

Back to top Go down

SCB rapport angående "Integration"

Post  Skribenten on Sat 4 Jan - 8:42

Spana in på SCB rapport ”Integration Rapport 6” á 140 sidor

I diagram 1.1 beskrivs hur många personer som invandrat till Sverige under perioden 2002–2011 samt deras födelseregioner. Under 2000–2006 var invandringen till Sverige ungefär lika stor från år till år, lite drygt 60 000 invandrare per år. Därefter har invandringen varit betydligt högre. Från år 2006 och framåt har omkring 100 000 personer invandrat varje år. Störst ökning har varit av personer från Afrika, Asien och EU. [. . .]

Länk: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf

mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Max Ronalds on Sun 5 Jan - 15:18

109 SVT Text Söndag 05 jan 2014
INRIKES PUBLICERAD 5 JANUARI

Alarmerande brist på naturlärare

Till vårens utbildning för högstadie-
lärare finns endast tre som i första
hand sökt till att bli biologilärare.

För matte- och övriga NO-ämnen är
läget nästan lika illa.

"Situationen är alarmerande och kan
vara en del av förklaringen till dessa
ämnens nedgång i internationella
jämförelser", skriver elva medlemmar
i Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp
på DN Debatt.

De föreslår att en ettårig betald
lärarutbildning för disputerade
naturvetare införs.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Sun 5 Jan - 18:41

Max Ronalds wrote:109 SVT Text         Söndag 05 jan 2014
  INRIKES PUBLICERAD  5 JANUARI        
                                       
 Alarmerande brist på naturlärare      
                                       
 Till vårens utbildning för högstadie-
 lärare finns endast tre som i första  
 hand sökt till att bli biologilärare.
                                       
 För matte- och övriga NO-ämnen är    
 läget nästan lika illa.              
                                       
 "Situationen är alarmerande och kan  
 vara en del av förklaringen till dessa
 ämnens nedgång i internationella      
 jämförelser", skriver elva medlemmar  
 i Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp
 på DN Debatt.                        
                                       
 De föreslår att en ettårig betald    
 lärarutbildning för disputerade      
 naturvetare införs.          

Den korta textremsan, med upphov från SvT, angående bristen av lärare, ser ju mycket alarmerande ut. Antag att skolminister Jan Björklund fick avsked och ”Max Ronalds” av outgrundlig anledning i stället utnämndes till skolminister. På vad sätt skulle ”Max Ronalds” agera för att reda upp situationen med lärarbristen? Låt oss höra! Kom nu inte med ”mandarin” igen!

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Max Ronalds on Wed 8 Jan - 17:17

INRIKES PUBLICERAD  8 JANUARI        
                                       
 Alliansen vill ha tioårig skola      
                                       
 Alliansen vill att skolplikten för-  
 längs till tio år mot dagens nio. Det
 blir alltså obligatorisk skolgång från
 sex års ålder, inte sju som i dag.    
                                       
 Det meddelade Fredrik Reinfeldt (M),  
 Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C)    
 och Göran Hägglund (KD) på en press-  
 träff i Engelbrektsskolan i Stockholm
 i dag.                                
                                       
 -Ju mer tid man tränar, desto mer lär
 man sig, säger Björklund och konsta-  
 terar att sexåringar är väldigt vet-  
 giriga. Lågstadiet i den nya skolan  
 blir därmed fyraårigt, säger han.    

BAKGRUND PUBLICERAD 8 JANUARI        
                                       
 Mer om alliansens förslag            
                                       
 Alliansen föreslår också att elever  
 som går ut nian utan gymnasiebehörig-
 het ska tvingas gå ett elfte år.      
                                       
 Dessutom föreslås att elever i åttan  
 och nian som bara nästan klarar      
 godkända betyg ska gå i obligatorisk  
 sommarskola.                          
                                       
 Enligt Jan Björklund (FP) ska lågsta-
 dielärare ansvara för undervisningen  
 i det nya lågstadiet - inte förskole-
 lärare som i dag arbetar i förskole-  
 klasser. Lärarförbundet oroar sig för
 vad som ska hända med dagens cirka    
 10.000 förskolelärare.                
                                       
              Källa: TT

Något som Stefan Molyneux ofta påpekar är att uppdelningen mellan "höger" och "vänster" i de västerländska demokratierna är patriarkal versus matriarkal socialism. Patriarkal socialism: mer resurser till militär, polis, osv. Matriarkal socialism: sjukvård, äldreomsorg, osv. Skolplikten är den fråga där både de patriarkala och matriarkala socialisterna konvergerar. Patriarkalsocialisternas motiv är att en förlängd skolplikt åtminstone på ett mentalt plan ska kompensera den avskaffade värnplikten, något som man uppfattar som en seger för "vänsterflummet". Matriarkalsocialisternas motiv till utökad skolplikt är att kunna skita i sina ungar, utveckla sin sexualitet och fjärma sig från det förhatliga hemmafruidealet som man tycker representerar "högern". Gemensamt för bägge grupperna är att de inte tycker om barn.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 3019

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Skribenten on Sat 11 Jan - 15:47

Max Ronalds wrote:INRIKES PUBLICERAD  8 JANUARI        
                                       
 Alliansen vill ha tioårig skola      
                                       
 Alliansen vill att skolplikten för-  
 längs till tio år mot dagens nio. Det
 blir alltså obligatorisk skolgång från
 sex års ålder, inte sju som i dag.    
                                       
 Det meddelade Fredrik Reinfeldt (M),  
 Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C)    
 och Göran Hägglund (KD) på en press-  
 träff i Engelbrektsskolan i Stockholm
 i dag.                                
                                       
 -Ju mer tid man tränar, desto mer lär
 man sig, säger Björklund och konsta-  
 terar att sexåringar är väldigt vet-  
 giriga. Lågstadiet i den nya skolan  
 blir därmed fyraårigt, säger han.    

BAKGRUND PUBLICERAD 8 JANUARI        
                                       
 Mer om alliansens förslag            
                                       
 Alliansen föreslår också att elever  
 som går ut nian utan gymnasiebehörig-
 het ska tvingas gå ett elfte år.      
                                       
 Dessutom föreslås att elever i åttan  
 och nian som bara nästan klarar      
 godkända betyg ska gå i obligatorisk  
 sommarskola.                          
                                       
 Enligt Jan Björklund (FP) ska lågsta-
 dielärare ansvara för undervisningen  
 i det nya lågstadiet - inte förskole-
 lärare som i dag arbetar i förskole-  
 klasser. Lärarförbundet oroar sig för
 vad som ska hända med dagens cirka    
 10.000 förskolelärare.                
                                       
              Källa: TT

Något som Stefan Molyneux ofta påpekar är att uppdelningen mellan "höger" och "vänster" i de västerländska demokratierna är patriarkal versus matriarkal socialism. Patriarkal socialism: mer resurser till militär, polis, osv. Matriarkal socialism: sjukvård, äldreomsorg, osv. Skolplikten är den fråga där både de patriarkala och matriarkala socialisterna konvergerar. Patriarkalsocialisternas motiv är att en förlängd skolplikt åtminstone på ett mentalt plan ska kompensera den avskaffade värnplikten, något som man uppfattar som en seger för "vänsterflummet". Matriarkalsocialisternas motiv till utökad skolplikt är att kunna skita i sina ungar, utveckla sin sexualitet och fjärma sig från det förhatliga hemmafruidealet som man tycker representerar "högern". Gemensamt för bägge grupperna är att de inte tycker om barn.

Ett citat i mängden utav Stefan Molyneux:

“The idea that the State is capable of solving social problems is now viewed with great scepticism – which foretells a coming change. As soon as scepticism is applied to the State, the State falls, since it fails at everything except increasing its power, and so can only survive on propaganda, which relies on unquestioning faith.” - Stefan Molyneux

Länk: http://www.goodreads.com/author/quotes/882627.Stefan_Molyneux

Anser debattörerna på Exilen att det låter vettigt vad Molyneux framför? Det finns för övrigt ett stort antal citat utav denne socialist på nyssnämnda länk - för dem som orkar med.

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2734

Back to top Go down

Re: På vad sätt den svenska skolan havererade.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum